Search result for

share

(167 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -share-, *share*
Possible hiragana form: しゃれ
English-Thai: Longdo Dictionary
share capital(n) ทุนเรือนหุ้น
earning per share(n) กำไรต่อหุ้น ย่อด้วย EPS เช่น The earning per share for ICI Pakistan, excluding the impact of deferred tax, increased by 31%, from Rs 11.6 per share to Rs 15.2 per share.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
share[VI] ใช้ร่วมกัน, See also: มีส่วนแบ่ง, รับผิดชอบร่วมกัน, ร่วมกันทำ, Syn. participate, partake, Ant. avoid
share[VT] ใช้ร่วมกัน, See also: มีส่วนแบ่ง, รับผิดชอบร่วมกัน, ร่วมกันทำ, Syn. participate, partake, Ant. avoid
share[VT] แบ่งส่วน, See also: แบ่งสรรปันส่วน, แบ่งผลกำไร, แบ่งเท่าๆ กัน, Syn. allot, divide, distribute, portion, Ant. combine
share[N] ส่วน, See also: ส่วนแบ่ง, ส่วนร่วม, หุ้นส่วน, Syn. allotment, quota, portion
share in[PHRV] มีส่วนร่วมใน, See also: มีส่วนใน
share out[PHRV] แบ่งออก, Syn. divide out
shareware[N] ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์
share with[PHRV] แบ่งให้กับ, See also: ปันให้กับ
shareowner[N] ผู้ถือหุ้น, Syn. shareholder
share among[PHRV] แบ่งปันในกลุ่มของ, See also: แบ่งกันท่ามกลาง, Syn. divide among

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
share(แชร์) n. ส่วน,ส่วนหนึ่ง,ส่วนแบ่ง,ส่วนร่วมมือ,ส่วนที่รับผิดชอบ,หุ้นส่วน vt. แบ่งส่วน,แบ่งสรร,แบ่งเฉลี่ย,แบ่ง,แบ่งกำไร. vi. มีส่วน,ร่วมส่วน,ร่วมหุ้น,ร่วมกันทำ,ร่วมกันรับ,ร่วมกันรับผิดชอบ, See also: sharable adj. shareable adj. sharer n.
sharebroker(แชร์'โบรเคอะ) n. นายหน้าหลักทรัพย์,นายหน้าใบหุ้น
shareholder(แชร์'โฮลเดอะ) n. ผู้ถือหุ้น,ผู้ถือหลักทรัพย์
sharewareแชร์แวร์หมายถึง โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่อาจต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในรูปของการบริจาคตามความสมัครใจ เมื่อต้องการคัดลอกไปใช้ ผู้ขายยังคงรักษาความเป็นเจ้าของอยู่ ผู้ซื้อจะได้รับคู่มือการใช้บริการสนับสนุน ตอบข้อข้องใจทางโทรศัพท์ และการแจ้งการปรับปรุงครั้งใหม่ของโปรแกรมนั้น ๆ ถ้าเป็นของสาธารณะ (publlic domain จะไม่ตัองเสียค่าใช้จ่ายเลยดู piracy และ public domain เปรียบเทียบ
appleshare(แอปเปิลแชร์) หมายถึง โปรแกรมระบบปฏิบัติการที่จะใช้ในข่ายงาน (network) ที่บริษัทแอปเปิลสร้างขึ้นสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (ดู networks ประกอบ)
lion's sharen. ส่วนแบ่งที่มากที่สุด,ส่วนแบ่งที่มากอย่างไม่สมเหตุสมผล
ploughsharen. ใบไถ
plowsharen. ใบไถ

