ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rationale

R AE2 SH AH0 N AE1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rationale-, *rationale*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rationale(n) คำชี้แจงเหตุผล, See also: พื้นฐานของเหตุผล, Syn. ground, reason why

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rationale(แรช'ชะแนล) n. ข้อความแห่งเหตุผล, ข้อความเหตุผลแห่งหลักการ, พื้นฐานของเหตุผล, Syn. basis, reason

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rationaleเหตุผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's the same rationale that was used by the Gestapo and the KGB.นั่นก็แค่หลักการพื้นๆ ที่พวกเกสตาโป กับเคจีบีใช้กัน Withdrawal (2010)
And there's no better window into a person's character than the decisions that they make and how they make them and how one applies rationale and ethics and reason while under duress.และไม่มีคำตอบที่ดีที่สุด ในแต่ละคนนั้น ย่อมมีการตัดสินใจ Would You Rather (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหตุนี้(n) reason, See also: rationale, cause, motive, Example: คณะกรรมการเห็นว่าเพราะเหตุนี้จึงต้องมีวิธีการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้น, Thai Definition: สิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิดผลเช่นนี้

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RATIONALE R AE2 SH AH0 N AE1 L
RATIONALES R AE2 SH AH0 N AE1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rationale (n) rˌæʃənˈaːl (r a2 sh @ n aa1 l)
rationales (n) rˌæʃənˈaːlz (r a2 sh @ n aa1 l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rationale Erklärung { f } (für)rationale (of) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rationale \Ra`tion*a"le\ (r[a^]sh`[u^]*n[a^]l" or
   r[a^]sh`[u^]n*[=a]"l[-e]), n. [L. rationalis, neut.
   rationale. See {Rational}, a.]
   An explanation or exposition of the principles of some
   opinion, action, hypothesis, phenomenon, or the like; also,
   the principles themselves.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rationale
   n 1: (law) an explanation of the fundamental reasons (especially
      an explanation of the working of some device in terms of
      laws of nature); "the rationale for capital punishment";
      "the principles of internal-combustion engines" [syn:
      {rationale}, {principle}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top