ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

logically

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -logically-, *logically*, logical
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


WordNet (3.0)
logically(adv) according to logical reasoning
logically(adv) in a logical manner, Ant. illogically

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Logically

adv. In a logical manner; as, to argue logically. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's got to be a logical way to explain this Christmas thing.มันจะต้องใช้หลักเหตุผลในการที่จะอธิบายเรื่องคริสมาสต์ The Nightmare Before Christmas (1993)
Logically, I would have to say no.- คุณเชื่อเรื่องการมีอยู่ ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกไหม ? Deep Throat (1993)
The O.A.S. is still acting out its absurd logic.O.A.S. ยังคงปฏิบัติ อย่างไร้เหตุผล Wild Reeds (1994)
- I thought he was really sharp, the way he handled all those points one by one, in logical sequence.- ผมคิดว่าเขาเป็นคมจริงๆ วิธีที่เขาจัดการทุกจุดที่หนึ่งโดยหนึ่งในลำดับตรรกะ 12 Angry Men (1957)
But that isn't logical, is it?แค่นั้นไม่ได้ตรรกะตอนนี้ก็คือ? มันต้องคือหนึ่งในมัน Yellow Submarine (1968)
This behavior is inconsistent with logic, Dr. Chandra.ลักษณะการทำงานนี้ไม่ สอดคล้องกับตรรกะ ดร. จันทรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
We've just gotta pound some logic into their heads.-ต้องหาเหตุผลป้อนเขาเยอะๆ Day of the Dead (1985)
Let's handle this thing logically. What exactly have you sworn?เรามาคิดกันอย่างมีเหตุมีผลดีกว่า เธอสาบานไว้ว่าอะไรนะ ? Labyrinth (1986)
There's truth, but no logic.จริงแท้ไม่ต้องมีเหตุผล Titanic (1997)
I've decided to analyze it, logically, with a scientific method.ฉันตัดสินใจที่จะวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ The Red Violin (1998)
You articulate logical answer under pressure, Mem Leonowens.คำตอบของเธอค่อนข้างชัดเจน และสมเหตุสมผล ภายใต้สภาวะกดดันเช่นนี้, แหม่ม เลียวโนเวนส์. Anna and the King (1999)
Still, progress through commerce is logic.Still, progress through commerce is logic. Anna and the King (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
logicallyWhat am I supposed to say when he puts it so logically?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม[pen mit kap singwaētløm] (adj) EN: eco-friendly ; environment-friendly ; environmentally-friendly ; non-polluting ; ecologically sound
ทางจิตวิทยา[thāng jittawitthayā] (adv) EN: psychologically  FR: psychologiquement
ทางกายภาพ[thāng khāiyaphāp] (adv) EN: physiologically

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
logically

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
logically

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1, 此れ・1, 其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P) #451 [Add to Longdo]
元来[がんらい, ganrai] (n-adv) originally; primarily; essentially; logically; naturally; (P) #13,566 [Add to Longdo]
アダルトチルドレン[adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
ロハス;ロハース[rohasu ; roha-su] (n) Lifestyles Of Health And Sustainability (market segment made up of ecologically conscious consumers); LOHAS [Add to Longdo]
意識転換[いしきてんかん, ishikitenkan] (n, vs) change in mentality; changing one's way of thinking; adjusting psychologically to shifting circumstances [Add to Longdo]
横紙破り[よこがみやぶり, yokogamiyaburi] (n) acting illogically [Add to Longdo]
生理活性物質[せいりかっせいぶっしつ, seirikasseibusshitsu] (n) biologically active substance [Add to Longdo]
生理的[せいりてき, seiriteki] (adj-na) physiological; physiologic; physiologically [Add to Longdo]
竹槍戦術[たけやりせんじゅつ, takeyarisenjutsu] (n) tactics of fighting a technologically advanced adversary with primitive weapons; sole reliance on simple determination (naive spiritualism) in fighting an overwhelming foe [Add to Longdo]
彼処(P);彼所[あそこ(P);あすこ;かしこ;あしこ(ok);あこ(ok), asoko (P); asuko ; kashiko ; ashiko (ok); ako (ok)] (pn, adj-no) (1) (uk) (See 何処, 此処, 其処) there (place physically distant from both speaker and listener); over there; that place; yonder; (n) (2) (あそこ, あすこ only) (col) genitals; (3) (See あれほど) that far (something psychologically distant from both speaker and listener); that much; that point; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
論理矛盾[ろんりむじゅん, ronrimujun] (logically) inconsistent [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top