English-Thai: Nontri Dictionary
share(n) หุ้น,ส่วนแบ่ง
share(vi) ร่วมหุ้น,มีส่วน
share(vt) แบ่งสรร,แบ่ง,แบ่งกำไร,แบ่งส่วน
shareholder(n) ผู้ถือหุ้น
ploughshare(n) ใบมีดคันไถ
plowshare(n) ใบมีดคันไถ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shareหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
share capitalทุนเรือนหุ้น (ของบริษัทจำกัด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
share certificate; stock certificateใบหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
share entered in a certificate to bearerหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
share entered in a name certificateหุ้นชนิดระบุชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
share reinsuranceการประกันภัยต่อตามส่วน มีความหมายเหมือนกับ contributory reinsurance และ quota share reinsurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
share warrantใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น [ดู stock warrant] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
share, bearerหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
share, forfeiture ofการริบหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
share, ordinaryหุ้นสามัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shareหุ้น [เศรษฐศาสตร์]
Shareหุ้น [การบัญชี]
Share depositoryศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
หน่วยงานที่ให้บริการเป็นศูนย์กลางรับฝากและถอนหลักทรัพย์ให้สมาชิก รวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การโอน และงานทะเบียนผู้ถือหุ้น การทำหน้าที่ดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อ ขายกัน เนื่องจากสมาชิกทุกรายต่างก็มีบัญชีฝากหุ้นอยู่ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ การส่งมอบหุ้นที่ซื้อขายกันสามารถ กระทำได้โดย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทำการโอนจำนวนหุ้นในบัญชีของสมาชิกผู้ขายไปเข้าบัญชีของสมาชิกผู้ซื้อ ทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเสียเวลาและมีภาระในการส่งมอบรับมอบใบหุ้นระหว่างกัน สถาบันที่ทำหน้าที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทย คือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Thailand Securities Depository Co., Ltd. หรือ TSD ซึ่งเป็นบริษัทลูกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [ตลาดทุน]
Share distributionการกระจายหุ้น
การกระจายหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งไปยังผู้ถือหุ้น โดยบริษัทที่มีการกระจายหุ้นที่ดี การขายหุ้นออกจำนวนมากของผู้ถือหุ้นบางราย มักจะไม่กระทบราคาของหุ้นมากนัก [ตลาดทุน]
Share Visionการมีมุมมองร่วมกับคนในองค์การ [การจัดการความรู้]
shared pair electronอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ, อิเล็กตรอนคู่หนึ่งซึ่งดึงดูดนิวเคลียสของอะตอมคู่หนึ่งไว้ และเป็นผลให้อะตอมคู่นั้นยึดกันไว้ด้วยพันธะโคเวเลนต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Shared services (Management)บริการที่ใช้ร่วมกัน (การจัดการ) [TU Subject Heading]
Shared Visionการร่วมสร้างวิสัยทัศน์ [การจัดการความรู้]
Shareholderผู้ถือหุ้น [การบัญชี]
Shareholders’ equityส่วนของผู้ถือหุ้น [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
share capitalทุนเรือนหุ้น
share premium accountค่าธรรมเนียมหุ้นพิเศษ
shareholder fund (n) ส่วนของผู้ถือหุ้น
shareholder's equity (n) ส่วนของผู้ถือหุ้น
Share​[ทำไม​] (n ) แบ่ง​เป็น​

