ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interest

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interest-, *interest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
conflict of interest(n) ผลประโยชน์ทับซ้อน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interest(n) ความดึงดูง
interest(n) ความสนใจ, See also: ความเอาใจใส่, ความอยากรู้อยากเห็น, Syn. attention, concern, curiousity
interest(vt) ทำให้เกี่ยวข้อง, See also: ทำให้เข้ามามีส่วนร่วม
interest(vt) ทำให้สนใจ, Syn. attract, intrigue, Ant. bore
interest(n) ผลประโยชน์, See also: ดอกเบี้ย
interested(adj) ซึ่งสนใจ, See also: ซึ่งอยากรู้, ซึ่งเอาใจใส่, Syn. concerned, curious
interest in(phrv) ทำให้สนใจใน, See also: ทำให้ดึงดูดใจเกี่ยวกับ
interesting(adj) น่าสนใจ, See also: น่าดึงดูดใจ, Syn. appealing, attractive, intriguing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interest(อิน'เทอริสทฺ) n. ความสนใจ, เรื่องที่น่าสนใจ, บุคคลที่น่าสนใจ, ผลประโยชน์, สิทธิตามกฎหมาย, ลักษณะสำคัญ, ดอกเบี้ย, อาชีพ. vt. กระตุ้นความสนใจ, เกี่ยวข้อง, นำเข้ามาร่วม, Syn. share, profit, attraction, attract, arouse
interestingadj. น่าสนใจ, น่าเอาใจใส่, น่าทึ่ง., See also: interestingness n., Syn. attractive
compound interestn. กระดูกหักที่เห็นกระดูกโผล่ออก., Syn. open fracture
conflict of interestn. การขัดผลประโยชน์
disinterestedadj. ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว, ไม่สนใจ, เมินเฉย, Syn. impartial, indifferent
self-interest(เซลฟฺอิน'เทอริสทฺ) n. ผลประโยชน์ของตัวเอง, ประโยชน์ส่วน บุคคล, ความเห็นแก่ตัว., See also: self-interested adj. self-interestedness n.
simple interestn. ดอกเบี้ยเชิงเดียว
uninterested(อันอิน'เทอเรสทิด) adj. ไม่สนใจ, เมินเฉย, เบื่อหน่าย, ไม่มีความสนใจ
uninteresting(อันอิน'เทอเรสทิง) adj. ไม่น่าสนใจ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่มีรสชาติ., See also: uninterestingly adv., Syn. boring

