Search result for

take for

(38 entries)
(0.1732 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take for-, *take for*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take for[PHRV] นำไปเพื่อ, See also: พาไปเพื่อ, Syn. go for
take for[PHRV] สำคัญผิดหรือเข้าใจผิดว่าเป็น, Syn. confuse with, mistake for
take for[PHRV] ขโมย, See also: โกง
take forty winks[IDM] งีบสักพัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลับสักพัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm done. I'll take FORMULA! )ไม่เอา จะกินนมกระป๋อง Baby and I (2008)
It's going to take forever to search all these hallways.ทางนี่มันจะต่อไปไกล อีกแค่ไหนกันแน่ Day of the Dead (2008)
This is gonna take forever.ต้องหากันจนตายเลยมั๊ง Inkheart (2008)
The man had a choice of five sodas, a choice we take for granted every day, a choice he's been denied for far too long.คนเรามีตัวเลือกหลายอย่าง เหมือนกับน้ำอัดลม เราสามารถเลือก ที่จะรับได้ทุกวัน Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Everything that these men take for granted and that she never had.ทุกอย่างที่คนพวกนี้ได้ไปหล่อนไม่เคยมี Pleasure Is My Business (2009)
There's so many beautiful things I used to take for grantedมีอะไรอีกหลายอย่างที่ผมเคยได้เห็น Home Is the Place (2009)
Well, maybe I can jumpstart an energy pulse, but it will take forever, and it'll be a total pain in the...ไม่แน่ อาจกระตุ้นพลังงานมันขึ้นมาได้ แต่อาจใช้เวลาทั้งชาติ และมันอาจนานจน.. Ben 10: Alien Swarm (2009)
Put in some more firewood. It'll take forever to reach 1,300'C.นั่นคือเหตุผลว่าทำไมงานปั้นดินเผา ต้องรอจนถึง 1,300 องศา Episode #1.25 (2009)
what is it going to take for you to not run the story?ต้องทำยังไง เธอถึงจะไม่เขียนเรื่องนี้? Throwdown (2009)
But then again, these elevators can take forever. ? ?ลิฟต์นี่ใช้เวลานานมาก ที่รัก The Treasure of Serena Madre (2009)
What's it gonna take for me to get you guys to...ฉันจะทำอะไรดีให้พวกนาย... Hotel for Dogs (2009)
What is it going to take for me to convince youจะให้ฉันทำยังไง เพื่อโน้มน้าวคุณว่า When in Rome (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take forHow long does it take for you to read this book?
take forHow long will it take for alterations?
take forHow much longer will it take for the tub to fill?
take forI take for granted that my answer is correct.
take forI take for granted that you agree with me.
take forI take for granted that you will be coming to the meeting.
take forI wonder which train I should take for Tokyo.
take forLittle children always question things we adults take for granted.
take forWe take for granted the public library as a citizen's right.
take forWhat will you take for this chair?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมมติ[V] suppose, See also: take for granted, assume, presume, Syn. สมมุติ, ตี๊ต่าง, Ant. ตามจริง, Example: คอมพิวเตอร์ไม่ใช้คน เราจะสมมติว่ามันรู้เท่าคนไม่ได้, Thai definition: คิดเรื่องที่มิได้เป็นจริงเสมือนว่าเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหมา[v.] (mao) EN: presume ; assume ; take for granted ; take charge ; take the responsibility of doing sth ; take the whole lot   FR: assumer
รับฝาก[v. exp.] (rap fāk) EN: accept taking care of ; receive or undertake for delivery   
สมมต[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe   FR: supposer ; imaginer
ยื้อแย่ง[v.] (yeūyaēng) EN: snatch ; take forcibly ; catch as catch can   FR: disputer ; batailler

Japanese-English: EDICT Dictionary
たくる[, takuru] (v5r) to pull in; to take for oneself; to tuck up (one's sleeves) [Add to Longdo]
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) [Add to Longdo]
決め込む;決込む;極め込む;決めこむ[きめこむ, kimekomu] (v5m,vt) to take for granted; to assume; to pretend [Add to Longdo]
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P) [Add to Longdo]
心得る[こころえる, kokoroeru] (v1,vt) (1) to know; to understand; to be aware of; to regard as; to take for; (2) to consent; to agree; (P) [Add to Longdo]
体を成す[たいをなす, taiwonasu] (exp,v5s) to take form (shape) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 take for
   v 1: keep in mind or convey as a conviction or view; "take for
      granted"; "view as important"; "hold these truths to be
      self-evident"; "I hold him personally responsible" [syn:
      {deem}, {hold}, {view as}, {take for}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top