Search result for

reasonable

(83 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reasonable-, *reasonable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reasonable[ADJ] มีเหตุผล, Syn. rational, logical, Ant. unreasonable
reasonable[ADJ] พอสมควร, See also: เหมาะสม, ไม่เกินไป, Syn. moderate, proper
reasonable[ADJ] ี่(ราคา) สมเหตุสมผล, See also: (ราคา) พอสมควร, Syn. fair, inexpensive
reasonableness[N] การใช้เหตุผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reasonable(รี'เซินนะเบิล) adj. เหมาะสม,มีเหตุผล,พอสมควร,ไม่เกินไป,ไม่แพงไป,ราคาพอสมควร, See also: reasonableness n. reasonability n. reasonable adv., Syn. sensible,judicious,rational ###A. illogical
treasonable(ทรี'ซะนะเบิล) adj. เป็นกบฏ,ทรยศ,หักหลัง., See also: treasonableness n. treasonably adv., Syn. traitorous
unreasonable(อันรี'เซินนะเบิล) adj. ไร้เหตุผล,ขาดสติ,เขลา,ไม่เหมาะสม,เกินไป,เลยเถิด,ไม่ฟังเหตุผล.

English-Thai: Nontri Dictionary
reasonable(adj) เหมาะสม,มีเหตุผล,พอสมควร
treasonable(adj) เป็นกบฏ,หักหลัง,ขายชาติ
unreasonable(adj) ไม่มีเหตุผล,ขาดสติ,เกินสมควร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reasonableตามสมควร, สมควรแก่เหตุ, มีเหตุอันควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable actการกระทำที่สมควรแก่เหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable beliefเหตุอันควรเชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable careการระมัดระวังตามสมควร [ดู proper care] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable causeมูลเหตุอันสมควร [ดู reasonable ground ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable despatch clauseข้อกำหนดปฏิบัติการโดยพลันตามควร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable diligenceความระมัดระวังอย่างวิญญูชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable doubtความสงสัยที่สมเหตุผล, ข้อสงสัยอันมีเหตุผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable excuseข้อแก้ตัวอันควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable financial provisionข้อกำหนดให้ได้รับเงินค่าเลี้ยงชีพตามสมควร (จากกองมรดก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They are reasonable people when not confronted by violence and threats of arrest.ถ้าไม่ใช้กำลัง หรือ ข่มขู่แล้วล่ะก็ พวกเขาก็มีเหุตผล Dead Space: Downfall (2008)
Perfectly reasonable explanation.เหตุผลที่สมบูรณ์แบบ คำอธิบาย The Itch (2008)
She's reasonable.เธอมีเหตุผล Dying Changes Everything (2008)
But I can let it slide if it is reasonable.แต่ผมทำทำให้มันเปลี่ยนไปได้ถถ้ามันสมเหตุสมผลนะ Beethoven Virus (2008)
Look, I'm sure there's a reasonable explanation for all of this;ฟังนะครับ ผมเชื่อว่ามันต้องมีเหตุผลที่ด ีที่อธิบายเรื่องทั้งหมดนี้ได้ Changeling (2008)
They establish beyond any reasonable doubt the circumstances and the nature of these heinous crimes;พวกเขาตั้งหลักฐาน นอกเหนือจากข้อสงสัยที่สมเหตุสมผล หลักฐานแวดล้อมของ อาชญากรรมที่ชั่วร้ายเหล่านี้ Changeling (2008)
A most reasonable offer.ข้อเสนอน่าสนใจดีนี่ The Forbidden Kingdom (2008)
They test the stuff on bacteria, which makes it perfectly reasonable to expect traces at home.พวกเขาตรวจมันกับแบตทีเรีย ทำให้มีเหตุผลที่จะเจอมันในบ้าน WarGames: The Dead Code (2008)
And if I was amind to it I could prove with mathematical certainty and beyond reasonable doubt that you were the one that did it.และถ้าผมสามารถที่จะพิสูจน์ด้วยความเป็นไปได้อย่างแน่นอนทางคณิตศาสตร์ และเป็นที่แน่ชัดอย่างไม่มีข้อสงสัยว่าคุณต้องเป็นคนทำแน่ๆ Pathology (2008)
