ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ration

R AE1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ration-, *ration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
transsexual operation(n) การผ่าตัดแปลงเพศ
defenestration(n) การโยนคนออกนอกหน้าต่าง
arbitration(n) อนุญาโตตุลาการ
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ration(n) การปันส่วน, See also: การแบ่งสรร, Syn. allotment, share
ration(n) ปริมาณที่แบ่งสรร, See also: ปริมาณปันส่วน, Syn. allowance, portion
ration(vt) ปันส่วน, See also: แบ่งสรร, Syn. allot, apportion
rational(adj) ซึ่งมีเหตุผล, See also: รู้จักเหตุผล, เข้าใจเหตุผล, Syn. logical, reasonable
rationale(n) คำชี้แจงเหตุผล, See also: พื้นฐานของเหตุผล, Syn. ground, reason why
rationing(n) นโยบายจำกัดปริมาณของบางสิ่ง
ration out(phrv) แบ่งปัน, See also: แบ่งส่วน
rationalise(vt) ใช้เหตุผลตัดสิน, Syn. explain, Ant. justify
rationalism(n) หลักความเชื่อในเรื่องเหตุผล, Syn. realism, reasoning, logic
rationality(n) ความมีเหตุผล, See also: ความมีสติ, Syn. sanity, reasonableness, Ant. insanity, madness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ration(เร'เชิน) n. การปันส่วน, ปริมาณปันส่วน, ปริมาณที่แบ่งสรร, อาหารปันส่วน vt. ปันส่วน, แบ่งสรร, See also: rations n. เสบียง, Syn. portion, dole, allot
rational(แรช'เชินเนิล) adj. มีเหตุผล, Syn. reasoning
rationale(แรช'ชะแนล) n. ข้อความแห่งเหตุผล, ข้อความเหตุผลแห่งหลักการ, พื้นฐานของเหตุผล, Syn. basis, reason
rationalise(แรช'ชะเนิลไลช) vt., vi. จัดให้เข้าหลักแห่งเหตุผล, ขจัดradical (ดู) ออกจากสมการหรือค่าของคณิตศาสตร์, See also: rationalisation n. rationaliszation n. rationaliser n. rationalizer n.
rationality(แรช'เชินแนล'ลิที) n. ความมีเหตุผล, See also: rationalism n.
rationalize(แรช'ชะเนิลไลช) vt., vi. จัดให้เข้าหลักแห่งเหตุผล, ขจัดradical (ดู) ออกจากสมการหรือค่าของคณิตศาสตร์, See also: rationalisation n. rationaliszation n. rationaliser n. rationalizer n.
rationing(เร'เชินนิง) n. การแบ่งสันปันส่วน
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
acculturation(อะคัลทิวเร' เชิน) n. กระบวนการปรับแผนหรือลักษณะวัฒนธรรม
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม, ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.

