Search result for

allowance

(59 entries)
(0.0048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allowance-, *allowance*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allowance    [N] การอดทน, See also: การยอมทน
allowance    [N] ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
allowance    [N] งบประมาณ
allowance    [N] เบี้ยเลี้ยง, See also: ค่าเลี้ยงชีพ, ค่าใช้จ่าย
allowance    [N] ส่วนลด, Syn. reduction, discount

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allowanceเงินสงเคราะห์, เงินช่วยเหลือ, เบี้ยเลี้ยง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
allowance๑. ส่วนลด, ค่าเผื่อ๒. เงินช่วยเหลือ, ค่าเบี้ยเลี้ยง๓. ค่าลดหย่อน (ภาษี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allowance๑. เงินช่วยเหลือ, เบี้ยเลี้ยง๒. ส่วนลด, ค่าลดหย่อน (ภาษี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allowances for maintenanceค่าบำรุงรักษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allowanceค่าเผื่อ [การบัญชี]
Allowance for bad debtsค่าเผื่อหนี้สูญ [การบัญชี]
Allowance for doubtful accountsค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allowanceFather advanced me a week's allowance.
allowanceThe woman was asked to make allowance for the poor health of the baby.
allowanceDon't waste your allowance on useless things.
allowanceMy allowance does not pay for my tuition.
allowanceI'm going to give you a year's (worth of) allowance all at once.
allowanceThe company pays me 100,000 yen in various allowances a month in addition to the regular salary.
allowanceI'll make allowances for your lack of experience.
allowanceYou must make allowance for his lack of experience.
allowanceWe ought to make allowances for his difficult situation.
allowanceWe must make allowance for his age.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)

English-Thai: Nontri Dictionary
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบี้ยเลี้ยง [N] allowance, See also: daily allowance, Example: ค่าใช้จ่ายของกองทัพบกส่วนใหญ่จะอยู่ที่เบี้ยเลี้ยงและเงินเดือน เพราะกองทัพมีพลทหารมากมาย, Thai definition: เงินที่จ่ายให้เป็นค่าอาหารประจำวัน ในกรณีที่ออกทำงานนอกสถานที่ตั้งประจำ
เบี้ยกันดาร [N] allowance, See also: hardship supplement, Example: จะมีการปรับเบี้ยกันดารตามพื้นที่ที่ทางการกำหนดไว้ปลายเดือนหน้า, Thai definition: เงินที่จ่ายช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างประจำ เนื่องจากการปฏิบัติราชการประจำในท้องที่กันดารหรือในโรงเรียนที่กันดาร, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: pension ; retirement allowance   FR: pension [f]
เบี้ยเดินทาง[n. exp.] (bīa doēnthāng) EN: traveling allowance ; travel expenses   FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
เบี้ยเลี้ยง[n.] (bīalīeng) EN: expense allowance ; allowance ; daily allowance ; per diem (Am.) ; per diem allowance   
เบี้ยเลี้ยงค่ารับรอง[n. exp.] (bīalīeng khā raprøng) EN: entertainment allowance   
การอนุญาต[n.] (kān anuyāt) EN: allowance   FR: autorisation [f] : permission [f]
ค่า[n.] (khā) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages   FR: valeur [f] ; coût [m] ; prix [m] ; frais [mpl] ; charges [fpl]
ค่าอาหาร[n. exp.] (khā āhān) EN: cost of food ; meal allowance ; per diem allowance   FR: frais de repas [mpl]
ค่าเบี้ยเลี้ยง[n. exp.] (khā bīalīeng) EN: daily allowance ; daily subsistence allowance ; per diem   
ค่าใช้จ่าย[n.] (khāchaijāi) EN: expenses ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; allocation   FR: coût [m] ; dépense [f] ; montant [m] ; déboursement [m] ; charge [f]
ค่าเลี้ยงชีพ[n. exp.] (khā līengchīp) EN: alimony ; maintenance ; living allowance   FR: pension alimentaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLOWANCE    AH0 L AW1 AH0 N S
ALLOWANCES    AH0 L AW1 AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allowance    (n) (@1 l au1 @ n s)
allowances    (n) (@1 l au1 @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sachleistung {f}allowance in kind; benefitin kind [Add to Longdo]
Kinderfreibetrag {m}allowance for dependent children [Add to Longdo]
Zeitzuschlagfaktor {m}allowance factor [Add to Longdo]
Beihilfe {f} | Beihilfe für Erwerbsunfähigeallowance | disability living allowance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance [Add to Longdo]
ゆとり[, yutori] (n,adj-f) elbowroom; leeway; room; reserve; margin; allowance; latitude; time; (P) [Add to Longdo]
アラウアンス[, arauansu] (n) allowance [Add to Longdo]
宛てがい扶持[あてがいぶち, ategaibuchi] (exp) discretionary allowance [Add to Longdo]
育児休業基本給付金[いくじきゅうぎょうきほんきゅうふきん, ikujikyuugyoukihonkyuufukin] (n) basic allowance of child care leave benefits [Add to Longdo]
加減[かげん, kagen] (n,adj-na) (1) addition and subtraction; (2) allowance for; (3) degree; extent; measure; (4) condition; state of health; (5) seasoning; flavor; flavour; moderation; adjustment; (6) influence (of the weather); (7) chance; (P) [Add to Longdo]
加俸[かほう, kahou] (n) extra allowance [Add to Longdo]
家族手当[かぞくてあて, kazokuteate] (n) a family allowance [Add to Longdo]
割増手当;割り増し手当[わりましてあて, warimashiteate] (n) (See 割増賃金) salary supplement, e.g. for work performed at inconvenient times or as overtime allowance usually for so-called exempt workers, i.e. workers who are expected to work a certain number of overtime hours [Add to Longdo]
勘定[かんじょう, kanjou] (n,vs) calculation; counting; consideration; reckoning; settlement of an account; allowance; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
津贴[jīn tiē, ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄝ, / ] allowance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tolerance \Tol"er*ance\, n. [L. tolerantia: cf. F.
   tol['e]rance.]
   1. The power or capacity of enduring; the act of enduring;
    endurance.
    [1913 Webster]
 