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can't share this.เธอจะมาแชร์อย่างนี้ไม่ได้หรอก New Haven Can Wait (2008)
Poor Chuck. What is life without a friend to share it?ชัคที่น่าสงสาร ชีวิตที่ขาดเพื่อนมันเป็นยังไง Chuck in Real Life (2008)
With anyone who doesn't share their family values,กับคนที่ไม่แชร์คุณค่ากับครอบครัว Chuck in Real Life (2008)
"success is nothing without someone to share it with."การประสบความสำเร็จจะไม่มีอะไรถ้าปราศจากคนที่ร่วมแสดงความยินดีด้วย Pret-a-Poor-J (2008)
So who are you planning to share it with?งั้น ใครกันที่เธอคิดว่าอยากให้มาร่วมยินดีด้วย ? Pret-a-Poor-J (2008)
You can't share this.-เธอไม่ต้องทำแบบนี้หรอก There Might be Blood (2008)
We were strangers who shared some geography 30 years ago.เราเป็นคนแปลกหน้าที่มีประสบการณ์ร่วมกัน 30 ปีมาแล้ว Birthmarks (2008)
There's not much to look at here sir. We all share the same face.ไม่มีอะไรให้ดูมากนักหรอกครับ พวกเราก็หน้าเหมือนกันหมด Ambush (2008)
Share the feeling, I do, King Katoonku.เช่นเดียวกัน ราชาคัททูโก Ambush (2008)
But, if I'm getting in trouble for this, you're gonna share some of the blame too.อย่างน้อย เจ้าก็มีบางคนที่รับโทษเป็นเพื่อนไงล่ะ Rising Malevolence (2008)
Share it out amongst the children and the old people.แบ่งมันให้กับเด็กและคนเเก่ The Labyrinth of Gedref (2008)
And he wants to share custody of our son,Cory.แล้วเรากำลังจะแบ่งสิทธิ์ ในการดูแลลูกชายเรา โครี่ And How Does That Make You Kill? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shareAll the trainees share the burden of toil.
shareA record number of shares changed hands in busy trading as prices soared to a historic high.
shareBetween them, the two largest companies account for a share large than 50% of the market.
shareCan you share food with others in the face of famine?
shareChildren should be taught to share.
shareCould you share your honest opinion on this issue?
shareDon't share this with anyone.
shareEach person's share of the expenses for the party is 4000 yen.
shareEmployees were allowed to share in reading customer compliments.
shareEveryone in the apartment house shares the kitchen.
shareFor the time being, I must share this room with my friend.
shareHave you finished your share of the work?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็ง[N] Sharea obtusa, Example: ช่างใช้ไม้เต็งทำเป็นเสาคานตงโครงหลังคาเพราะมีความแข็งแรงมาก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Shorea obtusa Wall. ในวงศ์ Dipterocarpaceae เนื้อไม้แข็ง ใช้ในการก่อสร้าง
กั้นแบ่ง[V] share, See also: divide among, Syn. กั้น, แบ่ง, แยก, Ant. รวม, Example: บ้านของเขากับบ้านหลังดังกล่าวมีเพียงรั้วเตี้ยๆ กั้นแบ่งเท่านั้นเอง, Thai definition: แยกออกมาให้เป็นสัดส่วนของใครของมัน
ส่วนแบ่ง[N] share
สู่[V] share, See also: partake, distribute, Example: พวกเขาสู่กันกินอาหารที่หามาได้จากในป่าในเขา, Thai definition: แบ่งหรือปันให้
ร่วมสุข[V] share the happiness, Ant. ร่วมทุกข์, Example: ยามเหงา คนแก่มักจะระลึกถึงคนที่เคยร่วมสุขกันมาในวัยเยาว์, Thai definition: ได้รับความสุขด้วยกัน
ร่วมทุน[V] jointly own business, See also: share investment, Syn. ร่วมหุ้น, Example: คุณพ่อได้ร่วมทุนกับเพื่อนๆ อีกสองคนเปิดร้านหนังสือ, Thai definition: ร่วมลงทุน
หุ้น[N] share, See also: stock, Example: มีเสียงคัดค้านจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในการขายหุ้นของรัฐวิสาหกิจแก่เอกชน, Thai definition: ส่วนที่ลงทุนเท่ากันในการค้าขายหรือหน่วยลงทุนแต่ละหน่วยที่มีมูลค่าเท่าๆ กัน ซึ่งรวมกันเป็นทุนเรือนหุ้นของบริษัทจำกัด
เข้าหุ้น[V] share, See also: go into partnership, Syn. ร่วมหุ้น, ลงหุ้น, Example: เขาเข้าหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านดอกไม้แถวๆ สีลม, Thai definition: มีส่วนรวมทุนเข้าด้วยกันเพื่อหาผลประโยชน์
ปันส่วน[V] ration, See also: share, portion, Syn. แบ่งเฉลี่ย, Example: ในยามสงครามทหารส่วนใหญ่ล้วนแต่อ่อนแอและหิวโหยเพราะปันส่วนอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ, Thai definition: แบ่งให้ตามส่วน
เอี่ยว[N] share, See also: part, Syn. หุ้น, ส่วนร่วม, Example: เขามีเอี่ยวอยู่ในบริษัทนี้มากพอสมควร, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งเบา[v.] (baengbao) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share   FR: alléger
แบ่งเบาภาระ[v. exp.] (baengbao phāra) EN: lighten the load ; share the work   
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks   FR: répartir le travail
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   FR: répartir ; partager
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpansuan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute   
ใบหุ้น[n. exp.] (baihun) EN: share certificate   
ใบถือหุ้น[n. exp.] (bai theū hun) EN: share certificate   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHARE    SH EH1 R
SHARES    SH EH1 R Z
SHARED    SH EH1 R D
SHARER    SH EH1 R ER0
SHARE'S    SH EH1 R Z
SHARELL    SH AH0 R EH1 L
SHARES'    SH EH1 R Z
SHAREWARE    SH EH1 R W EH2 R
SHAREOWNER    SH EH1 R OW2 N ER0
SHAREHOLDER    SH EH1 R HH OW2 L D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
share    (v) (sh e@1 r)
shared    (v) (sh e@1 d)
shares    (v) (sh e@1 z)
share-out    (n) - (sh e@1 r - au t)
share-outs    (n) - (sh e@1 r - au t s)
shareholder    (n) (sh e@1 h ou l d @ r)
sharecropper    (n) (sh e@1 k r o p @ r)
shareholders    (n) (sh e@1 h ou l d @ z)
shareholding    (n) (sh e@1 h ou l d i ng)
sharecroppers    (n) (sh e@1 k r o p @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かぶ, kabu] Thai: หุ้น English: share