English-Thai: Nontri Dictionary
ration(vt) แบ่งส่วน, ปันส่วน
rational(adj) ด้วยเหตุผล, มีเหตุผล, ตามเหตุผล
rationalist(n) ผู้มีเหตุผล, ผู้รักเหตุผล, ผู้รักความชอบธรรม
rationality(n) ความชอบธรรม, ความมีเหตุผล
rationally(adv) อย่างสมเหตุสมผล, อย่างมีเหตุผล, อย่างชอบด้วยเหตุผล
aberration(n) ความผิดปกติ, ความวิปริต, ความวิปลาส
abjuration(n) การยกเลิก, การล้มเลิก, การสละ, การถอนคำ
acceleration(n) การเร่งความเร็ว
adjuration(n) การขอร้อง, การอ้อนวอน, การให้คำสัตย์, คำสั่ง
administration(n) การจัดการ, การปกครอง, การบริหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rationการปันส่วนอาหารหรือเครื่องดื่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationalถูกเหตุผล, เป็นไปตามเหตุผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationalตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rational actorผู้ดำเนินนโยบายตามเหตุผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rational doubtข้อสงสัยที่สมเหตุสมผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rational efficiency; energetic efficiency; exergetic efficiency; second law efficiencyประสิทธิภาพตามกฎข้อที่สอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rational functionฟังก์ชันตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rational numberจำนวนตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rational treatmentการรักษาแบบมีเหตุผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationaleเหตุผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rational choice theoryทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล [TU Subject Heading]
Rational expectations (Economic theory)การคาดการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
rational numberจำนวนตรรกยะ, จำนวนที่เขียนได้ในรูป  a/b   โดยที่ a และ b ต่างเป็นจำนวนเต็ม และ b ¹ 0 ได้แก่1.จำนวนเต็ม 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, ... , 2.จำนวนที่เขียนไว้ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มโดยที่ตัวหารไม่เป็นศูนย์ เช่น   3.จำนวนที่เขียนไว้ในรูปทศนิยมซ้ำ เช่น หรือ 0.171717 ...   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rationalizationการจัดให้เข้าหลักเหตุผล [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Many are too weak to defend their ration against thieves.จำนวนมากอ่อนแรงเกินกว่า จะมาสนใจว่าใครแย่งกิน Night and Fog (1956)
We have rations for threeตอนนี้มีอัตราส่วนสาม 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Wool, mink collar. It's a nice coat. She'll trade it for ration coupons.ขนแกะปกมิ้งค์แลกคูปองปันส่วน Schindler's List (1993)
Water ration Tuesdays, Thursdays and Saturdays.อังคารพฤหัส เสาร์ หยุดจ่ายน้ำ Kung Fu Hustle (2004)
- It's the lunch ration line!- นั้นมันแถวรับอาหารนี่! My Little Bride (2004)
By this time, rations were getting close to nilตอนนั้น ส่วนแบ่งแทบจะไม่เหลืออะไรแล้ว Grave of the Fireflys (2005)
Father hasn't written to us, rations are getting smaller...พ่อไม่เขียนจดหมายมาเลย ส่วนแบ่งก็น้อยลง... Grave of the Fireflys (2005)
The rations were smaller this timeส่วนแบ่งน้อยจังคราวนี้ Grave of the Fireflys (2005)
That can't be helped, our rations have declinedช่วยไม่ได้นะ ส่วนแบ่งที่เราได้ลดลง Grave of the Fireflys (2005)
If rations ended, we'd still have something to eatถ้าไม่มีส่วนแบ่ง เราจะได้มีอะไรกิน Grave of the Fireflys (2005)
By July, rations were sporadicพอถึงกรกฎา ส่วนแบ่งแทบจะไม่เหลือ Grave of the Fireflys (2005)
