ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rationales

R AE2 SH AH0 N AE1 L Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rationales-, *rationales*, rationale
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RATIONALES R AE2 SH AH0 N AE1 L Z
RATIONAL R AE1 SH N AH0 L
RATIONAL R AE1 SH AH0 N AH0 L
RATIONALE R AE2 SH AH0 N AE1 L
RATIONALLY R AE1 SH AH0 N AH0 L IY0
RATIONALLY R AE1 SH N AH0 L IY0
IRRATIONAL IH2 R AE1 SH AH0 N AH0 L
RATIONALITY R AE2 SH AH0 N AE1 L IH0 T IY0
OPERATIONAL AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L
RATIONALIZE R AE1 SH AH0 N AH0 L AY2 Z
GENERATIONAL JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L
RATIONALIZED R AE1 SH AH0 N AH0 L AY2 Z D
IRRATIONALLY IH2 R AE1 SH AH0 N AH0 L IY0
ABERRATIONAL AE2 B ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L
IRRATIONALLY IH2 R AE1 SH N AH0 L IY0
RATIONALIZING R AE1 SH AH0 N AH0 L AY2 Z IH0 NG
OPERATIONALLY AA1 P ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L IY0
OPERATIONALLY AA1 P ER0 EY1 SH N AH0 L IY0
INSPIRATIONAL IH2 N S P ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L
IRRATIONALITY IH2 R AE2 SH AH0 N AE1 L AH0 T IY0
GENERATIONALLY JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L IY0
RATIONALIZATION R AE2 SH N AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N
RATIONALIZATION R AE2 SH AH0 N AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N
RATIONALIZATIONS R AE2 SH AH0 N AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N Z
RATIONALIZATIONS R AE2 SH N AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rationales (n) rˌæʃənˈaːlz (r a2 sh @ n aa1 l z)
rational (j) rˈæʃənəl (r a1 sh @ n @ l)
rationale (n) rˌæʃənˈaːl (r a2 sh @ n aa1 l)
irrational (j) ˈɪrˈæʃənl (i1 r a1 sh @ n l)
rationally (a) rˈæʃənəliː (r a1 sh @ n @ l ii)
operational (j) ˌɒpərˈɛɪʃənəl (o2 p @ r ei1 sh @ n @ l)
rationalism (n) rˈæʃənəlɪzəm (r a1 sh @ n @ l i z @ m)
rationalist (n) rˈæʃənəlɪst (r a1 sh @ n @ l i s t)
rationality (n) rˌæʃənˈælɪtiː (r a2 sh @ n a1 l i t ii)
rationalize (v) rˈæʃənəlaɪz (r a1 sh @ n @ l ai z)
irrationally (a) ˈɪrˈæʃənəliː (i1 r a1 sh @ n @ l ii)
rationalists (n) rˈæʃənəlɪsts (r a1 sh @ n @ l i s t s)
rationalized (v) rˈæʃənəlaɪzd (r a1 sh @ n @ l ai z d)
rationalizes (v) rˈæʃənəlaɪzɪz (r a1 sh @ n @ l ai z i z)
inspirational (j) ˌɪnspərˈɛɪʃənl (i2 n s p @ r ei1 sh @ n l)
rationalistic (j) rˌæʃənəlˈɪstɪk (r a2 sh @ n @ l i1 s t i k)
rationalities (n) rˌæʃənˈælɪtɪz (r a2 sh @ n a1 l i t i z)
rationalizing (v) rˈæʃənəlaɪzɪŋ (r a1 sh @ n @ l ai z i ng)
inspirationally (a) ˌɪnspərˈɛɪʃənəliː (i2 n s p @ r ei1 sh @ n @ l ii)
rationalization (n) rˌæʃənəlaɪzˈɛɪʃən (r a2 sh @ n @ l ai z ei1 sh @ n)
rationalizations (n) rˌæʃənəlaɪzˈɛɪʃənz (r a2 sh @ n @ l ai z ei1 sh @ n z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rational(adj) ซึ่งมีเหตุผล, See also: รู้จักเหตุผล, เข้าใจเหตุผล, Syn. logical, reasonable
rationale(n) คำชี้แจงเหตุผล, See also: พื้นฐานของเหตุผล, Syn. ground, reason why
irrational(adj) ไม่มีเหตุผล, See also: ปราศจากเหตุผล, Syn. unreasonable, absurd, illogical, Ant. rational, logical
migrational(adj) เกี่ยวกับการอพยพ, Syn. emigration, immigration
operational(adj) ที่สามารถใช้งานได้, Syn. functional, working
rationalise(vt) ใช้เหตุผลตัดสิน, Syn. explain, Ant. justify
rationalism(n) หลักความเชื่อในเรื่องเหตุผล, Syn. realism, reasoning, logic
rationality(n) ความมีเหตุผล, See also: ความมีสติ, Syn. sanity, reasonableness, Ant. insanity, madness
rationalize(vt) ใช้เหตุผลตัดสิน, Syn. explain, Ant. justify
vibrational(adj) เกี่ยวกับการสั่นหรือเขย่า, Syn. motive, mechanical
maturational(adj) ซึ่งเจริญเติบโตเต็มที่
rationalizer(n) ผู้ใช้เหตุผลตัดสิน
inspirational(adj) เป็นการดลใจ, See also: เกี่ยวกับการดลใจ
irrationality(n) ความไม่มีเหตุผล, See also: การกระทำหรือความคิดที่ปราศจากเหตุผล
rationalisation(n) การใช้เหตุผลตัดสิน, Syn. explanation, justification
rationalization(n) การใช้เหตุผลตัดสิน, Syn. explanation, justification
irrational number(n) จำนวนอตรรกยะ, See also: จำนวนที่ไม่ลงตัว
operational research(n) การศึกษาเชิงปฎิบัติการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inspirational(อินสพะเร'เชินเนิล) adj. เป็นการดลใจ, เกี่ยวกับการดลใจ, Syn. inspired
irrational(อิแรช'เชินเนิล) adj. ไร้เหตุผล, ไม่มีสติสัมปชัญญะ, (เลข) ไม่ลงตัว. n. เลขไม่ลงตัว., See also: irrationalness n., Syn. demented
irrationality(อิแรชชะแนล'ลิที) n. ความไม่สมเหตุสมผล, การกระทำที่ไม่สมเหตุสมผล
operational(ออพพะเร'เชินเนิล) adj. ทำได้, ใช้ได้, เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหาร, เกี่ยวกับศัลยกรรม, เกี่ยวกับการคำนวณหรือคณิตศาสตร์., Syn. working
rational(แรช'เชินเนิล) adj. มีเหตุผล, Syn. reasoning
rationale(แรช'ชะแนล) n. ข้อความแห่งเหตุผล, ข้อความเหตุผลแห่งหลักการ, พื้นฐานของเหตุผล, Syn. basis, reason
rationalise(แรช'ชะเนิลไลช) vt., vi. จัดให้เข้าหลักแห่งเหตุผล, ขจัดradical (ดู) ออกจากสมการหรือค่าของคณิตศาสตร์, See also: rationalisation n. rationaliszation n. rationaliser n. rationalizer n.
