ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rational

R AE1 SH AH0 N AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rational-, *rational*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rational(adj) ซึ่งมีเหตุผล, See also: รู้จักเหตุผล, เข้าใจเหตุผล, Syn. logical, reasonable
rationale(n) คำชี้แจงเหตุผล, See also: พื้นฐานของเหตุผล, Syn. ground, reason why
rationalise(vt) ใช้เหตุผลตัดสิน, Syn. explain, Ant. justify
rationalism(n) หลักความเชื่อในเรื่องเหตุผล, Syn. realism, reasoning, logic
rationality(n) ความมีเหตุผล, See also: ความมีสติ, Syn. sanity, reasonableness, Ant. insanity, madness
rationalize(vt) ใช้เหตุผลตัดสิน, Syn. explain, Ant. justify
rationalizer(n) ผู้ใช้เหตุผลตัดสิน
rationalisation(n) การใช้เหตุผลตัดสิน, Syn. explanation, justification
rationalization(n) การใช้เหตุผลตัดสิน, Syn. explanation, justification

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rational(แรช'เชินเนิล) adj. มีเหตุผล, Syn. reasoning
rationale(แรช'ชะแนล) n. ข้อความแห่งเหตุผล, ข้อความเหตุผลแห่งหลักการ, พื้นฐานของเหตุผล, Syn. basis, reason
rationalise(แรช'ชะเนิลไลช) vt., vi. จัดให้เข้าหลักแห่งเหตุผล, ขจัดradical (ดู) ออกจากสมการหรือค่าของคณิตศาสตร์, See also: rationalisation n. rationaliszation n. rationaliser n. rationalizer n.
rationality(แรช'เชินแนล'ลิที) n. ความมีเหตุผล, See also: rationalism n.
rationalize(แรช'ชะเนิลไลช) vt., vi. จัดให้เข้าหลักแห่งเหตุผล, ขจัดradical (ดู) ออกจากสมการหรือค่าของคณิตศาสตร์, See also: rationalisation n. rationaliszation n. rationaliser n. rationalizer n.
inspirational(อินสพะเร'เชินเนิล) adj. เป็นการดลใจ, เกี่ยวกับการดลใจ, Syn. inspired
irrational(อิแรช'เชินเนิล) adj. ไร้เหตุผล, ไม่มีสติสัมปชัญญะ, (เลข) ไม่ลงตัว. n. เลขไม่ลงตัว., See also: irrationalness n., Syn. demented
irrationality(อิแรชชะแนล'ลิที) n. ความไม่สมเหตุสมผล, การกระทำที่ไม่สมเหตุสมผล
operational(ออพพะเร'เชินเนิล) adj. ทำได้, ใช้ได้, เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหาร, เกี่ยวกับศัลยกรรม, เกี่ยวกับการคำนวณหรือคณิตศาสตร์., Syn. working