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktie {f} | Aktien {pl} | eigene Aktien; Vorratsaktien {pl} | Aktien und Anleihen kaufen und verkaufen | Aktien umsetzen | eine Aktie sperren | Aktien aufteilen | gesperrte Aktien | Aktien auf dem Markt abstoßen | sichere Aktien mit hoher Dividende | stark schwankende Aktien | stimmberechtigte Aktie | noch nicht emittierte Aktienshare [Br.]; stock [Am.] | shares; stocks | own shares [Br.]; treasury stock | to trade in stocks and bonds | to trade stocks | to stop a stock | to split stocks; to split shares | stopped stock | to unload stocks on the market | widow-and-orphan stock | yo-yo stock | voting stock | unissued stock [Am.]; unissued shares 1 [Add to Longdo]
Aktienbesitz {m}share holdings [Add to Longdo]
Aktienindex {m}; Börsenindex {m}share index [Br.]; stock index [Am.] [Add to Longdo]
Aktienkapital {n}share capital [Add to Longdo]
Aktienkurs {m}share price; stock price [Am.] [Add to Longdo]
Aktienpreisindex {m}share price index; stock price index [Add to Longdo]
Anteil {m} (an) | Anteile {pl}share (in) | shares [Add to Longdo]
Anteilschein {m} | Anteilscheine {pl}share certificate | share certificates [Add to Longdo]
Aktiendividende {f}share dividend [Add to Longdo]
Emissions-Pressekonferenz {f}share issue press conference [Add to Longdo]
Erfolgsanteil {m} | Erfolgsanteile {pl}share in results | shares in results [Add to Longdo]
Geschäftsanteil {m} | Geschäftsanteile {pl}share in a business | shares in a business [Add to Longdo]
Gewinnanteil {m} | Gewinnanteile {pl}share in profits | shares in profits [Add to Longdo]
Kursindex {m}share price index; stock price index [Add to Longdo]
Marktanteil {m}share of the market; market share [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality [Add to Longdo]
エシャロット;エシャレット[, esharotto ; esharetto] (n) shallot (fre [Add to Longdo]
シェア[, shiea] (n) (market) share; (P) [Add to Longdo]
シェアード[, shiea-do] (n) shared [Add to Longdo]
シェアードハブ[, shiea-dohabu] (n) {comp} shared hub [Add to Longdo]
シェアードメモリ[, shiea-domemori] (n) {comp} shared memory [Add to Longdo]
シェアードメモリー[, shiea-domemori-] (n) {comp} shared memory [Add to Longdo]
シェアードライブラリ[, shiea-doraiburari] (n) {comp} shared library [Add to Longdo]
シェアウェア[, shieauea] (n) {comp} shareware [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
份额[fèn é, ㄈㄣˋ ㄜˊ, / ] share; portion [Add to Longdo]
个股[gè gǔ, ㄍㄜˋ ㄍㄨˇ, / ] share (in a listed company) [Add to Longdo]
共享以太网络[gòng xiǎng yǐ tài wǎng luò, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] shared Ethernet [Add to Longdo]
共享带宽[gòng xiǎng dài kuān, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢ, / ] shared bandwidth [Add to Longdo]
共享软体[gòng xiǎng ruǎn tǐ, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄖㄨㄢˇ ㄊㄧˇ, / ] shareware [Add to Longdo]
分担[fēn dān, ㄈㄣ ㄉㄢ, / ] share responsibility [Add to Longdo]
同甘共苦[tóng gān gòng kǔ, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄢ ㄍㄨㄥˋ ㄎㄨˇ, ] shared delights and common hardships (成语 saw); to share life's joys and sorrows; for better or for worse [Add to Longdo]
招股[zhāo gǔ, ㄓㄠ ㄍㄨˇ, ] share offer [Add to Longdo]
晒友[shài yǒu, ㄕㄞˋ ㄧㄡˇ, / ] sharer (of web files, leaving them out in the sun for others to enjoy); recent loan from English share [Add to Longdo]
晒客[shài kè, ㄕㄞˋ ㄎㄜˋ, / ] sharer (of web files, leaving them out in the sun for others to enjoy); recent loan from English share [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シェアードメモリ[しえあーどめもり, shiea-domemori] shared memory [Add to Longdo]
シェアウェア[しえあうえあ, shieauea] shareware [Add to Longdo]
共有[きょうゆう, kyouyuu] share (vs), joint ownership, co-ownership [Add to Longdo]
共有メディア[きょうゆうメディア, kyouyuu medeia] shared (communication) medium [Add to Longdo]
共有メモリ[きゅうゆうメモリ, kyuuyuu memori] shared memory [Add to Longdo]
共有資源[きょうゆうしげん, kyouyuushigen] shared resources [Add to Longdo]
共有資産[きゅうゆうしさん, kyuuyuushisan] joint resource, shared resource [Add to Longdo]
共用[きょうよう, kyouyou] share (vs), common use [Add to Longdo]
共用仮想領域[きょうようかそうりょういき, kyouyoukasouryouiki] SVA, Shared Virtual Area [Add to Longdo]
共用変数[きょうようへんすう, kyouyouhensuu] shared variable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
謝礼[しゃれい, sharei] Belohnung, Honorar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Share \Share\, n. [OE. share, AS. scearu, scaru, fr. sceran to
   shear, cut. See {Shear}, v.]
   1. A certain quantity; a portion; a part; a division; as, a
    small share of prudence.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, the part allotted or belonging to one, of any
    property or interest owned by a number; a portion among
    others; an apportioned lot; an allotment; a dividend. "My
    share of fame." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, one of a certain number of equal portions into
    which any property or invested capital is divided; as, a
    ship owned in ten shares.
    [1913 Webster]
 