English-Thai: Nontri Dictionary
interest(n) ความสนใจ, ดอกเบี้ย, ผลประโยชน์, ความเอาใจใส่, ส่วนได้ส่วนเสีย
interest(vt) ทำให้สนใจ, ทำให้ทึ่ง, กระตุ้น(ความสนใจ)
interesting(adj) น่าสนใจ, น่าทึ่ง, น่าเอาใจใส่
disinterested(adj) ไม่สนใจ, ไม่นำพา, เมินเฉย, ไม่เกี่ยวข้อง, ไม่แยแส, ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี
SELF-self-interest(n) ความเห็นแก่ตัว, ประโยชน์ส่วนตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interestดอกเบี้ย, ผลประโยชน์, ส่วนได้เสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interestดอกเบี้ย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
interest adjudicationการปรับผลประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interest aggregation; interests, aggregation ofการรวมผลประโยชน์ (ให้เป็นกลุ่มก้อน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interest articulationการแสดงผลประโยชน์ให้ชัดแจ้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interest clauseข้อกำหนดดอกเบี้ย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
interest groupกลุ่มผลประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interest or no interestการมีหรือไม่มีส่วนได้เสีย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
interest profitกำไรจากดอกเบี้ย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
interest, conflict ofผลประโยชน์ขัดกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interestดอกเบี้ย [TU Subject Heading]
Interestดอกเบี้ย [การบัญชี]
Interestความสนใจ [การแพทย์]
Interest (Islamic law)ดอกเบี้ย (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Interest rate futuresตราสารอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า [การบัญชี]
Interest rate riskความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย, Example: ความเสี่ยงจากการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งมีผลให้ราคาตราสารหนี้ปรับตัวผันผวนด้วย [ตลาดทุน]
Interest ratesอัตราดอกเบี้ย [TU Subject Heading]
Interest Stageระยะสนใจ [การแพทย์]
Interest, Convergence ofเหความสนใจ [การแพทย์]
Interest, Externalization ofการหักเหความสนใจไปสู่ภายนอก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
interest(n, vi, vt)
interest(n) ส่วนได้เสีย
interested person(n) ผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. His one interest seems to be in his barbershop, which he believes he left a few weeks ago.ไม่รู้ สิ่งที่เขารู้คือ ร้านตัดผมของเขา The Great Dictator (1940)
I speak in the interests of our party and the cause of humanity.ผมพูดในสิ่งที่ควรพูด และเพื่อมวลมนุษย์ The Great Dictator (1940)
You must remember that life at Manderley is the only thing that interests anybody down here.. ความมีชีวิตชีวาคือสิ่งเดียว ที่ผู้คนที่นี่ให้ความสนใจ Rebecca (1940)
And what makes you think that note would interest me?ทําไมนายถึงคิดว่าจดหมายนั่นจะทําให้ฉันสนใจได้ Rebecca (1940)
Heavy industry takes an interest in this endlessly renewable labour force.เหล่าอุตสาหกรรมหนักต่างก็สนใจ ในแรงงานใหม่ชนิดนี้ Night and Fog (1956)
What did you think of the case? I mean, it had a lot of interest for me.อะไรที่คุณคิดว่ากรณีนี้หรือไม่ ผมหมายความว่ามันมีจำนวนมากที่น่าสนใจสำหรับฉัน 12 Angry Men (1957)
With a ring like that could I interest the military?ฉันจะไห้ทหารสนใจ? ไม่ฉันไม่สามารถ Help! (1965)
He said quite a bit that should interest you and one or two things that interested me.ที่เขาพูดน่าสนใจมาก นายควรจะสนใจ ...และ 1 หรือ 2 อย่าง ที่ทำให้ผมสนใจ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
-What is the interest for my family?- ที่น่าสนใจสำหรับครอบครัวของฉันคืออะไร The Godfather (1972)
And what is the interest for the Tattaglia family?และสิ่งที่เป็นที่น่าสนใจสำหรับครอบครัว Tattaglia? The Godfather (1972)
Especially since your interests don't conflict with mine. Thank you.โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ความสนใจของคุณไม่ขัดแย้งกับเหมือง ขอบคุณ The Godfather (1972)
We're thinking of giving up our interests in the olive oil business and settling here.We're thinking of giving up our interests in the olive oil business and settling here. The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interestA bank lends us money at interest.
interestAccrued interest will be paid into your account.
interestA good biography is interesting and instructive.
interestA good many people have an interest in things American.
interestAll are interested in Japan.
interestAll of us have some interest in history. In a sense, we are all historians.
interestAll of us have us interest in history. In a sense, we are all historians.
interestAll the stories are interesting.
interestAll you have to do in writing is to keep it clear and interesting.
interestAlthough they are twins, they have few interests in common.
interestAmerican politics are interesting to watch, especially during a presidential election.
interestAmong interesting games, Mahjong is the most interesting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตราดอกเบี้ย(n) interest rate, Syn. อัตราค่าดอกเบี้ย, Example: อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ฝากทั่วไปและนิติบุคคลจะปรับตัวลดลงอีกครั้ง, Thai Definition: อัตราตายตัวของดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายสำหรับเงินที่กู้มาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
อย่างเอาใจใส่(adv) attentively, See also: interestedly, Syn. อย่างใส่ใจ, อย่างสนใจ, Ant. อย่างเพิกเฉย, อย่างเฉยเมย, Example: คุณหมอถามอาการคนไข้อย่างเอาใจใส่
อย่างสนใจ(adv) interestedly, See also: attentively, Syn. อย่างใส่ใจ, อย่างตั้งใจ, อย่างสนอกสนใจ, Ant. อย่างขอไปที, Example: นักศึกษาเข้าร่วมฟังการอภิปรายกันอย่างสนใจ
ความชื่นชอบ(n) zeal for something, See also: interest, keenness, fondness, liking, affection, Syn. ความชื่นชม, ความชอบ, Ant. ความเกลียด, Example: ผู้คนที่มาดูการแข่งขันฟุตบอลนี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในทีมฟุตบอลเดียวกัน
ผลประโยชน์(n) benefit, See also: interests, profit, advantage, Syn. ผลตอบแทน, ผลได้, Ant. ผลเสีย, Example: ขบวนการพูโลได้เกิดการแตกแยกอย่างรุนแรงในเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว, Thai Definition: ประโยชน์ที่เป็นผล
ส่วนได้ส่วนเสีย(n) gain and loss, See also: interest, Example: คำสั่งซื้อยาที่แพงกว่าปกติเป็นส่วนได้ส่วนเสียระหว่างบริษัทขายยากับผู้มีอำนาจ, Thai Definition: ประโยชน์ที่ควรได้ควรเสียซึ่งมีอยู่ในส่วนรวม, การได้เสียร่วมกับคนอื่น
