ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

principle

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -principle-, *principle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
principle(n) แหล่งที่มา, See also: สาเหตุ, Syn. origin, source
principle(n) กฎ, See also: ข้อปฏิบัติ, หลักปฏิบัติ, Syn. system, opinion
principle(n) ทฤษฎี
principle(n) องค์ประกอบที่สำคัญ
principled(adj) ที่มีหลักการ, See also: มีจรรยา, มีศีลธรรม, Syn. noble-minded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
principle(พริน'ซะเพิล) n. หลัก, หลักการ, กฎ, ศีลธรรม, ลัทธิ, หลักศีลธรรม, ตัวยา. -Phr. (in principle ในแง่ทฤษฎี), Syn. rule
unprincipled(อันพริน'ซิเพิลดฺ) adj. ไม่มีหลักการ, ขาดคุณธรรม, ไม่มีหลักธรรม., See also: unprincipledness n., Syn. unscrupulous

English-Thai: Nontri Dictionary
principle(n) กฎ, หลัก, ศีลธรรม, เนื้อ, หลักการ, หลักศีลธรรม, ตัวยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
principle๑. องค์ประกอบทางเคมี๒. สารสำคัญ๓. หลัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
principleหลักการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
principleหลัก, หลักการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
principleหลักการ, หลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
principle democratผู้ยึดมั่นหลักการประชาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
principle of legalityหลักความชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
principle of oralityหลักการสืบพยานด้วยปาก, หลักการสืบพยานบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
principle of territorialityหลักว่าด้วยเขตอำนาจภายในอาณาเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
principle, activeสารมีฤทธิ์, สารออกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
principle, falsifiabilityหลักพิสูจน์ว่าเป็นเท็จ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Principle components analysisการวิเคราะห์ตัวประกอบสำคัญ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Principles of accountingหลักการบัญชี [การบัญชี]

WordNet (3.0)
principle(n) a basic generalization that is accepted as true and that can be used as a basis for reasoning or conduct, Syn. rule
principle(n) a rule or standard especially of good behavior
principle(n) a basic truth or law or assumption
principle(n) a rule or law concerning a natural phenomenon or the function of a complex system, Syn. rule
principle(n) rule of personal conduct, Syn. precept
principled(adj) based on or manifesting objectively defined standards of rightness or morality, Ant. unprincipled
rationale(n) (law) an explanation of the fundamental reasons (especially an explanation of the working of some device in terms of laws of nature), Syn. principle

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Principle

n. [ F. principe, L. principium beginning, foundation, fr. princeps, -cipis. See Prince. ] 1. Beginning; commencement. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Doubting sad end of principle unsound. Spenser. [ 1913 Webster ]

2. A source, or origin; that from which anything proceeds; fundamental substance or energy; primordial substance; ultimate element, or cause. [ 1913 Webster ]

The soul of man is an active principle. Tillotson. [ 1913 Webster ]

3. An original faculty or endowment. [ 1913 Webster ]

Nature in your principles hath set [ benignity ]. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Those active principles whose direct and ultimate object is the communication either of enjoyment or suffering. Stewart. [ 1913 Webster ]

4. A fundamental truth; a comprehensive law or doctrine, from which others are derived, or on which others are founded; a general truth; an elementary proposition; a maxim; an axiom; a postulate. [ 1913 Webster ]

Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Heb. vi. 1. [ 1913 Webster ]

A good principle, not rightly understood, may prove as hurtful as a bad. Milton. [ 1913 Webster ]

5. A settled rule of action; a governing law of conduct; an opinion or belief which exercises a directing influence on the life and behavior; a rule (usually, a right rule) of conduct consistently directing one's actions; as, a person of no principle. [ 1913 Webster ]

All kinds of dishonesty destroy our pretenses to an honest principle of mind. Law. [ 1913 Webster ]

6. (Chem.) Any original inherent constituent which characterizes a substance, or gives it its essential properties, and which can usually be separated by analysis; -- applied especially to drugs, plant extracts, etc. [ 1913 Webster ]

Cathartine is the bitter, purgative principle of senna. Gregory. [ 1913 Webster ]


Bitter principle,
Principle of contradiction
, etc. See under Bitter, Contradiction, etc.
[ 1913 Webster ]

Principle

v. t. [ imp. & p. p. Principled p. pr. & vb. n. Principling ] To equip with principles; to establish, or fix, in certain principles; to impress with any tenet, or rule of conduct, good or ill. [ 1913 Webster ]

Governors should be well principled. L'Estrange. [ 1913 Webster ]

