Search result for

allot

(98 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allot-, *allot*
English-Thai: Longdo Dictionary
ballot(n) บัตรลงคะแนน เช่น Use these ballots when students are voting in a mock election or classroom election.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allot[VT] แบ่งแยกเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
allot[VT] แบ่งสันปันส่วน, See also: แบ่ง, แจกจ่าย, จ่ายแจก, Syn. assign, apportion, allocate
allotted[ADJ] ที่แบ่งสันปันส่วน, Syn. shared, divided
allotment[N] การจัดแบ่ง, Syn. distribution, allocation
allotrope[N] รูปแบบที่ต่างกันของธาตุหนึ่ง ๆ
allotropy[N] คุณสมบัติทางเคมีของธาตุบางชนิดที่มีหลายรูปแบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allot(อะลอท') vt. แจก, แบ่งส่วน, จัดแบ่ง, จัดสรร, จัดให้เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง -alloter n., Syn. divide, appropriate
allotheism(แอล' ละธีอซึม) n. การนับถือพระเจ้าต่างองค์
allotment(อะลอท' เมินทฺ) n. การจัดแบ่ง, การจัดสรร, ส่วนที่จัดแบ่ง, ส่วนแบ่งที่ได้รับ, ที่ดินที่ให้คนสวนเช่า (share, portion, deal)
allotrope(แอล' โลโทรพ) n., chem. รูปแบบที่ต่างกันของธาตุหนึ่ง ๆ -allotropic (al) adj. -allotropicity n.
allotropy(อะโล' โทรพี) n., chem. คุณสมบัติของบางธาตุ (เช่น คาร์บิน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส) ที่มีอยู่หลายรูปแบบ . -allotronism n.
allottee(อะลอทที) n. ผู้ที่ได้รับส่วนแบ่ง
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
ballot(แบล'เลิท) n. บัตรเลือกตั้ง,จำนวนผู้ลงคะแนน,รายชื่อคนลงคะแนน vi. ลงคะแนนด้วยบัตรลับ,จับฉลาก, See also: balloter n.
cottage allotmentที่ดินที่แบ่งให้ผู้อยู่กระท่อมทำสวน

