Search result for

ถือว่า

   
45 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถือว่า-, *ถือว่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือว่า[V] be regarded as, See also: regard as, Syn. จัดว่า, นัยว่า, ยอมรับว่า, Example: ทำอย่างนี้ถือว่าไม่ให้เกียรติกัน
ถือว่า[V] believe, See also: consider, deem, hold, think, Syn. ถือตัวว่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถือว่าก. จัดว่า, นัยว่า, ยอมรับว่า
ถือว่าถือตัวว่า.
ถือว่าน. ข้อสันนิษฐานเด็ดขาดที่พิสูจน์เป็นอย่างอื่นไม่ได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
held coveredถือว่าคุ้มครองแล้ว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was considered a virtue not to talk unnecessarily at sea... ... and the old man had always considered it so and respected it.ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมไม่ได้ที่จะ พูดคุย โดยไม่จำเป็นในทะเลและชาย ชราได้ พิจารณาเสมอมันเพื่อให้มัน และเป็นที่เคารพ The Old Man and the Sea (1958)
Now suppose you say 'present' Carson.เอาล่ะ ถือว่าแกพูดว่า 'อยู่ครับ' แล้วกัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
It's a court-martial offense to imagine-- to dream of blowing it up.แค่ฝันถึงการระเบิดสะพานนั่น--- ศาลทหารก็ถือว่าเป็นความผิดแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก The Godfather (1972)
If you don't mind, I prefer having my misfortunes taken seriously.ถ้าไม่ว่านะ ฉันอยากให้ถือว่าความโชคร้าย ของฉันเป็นสิ่งร้ายแรงมากกว่า The Little Prince (1974)
We don't teach you how to dance here, because we presume our students already know how.เราจะไม่สอนวิธีเต้นให้เธอ, เพราะว่า เราถือว่านักเรียนของเรารู้จักเต้นเป็นแล้ว. Suspiria (1977)
The word is considered disrespectful and citizens should be actively discouraged from its use.เป็นคำที่ถือว่าไม่สุภาพ และประชาชนควรจะแข็งขัน ท้อแท้จากการใช้งาน Mad Max (1979)
Assuming we are in agreement.ถือว่าเราตกลงกันได้นะ Gandhi (1982)
Count yourself lucky that you landed in my hands today.ถือว่าเจ้าโชคดีนะที่วันนี้มาตกอยู่ในมือข้า. Return of the Condor Heroes (1983)
- Then we're shit out of luck.- ก็ถือว่าซวยละกัน Day of the Dead (1985)
We sticking' around.เราติดอยู่นี่ไง ถือว่าเสี่ยงอันตรายอยู่แล้ว Day of the Dead (1985)
That'd be doin' 'im a favor, Steel.ถือว่าฉันปราณีก็ละกัน สตีล Day of the Dead (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือว่า[v.] (theūwā) EN: regard ; consider ; assume   FR: considérer ; regarder
ถือว่า[v.] (theūwā) EN: think of oneself as   
ถือว่าตัวเองเป็น[v. exp.] (theūwā tūa-ēng pen) FR: se considérer comme ; se regarder comme
ถือว่าเป็น[v. exp.] (theūwā pen) FR: estimer comme ; être réputé pour ; considérer comme ; juger comme ; prendre pour ; regarder comme

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascribe[VT] จัดว่าเขียนโดย, See also: ถือว่าประพันธ์โดย
attribute[VT] ถือว่าเป็นของ, See also: ถือว่า, ให้เหตุผลว่าเป็น, Syn. credit, accredit
accredit to[PHRV] ถือว่าเป็นของ, See also: สมควรเป็นของ
believe[VT] เชื่อว่าพูดจริง, See also: ถือว่า, Ant. disbelieve
count as[PHRV] นับว่าเป็น, See also: ถือว่าเป็น, สมควรเป็น, Syn. reckon as, regard as
include in[PHRV] ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, See also: นับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
look on[PHRV] ถือว่า, See also: มีความเห็นว่า, Syn. consider, regard
reckon[VT] พิจารณาว่า, See also: ถือว่าเป็น, Syn. judge, regard
regard as[VT] ถือว่า, See also: เห็นว่า, Syn. count as, consider as, treat as

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
april fools'day วันที่ 1 เมษายนเป็นวันเทศกาลคนโง่ที่ถือว่าเป็นวันสนุกสนานล้อเลียนกันได้., Syn. All Fools'Day
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
cai(ซีเอไอ) ย่อมาจาก computer-aided instruction หรือ computer assissted instruction (การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
calculate(แคล'คิวเลท) {calculated,calculating,calculates} v คำนวณ,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคะเน,คิดว่า,เดา,วางแผน,ประมาณ, Syn. compute -Conf. estimate
call(คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ, Syn. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น
canonise(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
canonize(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz

English-Thai: Nontri Dictionary
account(vi) นับว่า,ถือว่า,เห็นว่า
deem(vi) เชื่อว่า,เห็นว่า,ถือว่า,รู้สึกว่า,คิดว่า,เข้าใจว่า,ลงความเห็นว่าน
excuse(vt) ให้อภัย,ยกโทษ,ไม่ถือว่าผิด,แก้ตัว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
take for granted (phrase ) ถือว่าเรื่องนั้นเป็นของธรรมดา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top