Let an enthusiast be principled that he or his teacher is inspired. Locke. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jules, you give that fuckin' nimrod 1, 500 dollars, and I'll shoot him on general principle.จูลส์คุณให้ว่าไอ้นิม 1, 500 ดอลลาร์และฉันจะยิงเขาในหลักการทั่วไป Pulp Fiction (1994)
-Only for my principles.มันขัดอุดมการณ์ของฉันนี่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
All right. For your principles and mine.รู้ละ เป็นอุดมการณ์ของคุณกับผม Beneath the Planet of the Apes (1970)
Are you asking me to surrender my principles?ท่านจะให้ฉันล้มเลิกหลักการเรารึคะ Beneath the Planet of the Apes (1970)
I am asking you to be the guardians of the principles of science during my absence.ฉันขอร้องให้เธอเป็นผู้ดูเเล สภาวิทยาศาสตร์สูงสุดช่วงที่ฉันไม่อยู่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
The principle of all greatness on earth has long been bathed in bloodหลักการในบรรดา great on โลก... ...มียาวถูกจุ่มน้ำในเลือด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Because we're not their masters, even the most bizarre manias derive from a basic principle of refinementเพราะว่าเรา'ไม่เจ้านายของเขาทั้งหลาย, \ Neven ความบ้า bizarre ส่วนมาก... ...ได้รับจากพื้นฐาน principle of ความสุภาพเรียบร้อย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's the principle.มันเป็นเรื่องของกฎ Gandhi (1982)
General Dyer is but an extreme example of the principle.นายพลไดเยอร์เป็นตัวอย่าง ที่เห็นชัดอยู่แล้ว Gandhi (1982)
My refusal is a matter of principle.การปฏิเสธของฉันเ- ป็นเรื่องของหลักการ Idemo dalje (1982)
On principle. That's me.เกี่ยวกับหลักการ นั่นคือฉัน. Idemo dalje (1982)
I won't take a single crackling, on principle, while this Cana gets the liver and sausages!ฉันจะไม่ใช้เสียง- แตกเดียวกับหลักการ, ขณะนี้คานาได้รับตับและไส้กรอก! Idemo dalje (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
principleA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
principleCarelessness is his principle feature.
principleDiligence was the principle factor in his remarkable promotion.
principleEveryone will admit in principle to that idea.
principleFrom an ethical point of view, the great principle of technology is "responsibility to the present" but the new way of thinking, "responsibility to the future" has emerged.
principleHe doesn't understand the principle of the thing.
principleHe even suspected that the man was the principle offender.
principleHe figured out a principle.
principleHe has strong principles.
principleHe remained steadfast to his principles.
principleHe remains loyal to his principles.
principleHe sold his principles for money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักวิชาการ(n) theory, See also: principle, Example: ระดับการปนเปื้อนของสารตะกั่วในน้ำดื่มตามหลักวิชาการไม่ควรเกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร, Thai Definition: ทฤษฎีของวิชาการ
คติ(n) principle, See also: ways, model, method, moral precept, Syn. หลัก, แบบอย่าง, วิถี, แนวทาง, Example: ผู้ที่มีโอกาสจะได้หรือช่องทางที่จะได้มักจะถือคติ น้ำขึ้นให้รีบตัก, Thai Definition: แบบอย่างหรือแนวทางที่ถือปฏิบัติ
เงินต้น(n) principle, See also: capital, Syn. ต้นเงิน, Example: ทุกวันนี้เราใช้พลังงานในลักษณะที่เป็นการใช้เงินต้นมากกว่าที่จะใช้ดอกเบี้ย, Count Unit: บาท, Thai Definition: เงินที่ให้กู้ยืมโดยไม่รวมดอกเบี้ย, ต้นเงิน ก็ว่า
พระประธาน(n) principle Buddha image in a temple, See also: image of Buddha in a temple, Example: พระประธานที่ประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกได้รับการออกแบบจากเรืออากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น, Count Unit: องค์, Thai Definition: พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถหรือวิหาร, Notes: (ราชา)
มุขยประโยค(n) main clause, See also: principle clause of a sentence, Count Unit: ประโยค, Thai Definition: ชื่อประโยคในตำราไวยากรณ์ ได้แก่ ประโยคที่มีประโยคอื่นแฝงอยู่ด้วย
ผังเมืองรวม(n) principle city plan
ตัวตั้งตัวตี(n) principle person, See also: responsible person, core number, mainstay, central figure, Syn. ตัวดำเนินการ, ผู้ดำเนินการ, Example: ท่านรองอธิการบดีตอบตกลงเป็นตัวตั้งตัวตีในการหารายได้สมทบทุนมูลนิธิเด็กปัญญาอ่อน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำกิจกรรมต่างๆ, ผู้ที่ตั้งตัวเป็นหัวหน้าในการทำงานอย่างออกหน้าออกตา
นิยม(n) principle, See also: theory, doctrine, Example: ประเทศในยุโรปตะวันออกหลายประเทศได้ยกเลิกการปกครองระบบสังคมนิยม
กฎข้อบังคับ(n) regulation, See also: principle, discipline, rule, Syn. วินัย, ระเบียบ, ข้อบังคับ, Example: โรงเรียนมีกฎข้อบังคับไม่ให้นักเรียนใส่ของมีค่า เช่น แหวน สร้อย มาโรงเรียน, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: บทบัญญัติที่เป็นชั้นข้อบังคับ ซึ่งกำหนดไว้เป็นระเบียบหรือดำเนินการตามกฎหมาย, ปัจจุบันนิยมใช้ว่าข้อบังคับ
นโยบาย(n) policy, See also: principle, plan, method, system, strategy, Syn. แผนการ, หลัก, หลักการ, แนวทาง, แนวนโยบาย, Example: บริษัทวางนโยบายในการดำเนินงานประจำปี 2537 โดยละเอียด, Count Unit: นโยบาย, Thai Definition: หลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวดำเนินการ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธรรม[atham] (adj) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil  FR: injuste ; inéquitable
โดยหลัก[dōi lak] (adv) EN: in principle  FR: en principe
หัวหอมสามหัว[hūahøm sām hūa] (n, exp) EN: essence ; principle ; concentrate ; cream
จริย[jariya] (n) EN: ethics ; moral principles  FR: éthique [ f ] ; principe moral [ m ]
เกณฑ์[kēn] (n) EN: unit ; standard ; basis ; norm ; criterion ; criteria ; measure ; evaluation principle  FR: standard [ m ] ; critère [ m ]
เข้ากับหลักการ[khao kap lakkān] (v, exp) EN: be in accordance with the principles
คติ[khati] (n) EN: principle ; tradition ; ways ; model ; method  FR: précepte [ m ] ; principe [ m ]
คติประจำตัว[khati prajamtūa] (n, exp) EN: motto ; ways ; principles
ข้อบังคับ[khøbangkhap] (n) EN: regulation ; rule ; principle ; by-law  FR: règlement [ m ] ; règle [ f ] ; statut [ m ]
ข้อกำหนด[khøkamnot] (x) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision  FR: clause [ f ] ; exigence [ f ] ; spécification [ f ] ; stipulation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
principle
principled
principles

