ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allowance

AH0 L AW1 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allowance-, *allowance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allowance(n) การอดทน, See also: การยอมทน
allowance(n) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
allowance(n) งบประมาณ
allowance(n) เบี้ยเลี้ยง, See also: ค่าเลี้ยงชีพ, ค่าใช้จ่าย
allowance(n) ส่วนลด, Syn. reduction, discount

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา, การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment

English-Thai: Nontri Dictionary
allowance(n) การอนุญาต, การยินยอม, การให้อภัย, การลดราคา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allowanceเงินสงเคราะห์, เงินช่วยเหลือ, เบี้ยเลี้ยง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
allowance๑. ส่วนลด, ค่าเผื่อ๒. เงินช่วยเหลือ, ค่าเบี้ยเลี้ยง๓. ค่าลดหย่อน (ภาษี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allowance๑. เงินช่วยเหลือ, เบี้ยเลี้ยง๒. ส่วนลด, ค่าลดหย่อน (ภาษี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allowances for maintenanceค่าบำรุงรักษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allowanceค่าเผื่อ [การบัญชี]
Allowance for bad debtsค่าเผื่อหนี้สูญ [การบัญชี]
Allowance for doubtful accountsค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The kind of raise that'll allow me to give my kids a big allowance just for keeping their big mouths shut.เงินเดือนขึ้นอย่างนี้ พ่อว่าพ่อจะให้เงินค่าขนมลูก ๆ เยอะๆ หน่อยเป็นไง นี่เพื่อจะได้ให้พวกนี้หุบปากสักที เอางี้ ทุกคน Death Has a Shadow (1999)
Man, I must really be low on allowance to take from the fridge.นี่, ผมว่าผมได้ค่าใช้จ่ายน้อยไปนะ ถึงต้องเอาของจากตู้เย็นไง Jenny, Juno (2005)
No one cares if I get any allowance or not...ไม่มีใครสนใจ ว่าผมจะมีหรือไม่มี... Jenny, Juno (2005)
I saved up my allowance for this month.ฉันต้องเก็บเงินนะ Dasepo Naughty Girls (2006)
She saved her allowance to come to a fancy place with her brother?เธอเก็บเงินของเธอ เพื่อจะไปเที่ยวกับพี่ชาย Dasepo Naughty Girls (2006)
I saved up my allowance this month and had some extra money.*ฉันต้องเก็บเงิน และต้องหารายได้พิเศษมาทั้งเดือน* Dasepo Naughty Girls (2006)
I saved up my allowance to buy the parts.ฉันเก็บเงิน เพื่อซื้อชิ้นส่วน Dasepo Naughty Girls (2006)
I put all my allowance and wages in my savings.ฉันฝากเงินออมของฉันและ ค่าจ้างในเงินที่เกิดจากเก็บสะสมของฉันหมดแล้ว Dasepo Naughty Girls (2006)
So hurry and pay up. My allowance is almost gone.ฉะนั้นก็รีบๆจ่ายมาเลย เงินเบี้ยเลี้ยงฉันจะหมดอยู่แล้ว Bomui walcheu (2006)
You're getting less allowance from now on. End of the conversation!จากนี้ไป คุณจะถูกหักเบี้ยเลี้ยง\ เลิกพูดได้แล้ว! Love Now (2007)
Well, when Ki-baek was eight he used all the allowance he saved up.อ่อ, เมื่อกี-แพก อายุ 8 ขวบ เขาก็รู้จักใช้เงินแล้วนะ เงินที่ฉันให้ เขาจะเก็บมันไว้ Unstoppable Marriage (2007)
- Your allowance is beyond negotiation.-ไม่มีใครห้ามนี่ ว่ามาเลย Becoming Jane (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allowanceDon't waste your allowance on useless things.
allowanceFather advanced me a week's allowance.
allowanceHe ought to have made allowances for his age.
allowanceHer father can afford to give her a big allowance every month.
allowanceHe was paid one million dollars in retirement allowance.
allowanceHis grandfather lives on an allowance from his son.
allowanceI am given a monthly allowance of fifty thousand yen.
allowanceI approached my father about an increase in allowance.
allowanceI'll make allowances for your lack of experience.
allowanceI'm going to give you a year's (worth of) allowance all at once.
allowanceIn judging his work, must make allowances for his lack of experience.
allowanceIt should be noted that the duty continues after a notice of allowance is mailed and the issue fee is paid.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบี้ยเลี้ยง(n) allowance, See also: daily allowance, Example: ค่าใช้จ่ายของกองทัพบกส่วนใหญ่จะอยู่ที่เบี้ยเลี้ยงและเงินเดือน เพราะกองทัพมีพลทหารมากมาย, Thai Definition: เงินที่จ่ายให้เป็นค่าอาหารประจำวัน ในกรณีที่ออกทำงานนอกสถานที่ตั้งประจำ
