Search result for

ชม

(103 entries)
(0.0095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชม-, *ชม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
จุดชมวิว (n ) scenic point

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชม[V] see, See also: watch, look, Syn. ดู, Example: ประชาสัมพันธ์ของทางโรงแรมเชิญชวนผู้ที่สนใจไปชมนิทรรศการคอมพิวเตอร์ไทย
ชม[V] praise, See also: laud, compliment, eulogize, extol, admire, applaud, Syn. สรรเสริญ, ยกย่อง, เยินยอ, ชมเชย, Ant. ด่า, ว่ากล่าว, ตำหนิ, ติเตียน
ชม.[CLAS] hour, Syn. ชั่วโมง
ชมพู[N] pink, Example: สีชมพูเป็นสีประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 5
ชมรม[N] club, See also: association, society, Syn. ชุมนุม, Example: ชมรมอาสาพัฒนาท้องถิ่นจัดกิจกรรมฤดูร้อน โดยการออกค่ายพัฒนาเพื่อช่วยสร้างโรงเรียนในถิ่นกันดาร, Count unit: ชมรม, Thai definition: กลุ่มบุคคลที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์บางประการร่วมกัน
ชมชอบ[V] like, Syn. ชื่นชอบ, ชอบ
ชมชอบ[V] applaud, Syn. ชื่นชม, ยกย่อง
ชมพู่[N] rose apple, Example: ชมพู่เป็นผลไม้ที่มีทุกฤดูกาล, Count unit: ต้น, ผล, ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางหลายชนิดใน วงศ์ Myrtaceae ผลกินได้
ชมเชย[V] praise, See also: laud, compliment, eulogize, extol, admire, applaud, Syn. สรรเสริญ, ยกย่อง, Example: วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากให้สังคมยอมรับและชมเชยความสามารถ, Thai definition: ยกย่อง, สรรเสริญ
ชม้อย[V] coy, See also: glance sideways