   4. The pubes; the sharebone. [Obs.] --Holland.
    [1913 Webster]
 
   {To go shares}, to partake; to be equally concerned.
 
   {Share and share alike}, in equal shares.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Share \Share\, n. [OE. schar, AS. scear; akin to OHG. scaro, G.
   schar, pflugshar, and E. shear, v. See {Shear}.]
   1. The part (usually an iron or steel plate) of a plow which
    cuts the ground at the bottom of a furrow; a plowshare.
    [1913 Webster]
 
   2. The part which opens the ground for the reception of the
    seed, in a machine for sowing seed. --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Share \Share\, v. t. [imp. & p. p. {Shared}; p. pr. & vb. n.
   {Sharing}.]
   1. To part among two or more; to distribute in portions; to
    divide.
    [1913 Webster]
 
       Suppose I share my fortune equally between my
       children and a stranger.       --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To partake of, use, or experience, with others; to have a
    portion of; to take and possess in common; as, to share a
    shelter with another.
    [1913 Webster]
 
       While avarice and rapine share the land. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To cut; to shear; to cleave; to divide. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The shared visage hangs on equal sides. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Share \Share\, v. i.
   To have part; to receive a portion; to partake, enjoy, or
   suffer with others.
   [1913 Webster]
 
      A right of inheritance gave every one a title to share
      in the goods of his father.       --Locke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 share
   n 1: assets belonging to or due to or contributed by an
      individual person or group; "he wanted his share in cash"
      [syn: {share}, {portion}, {part}, {percentage}]
   2: any of the equal portions into which the capital stock of a
     corporation is divided and ownership of which is evidenced by
     a stock certificate; "he bought 100 shares of IBM at the
     market price"
   3: the allotment of some amount by dividing something; "death
     gets more than its share of attention from theologians" [syn:
     {parcel}, {portion}, {share}]
   4: the part played by a person in bringing about a result; "I am
     proud of my contribution in advancing the project"; "they all
     did their share of the work" [syn: {contribution}, {part},
     {share}]
   5: a sharp steel wedge that cuts loose the top layer of soil
     [syn: {plowshare}, {ploughshare}, {share}]
   v 1: have in common; "Our children share a love of music"; "The
      two countries share a long border"
   2: use jointly or in common
   3: have, give, or receive a share of; "We shared the cake" [syn:
     {partake}, {share}, {partake in}]
   4: give out as one's portion or share [syn: {share}, {divvy up},
     {portion out}, {apportion}, {deal}]
   5: communicate; "I'd like to share this idea with you"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top