น่ารู้(adj) interesting, See also: concerned, Syn. น่าสนใจ, Ant. น่าเบื่อ, Example: เจ้าของรายการมีหน้าที่สรรหาเรื่องน่ารู้สำหรับให้เด็กๆ เรียนรู้
น่าสนใจ(adj) interesting, Syn. น่ารู้, น่าศึกษา, น่าดึงดูด, Ant. น่าเบื่อ, น่าระอา, เซ็ง, Example: ภาพยนต์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเด็กยุคใหม่
ความน่าสนใจ(n) interestedness, See also: remarkableness, noteworthiness, Syn. ความน่าดึงดูดใจ, Example: ละครเวทีมีความน่าสนใจอยู่ที่การเขียนบท
ความสนใจ(n) interest, See also: attention, Example: ความสนใจของพี่น้องคู่นี้ต่างกันมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาประโยชน์[anāprayōt] (n) EN: personal advantage ; one's own interest
เอาใจใส่[aojaisai] (v, exp) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious  FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อัตราดอกเบี้ย[attrā døkbīa] (n, exp) EN: interest rate  FR: taux d'intérêt [ m ]
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก[attrā dokbia ngoenfāk] (n, exp) EN: deposit interest rate
ดึงดูด[deungdūt] (v) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure  FR: attirer ; charmer
ดอก[døk] (n) EN: debt charges ; interests  FR: charges d'intérêts [ fpl ]
ดอกเบี้ย[døkbīa] (n) EN: interest  FR: intérêt [ m ] ; agio [ m ] ; rapport [ m ]
ดอกเบี้ยเชิงเดี่ยว[døkbīa choēngdīo] (n, exp) EN: simple interest  FR: intérêt simple [ m ]
ดอกเบี้ยเชิงซ้อน[døkbīa choēngsøn] (n, exp) EN: compound interest  FR: intérêt composé [ m ]
ดอกเบี้ยค้างจ่าย[døkbīa khāng jāi] (n, exp) EN: accrued interest expense ; accrued interest ; accrued interest payable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
interest
interest
interest
interests
interests
interests
interested
interested
interested
interest(4)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interest
interests
interested
interesting
interestingly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利率[lì lǜ, ㄌㄧˋ ㄌㄩˋ,  ] interest rates #2,147 [Add to Longdo]
兴趣[xìng qu, ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩ˙,   /  ] interest (directed towards, not inherent in something) #2,901 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, / ] interest #4,222 [Add to Longdo]
有趣[yǒu qù, ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ,  ] interesting; fascinating; amusing #4,432 [Add to Longdo]
有意思[yǒu yì si, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄙ˙,   ] interesting; meaningful; enjoyable; fun #4,970 [Add to Longdo]
利息[lì xī, ㄌㄧˋ ㄒㄧ,  ] interest (on a loan); CL:筆|笔[ bi3 ] #5,259 [Add to Longdo]
有兴趣[yǒu xìng qù, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ,    /   ] interested; interesting #7,779 [Add to Longdo]
[qù, ㄑㄩˋ, ] interesting; to interest #10,231 [Add to Longdo]
好奇心[hào qí xīn, ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ ㄒㄧㄣ,   ] interest in sth; curiosity; inquisitive #14,406 [Add to Longdo]
兴致[xìng zhì, ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ,   /  ] interest #15,920 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interesse { n } | Interessen { pl } | im Interesse von | von aktuellem Interesse | Interessen wahrnehmen | neues Interesse an etw. wecken | Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligteninterest | interests | on behalf of | of topical interest | to attend to interest | to revive interest in sth. | respective interests of the public and of the parties concerned [Add to Longdo]
Kapitalzins { m }interest on capital [Add to Longdo]
Sollzinsen { pl }interest on debit balances [Add to Longdo]
Verzinsung { f } | einfache Verzinsung { f }interest | simple interest [Add to Longdo]
Verzugszinsen { pl }interest for delay; interest for late payment; interest on arrears [Add to Longdo]
Zins { m }; Zinsen { pl } | Zinsen bringen | Zins tragen | aufgelaufene Zinsen; Stückzinseninterest | to earn interest | to carry interest | accrued interest [Add to Longdo]
Zinskurve { f }interest curve [Add to Longdo]
Zinsobergrenze { f }interest rate ceiling [Add to Longdo]
Zinssatz { m }interest rate; coupon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
子(P);児[こ, ko] (n, n-suf) (1) child; (2) (also 仔) young (animal); (3) (also 娘) young woman; young geisha; (4) offshoot; (5) (See 元も子もない) interest; (6) (abbr) (See 子株・2) new shares; (7) (arch) bird egg; (n-suf) (8) (after a noun or -masu stem) -er (often of young women); (P) #443 [Add to Longdo]
利益[りえき(P);りやく, rieki (P); riyaku] (n, vs) (1) profit; gains; (2) benefit; advantage; interest (of the public, etc.); (3) (りやく only) grace (of God, Buddha, etc.) (esp. as attained through rightful actions, prayer, adherence to one's faith, etc.); blessing; miracle; (P) #1,900 [Add to Longdo]
視聴[しちょう(P);してい(ok), shichou (P); shitei (ok)] (n, vs) (1) looking and listening; (television) viewing; (2) attention; interest; (P) #2,068 [Add to Longdo]
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room) #2,252 [Add to Longdo]
第三者[だいさんしゃ, daisansha] (n) third party; third person; outsider; disinterested person; (P) #2,674 [Add to Longdo]
[きょう, kyou] (n) (1) interest; entertainment; pleasure; (2) (See 六義・1) implicit comparison (style of the Shi Jing); (P) #2,733 [Add to Longdo]
日間[ひあい, hiai] (n) (1) time; days; (2) daily interest rate #2,759 [Add to Longdo]
[り, ri] (n) advantage; benefit; profit; interest; (P) #3,140 [Add to Longdo]
興味[きょうみ, kyoumi] (n) interest (in something); (P) #3,389 [Add to Longdo]
関心[かんしん, kanshin] (n) concern; interest; (P) #4,494 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタレストグループ[いんたれすとぐるーぷ, intaresutoguru-pu] interest group [Add to Longdo]
関心領域[かんしんりょういき, kanshinryouiki] region of interest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interest \In"ter*est\, v. t. [imp. & p. p. {Interested}; p. pr.
   & vb. n. {Interesting}.] [From interess'd, p. p. of the older
   form interess, fr. F. int['e]resser, L. interesse. See
   {Interest}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To engage the attention of; to awaken interest in; to
    excite emotion or passion in, in behalf of a person or
    thing; as, the subject did not interest him; to interest
    one in charitable work.
    [1913 Webster]
 
