ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allot

AH0 L AA1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allot-, *allot*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
ballot(n) บัตรลงคะแนน เช่น Use these ballots when students are voting in a mock election or classroom election.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allot(vt) แบ่งแยกเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน, See also: แบ่ง, แจกจ่าย, จ่ายแจก, Syn. assign, apportion, allocate
allotted(adj) ที่แบ่งสันปันส่วน, Syn. shared, divided
allotment(n) การจัดแบ่ง, Syn. distribution, allocation
allotrope(n) รูปแบบที่ต่างกันของธาตุหนึ่ง ๆ
allotropy(n) คุณสมบัติทางเคมีของธาตุบางชนิดที่มีหลายรูปแบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allot(อะลอท') vt. แจก, แบ่งส่วน, จัดแบ่ง, จัดสรร, จัดให้เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง -alloter n., Syn. divide, appropriate
allotheism(แอล' ละธีอซึม) n. การนับถือพระเจ้าต่างองค์
allotment(อะลอท' เมินทฺ) n. การจัดแบ่ง, การจัดสรร, ส่วนที่จัดแบ่ง, ส่วนแบ่งที่ได้รับ, ที่ดินที่ให้คนสวนเช่า (share, portion, deal)
allotrope(แอล' โลโทรพ) n., chem. รูปแบบที่ต่างกันของธาตุหนึ่ง ๆ -allotropic (al) adj. -allotropicity n.
allotropy(อะโล' โทรพี) n., chem. คุณสมบัติของบางธาตุ (เช่น คาร์บิน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส) ที่มีอยู่หลายรูปแบบ . -allotronism n.
allottee(อะลอทที) n. ผู้ที่ได้รับส่วนแบ่ง
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
ballot(แบล'เลิท) n. บัตรเลือกตั้ง, จำนวนผู้ลงคะแนน, รายชื่อคนลงคะแนน vi. ลงคะแนนด้วยบัตรลับ, จับฉลาก, See also: balloter n.
cottage allotmentที่ดินที่แบ่งให้ผู้อยู่กระท่อมทำสวน