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชมก. สรรเสริญ, ยกย่อง
ชมดู เช่น เชิญชมของในร้าน, ดูเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจหรือชื่นใจ เช่น ชมสวน ชมดอกไม้.
ชมชัวก. ชื่นชม, รื่นรมย์, เช่น สองฟากนํ้าพลชมชัว (สมุทรโฆษ), ชัวชม ก็ว่า.
ชมชาญก. เหิม, รื่นเริง, เช่น เสียงโห่เอาชัยชมชาญ (สมุทรโฆษ).
ชมชม้อย(ชะมดชะม้อย) ก. ช้อนตาชำเลืองด้วยทีท่าชดช้อย.
ชมนาด(ชมมะ-) น. ชื่อไม้เถาชนิด Vallaris glabra (L.) Kuntze ในวงศ์ Apocynaceae ดอกสีขาวเป็นช่อ กลิ่นเหมือนข้าวใหม่, ดอกข้าวใหม่ ก็เรียก, เขียนเป็น ชำมะนาด ก็มี.
ชม(ชะมบ) น. ผีผู้หญิงที่ตายในป่าและสิงอยู่ในบริเวณที่ตาย มีรูปเห็นเป็นเงา ๆ แต่ไม่ทำอันตรายใคร, ฉมบ หรือ ทมบ ก็ว่า.
ชมพู่น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางหลายชนิดในสกุล Syzygiumวงศ์ Myrtaceae ผลกินได้ เช่น ชมพู่แก้มแหม่ม [ S. samarangense (Blume) Merr. et L. M. Perry var. samarangense] ชมพู่นํ้าดอกไม้ [ S. jambos (L.) Alston] ชมพู่สาแหรก [ S. malaccensis (L.) Merr. et L. M. Perry].
ชมพู ๑น. ไม้หว้า.
ชมพู ๒ว. สีแดงอ่อน, สีแดงเจือขาว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
political clubชมรมการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
club, politicalชมรมการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Protection and Indemnity Clubชมรมความคุ้มครองและการชดใช้ (ชมรมพีแอนด์ไอ) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reciprocal exchangeชมรมประกันภัยกันและกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shipping conferencesชมรมสายการเดินเรือ [TU Subject Heading]
Syzygium jambosชมพู่น้ำดอกไม้ [TU Subject Heading]
Syzygium malaccenseชมพู่สาแหรก [TU Subject Heading]
Syzygium samarangenseชมพู่แก้มแหม่ม [TU Subject Heading]
Council for Security and Cooperation in the Asia-Pacificชมรมด้านความมั่นคงและความร่วมมือในเอเชียแปซิฟิก เป็นสถาบันเอกชนก่อตั้งขึ้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2536 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมีสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ (Institute of Security and International Studies : ISIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันก่อตั้งร่วมกับสถาบันอื่น ๆ จากประเทศอาเซียนและประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก CSCAP เป็นกลไกที่ไม่ใช่เป็นทางการ เพื่อให้นักวิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐบาลในฐานะส่วนตัวและบุคคลอื่นได้อภิปรายปัญหาทางการเมืองและ ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Grab the O.J., there's champagne in the limo.ไปกันเถอะ มีแชมเปญอยู่ในลิมูซีน The Ex-Files (2008)
I'll take your incredulity as a compliment.-ถือว่าการสอดรู้สอดเห็นของเธอเป็นคำชมแล้วกัน The Dark Night (2008)
But I just find it hard to believe that you opened up to one of the book club ladies and told them we're completely broke.ผมไม่อยากเชื่อแลยว่าแม่บอกเรื่องนี้ให้คนอื่นรู้ ในชมรมหนังสือสตรีและยังบอกอีกว่าเราถังแตกแล้ว Never Been Marcused (2008)
The veuve clicquot laurent-pierre, and I think we have ourselves a party.ชมเปญยี่ห้อ veuve clicquot เท่านี้เราก็มีปาร์ตี้ของเราเองแล้ว Never Been Marcused (2008)
and a scandal bubbling.และเป็นเชมเปญที่แสนจะอื้อฉาว Never Been Marcused (2008)
Blair, is it?แบลร์ ใชมั้ย ? Never Been Marcused (2008)
Nothing says "welcome home" like a bottle of bubbly...ไม่มีอะไรจะพููดนอกจาก " ยินดีต้อนรับกลับบ้าน" เหมือนกับแชมเปญ Never Been Marcused (2008)
As much as I appreciate company...ฉันขอชมเชยบริษัทจากสนามบินนะ ฉันคิดว่าฉันได้พูดให้เข้าใจแล้ว It's a Wonderful Lie (2008)
I would have brought a bottle of champagne.ฉันคงจะซื้อแชมเปญมาด้วยแน่ The Magnificent Archibalds (2008)
You girls have been getting a lot of press.สาวๆได้รับคำชมจากสื่อมาก Bonfire of the Vanity (2008)
Today's hits: zeroผู้เข้าเยี่ยมชมวันนี้: ไม่มี The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Hits analysisวิเคราะห์ผู้เข้าเยี่ยมชม The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชม[v.] (chom) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment   FR: admirer ; louer ; louanger ; complimenter ; s'extasier
ชม[v.] (chom) EN: look at ; view   FR: regarder ; assister à
ชมคอนเสิร์ต[v. exp.] (chom khønsoēt) FR: assister à un concert
ชมชอบ[v.] (chomchøp) EN: like   FR: aimer
ชมชอบ[v.] (chomchøp) EN: applaud   
ชมชม้อย[v.] (chamotchamøi) EN: coy ; shy ; bashful   FR: faire les yeux doux
ชมนาด [n.] (chomnāt) EN: Bread flower   
ชมพู[adj.] (chomphū) EN: pink ; rose coloured   FR: rose ; rosé
ชมพู่[n.] (chomphū) EN: rose apple   FR: jambose [f] ; pomme de rose [f] ; prune de Malabar [f]
ชมพูนุท[n.] (chomphūnut) EN: pure gold   FR: or pur [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
rose apple(n) ชมพู่
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
RSS(abbrev) ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary หรือ RDF Site Summary เป็นรูปแบบในการสรุปย่อ รายละเอียดหรือหัวข้อที่น่าสนใจ บางส่วนหรือทั้งหมด ของเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบเนื้อหาที่น่าสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเว็บไซต์
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, S. online diary, weblog, web diary
Royal Ploughing Day(n) วันพืชมงคล
Taj Mahal(n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์
roseapple(n) ชมพู่ เช่น The Roseapple is best eaten fresh. When it is ripe it gives a delicate rose fragrance, which can also be tasted. The flesh is crisp and firm and discolours on exposure to air.
rain check(n, idiom (สำนวน) ) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
build up[PHRV] ยกย่อง (มักเกินจริง), See also: ชมเชย
commend for[PHRV] ชมเชยในเรื่อง, See also: ยกย่องในเรื่อง, Syn. recommend for
return someone's compliment[IDM] ชมกลับไป, See also: ชมคืนให้
return the compliment[IDM] ชมกลับไป, See also: ชมคืนให้
look in[PHRV] ชมโทรทัศน์, See also: ดูทีวี, Syn. listen in, tune in
praise[VT] ชมเชย, See also: สรรเสริญ, ยกย่อง, สักการะ, Syn. eulogize, laud, cheer, admire
stroke[VT] ชมเชย, See also: กล่าวชมเชย, ให้กำลังใจ, Syn. compliment
see around[PHRV] พาชมรอบๆ, See also: ชมรอบๆ, Syn. go round, look over
see out[IDM] ชมเสร็จ, See also: ดูจนจบ
sit out[PHRV] อยู่จนจบ (การแสดง), See also: ชม (การแสดง) จนจบ, อยู่ตลอด, Syn. hear through, see through, sit through