English-Thai: Nontri Dictionary
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน,ให้,แจก,จ่าย
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
ballot(n) บัตรลงคะแนน,บัตรเลือกตั้ง,การลงคะแนนเสียง
ballot(vt) ลงคะแนน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allotmentการแบ่งส่วน, การแบ่งสรร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allotmentการแบ่งส่วน, การแบ่งสรร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allotment of bonusการจัดสรรเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
allotment, letter ofหนังสือแจ้งการแบ่งสรรหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allotriomorphic; xenomorphic-ลักษณะผลึกไร้หน้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
allotropic-อัญรูป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allotetraploidอัลโลเตทตระพลอยด์ [การแพทย์]
Allotropeอันยรูป, อัญรูป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Reapers are assigned an unspecified allotment of souls to collect.ผู้เก็บวิญญาณจะมีหน้าที่ที่ไม่แตกต่างกัน โดยจะมีการแบ่งกันเก็บดวงวิญญาณ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Our business expense allots $40 each for dinner.เรามีเบี้ยค่าใช้จ่ายอาหาร 40 เหรียญสำหรับแต่ละมื้อ Up in the Air (2009)
I'm afraid the time that I've allotted for this briefing is now up.เวลาที่ฉันให้เพื่อการสรุปนี้ หมดแล้ว Earth (2009)
- Florida there is a allot of gangs and violent my village was attacked my parent didn't even want me around anymore she actually kicked me out of the houseมีแก๊งที่ก่อความรุนแรงอยู่มาก บ้านฉันโดนโจมตี พ่อแม่ฉันไม่อยากให้ฉันอยู่ Step Up 3D (2010)
In the allotted time.ในเวลาที่กำหลด Great and Unfortunate Things (2010)
That's our allotment.ก็มีอยู่เท่านี้.. Basilone (2010)
Gives out onto allotments, gardens, a canal.- ไม่มีกล้องวงจรปิดเหรอ Episode #1.2 (2010)
The only thing I look forward to is my allotted time away from this hell hole.สิ่งเดียวที่ข้ารอคอย ก็คือเวลาที่ได้ไปจากขุมนรกนี่เสียที Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
- What? - That's our allotment.อะไรนะ นั้นเป็นส่วนของเรา Contagion (2011)
You've had your allotted six ounces.ฉันไม่คิดงั้น The Love Car Displacement (2011)
It's all part of my 2-year plan. Every minute is allottedแผนการในสองปีของฉัน ต้องจัดสรรทุกนาที While You Weren't Sleeping (2011)
I'm sorry, but the time allotted for this attractionเสียใจนะ แต่เวลาที่ให้ได้สำหรับเรื่องนี้ While You Weren't Sleeping (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allotAdmission will be allotted in order of application.
allotA good method for investing is a monthly allotment.
allotAllot the money for R&D.
allotEach speaker was allotted five minutes.
allotThe boss allotted tasks to his men.
allotThe room allotted to me was anything but comfortable.
allotThe teacher allotted the longest chapter to me.
allotThey allotted the profits fairly.
allotThey allotted to each player the benefits due him.
allotTickets will be allotted in order of application.
allotTime is allotted for work, recreation, and study.
allotYour allotment is $20.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัญรูป[N] allotropy, See also: allotropism, Example: ทั้งโลภะ โทสะ และโมหะต่างก็เป็นอัญรูปของกันและกัน, Thai definition: ธาตุเดียวกันแต่มีสมบัติและรูปแบบต่างกัน เมื่อนำไปทำปฏิกิริยากับธาตุอื่นธาตุเดียวกัน จะให้ผลเป็นสารประกอบอันเดียวกัน
จ่ายแจก[V] distribute, See also: allot, divide, Syn. แจกจ่าย, Example: นายอำเภอและเจ้าหน้าที่นำสิ่งของไปจ่ายแจกให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม, Thai definition: ให้ทั่วไปเป็นจำนวนมาก
เจียดเงิน[V] allot, See also: distribute, portion, apportion, share, Syn. แบ่งเงิน, ปันเงิน, Example: ทางการต้องเจียดเงินส่วนหนึ่งเพื่อไว้เลี้ยงดูคนชรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญรูป[n.] (anyarūp) EN: allotropy   
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   FR: répartir ; partager
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpansuan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute   
แบ่งส่วน[adj.] (baengsuan) EN: allotted   FR: alloué
บัตรดี[n. exp.] (bat dī) EN: good ballot ; valid ballot   
บัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (bat leūaktang) EN: ballot ; ballot paper ; donkey vote   FR: bulletin de vote [m]
บัตรลงคะแนน[n. exp.] (bat long khanaēn) EN: ballot ; voting slip ; ballot paper   FR: bulletin de vote [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLOT    AH0 L AA1 T
ALLOTS    AH0 L AA1 T S
ALLOTED    AH0 L AA1 T AH0 D
ALLOTTED    AH0 L AA1 T AH0 D
ALLOTMENT    AH0 L AA1 T M AH0 N T
ALLOTROPE    AE1 L AH0 T R OW2 P
ALLOTTING    AH0 L AA1 T IH0 NG
ALLOTMENTS    AH0 L AA1 T M AH0 N T S
ALLOTROPES    AE1 L AH0 T R OW2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allot    (v) (@1 l o1 t)
allots    (v) (@1 l o1 t s)
allotted    (v) (@1 l o1 t i d)
allotment    (n) (@1 l o1 t m @ n t)
allotting    (v) (@1 l o1 t i ng)
allotments    (n) (@1 l o1 t m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kleingartensiedlung {f}allot settlement [Add to Longdo]
allotropisch {adv}allotropically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アロタイプ[, arotaipu] (n,adj-no) allotype [Add to Longdo]
エシャロット;エシャレット[, esharotto ; esharetto] (n) shallot (fre [Add to Longdo]
カペリン;キャペリン[, kaperin ; kyaperin] (n) (See 樺太柳葉魚) capelin; caplin (Mallotus villosus) [Add to Longdo]
シャロット[, sharotto] (n) shallot; (P) [Add to Longdo]
ストローボート[, sutoro-bo-to] (n) {comp} straw vote; straw ballot [Add to Longdo]
バロット[, barotto] (n) ballot [Add to Longdo]
ファロー四徴症[ファローしちょうこう, faro-shichoukou] (n) tetralogy of Fallot [Add to Longdo]
ボイスバロットの法則[ボイスバロットのほうそく, boisubarotto nohousoku] (n) Buys-Ballot's law [Add to Longdo]
宛い[あてがい, ategai] (n) allotment; arrangement [Add to Longdo]
宛てがう;充てがう;宛がう[あてがう, ategau] (v5u,vt) (1) to allot; to allocate; (2) to supply with; to furnish; (3) to fit to; to fasten to; to apply to [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同素异形体[tóng sù yì xíng tǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄙㄨˋ ㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄧˇ, / ] allotropy [Add to Longdo]
[cài, ㄘㄞˋ, ] allotment to a feudal noble [Add to Longdo]
[cài, ㄘㄞˋ, ] allotment to a feudal noble [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ストローボート[すとろーぼーと, sutoro-bo-to] straw vote, straw ballot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allot \Al*lot"\, v. t. [imp. & p. p. {Allotted}; p. pr. & vb. n.
   {Allotting}.] [OF. aloter, F. allotir; a (L. ad) + lot lot.
   See {Lot}.]
   1. To distribute by lot.
    [1913 Webster]
 
   2. To distribute, or parcel out in parts or portions; or to
    distribute to each individual concerned; to assign as a
    share or lot; to set apart as one's share; to bestow on;
    to grant; to appoint; as, let every man be contented with
    that which Providence allots him.
    [1913 Webster]
 
       Ten years I will allot to the attainment of
       knowledge.              --Johnson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allot
   v 1: give out; "We were assigned new uniforms" [syn: {assign},
      {allot}, {portion}]
   2: allow to have; "grant a privilege" [syn: {accord}, {allot},
     {grant}]
   3: administer or bestow, as in small portions; "administer
     critical remarks to everyone present"; "dole out some money";
     "shell out pocket money for the children"; "deal a blow to
     someone"; "the machine dispenses soft drinks" [syn:
     {distribute}, {administer}, {mete out}, {deal}, {parcel out},
     {lot}, {dispense}, {shell out}, {deal out}, {dish out},
     {allot}, {dole out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top