English-Thai: Nontri Dictionary
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน, ให้, แจก, จ่าย
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน, การแจกจ่าย, การจัดแบ่ง, การให้
ballot(n) บัตรลงคะแนน, บัตรเลือกตั้ง, การลงคะแนนเสียง
ballot(vt) ลงคะแนน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allotmentการแบ่งส่วน, การแบ่งสรร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allotmentการแบ่งส่วน, การแบ่งสรร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allotment of bonusการจัดสรรเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
allotment, letter ofหนังสือแจ้งการแบ่งสรรหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allotriomorphic; xenomorphic-ลักษณะผลึกไร้หน้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
allotropic-อัญรูป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allotetraploidอัลโลเตทตระพลอยด์ [การแพทย์]
Allotropeอันยรูป, อัญรูป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our business expense allots $40 each for dinner.เรามีเบี้ยค่าใช้จ่ายอาหาร 40 เหรียญสำหรับแต่ละมื้อ Up in the Air (2009)
- Florida there is a allot of gangs and violent my village was attacked my parent didn't even want me around anymore she actually kicked me out of the houseมีแก๊งที่ก่อความรุนแรงอยู่มาก บ้านฉันโดนโจมตี พ่อแม่ฉันไม่อยากให้ฉันอยู่ Step Up 3D (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allotAdmission will be allotted in order of application.
allotA good method for investing is a monthly allotment.
allotAllot the money for R&D.
allotEach speaker was allotted five minutes.
allotThe boss allotted tasks to his men.
allotThe room allotted to me was anything but comfortable.
allotThe teacher allotted the longest chapter to me.
allotThey allotted the profits fairly.
allotThey allotted to each player the benefits due him.
allotTickets will be allotted in order of application.
allotTime is allotted for work, recreation, and study.
allotYour allotment is $20.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัญรูป(n) allotropy, See also: allotropism, Example: ทั้งโลภะ โทสะ และโมหะต่างก็เป็นอัญรูปของกันและกัน, Thai Definition: ธาตุเดียวกันแต่มีสมบัติและรูปแบบต่างกัน เมื่อนำไปทำปฏิกิริยากับธาตุอื่นธาตุเดียวกัน จะให้ผลเป็นสารประกอบอันเดียวกัน
จ่ายแจก(v) distribute, See also: allot, divide, Syn. แจกจ่าย, Example: นายอำเภอและเจ้าหน้าที่นำสิ่งของไปจ่ายแจกให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม, Thai Definition: ให้ทั่วไปเป็นจำนวนมาก
เจียดเงิน(v) allot, See also: distribute, portion, apportion, share, Syn. แบ่งเงิน, ปันเงิน, Example: ทางการต้องเจียดเงินส่วนหนึ่งเพื่อไว้เลี้ยงดูคนชรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญรูป[anyarūp] (n) EN: allotropy
แบ่ง[baeng] (v) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion  FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งปัน[baengpan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide  FR: répartir ; partager
แบ่งปัน[baengpan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide
แบ่งสรร[baengsan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide
แบ่งสันปันส่วน[baengsanpansuan] (v) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute
แบ่งส่วน[baengsuan] (adj) EN: allotted  FR: alloué
บัตรดี[bat dī] (n, exp) EN: good ballot ; valid ballot
บัตรเลือกตั้ง[bat leūaktang] (n, exp) EN: ballot ; ballot paper ; donkey vote  FR: bulletin de vote [ m ]
บัตรลงคะแนน[bat long khanaēn] (n, exp) EN: ballot ; voting slip ; ballot paper  FR: bulletin de vote [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALLOT AH0 L AA1 T
ALLOTS AH0 L AA1 T S
ALLOTED AH0 L AA1 T IH0 D
ALLOTTED AH0 L AA1 T IH0 D
ALLOTMENT AH0 L AA1 T M AH0 N T
ALLOTROPE AE1 L AH0 T R OW2 P
ALLOTTING AH0 L AA1 T IH0 NG
ALLOTMENTS AH0 L AA1 T M AH0 N T S
ALLOTROPES AE1 L AH0 T R OW2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allot (v) ˈəlˈɒt (@1 l o1 t)
allots (v) ˈəlˈɒts (@1 l o1 t s)
allotted (v) ˈəlˈɒtɪd (@1 l o1 t i d)
allotment (n) ˈəlˈɒtmənt (@1 l o1 t m @ n t)
allotting (v) ˈəlˈɒtɪŋ (@1 l o1 t i ng)
allotments (n) ˈəlˈɒtmənts (@1 l o1 t m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cài, ㄘㄞˋ, ] allotment to a feudal noble #3,558 [Add to Longdo]
同素异形体[tóng sù yì xíng tǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄙㄨˋ ㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄧˇ, / ] allotropy #259,360 [Add to Longdo]
[cài, ㄘㄞˋ, ] allotment to a feudal noble [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kleingartensiedlung { f }allot settlement [Add to Longdo]
allotropisch { adv }allotropically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひょう, hyou] (n, n-suf) label; ballot; ticket; sign; (P) #867 [Add to Longdo]
役割(P);役割り(io)[やくわり, yakuwari] (n) part; assigning (allotment of) parts; role; duties; (P) #2,211 [Add to Longdo]
割り当て(P);割当て(P);割当[わりあて(P);かっとう(割当), wariate (P); kattou ( wariate )] (n) (1) allotment; assignment; allocation; quota; rationing; (2) { comp } binding; (P) #7,988 [Add to Longdo]
当てる[あてる, ateru] (v1, vt) (1) to hit; (2) to expose; (3) to apply (e.g. patch); (4) to allot; to call on someone (e.g. in class); (5) to guess (an answer); (6) to make a hit (e.g. in a lottery); (P) #12,006 [Add to Longdo]
配分[はいぶん, haibun] (n, vs, adj-no) distribution; allotment; (P) #12,885 [Add to Longdo]
分担[ぶんたん, buntan] (n, vs) apportionment; allotment; share; (P) #14,050 [Add to Longdo]
開票[かいひょう, kaihyou] (n, vs) counting ballots; tally (of votes); (P) #16,252 [Add to Longdo]
アロタイプ[arotaipu] (n, adj-no) allotype [Add to Longdo]
エシャロット;エシャレット[esharotto ; esharetto] (n) shallot (fre [Add to Longdo]
カペリン;キャペリン[kaperin ; kyaperin] (n) (See 樺太柳葉魚) capelin; caplin (Mallotus villosus) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ストローボート[すとろーぼーと, sutoro-bo-to] straw vote, straw ballot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allot \Al*lot"\, v. t. [imp. & p. p. {Allotted}; p. pr. & vb. n.
   {Allotting}.] [OF. aloter, F. allotir; a (L. ad) + lot lot.
   See {Lot}.]
   1. To distribute by lot.
    [1913 Webster]
 
   2. To distribute, or parcel out in parts or portions; or to
    distribute to each individual concerned; to assign as a
    share or lot; to set apart as one's share; to bestow on;
    to grant; to appoint; as, let every man be contented with
    that which Providence allots him.
    [1913 Webster]
 
       Ten years I will allot to the attainment of
       knowledge.              --Johnson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allot
   v 1: give out; "We were assigned new uniforms" [syn: {assign},
      {allot}, {portion}]
   2: allow to have; "grant a privilege" [syn: {accord}, {allot},
     {grant}]
   3: administer or bestow, as in small portions; "administer
     critical remarks to everyone present"; "dole out some money";
     "shell out pocket money for the children"; "deal a blow to
     someone"; "the machine dispenses soft drinks" [syn:
     {distribute}, {administer}, {mete out}, {deal}, {parcel out},
     {lot}, {dispense}, {shell out}, {deal out}, {dish out},
     {allot}, {dole out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top