       To love our native country . . . to be interested in
       its concerns is natural to all men.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       A goddess who used to interest herself in marriages.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To be concerned with or engaged in; to affect; to concern;
    to excite; -- often used impersonally. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Or rather, gracious sir,
       Create me to this glory, since my cause
       Doth interest this fair quarrel.   --Ford.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause or permit to share. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The mystical communion of all faithful men is such
       as maketh every one to be interested in those
       precious blessings which any one of them receiveth
       at God's hands.            --Hooker.
 
   Syn: To concern; excite; attract; entertain; engage; occupy;
     hold.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interest \In"ter*est\, n. [OF. interest, F. int['e]r[^e]t, fr.
   L. interest it interests, is of interest, fr. interesse to be
   between, to be difference, to be importance; inter between +
   esse to be; cf. LL. interesse usury. See {Essence}.]
   [1913 Webster]
   1. Excitement of feeling, whether pleasant or painful,
    accompanying special attention to some object; concern; a
    desire to learn more about a topic or engage often in an
    activity.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: Interest expresses mental excitement of various kinds
      and degrees. It may be intellectual, or sympathetic and
      emotional, or merely personal; as, an interest in
      philosophical research; an interest in human suffering;
      the interest which an avaricious man takes in money
      getting.
      [1913 Webster]
 