เบี้ยกันดาร(n) allowance, See also: hardship supplement, Example: จะมีการปรับเบี้ยกันดารตามพื้นที่ที่ทางการกำหนดไว้ปลายเดือนหน้า, Thai Definition: เงินที่จ่ายช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างประจำ เนื่องจากการปฏิบัติราชการประจำในท้องที่กันดารหรือในโรงเรียนที่กันดาร, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเหน็จ[bamnet] (n) EN: pension ; retirement allowance  FR: pension [ f ]
เบี้ยเดินทาง[bīa doēnthāng] (n, exp) EN: traveling allowance ; travel expenses  FR: viatique [ m ] ; indemnité de voyage [ f ]
เบี้ยเลี้ยง[bīalīeng] (n) EN: expense allowance ; allowance ; daily allowance ; per diem (Am.) ; per diem allowance
เบี้ยเลี้ยงค่ารับรอง[bīalīeng khā raprøng] (n, exp) EN: entertainment allowance
การอนุญาต[kān anuyāt] (n) EN: allowance  FR: autorisation [ f ] : permission [ f ]
ค่า[khā] (n) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages  FR: valeur [ f ] ; coût [ m ] ; prix [ m ] ; frais [ mpl ] ; charges [ fpl ]
ค่าอาหาร[khā āhān] (n, exp) EN: cost of food ; meal allowance ; per diem allowance  FR: frais de repas [ mpl ]
ค่าเบี้ยเลี้ยง[khā bīalīeng] (n, exp) EN: daily allowance ; daily subsistence allowance ; per diem
ค่าใช้จ่าย[khāchaijāi] (n) EN: expenses ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; allocation  FR: coût [ m ] ; dépense [ f ] ; montant [ m ] ; déboursement [ m ] ; charge [ f ]
ค่าเลี้ยงชีพ[khā līengchīp] (n, exp) EN: alimony ; maintenance ; living allowance  FR: pension alimentaire [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALLOWANCE AH0 L AW1 AH0 N S
ALLOWANCES AH0 L AW1 AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allowance (n) ˈəlˈauəns (@1 l au1 @ n s)
allowances (n) ˈəlˈauənsɪz (@1 l au1 @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
津贴[jīn tiē, ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄝ, / ] allowance #14,212 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beihilfe { f } | Beihilfe für Erwerbsunfähigeallowance | disability living allowance [Add to Longdo]
Kinderfreibetrag { m }allowance for dependent children [Add to Longdo]
Sachleistung { f }allowance in kind; benefitin kind [Add to Longdo]
Zeitzuschlagfaktor { m }allowance factor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
付与[ふよ, fuyo] (n, vs) grant; allowance; endowment; bestowal; assignment; conferment; (P) #4,085 [Add to Longdo]
支給[しきゅう, shikyuu] (n, vs) provision; supply; payment; allowance; grant; (P) #9,228 [Add to Longdo]
余裕[よゆう, yoyuu] (n) surplus; composure; margin; room; time; allowance; flexibility; scope; rope; (P) #10,401 [Add to Longdo]
給与[きゅうよ, kyuuyo] (n, vs) pay; salary; wages; allowance; grant; supply; (P) #11,280 [Add to Longdo]
手当(P);手当て(P)[てあて, teate] (n, vs) (1) (esp. 手当) salary; pay; compensation; allowance (e.g. housing allowance); benefit; bonus; (2) (esp. 手当て) medical care; treatment; (3) (esp. 手当て) advance preparation; (P) #13,604 [Add to Longdo]
勘定[かんじょう, kanjou] (n, vs) calculation; counting; consideration; reckoning; settlement of an account; allowance; (P) #16,152 [Add to Longdo]
加減[かげん, kagen] (n, adj-na) (1) addition and subtraction; (2) allowance for; (3) degree; extent; measure; (4) condition; state of health; (5) seasoning; flavor; flavour; moderation; adjustment; (6) influence (of the weather); (7) chance; (P) #16,868 [Add to Longdo]
ゆとり[yutori] (n, adj-f) elbowroom; leeway; room; reserve; margin; allowance; latitude; time; (P) #18,914 [Add to Longdo]
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance [Add to Longdo]
アラウアンス[arauansu] (n) allowance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tolerance \Tol"er*ance\, n. [L. tolerantia: cf. F.
   tol['e]rance.]
   1. The power or capacity of enduring; the act of enduring;
    endurance.
    [1913 Webster]
 