I'm afraid they are not a reasonable race.พวกเขาไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่มีเหตุผล The Day the Earth Stood Still (2008)
Well,it seems like a reasonable question. Why not?มันก็ฟังดูมีเหตุผลทีเดียว ทำไมคุณถึงไม่ถาม? Eggtown (2008)
Look, she has constitutional right to reasonable visitation.เธอมีสิทธิตามกฏหมายให้เข้าเยี่ยม Prison Break: The Final Break (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reasonableA good management would listen to reasonable demands.
reasonableAny apartment will do as long as the rent is reasonable.
reasonableFrom our point of view, his proposal is reasonable.
reasonableHe gets a reasonable salary as a bank clerk.
reasonableHe is reasonable in his demands.
reasonableHis opinion is reasonable.
reasonableHis words sound reasonable.
reasonableHow is it that otherwise reasonable people come to believe that this same roof, that practically vanishing commodity, is freely obtainable just by packing up and going to another country?
reasonableI bought this word processor at a reasonable price.
reasonableI can't agree to your proposal on the ground that it is not fair and reasonable.
reasonableIf the price is reasonable, I want to buy the car.
reasonableIt is not reasonable to suppose that this rule is applicable under any condition.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟังได้[ADJ] reasonable, Syn. ูเข้าหู, รับได้, Example: เหตุผลที่เขาเอามากล่าวเป็นเรื่องที่ฟังได้พอสมควร, Thai definition: มีเหตุผลเชื่อถือได้, ไม่ขัดหู
มีเหตุผล[ADJ] reasonable, See also: rational, logical, practical, plausible, Syn. มีเหตุมีผล, Example: ทั้ง 2 คนเป็นคนมีเหตุผล จึงเข้าใจกันได้ง่าย, Thai definition: ที่มีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
มีเหตุผล[V] reasonable, See also: suitable, right, Syn. มีเหตุมีผล, Example: ผู้จัดการมีเหตุผล ที่ต้องตัดสินใจเอาพนักงานบางคนออก, Thai definition: มีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
เป็นการสมควร[V] reasonable, See also: suitable, right, Syn. เหมาะสม, พอสมควร, มีเหตุผล, Example: เป็นการสมควรที่เราจะช่วยเหลือเขาในฐานะเพื่อนบ้าน
ความเป็นเหตุเป็นผล[N] reasonableness, See also: reasoning, rationality, Syn. ความเป็นเหตุผล, Ant. ความไร้เหตุผล, Example: ความผูกพันต่อชาติต่อแผ่นดินเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอยู่เหนือความเป็นเหตุเป็นผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟังได้[adj.] (fangdāi = fangdai) EN: reasonable   
ฟังขึ้น[v. exp.] (fangkheun) EN: sound reasonable   
ฟังไม่ขึ้น [v. exp.] (fang mai kheun) EN: sound unreasonable   
ข้อสงสัยอันมีเหตุผล[n. exp.] (khøsongsai an mī hētphon) EN: reasonable doubt   
ความเป็นเหตุเป็นผล[n. exp.] (khwām pen hēt pen phon) EN: reasonableness ; reasoning ; rationality   
ลิบลิ่ว[adj.] (lipliū) EN: exorbitant ; excessive ; unreasonable ; immoderate   FR: exorbitant ; excessif ; immodéré ; déraisonnable
ไม่มีเหตุผล[v. exp.] (mai mī hētphon) EN: have no reason; be unreasonable   FR: il n'y a pas de raison
ไม่สมเหตุสมผล[adj.] (mai somhētsomphon) EN: unreasonable   FR: déraisonnable ; irrationnel
ไม่สมควรแก่เหตุ[adj.] (mai somkhūan kaē hēt) EN: unreasonable   
มีเหตุผล[adj.] (mī hētphon) EN: reasonable ; rational ; logical ; practical ; plausible   FR: raisonnable ; rationnel ; pratique ; logique