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve)
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม,ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.
admire(แอดไม' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม. -admiring adj., Syn. approve)
african violetไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว
alga(แอล'กะ) n., (pl. -gae) พืชมีคลอโรฟีลอยู่ใน phylum Tallophyta
anglophil(e) (แอง' โกลไฟล์ -ฟิล) n. คนที่นอยมชมชอบอังกฤษ. -Anglophilia n., -Anglophilic adj. (who admires England)
anglophobe(แอง' โกลโฟบ) n. คนที่นิยมชมชอบอังกฤษ. -Anglophobia n., -Anglophobiac, Anglophobic adj.
antechamber(แอนทิเชม' เบอะ) n. ห้องคอยและเป็นห้องผ่านเข้าไปห้องที่ใหญ่กว่าห้องนอกสำหรับนั่งคอย, Syn. foyer)
anthocyanin(แอนโธไซ' อะนิน) n. กลุ่มของสารสี (pigments) ที่ทำให้ดอกไม้และพืชมีสีม่วงแดง., Syn. -anthocyan
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge

English-Thai: Nontri Dictionary
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
admirer(n) ผู้ชมเชย,ผู้เลื่อมใส,ผู้นิยม
adorable(adj) น่าชื่นชม,น่านิยม,น่ารัก
applaud(vt) ชมเชย,ปรบมือให้,สรรเสริญ
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ
beholder(n) ผู้ชม,คนดู
carnation(adj) สีชมพู

German-Thai: Longdo Dictionary
Verein(n) |der, pl. Vereine| ชมรม, สมาคม, สโมสร
Zuschauer(n) |der, pl. Zuschauer| ผู้ชม
widerlich(adj) น่าชัง ไม่น่าชื่นชม
Publikum(n) |das, nur Sing.| ผู้ชม,ผู้ดู
freihaben(vi) |hatte frei, hat freigehabt| ว่างจากการทำงานหรือการเรียน ว่างจากภาระกิจต่างๆ เช่น Heute hat sie frei, um die Stadt ihren ausländischen Freunden zu zeigen. วันนี้เธอหยุดงานเพื่อที่จะพาเพื่อนชาวต่างชาติไปชมเมือง
Ermäßigung(n) |die, pl. Ermäßigungen| การลดราคาค่าต่างๆ เช่น ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำหรับนักเรียน
rosa(adj) ที่มีสีชมพู เช่น ein rosa Hemd เสื้อเชิ้ตสีชมพู (สังเกตว่าคำคุณศัพท์ rosa ไม่ผันรูปตามคำนาม เป็นข้อยกเว้น)
erobern(vt) |eroberte, hat erobert| ชนะ(ใจหรือสงคราม ไม่ได้หมายถึงด้านกีฬาหรือการแข่งขัน) เช่น Die Schauspielerin erobert die Herzen ihrer Zuschauer. นักแสดงคนนี้ชนะใจของผู้ชม, See also: S. besiegen,
Weltmeisterschaft(n) |die, pl. Weltmeisterschaften| การเป็นแชมเปี้ยนโลก, ตำแหน่งชนะเลิศระดับโลก เช่น Bei den Weltmeisterschaften im Roboter-Fußball haben deutsche Teams in den unterschiedlichen Wettkämpfen in Bremen elf von 33 Titeln gewonnen., See also: S. WM,
Fußballweltmeisterschaft(n) |die, pl. Fußball-Weltmeisterschaften| การเป็นแชมเปี้ยนในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก เช่น Die Fußball Weltmeisterschaft vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2006 in Deutschland wird eines der größten Sportereignisse überhaupt!, See also: S. WM, Fußball-WM, Fußball-Weltmeisterschaft

French-Thai: Longdo Dictionary
rose(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีชมพู
louer(vt) เช่า หรือ จองเอาไว้ล่วงหน้า เช่น Louer une maison = เช่าบ้าน , Louer une place de théâtre = จองที่นั่งชมการแสดงละคร
apprécier(vt) 1) ประมาณค่า 2)ชื่นชม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top