English-Thai: Nontri Dictionary
rational(adj) ด้วยเหตุผล, มีเหตุผล, ตามเหตุผล
rationalist(n) ผู้มีเหตุผล, ผู้รักเหตุผล, ผู้รักความชอบธรรม
rationality(n) ความชอบธรรม, ความมีเหตุผล
rationally(adv) อย่างสมเหตุสมผล, อย่างมีเหตุผล, อย่างชอบด้วยเหตุผล
irrational(adj) ไม่มีเหตุผล, ไม่สมเหตุสมผล, ไม่ลงตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rationalถูกเหตุผล, เป็นไปตามเหตุผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationalตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rational actorผู้ดำเนินนโยบายตามเหตุผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rational doubtข้อสงสัยที่สมเหตุสมผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rational efficiency; energetic efficiency; exergetic efficiency; second law efficiencyประสิทธิภาพตามกฎข้อที่สอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rational functionฟังก์ชันตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rational numberจำนวนตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rational treatmentการรักษาแบบมีเหตุผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationaleเหตุผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationalisation; rationalizationการใช้เหตุผลเข้าข้างตน (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rational choice theoryทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล [TU Subject Heading]
Rational expectations (Economic theory)การคาดการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
rational numberจำนวนตรรกยะ, จำนวนที่เขียนได้ในรูป  a/b   โดยที่ a และ b ต่างเป็นจำนวนเต็ม และ b ¹ 0 ได้แก่1.จำนวนเต็ม 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, ... , 2.จำนวนที่เขียนไว้ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มโดยที่ตัวหารไม่เป็นศูนย์ เช่น   3.จำนวนที่เขียนไว้ในรูปทศนิยมซ้ำ เช่น หรือ 0.171717 ...   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rationalizationการจัดให้เข้าหลักเหตุผล [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, you'll be the only rational man left on this island after I leave tomorrow.รู้นะว่าคุณจะเป็นคนที่มืเหตุผลคนเดียว บนเกาะนี่หลังจากที่ผมไปเเล้ว Jaws (1975)
And you are never to stir out of doors until having spent ten minutes every day in a rational manner.และลูกก็ห้ามก้าวขาออกจากบ้านจนกว่า จะใช้เวลาสิบนาทีทุกวันในการคิดอย่างมีเหตุผล Episode #1.5 (1995)
I expected more rational behavior and am very disappointed in you.ฉันคาดว่า ความประพฤติของเธอจะดีกว่านี้ กลับต้องมาผิดหวังในตัวเธอมาก Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
In all Feynman diagrams what's the one variable that you can turn negative... and still get rational answers for?ในทุกแผนภาพฟายน์แมน ตัวแปรอะไรที่ต่อให้นายใส่ค่าลบเข้าไป... ก็ยังทำให้ได้คำตอบที่สมเหตุสมผลอยู่ ตัวแปรนั้นไม่ใช่มวล Primer (2004)
There must be a rational explanation.มันต้องมีเหตุผล ที่อธิบายได้ An American Haunting (2005)
Someone who never wanted to do anyone any harm, like any other rational person.เป็นคนที่ไม่ต้องการ/Nที่จะทำร้ายใคร เหมือนพวกที่เป็นแบบนี้คนอื่น ๆ Compulsion (2005)
But there's nothing rational about obseive compulsive disorder.แต่มันไม่มีตรรกกะเกี่ยวกับ/โรคย้ำคิดย้ำทำ Compulsion (2005)
Go back to the university, talk about this like rational people.กลับไปมหาวิทยาลัย พูดเกี่ยวกับเรื่องนี่อย่างคนมีเหตุผล Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Rational arguments don't usually work on religious people.ความคิดเห็นที่มีเหตผล ไม่ค่อยใช้ได้ผลกับพวกเคร่งศาสนา The Right Stuff (2007)
- Her rational theory?- ทฤษฎีเหตุผลอะไรนั่นน่ะ The Orphanage (2007)
How about you pull me back up and we just discuss this like two rational adults?เอาเป็นว่าคุณดึงฉันขึ้นไป แล้วเราคุณกันแบบผู้ใหญ่มั้ย Chuck Versus the First Date (2008)
I think you should know that my completely rational fear of carnivals has spread to ex-girlfriends.ผมว่าคุณควรจะรู้ไว้ ว่าความกลัวงานคาร์นิวาลของผมน่ะ ตอนนี้ขยายไปถึงกลัวแฟนเก่าด้วยแล้ว Chuck Versus the Gravitron (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rationalAlthough the arguments were rational, he was not convinced.
rationalAre parents rational about their children?
rationalBut if we were wholly rational, would we want children at all?
rationalFrom an objective viewpoint, his argument was far from rational.
rationalHer way of thinking was rational.
rationalHe tried to rationalize his foolish actions.
rationalHis argument is rational.
rationalHis argument was far from rational.
rationalMan is a rational animal.
rationalMan is a rational being.
rationalNo rational person, of whatever political persuasion, could possibly object to the program.
rationalParents aren't rational because love isn't rational.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีเหตุผล(adj) reasonable, See also: rational, logical, practical, plausible, Syn. มีเหตุมีผล, Example: ทั้ง 2 คนเป็นคนมีเหตุผล จึงเข้าใจกันได้ง่าย, Thai Definition: ที่มีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
มีเหตุผล(adv) reasonably, See also: rationally, logically, practically, plausibly, Syn. มีเหตุมีผล, Example: พวกเราควรแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม, Thai Definition: อย่างมีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
ตามเหตุผล(adv) rationally, See also: according to reason, in reason, sanely, logically, Example: ถ้าพูดกันตามเหตุผลแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ถูกต้อง, Thai Definition: เป็นไปตามหลักของข้อเท็จจริง
คนมีเหตุผล(n) rationalist, Syn. คนมีเหตุมีผล, Ant. คนไร้เหตุผล, Example: เราโตๆ กันแล้วควรพูดจากันอย่างเป็นคนมีเหตุผลจะดีกว่า, Count Unit: คน
จำนวนจริง(n) real number, See also: rational number, Syn. จำนวนตรรกยะ, จำนวนอตรรกยะ, Count Unit: จำนวน
จำนวนตรรกยะ(n) rational number, Example: จำนวนตรรกยะเป็นจำนวนที่สามารถเขียนได้ในรูปของทศนิยมรู้จบหรือทศนิยมแบบไม่รู้จบแบบซ้ำได้, Thai Definition: จำนวนที่สามารถเขียนเป็นรูปเศษส่วนได้ โดยทั้งเศษและส่วนต้องเป็นจำนวนจริง และส่วนต้องไม่เท่ากับศูนย์
เหตุนี้(n) reason, See also: rationale, cause, motive, Example: คณะกรรมการเห็นว่าเพราะเหตุนี้จึงต้องมีวิธีการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้น, Thai Definition: สิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิดผลเช่นนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนอตรรกยะ[jamnūan atakkaya] (n, exp) EN: irrational number  FR: nombre irrationnel [ m ]
จำนวนจริง[jamnūan jing] (n, exp) EN: real number ; rational number  FR: nombre réel [ m ]
จำนวนตรรกยะ[jamnūan takkaya] (n, exp) EN: rational number  FR: nombre rationnel [ m ]
การอธิบายด้วยหลักเหตุผล[kān athibāi dūay lak hētphon] (n, exp) EN: rationalization
การวางแผนปฏิบัติการ[kān wāngphaēn patibatkān] (n, exp) EN: operational plan  FR: plan opérationnel [ m ]
ความดึงดูดใจด้านเหตุผล[khwām deungdūtjai dān hētphon] (n, exp) EN: rational appeal
ความเป็นเหตุเป็นผล[khwām pen hēt pen phon] (n, exp) EN: reasonableness ; reasoning ; rationality
หลักเหตุผล[lak hētphon] (n, exp) EN: principle of rationality ; logic
มีเหตุผล[mī hētphon] (adj) EN: reasonable ; rational ; logical ; practical ; plausible  FR: raisonnable ; rationnel ; pratique ; logique
อย่างมีเหตุผล[yāng mī hētphon] (adj) EN: rational  FR: rationnel