       Diogenes, one frosty morning, came into the market
       place, shaking, to show his tolerance. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. The endurance of the presence or actions of objectionable
    persons, or of the expression of offensive opinions;
    toleration.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) The power possessed or acquired by some persons of
    bearing doses of medicine which in ordinary cases would
    prove injurious or fatal.
    [1913 Webster]
 
   4. (Forestry) Capability of growth in more or less shade.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. the allowed amount of variation from the standard or from
    exact conformity to the specified dimensions, weight,
    hardness, voltage etc., in various mechanical or
    electrical devices or operations; -- caklled also
    {allowance} specif.: (Coinage) The amount which coins,
    either singly or in lots, are legally allowed to vary
    above or below the standard of weight or fineness.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   6. (Biochemistry) the capacity to resist the deleterious
    action of a chemical agent normally harmful to the
    organism; as, the acquired tolerance of bacteria to
    anitbiotics.
    [PJC]
 
   7. (Immunology) the acquired inability to respond with an
    immune reaction to an antigen to which the organism
    normally responds; -- called also {immunotolerance},
    {immunological tolerance}, or {immune tolerance}. Such
    tolerance may be induced by exposing an animal to the
    antigen at a very early stage of life, prior to maturation
    of the immune system, or, in adults, by exposing the
    animal to repeated low doses of a weak protein antigen
    ({low-zone tolerance}), or to a large amount of an antigen
    ({high-zone tolerance}).
    [PJC]
 
   {Tolerance of the mint}. (Coinage) Same as {Remedy of the
    mint}. See under {Remedy}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allowance \Al*low"ance\, n. [OF. alouance.]
   1. Approval; approbation. [Obs.] --Crabbe.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of allowing, granting, conceding, or admitting;
    authorization; permission; sanction; tolerance.
    [1913 Webster]
 
       Without the king's will or the state's allowance.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Acknowledgment.
    [1913 Webster]
 
       The censure of the which one must in your allowance
       o'erweigh a whole theater of others. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. License; indulgence. [Obs.] --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. That which is allowed; a share or portion allotted or
    granted; a sum granted as a reimbursement, a bounty, or as
    appropriate for any purpose; a stated quantity, as of food
    or drink; hence, a limited quantity of meat and drink,
    when provisions fall short.
    [1913 Webster]
 
       I can give the boy a handsome allowance.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   6. Abatement; deduction; the taking into account of
    mitigating circumstances; as, to make allowance for the
    inexperience of youth.
    [1913 Webster]
 
       After making the largest allowance for fraud.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   7. (com.) A customary deduction from the gross weight of
    goods, different in different countries, such as tare and
    tret.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allowance \Al*low"ance\, v. t. [imp. & p. p. {Allowancing}.]
   [See {Allowance}, n.]
   To put upon a fixed allowance (esp. of provisions and drink);
   to supply in a fixed and limited quantity; as, the captain
   was obliged to allowance his crew; our provisions were
   allowanced.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allowance
   n 1: an amount allowed or granted (as during a given period);
      "travel allowance"; "my weekly allowance of two eggs"; "a
      child's allowance should not be too generous"
   2: a sum granted as reimbursement for expenses
   3: an amount added or deducted on the basis of qualifying
     circumstances; "an allowance for profit" [syn: {allowance},
     {adjustment}]
   4: a permissible difference; allowing some freedom to move
     within limits [syn: {allowance}, {leeway}, {margin},
     {tolerance}]
   5: a reserve fund created by a charge against profits in order
     to provide for changes in the value of a company's assets
     [syn: {valuation reserve}, {valuation account}, {allowance},
     {allowance account}]
   6: the act of allowing; "He objected to the allowance of smoking
     in the dining room"
   v 1: put on a fixed allowance, as of food

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top