Search result for

filtration

(48 entries)
(0.1004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filtration-, *filtration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filtration    [N] กระบวนการกรอง, Syn. refinement

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Filtrationการกรอง [TU Subject Heading]
Filtrationการกรอง [การแพทย์]
filtrationการกรอง, กระบวนการแยกของแข็งออกจากของเหลวหรือแก๊สโดยให้เคลื่อนที่ผ่านตัวกรอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Filtration Angleฟิลเตรชันแองเคิล [การแพทย์]
Filtration Apparatusเครื่องมือกรอง [การแพทย์]
Filtration Area, Effectiveพื้นที่การกรอง [การแพทย์]
Filtration Coefficientสัมประสิทธิ์ของการกรอง [การแพทย์]
Filtration Fractionส่วนย่อยของการกรอง [การแพทย์]
Filtration Pressure, Effectiveความดันที่มีผลในการกรอง [การแพทย์]
Filtration Pressure, Netความดันจริงๆที่มีผลโดยตรงกับการกรอง [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infiltration(อินฟิลเทร'เชิน) n. การซึมทะลุ,การแทรกซึม,สิ่งที่แทรกซึมเข้าไป,การแฝงตัวเข้าไปปะปนกับข้าศึก

English-Thai: Nontri Dictionary
filtration(n) การกรอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Has been Truman's father, Kirk, and his attempt at in filtration.ซึ่งโผล่เข้าไปแทรกแซงในโชว์ แต่ก่อนคุยเรื่องนี้ ผมเข้าใจว่า The Truman Show (1998)
EDS suits, a particulate air filtration system, the whole shebang.ชุดป้องกัน ระบบกรองอากาศ และอุปกรณ์ครบ. National Treasure (2004)
And you've got separate filtration systems for the lab, office, storage and loading.แล้วก็มีระบบกรองอากาศแยกออกมา สำหรับห้องแล็บ สำนักงาน คลังเก็บสินค้า Duplicity (2009)
Whoever made this tape had access to some very impressive audio filtration equipment.คนที่ได้เจอเทปได้เจาะเข้าไป พวกนี้เข้าไปแปลงเสียง Saw VI (2009)
They couldn't keep dolphins alive, and they finally figured out it's because the filtration system was making a lot of noise.พวกมันรับรู้อะไรได้หลายๆอย่าง จากเสียงของมัน โลมาที่ถูกจับ แล้วนำไปใส่ในบ่อคอนกรีต ล้อมรอบไปด้วยอัฒจันท์ ที่เต็มไปด้วยผู้คนโห่ร้อง The Cove (2009)
-I know. It has a filtration system.คุณเพิ่งโชว์ปล่อยฉี่ในชุด Iron Man 2 (2010)
The filtration system is state-of-the-art.ระบบเครื่องกรองของเหลวไหลรั่วเข้ามา เป็นเทคโนโลยีชิ้นเลิศ Más (2010)
Air filtration,กระบวนการฟอกอากาศ Over There: Part 2 (2010)
Madrigal Electromotive also owns a subsidiary that manufactures this state-of-the-art air filtration system.บริษัทแมดริกัลอิเล็กโทรโมทีฟ ยังเป็นเจ้าของบริษัทสาขาย่อย ที่ผลิตเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ระบบการกรองอากาศ Crawl Space (2011)
He gets, uh, hospital beds, laboratory equipment and a sophisticated air filtration system.เขาซื้อเตียงคนไข้ อุปกรณ์ห้องทดลอง และเครื่องกรองอากาศชั้นดี Pa Make Loa (2012)
Look, your little prank ruined our filtration system.ดูตลกเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคุณ ทำลายระบบกรองของเรา. The To Do List (2013)
I got to pull that poor bastard out of the intake, pump this sludge out and see if this filtration system still works.ฉันต้องไปดึงไอ้เวรนั่นออกจากท่อ Ouroboros (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกรอง    [N] filtration, Syn. การคัด, การเลือก, Thai definition: การคัดเอาของละเอียดออกจากของหยาบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคัด[n.] (kān khat) EN: filtration   
การกรอง[n.] (kān krøng) EN: filtration ; filtering   FR: filtration [f] ; filtrage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FILTRATION    F AH0 L T R EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filtration    (n) (f i1 l t r ei1 sh @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Filtration(n) |die, pl. Filtrationen| การกรอง เช่น Die Selbstreinigungskräfte der biologischen Filtrationen sorgen in Ihrem Schwimmteich für Sauberkeit und erstklassige Wasserqualität.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Filtration {f} | Filtrationen {pl}การหมักและซึมผ่าน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filtration {f} | Filtrationen {pl}percolation | percolations [Add to Longdo]
Filtrierung {f} | Filtrierungen {pl}filtration | filtrations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一過性肺浸潤[いっかせいはいしんじゅん, ikkaseihaishinjun] (n) transient pulmonary infiltration [Add to Longdo]
限外濾過[げんがいろか, gengairoka] (n) {chem} ultrafiltration [Add to Longdo]
浸出;滲出[しんしゅつ, shinshutsu] (n,vs) {chem} infiltration; permeation; exudation; percolation; effusion; extraction [Add to Longdo]
浸潤[しんじゅん, shinjun] (n,vs) infiltration; permeation [Add to Longdo]
人海戦術[じんかいせんじゅつ, jinkaisenjutsu] (n) infiltration tactics; human-wave tactics [Add to Longdo]
潜入[せんにゅう, sennyuu] (n,vs) infiltration; sneaking in; (P) [Add to Longdo]
肺浸潤[はいしんじゅん, haishinjun] (n) pulmonary infiltration; infiltration of the lungs [Add to Longdo]
麦汁ろ過;麦汁濾過[ばくじゅうろか, bakujuuroka] (n) wort filtration; lautering; sparging [Add to Longdo]
緑内障濾過手術[りょくないしょうろかしゅじゅつ, ryokunaishourokashujutsu] (n) glaucoma filtration surgery [Add to Longdo]
濾過;ろ過[ろか, roka] (n,vs) filtration; filtering; percolation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
滤毒通风装置[lǜ dú tōng fēng zhuāng zhì, ㄌㄩˋ ㄉㄨˊ ㄊㄨㄥ ㄈㄥ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] filtration equipment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Filtration \Fil*tra"tion\, n. [Cf. F. filtration.]
   The act or process of filtering; the mechanical separation of
   a liquid from the undissolved particles floating in it.
   Fimble

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 filtration
   n 1: the process whereby fluids pass through a filter or a
      filtering medium
   2: the act of changing a fluid by passing it through a filter

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Filtration [filtratsiːoːn] (n) , s.(f )
   percolation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top