But there was no rations this week eitherแต่ส่วนแบ่งอาทิตย์นี้ก็ไม่มีเหมือนกัน Grave of the Fireflys (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rationAlthough the arguments were rational, he was not convinced.
rationAre parents rational about their children?
rationBut if we were wholly rational, would we want children at all?
rationFrom an objective viewpoint, his argument was far from rational.
rationHer way of thinking was rational.
rationHe tried to rationalize his foolish actions.
rationHis argument is rational.
rationHis argument was far from rational.
rationMan is a rational animal.
rationMan is a rational being.
rationNo rational person, of whatever political persuasion, could possibly object to the program.
rationParents aren't rational because love isn't rational.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปันส่วน(v) ration, See also: share, portion, Syn. แบ่งเฉลี่ย, Example: ในยามสงครามทหารส่วนใหญ่ล้วนแต่อ่อนแอและหิวโหยเพราะปันส่วนอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ, Thai Definition: แบ่งให้ตามส่วน
มีเหตุผล(adj) reasonable, See also: rational, logical, practical, plausible, Syn. มีเหตุมีผล, Example: ทั้ง 2 คนเป็นคนมีเหตุผล จึงเข้าใจกันได้ง่าย, Thai Definition: ที่มีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
มีเหตุผล(adv) reasonably, See also: rationally, logically, practically, plausibly, Syn. มีเหตุมีผล, Example: พวกเราควรแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม, Thai Definition: อย่างมีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
ตามเหตุผล(adv) rationally, See also: according to reason, in reason, sanely, logically, Example: ถ้าพูดกันตามเหตุผลแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ถูกต้อง, Thai Definition: เป็นไปตามหลักของข้อเท็จจริง
คนมีเหตุผล(n) rationalist, Syn. คนมีเหตุมีผล, Ant. คนไร้เหตุผล, Example: เราโตๆ กันแล้วควรพูดจากันอย่างเป็นคนมีเหตุผลจะดีกว่า, Count Unit: คน
จำนวนจริง(n) real number, See also: rational number, Syn. จำนวนตรรกยะ, จำนวนอตรรกยะ, Count Unit: จำนวน
จำนวนตรรกยะ(n) rational number, Example: จำนวนตรรกยะเป็นจำนวนที่สามารถเขียนได้ในรูปของทศนิยมรู้จบหรือทศนิยมแบบไม่รู้จบแบบซ้ำได้, Thai Definition: จำนวนที่สามารถเขียนเป็นรูปเศษส่วนได้ โดยทั้งเศษและส่วนต้องเป็นจำนวนจริง และส่วนต้องไม่เท่ากับศูนย์
เหตุนี้(n) reason, See also: rationale, cause, motive, Example: คณะกรรมการเห็นว่าเพราะเหตุนี้จึงต้องมีวิธีการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้น, Thai Definition: สิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิดผลเช่นนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัคคีภัย[akkhīphai] (n) EN: fire ; conflagration ; blaze  FR: incendie [ m ]
อักษรล้วน[aksøn lūan] (n) FR: allitération [ f ]
อาณา[ānā] (n) EN: authority ; power ; administration  FR: juridiction [ f ]
อนุชน[anuchon] (n) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring  FR: génération future [ f ] ; jeune génération [ f ]
อนุสรณ์[anusøn] (n) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir  FR: commémoration [ f ] ; souvenir [ m ]
เอาเป็นอารมณ์[ao pen ārom] (v, exp) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration
อภิเษก[aphisēk] (n) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka  FR: onction sainte [ f ] ; lustration [ f ]
อธิบดี[athibødī] (n, exp) EN: director-general (administration)  FR: directeur général (de l'administration) [ m ]
อัตราแรง[attrā raēng] (n, exp) EN: acceleration
อัตราแรงเชิงมุม[attrā raēng choēngmum] (n, exp) EN: angular acceleration