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RATIONAL R AE1 SH AH0 N AH0 L
RATIONAL R AE1 SH N AH0 L
RATIONALE R AE2 SH AH0 N AE1 L
RATIONALLY R AE1 SH AH0 N AH0 L IY0
RATIONALLY R AE1 SH N AH0 L IY0
RATIONALES R AE2 SH AH0 N AE1 L Z
RATIONALITY R AE2 SH AH0 N AE1 L IH0 T IY0
RATIONALIZE R AE1 SH AH0 N AH0 L AY2 Z
RATIONALIZED R AE1 SH AH0 N AH0 L AY2 Z D
RATIONALIZING R AE1 SH AH0 N AH0 L AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rational (j) rˈæʃənəl (r a1 sh @ n @ l)
rationale (n) rˌæʃənˈaːl (r a2 sh @ n aa1 l)
rationales (n) rˌæʃənˈaːlz (r a2 sh @ n aa1 l z)
rationally (a) rˈæʃənəliː (r a1 sh @ n @ l ii)
rationalism (n) rˈæʃənəlɪzəm (r a1 sh @ n @ l i z @ m)
rationalist (n) rˈæʃənəlɪst (r a1 sh @ n @ l i s t)
rationality (n) rˌæʃənˈælɪtiː (r a2 sh @ n a1 l i t ii)
rationalize (v) rˈæʃənəlaɪz (r a1 sh @ n @ l ai z)
rationalists (n) rˈæʃənəlɪsts (r a1 sh @ n @ l i s t s)
rationalized (v) rˈæʃənəlaɪzd (r a1 sh @ n @ l ai z d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合理[hé lǐ, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, ] rational; reasonable; fair, #1,230 [Add to Longdo]
理学[lǐ xué, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] rational learning, neo-Confucian idealist philosophy from Song to mid-Qing times (c. 1000-1750), typified by the teaching of Cheng Hao 程顥|程颢, Cheng Yi 程頤|程颐 and Zhu Xi 朱熹, #19,400 [Add to Longdo]
顺理成章[shùn lǐ chéng zhāng, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ, / ] rational and clearly structured (of text); written to follow a line of argument, #20,562 [Add to Longdo]
理学家[lǐ xué jiā, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] Rationalist or follower of Rationalism or Neo-Confucianism 理學|理学, #69,434 [Add to Longdo]
有理数[yǒu lǐ shù, ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ ㄕㄨˋ, / ] rational number (i.e. fraction of two integers, math.), #106,283 [Add to Longdo]
理性主义[lǐ xìng zhǔ yì, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] rationalism [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rationale Erklärung { f } (für)rationale (of) [Add to Longdo]
Rationalisieren { f }; Rationalisierung { f }streamlining [Add to Longdo]
Rationalisierung { f }rationalization [Add to Longdo]
Rationalismus { m }rationalism [Add to Longdo]
Rationalist { m }rationalist [Add to Longdo]
rationalisieren | rationalisierendto rationalize | rationalizing [Add to Longdo]
rationalisieren | rationalisierendto streamline | streamlining [Add to Longdo]
rationalistischrationalistic [Add to Longdo]
rationalistisch { adv }rationalistically [Add to Longdo]
rationalisiertrationalized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark [Add to Longdo]
イラショナル[irashonaru] (n) irrational [Add to Longdo]
オペアンプ[opeanpu] (n) (abbr) operational amplifier [Add to Longdo]
オペレーショナル[opere-shonaru] (adj-na) operational [Add to Longdo]
ラショナリスト[rashonarisuto] (n) rationalist [Add to Longdo]
ラショナリズム[rashonarizumu] (n) rationalism [Add to Longdo]
ラショナリゼーション[rashonarize-shon] (n) rationalization; rationalisation [Add to Longdo]
ラショナル[rashonaru] (n) rational [Add to Longdo]
悪税[あくぜい, akuzei] (n) irrational tax [Add to Longdo]
異世代[いせだい, isedai] (adj-f) intergenerational; of different generations [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
演算精度[えんざんせいど, enzanseido] operational precision [Add to Longdo]
演算増幅器[えんざんぞうふくき, enzanzoufukuki] operational amplifier [Add to Longdo]
演算符号[えんざんふごう, enzanfugou] operational sign [Add to Longdo]
無理数[むりすう, murisuu] irrational number [Add to Longdo]
有理数[ゆうりすう, yuurisuu] rational number [Add to Longdo]
有利化[ゆうりか, yuurika] rationalization (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
合理化[ごうりか, gourika] Rationalisierung [Add to Longdo]
唯理論[ゆいりろん, yuiriron] Rationalismus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rational \Ra"tion*al\ (r[a^]sh"[u^]n*al), a. [L. rationalis: cf.
   F. rationnel. See {Ratio}, {Reason}, and cf. {Rationale}.]
   1. Relating to the reason; not physical; mental.
    [1913 Webster]
 