         So much interest have I in thy sorrow. --Shak.
      [1913 Webster]
 
   2. (Finance, Commerce) Participation in advantage, profit,
    and responsibility; share; portion; part; as, an interest
    in a brewery; he has parted with his interest in the
    stocks.
    [1913 Webster]
 
   3. Advantage, personal or general; good, regarded as a
    selfish benefit; profit; benefit.
    [1913 Webster]
 
       Divisions hinder the common interest and public
       good.                 --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
       When interest calls of all her sneaking train.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. (Finance) A fee paid for the use of money; a fee paid for
    a loan; -- usually reckoned as a percentage; as, interest
    at five per cent per annum on ten thousand dollars.
    [1913 Webster]
 
       They have told their money, and let out
       Their coin upon large interest.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Any excess of advantage over and above an exact equivalent
    for what is given or rendered.
    [1913 Webster]
 
       You shall have your desires with interest. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. The persons interested in any particular business or
    measure, taken collectively; as, the iron interest; the
    cotton interest.
    [1913 Webster]
 
   {Compound interest}, interest, not only on the original
    principal, but also on unpaid interest from the time it
    fell due.
 
   {Simple interest}, interest on the principal sum without
    interest on overdue interest.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interest
   n 1: a sense of concern with and curiosity about someone or
      something; "an interest in music" [syn: {interest},
      {involvement}]
   2: a reason for wanting something done; "for your sake"; "died
     for the sake of his country"; "in the interest of safety";
     "in the common interest" [syn: {sake}, {interest}]
   3: the power of attracting or holding one's attention (because
     it is unusual or exciting etc.); "they said nothing of great
     interest"; "primary colors can add interest to a room" [syn:
     {interest}, {interestingness}] [ant: {uninterestingness}]
   4: a fixed charge for borrowing money; usually a percentage of
     the amount borrowed; "how much interest do you pay on your
     mortgage?"
   5: (law) a right or legal share of something; a financial
     involvement with something; "they have interests all over the
     world"; "a stake in the company's future" [syn: {interest},
     {stake}]
   6: (usually plural) a social group whose members control some
     field of activity and who have common aims; "the iron
     interests stepped up production" [syn: {interest}, {interest
     group}]
   7: a diversion that occupies one's time and thoughts (usually
     pleasantly); "sailing is her favorite pastime"; "his main
     pastime is gambling"; "he counts reading among his
     interests"; "they criticized the boy for his limited
     pursuits" [syn: {pastime}, {interest}, {pursuit}]
   v 1: excite the curiosity of; engage the interest of [ant:
      {bore}, {tire}]
   2: be on the mind of; "I worry about the second Germanic
     consonant shift" [syn: {concern}, {interest}, {occupy},
     {worry}]
   3: be of importance or consequence; "This matters to me!" [syn:
     {matter to}, {interest}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 interest /intərɛst/
  1. interest
  2. interest

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top