ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apportion

AH0 P AO1 R SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apportion-, *apportion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apportion(vt) แบ่งสันปันส่วน, See also: แจกจ่าย, จัดสรร, Syn. allot, portion out
apportionment(n) การจัดสรร, See also: การแบ่งสันปันส่วน, Syn. allotment, partition
apportion among(phrv) แบ่งปัน, See also: แบ่งสรรปันส่วนในหมู่, จัดสรร
apportion between(phrv) แบ่งปัน, See also: แบ่งสันปันส่วนระหว่าง, จัดสรร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apportion(อะพอร์'เชิน) vt. แบ่งปัน, แบ่งสรร -apportioner n., Syn. dispense, allot
apportionment(อะพอร์'เชินเมินทฺ) n. การแบ่งปัน, การแบ่งสรร

English-Thai: Nontri Dictionary
apportion(vt) แบ่งปัน, แบ่งสรร
apportionment(n) การแบ่งปัน, การแบ่งสรร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apportionmentการกำหนดจำนวนผู้แทนตามส่วนของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
apportionmentการจัดสัดส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
apportionment๑. การจัดสรรตามสัดส่วน (ก. แพ่ง)๒. การกำหนดจำนวนผู้แทนตามสัดส่วน (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
apportionment(n) การจำแนกสัดส่วน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I didn't apportion hundreds of thousands Of taxpayers' dollars to that schoolถ้าต้องเอาเงินภาษีเป็นแสนๆ ไปให้ ร.ร.นี้ Sectionals (2009)
You work for a government who apportions more weight to lobbyists than to constituents.คุณทำงานให้กับพวกรัฐบาล ที่ให้เงินล็อบบี้ยิสท์ มากกว่าประชาชน Taking Account (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิภาค(n) distribution, See also: apportion, division, Syn. การแจก, การแบ่ง, การปัน
แบ่งสันปันส่วน(v) apportion, See also: share (between or among), share, portion, allot, distribute, , Syn. จัดสันปันส่วน, Example: ทางการแบ่งสันปันส่วนที่ดินให้ชาวบ้านเกือบร้อยครอบครัว เพื่อใช้ทำการเกษตร, Thai Definition: แบ่งให้ตามสัดตามส่วนที่ควรจะได้
จัดสรร(v) allocate, See also: apportion, divide, Syn. จัดแบ่ง, แบ่งสรร, ปันส่วน, Example: นายหน้าพยายามจัดสรรที่ดินแถวนี้ให้มีราคาอย่างต่ำตารางวาละ 1 หมื่นบาทเป็นอย่างน้อย, Thai Definition: แบ่งส่วนไว้โดยเฉพาะ, ปันไว้เพื่อใช้ประโยชน์โดยเจาะจง
จัดสรรเงิน(v) allocate, See also: apportion, divide, Syn. แบ่งเงิน, Example: กรมที่มีขนาดใหญ่ยังจัดสรรงบประมาณมาช่วยกรมเล็กๆ กันไม่ลงตัว, Thai Definition: แบ่งเงินไว้เป็นส่วนๆ เพื่อใช้ประโยชน์โดยเฉพาะเจาะจง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่ง[baeng] (v) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion  FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งปัน[baengpan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide  FR: répartir ; partager
แบ่งปัน[baengpan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide
แบ่งสรร[baengsan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide
แบ่งสันปันส่วน[baengsanpansuan] (v) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute
แจก[jaēk] (v) EN: separate ; divide ; apportion ; allot ; share out ; assign  FR: partager ; répartir ; assigner ; allouer
แจกจ่าย[jaēkjāi] (v) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion  FR: dispenser ; prodiguer
จัดสรร[jatsan] (v) EN: allocate ; apportion ; divide ; allot  FR: allouer
การแบ่งส่วน[kān baengsuan] (n, exp) EN: apportionment  FR: allocation [ f ]
ปันส่วน[pansuan = pansūan] (n) EN: ration ; share ; portion ; apportion  FR: rationner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPORTION AH0 P AO1 R SH AH0 N
APPORTIONED AH0 P AO1 R SH AH0 N D
APPORTIONING AH0 P AO1 R SH AH0 N IH0 NG
APPORTIONMENT AH0 P AO1 R SH AH0 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apportion (v) ˈəpˈɔːʃən (@1 p oo1 sh @ n)
apportions (v) ˈəpˈɔːʃənz (@1 p oo1 sh @ n z)
apportioned (v) ˈəpˈɔːʃənd (@1 p oo1 sh @ n d)
apportioning (v) ˈəpˈɔːʃənɪŋ (@1 p oo1 sh @ n i ng)
apportionment (n) ˈəpˈɔːʃənmənt (@1 p oo1 sh @ n m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
分担[ぶんたん, buntan] (n, vs) apportionment; allotment; share; (P) #14,050 [Add to Longdo]
割り振り;割振り[わりふり, warifuri] (n) assignment; allotment; quota; rationing; apportionment; allocation (risk, resources, etc.) [Add to Longdo]
割り振る;割振る[わりふる, warifuru] (v5r, vt) to assign; to allot; to divide among; to distribute; to prorate; to assess; to apportion; to allocate [Add to Longdo]
割り当てる(P);割当てる(P)[わりあてる, wariateru] (v1, vt) to assign; to allot; to allocate; to divide among; to distribute; to prorate; to apportion; (P) [Add to Longdo]
汲み分ける[くみわける, kumiwakeru] (v1, vt) to apportion drawn water; to show understanding [Add to Longdo]
取り分ける;取分ける[とりわける, toriwakeru] (v1, vt) to distribute; to apportion; to divide [Add to Longdo]
小出し[こだし, kodashi] (n) (apportioning) in small amounts [Add to Longdo]
振り分ける;振分ける[ふりわける, furiwakeru] (v1, vt) (1) to divide in two; to divide in half; (2) to apportion; to divide among; to portion out; to allot; to assign [Add to Longdo]
定数是正[ていすうぜせい, teisuuzesei] (n) reapportionment (of Diet seats) [Add to Longdo]
配付[はいふ, haifu] (n, vs) distributing; dealing out; apportionment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apportion \Ap*por"tion\, v. t. [imp. & p. p. {Apportioned}; p.
   pr. & vb. n. {Apportioning}.] [OF. apportionner, LL.
   apportionare, fr. L. ad + portio. See {Portion}.]
   To divide and assign in just proportion; to divide and
   distribute proportionally; to portion out; to allot; as, to
   apportion undivided rights; to apportion time among various
   employments.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apportion
   v 1: distribute according to a plan or set apart for a special
      purpose; "I am allocating a loaf of bread to everyone on a
      daily basis"; "I'm allocating the rations for the camping
      trip" [syn: {allocate}, {apportion}]
   2: give out as one's portion or share [syn: {share}, {divvy up},
     {portion out}, {apportion}, {deal}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top