CMU English Pronouncing Dictionary
REASONABLE    R IY1 Z AH0 N AH0 B AH0 L
REASONABLE    R IY1 Z N AH0 B AH0 L
REASONABLENESS    R IY1 Z AH0 N AH0 B AH2 L N AH0 S
REASONABLENESS    R IY1 Z N AH0 B AH2 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reasonable    (j) (r ii1 z n @ b l)
reasonableness    (n) (r ii1 z n @ b l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angemessen; akzeptabel; vernünftig {adj} | angemessener; akzeptabler; vernünftiger | am angemessensten; am akzeptabelsten; am angemessenstenreasonable | more reasonable | most reasonable [Add to Longdo]
vernünftig; mäßig; angemessen {adj} | vernünftiger | am vernünftigstenreasonable | more reasonable | most reasonable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あたぼう[, atabou] (adj-na) (sl) (from 当り前、べらぼうめ) (See 当り前・1,べらぼうめ) natural; reasonable; obvious [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
つかず離れず;付かず離れず;即かず離れず[つかずはなれず, tsukazuhanarezu] (exp,adv) maintaining a reasonable distance; neutral position; indecision [Add to Longdo]
できない相談;出来ない相談[できないそうだん, dekinaisoudan] (n) impossible proposition; unreasonable proposal; tall order [Add to Longdo]
リースナブル[, ri-sunaburu] (adj-na) reasonable [Add to Longdo]
リーズナブル[, ri-zunaburu] (adj-na) reasonable (only if applied to price, fee, fare, rate, etc.); inexpensive; (P) [Add to Longdo]
以ての外;もっての外[もってのほか, mottenohoka] (adj-na,n) absurd; unreasonable [Add to Longdo]
異図[いと, ito] (n) treasonable intent [Add to Longdo]
応分[おうぶん, oubun] (adj-na,n,adj-no) according to one's abilities; appropriate; reasonable; (P) [Add to Longdo]
横車[よこぐるま, yokoguruma] (exp,n) (1) (See 横車を押す) perverseness; obstinacy; something unreasonable (like pushing a cart from the side (instead of from behind)); (n) (2) side wheel throw (judo) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合情合理[hé qíng hé lǐ, ㄏㄜˊ ㄑㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, ] reasonable and fair [Add to Longdo]
正当防卫[zhèng dāng fáng wèi, ㄓㄥˋ ㄉㄤ ㄈㄤˊ ㄨㄟˋ, / ] reasonable self-defense; legitimate defense [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
合理性検査[ごうりせいけんさ, gouriseikensa] reasonableness check [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reasonable \Rea"son*a*ble\, adv.
   Reasonably; tolerably. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      I have a reasonable good ear in music.  --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reasonable \Rea"son*a*ble\ (r[=e]"z'n*[.a]*b'l), a. [OE.
   resonable, F. raisonnable, fr. L. rationabilis. See {Reason},
   n.]
   1. Having the faculty of reason; endued with reason;
    rational; as, a reasonable being.
    [1913 Webster]
 
   2. Governed by reason; being under the influence of reason;
    thinking, speaking or acting rationally, or according to
    the dictates of reason; agreeable to reason; just;
    rational; as, the measure must satisfy all reasonable men.
    [1913 Webster]
 
       By indubitable certainty, I mean that which doth not
       admit of any reasonable cause of doubting. --Bp.
                          Wilkins.
    [1913 Webster]
 
       Men have no right to what is not reasonable.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. Not excessive or immoderate; within due limits; proper;
    as, a reasonable demand, amount, price.
    [1913 Webster]
 
       Let . . . all things be thought upon
       That may, with reasonable swiftness, add
       More feathers to our wings.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Rational; just; honest; equitable; fair; suitable;
     moderate; tolerable. See {Rational}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reasonable
   adj 1: showing reason or sound judgment; "a sensible choice"; "a
       sensible person" [syn: {reasonable}, {sensible}] [ant:
       {unreasonable}]
   2: not excessive or extreme; "a fairish income"; "reasonable
     prices" [syn: {fair}, {fairish}, {reasonable}]
   3: marked by sound judgment; "sane nuclear policy" [syn:
     {reasonable}, {sane}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top