       Diogenes, one frosty morning, came into the market
       place, shaking, to show his tolerance. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. The endurance of the presence or actions of objectionable
    persons, or of the expression of offensive opinions;
    toleration.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) The power possessed or acquired by some persons of
    bearing doses of medicine which in ordinary cases would
    prove injurious or fatal.
    [1913 Webster]
 
   4. (Forestry) Capability of growth in more or less shade.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. the allowed amount of variation from the standard or from
    exact conformity to the specified dimensions, weight,
    hardness, voltage etc., in various mechanical or
    electrical devices or operations; -- caklled also
    {allowance} specif.: (Coinage) The amount which coins,
    either singly or in lots, are legally allowed to vary
    above or below the standard of weight or fineness.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   6. (Biochemistry) the capacity to resist the deleterious
    action of a chemical agent normally harmful to the
    organism; as, the acquired tolerance of bacteria to
    anitbiotics.
    [PJC]
 
   7. (Immunology) the acquired inability to respond with an
    immune reaction to an antigen to which the organism
    normally responds; -- called also {immunotolerance},
    {immunological tolerance}, or {immune tolerance}. Such
    tolerance may be induced by exposing an animal to the
    antigen at a very early stage of life, prior to maturation
    of the immune system, or, in adults, by exposing the
    animal to repeated low doses of a weak protein antigen
    ({low-zone tolerance}), or to a large amount of an antigen
    ({high-zone tolerance}).
    [PJC]
 
   {Tolerance of the mint}. (Coinage) Same as {Remedy of the
    mint}. See under {Remedy}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allowance \Al*low"ance\, n. [OF. alouance.]
   1. Approval; approbation. [Obs.] --Crabbe.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of allowing, granting, conceding, or admitting;
    authorization; permission; sanction; tolerance.
    [1913 Webster]
 
       Without the king's will or the state's allowance.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Acknowledgment.
    [1913 Webster]
 
       The censure of the which one must in your allowance
       o'erweigh a whole theater of others. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. License; indulgence. [Obs.] --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. That which is allowed; a share or portion allotted or
    granted; a sum granted as a reimbursement, a bounty, or as
    appropriate for any purpose; a stated quantity, as of food
    or drink; hence, a limited quantity of meat and drink,
    when provisions fall short.
    [1913 Webster]
 
       I can give the boy a handsome allowance.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   6. Abatement; deduction; the taking into account of
    mitigating circumstances; as, to make allowance for the
    inexperience of youth.
    [1913 Webster]
 
       After making the largest allowance for fraud.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   7. (com.) A customary deduction from the gross weight of
    goods, different in different countries, such as tare and
    tret.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allowance \Al*low"ance\, v. t. [imp. & p. p. {Allowancing}.]
   [See {Allowance}, n.]
   To put upon a fixed allowance (esp. of provisions and drink);
   to supply in a fixed and limited quantity; as, the captain
   was obliged to allowance his crew; our provisions were
   allowanced.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allowance
   n 1: an amount allowed or granted (as during a given period);
      "travel allowance"; "my weekly allowance of two eggs"; "a
      child's allowance should not be too generous"
   2: a sum granted as reimbursement for expenses
   3: an amount added or deducted on the basis of qualifying
     circumstances; "an allowance for profit" [syn: {allowance},
     {adjustment}]
   4: a permissible difference; allowing some freedom to move
     within limits [syn: {allowance}, {leeway}, {margin},
     {tolerance}]
   5: a reserve fund created by a charge against profits in order
     to provide for changes in the value of a company's assets
     [syn: {valuation reserve}, {valuation account}, {allowance},
     {allowance account}]
   6: the act of allowing; "He objected to the allowance of smoking
     in the dining room"
   v 1: put on a fixed allowance, as of food

Are you satisfied with the result?

Go to Top