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RATION R AE1 SH AH0 N
RATION R EY1 SH AH0 N
RATIONS R AE1 SH AH0 N Z
RATIONED R EY1 SH AH0 N D
RATIONED R AE1 SH AH0 N D
RATIONAL R AE1 SH N AH0 L
RATIONAL R AE1 SH AH0 N AH0 L
RATIONALE R AE2 SH AH0 N AE1 L
RATIONING R AE1 SH N IH0 NG
RATIONING R AE1 SH AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ration (v) rˈæʃən (r a1 sh @ n)
rations (v) rˈæʃənz (r a1 sh @ n z)
rational (j) rˈæʃənəl (r a1 sh @ n @ l)
rationed (v) rˈæʃənd (r a1 sh @ n d)
rationale (n) rˌæʃənˈaːl (r a2 sh @ n aa1 l)
rationing (v) rˈæʃənɪŋ (r a1 sh @ n i ng)
rationales (n) rˌæʃənˈaːlz (r a2 sh @ n aa1 l z)
rationally (a) rˈæʃənəliː (r a1 sh @ n @ l ii)
rationalism (n) rˈæʃənəlɪzəm (r a1 sh @ n @ l i z @ m)
rationalist (n) rˈæʃənəlɪst (r a1 sh @ n @ l i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合理[hé lǐ, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, ] rational; reasonable; fair #1,230 [Add to Longdo]
理学[lǐ xué, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] rational learning, neo-Confucian idealist philosophy from Song to mid-Qing times (c. 1000-1750), typified by the teaching of Cheng Hao 程顥|程颢, Cheng Yi 程頤|程颐 and Zhu Xi 朱熹 #19,400 [Add to Longdo]
顺理成章[shùn lǐ chéng zhāng, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ, / ] rational and clearly structured (of text); written to follow a line of argument #20,562 [Add to Longdo]
口粮[kǒu liáng, ㄎㄡˇ ㄌㄧㄤˊ, / ] ration #22,249 [Add to Longdo]
理学家[lǐ xué jiā, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] Rationalist or follower of Rationalism or Neo-Confucianism 理學|理学 #69,434 [Add to Longdo]
有理数[yǒu lǐ shù, ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ ㄕㄨˋ, / ] rational number (i.e. fraction of two integers, math.) #106,283 [Add to Longdo]
理性主义[lǐ xìng zhǔ yì, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] rationalism [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Filtration(n) |die, pl. Filtrationen| การกรอง เช่น Die Selbstreinigungskräfte der biologischen Filtrationen sorgen in Ihrem Schwimmteich für Sauberkeit und erstklassige Wasserqualität.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rationale Erklärung { f } (für)rationale (of) [Add to Longdo]
Rationalisieren { f }; Rationalisierung { f }streamlining [Add to Longdo]
Rationalisierung { f }rationalization [Add to Longdo]
Rationalismus { m }rationalism [Add to Longdo]
Rationalist { m }rationalist [Add to Longdo]
Ration { f }ration [Add to Longdo]
Zuteilung { f } | Zuteilungen { pl }ration | rations [Add to Longdo]
rationieren | rationierteto ration | rationed [Add to Longdo]
rationalisieren | rationalisierendto rationalize | rationalizing [Add to Longdo]
rationalisieren | rationalisierendto streamline | streamlining [Add to Longdo]
rationalistischrationalistic [Add to Longdo]
rationalistisch { adv }rationalistically [Add to Longdo]
rationalisiertrationalized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一, 中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) #80 [Add to Longdo]
[ぶん, bun] (n, n-suf, pref) (1) part; segment; share; ration; (2) rate; (3) (See 身分) degree; one's lot; one's status; relation; duty; kind; lot; (4) in proportion to; just as much as; (P) #146 [Add to Longdo]
たら(P);ったら(P)[tara (P); ttara (P)] (conj, prt) (1) indicates supposition; if ... then; when; after; (prt) (2) (usu. ったら) (typically after someone's name) indicates exasperation; (P) #149 [Add to Longdo]
変更[へんこう, henkou] (n, vs) change; modification; alteration; revision; amendment; (P) #196 [Add to Longdo]
総合(P);綜合[そうごう, sougou] (n, vs, adj-no) (1) synthesis; coordination; putting together; integration; composite; (adj-f) (2) comprehensive; (P) #254 [Add to Longdo]
株式会社[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] (n) public company; corporation; KK; formula for an incorporated public company; (P) #288 [Add to Longdo]
[せい, sei] (ctr) (1) counter for generations; (n, n-suf) (2) (geological) epoch #318 [Add to Longdo]
世(P);代(P)[よ, yo] (n) world; society; age; generation; (P) #318 [Add to Longdo]
事業[じぎょう(P);ことわざ, jigyou (P); kotowaza] (n) (1) project; enterprise; business; industry; operations; (2) (ことわざ only) (See 仕業・しわざ) act; deed; conduct; (P) #333 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration [Add to Longdo]
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation [Add to Longdo]
キャリブレート[きゃりぶれーと, kyaribure-to] calibration (vs) [Add to Longdo]
グローバル宣言[グローバルせんげん, guro-baru sengen] global declaration [Add to Longdo]
コンフィギュレーション[こんふぃぎゅれーしょん, konfigyure-shon] configuration [Add to Longdo]
コンフィギュレーションコマンド[こんふぃぎゅれーしょんこまんど, konfigyure-shonkomando] configuration commands [Add to Longdo]
コンフィギュレーションメモリ[こんふぃぎゅれーしょんめもり, konfigyure-shonmemori] configuration memory [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
合理化[ごうりか, gourika] Rationalisierung [Add to Longdo]
唯理論[ゆいりろん, yuiriron] Rationalismus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ration \Ra"tion\ (r[=a]"sh[u^]n or r[a^]sh"[u^]n), n. [F., fr.
   L. ratio a reckoning, calculation, relation, reference, LL.
   ratio ration. See {Ratio}.]
   1. A fixed daily allowance of provisions assigned to a
    soldier in the army, or a sailor in the navy, for his
    subsistence.
    [1913 Webster]
 
   Note: Officers have several rations, the number varying
      according to their rank or the number of their
      attendants.
      [1913 Webster]
 
   2. Hence, a certain portion or fixed amount dealt out; an
    allowance; an allotment.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ration \Ra"tion\, v. t.
   To supply with rations, as a regiment.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ration
   n 1: the food allowance for one day (especially for service
      personnel); "the rations should be nutritionally balanced"
   2: a fixed portion that is allotted (especially in times of
     scarcity)
   v 1: restrict the consumption of a relatively scarce commodity,
      as during war; "Bread was rationed during the siege of the
      city"
   2: distribute in rations, as in the army; "Cigarettes are
     rationed" [syn: {ration}, {ration out}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 ration /ʀasjɔ̃/ 
  share

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Ration /ratsiːoːn/ 
  ration

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top