       Moral philosophy was his chiefest end; for the
       rational, the natural, and mathematics . . . were
       but simple pastimes in comparison of the other.
                          --Sir T.
                          North.
    [1913 Webster]
 
   2. Having reason, or the faculty of reasoning; endowed with
    reason or understanding; reasoning.
    [1913 Webster]
 
       It is our glory and happiness to have a rational
       nature.                --Law.
    [1913 Webster]
 
   3. Agreeable to reason; not absurd, preposterous,
    extravagant, foolish, fanciful, or the like; wise;
    judicious; as, rational conduct; a rational man.
    [1913 Webster]
 
   4. (Chem.) Expressing the type, structure, relations, and
    reactions of a compound; graphic; -- said of formulae. See
    under {Formula}.
    [1913 Webster]
 
   {Rational horizon}. (Astron.) See {Horizon}, 2
    (b) .
 
   {Rational quantity} (Alg.), one that can be expressed without
    the use of a radical sign, or in exact parts of unity; --
    opposed to {irrational} or {radical quantity}.
 
   {Rational symptom} (Med.), one elicited by the statements of
    the patient himself and not as the result of a physical
    examination.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sane; sound; intelligent; reasonable; sensible; wise;
     discreet; judicious.
 
   Usage: {Rational}, {reasonable}. Rational has reference to
      reason as a faculty of the mind, and is opposed to
      irrational; as, a rational being, a rational state of
      mind, rational views, etc. In these cases the
      speculative reason is more particularly, referred to.
      Reasonable has reference to the exercise of this
      faculty for practical purposes, and means, governed or
      directed by reason; as, reasonable desires or plans; a
      reasonable charge; a reasonable prospect of success.
      [1913 Webster]
 
         What higher in her society thou find'st
         Attractive, human, rational, love still.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
         A law may be reasonable in itself, although a
         man does not allow it, or does not know the
         reason of the lawgivers.     --Swift.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rational \Ra"tion*al\, n.
   A rational being. --Young.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rational
   adj 1: consistent with or based on or using reason; "rational
       behavior"; "a process of rational inference"; "rational
       thought" [ant: {irrational}]
   2: of or associated with or requiring the use of the mind;
     "intellectual problems"; "the triumph of the rational over
     the animal side of man" [syn: {intellectual}, {rational},
     {noetic}]
   3: capable of being expressed as a quotient of integers;
     "rational numbers" [ant: {irrational}]
   4: having its source in or being guided by the intellect (as
     distinguished from experience or emotion); "a rational
     analysis"
   n 1: an integer or a fraction [syn: {rational number},
      {rational}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 rational /ratsiːoːnaːl/
  rational

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top