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
principle
principled
principles

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原则[yuán zé, ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ,   /  ] principle; doctrine #1,116 [Add to Longdo]
原理[yuán lǐ, ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ,  ] principle; theory #5,232 [Add to Longdo]
原则性[yuán zé xìng, ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] principled #24,546 [Add to Longdo]
民生主义[mín shēng zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ,     /    ] principle of people's livelihood, the third of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning redistribution of wealth, self-sufficiency and internal trade) #97,771 [Add to Longdo]
主要来源[zhǔ yào lái yuán, ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ,     /    ] principle source; main source [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitssatz { m }principle of work and energy [Add to Longdo]
Drehimpulssatz { m }; Drallsatz { m } [ phys. ]principle of angular momentum [Add to Longdo]
Grundsatz { m }; Ursache { f } | Grundsätze { pl } | mit hohen Grundsätzenprinciple | principles | principled [Add to Longdo]
Hebelgesetz { n }principle of the lever [Add to Longdo]
Impulssatz { m }principle of linear momentum [Add to Longdo]
Kausalprinzip { n }; Kausalitätsprinzip { n }principle of causality [Add to Longdo]
Momentensatz { m }principle of angular momentum [Add to Longdo]
Ordnungsprinzip { n }principle of arrangement [Add to Longdo]
Ordnungsprinzip { n }principle of classification [Add to Longdo]
Prinzip { n } | ein Mann mit Prinzipien | aus Prinzip; grundsätzlich | im Prinzip; an sich | im Prinzipprinciple | a man of principle | on principle | in principle | principally; as a matter of principle [Add to Longdo]
Rechtsgrundsatz { m }principle of law [Add to Longdo]
Schwerpunktsatz { m }principle of linear momentum [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せん, sen] (n, n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い, 線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P) #134 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (n, n-suf) (1) law; act; principle; (2) method; (3) { ling } mood; (4) { Buddh } dharma; (P) #273 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) { Buddh } (See 理・2) individual concrete phenomenon (as opposed to a general principle) #353 [Add to Longdo]
主義[しゅぎ, shugi] (n) doctrine; rule; principle; (P) #704 [Add to Longdo]
原則[げんそく, gensoku] (n) principle; general rule; (P) #2,363 [Add to Longdo]
旨(P);宗[むね, mune] (n) (1) center (centre); pillar; principle; (2) (旨 only) purport; gist; drift; meaning; (P) #2,781 [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) firm adherence to one's principles; (2) chastity (of a woman) #3,075 [Add to Longdo]
[り, ri] (n) (1) reason; principle; logic; (2) { Buddh } (See 事・じ) general principle (as opposed to individual concrete phenomenon); (3) (in neo-Confucianism) the underlying principles of the cosmos; (P) #3,287 [Add to Longdo]
根本(P);根源(P);根元(P);根原[こんげん(根源;根元;根原)(P);ねもと(根本;根元)(P);こんぽん(根本)(P), kongen ( kongen ; kongen ; ne hara )(P); nemoto ( konpon ; kongen )(P); konpon ( ko] (n, adj-no) root; source; origin; foundation; base; principle; (P) #5,181 [Add to Longdo]
原理[げんり, genri] (n) principle; theory; fundamental truth; (P) #5,505 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一般原則[いっぱんげんそく, ippangensoku] general principle [Add to Longdo]
基本原則[きほんげんぞく, kihongenzoku] general principle [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top