rationality(แรช'เชินแนล'ลิที) n. ความมีเหตุผล, See also: rationalism n.
rationalize(แรช'ชะเนิลไลช) vt., vi. จัดให้เข้าหลักแห่งเหตุผล, ขจัดradical (ดู) ออกจากสมการหรือค่าของคณิตศาสตร์, See also: rationalisation n. rationaliszation n. rationaliser n. rationalizer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
irrational(adj) ไม่มีเหตุผล, ไม่สมเหตุสมผล, ไม่ลงตัว
rational(adj) ด้วยเหตุผล, มีเหตุผล, ตามเหตุผล
rationalist(n) ผู้มีเหตุผล, ผู้รักเหตุผล, ผู้รักความชอบธรรม
rationality(n) ความชอบธรรม, ความมีเหตุผล
rationally(adv) อย่างสมเหตุสมผล, อย่างมีเหตุผล, อย่างชอบด้วยเหตุผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
performance test; operational testการทดสอบสมรรถนะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
performance test; operational testการทดสอบสมรรถนะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rational treatmentการรักษาแบบมีเหตุผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationaleเหตุผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationalisation; rationalizationการใช้เหตุผลเข้าข้างตน (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationalise; rationalizeทำให้เป็นรูปตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rationalismเหตุผลนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationalismเหตุผลนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rationalismเหตุผลนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rationalization; rationalisationการใช้เหตุผลเข้าข้างตน (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationalizationการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rationalize; rationaliseทำให้เป็นรูปตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rationalถูกเหตุผล, เป็นไปตามเหตุผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationalตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rational actorผู้ดำเนินนโยบายตามเหตุผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rational doubtข้อสงสัยที่สมเหตุสมผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rational efficiency; energetic efficiency; exergetic efficiency; second law efficiencyประสิทธิภาพตามกฎข้อที่สอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rational functionฟังก์ชันตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rational numberจำนวนตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
second law efficiency; energetic efficiency; exergetic efficiency; rational efficiencyประสิทธิภาพตามกฎข้อที่สอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
OR (operational research; operations research)โออาร์ (การวิจัยดำเนินการ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
operational environmentสภาพแวดล้อมเชิงปฏิบัติการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
operational research; operations research (OR)การวิจัยดำเนินการ (โออาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
operational research; operations researchการวิจัยดำเนินการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
operational strokeระยะชักใช้งาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
operational test; performance testการทดสอบสมรรถนะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
operations research; operational research (OR)การวิจัยดำเนินการ (โออาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
operations research; operational researchการวิจัยดำเนินการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
actor, rationalผู้ดำเนินนโยบายตามเหตุผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
generational analysisการวิเคราะห์ตามรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fail-operationalดำเนินงานได้แม้ขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
energetic efficiency; exergetic efficiency; rational efficiency; second law efficiencyประสิทธิภาพตามกฎข้อที่สอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
exergetic efficiency; energetic efficiency; rational efficiency; second law efficiencyประสิทธิภาพตามกฎข้อที่สอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
intra-generational social mobilityการเคลื่อนไหวทางสังคมภายในรุ่นวัย, การเปลี่ยนฐานะทางสังคมภายในรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inter-generational social mobilityการเคลื่อนไหวทางสังคมระหว่างรุ่นวัย, การเปลี่ยนฐานะทางสังคมระหว่างรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
irrational numberจำนวนอตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
irrationallismคติปฏิเสธเหตุผลนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treatment, rationalการรักษาแบบมีเหตุผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rationalizationการจัดให้เข้าหลักเหตุผล [เศรษฐศาสตร์]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที, Example: [นิวเคลียร์]
Intergenerational communicationการสื่อสารระหว่างวัย [TU Subject Heading]
Operational amplifiersวงจรขยายเชิงดำเนินการ [TU Subject Heading]
Psychotherapy, Rational-Emotiveจิตบำบัดตามแนวพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม [TU Subject Heading]
Rational choice theoryทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล [TU Subject Heading]
Rational expectations (Economic theory)การคาดการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Inter-Generational Social Mobilityการเลื่อนชั้นทางสังคมระหว่างวัยรุ่น, Example: การเลื่อนชั้นของบุตรจากชั้นทางสังคมของบิดา มารดาตนเอง [สิ่งแวดล้อม]
Operational auditการตรวจสอบการดำเนินงาน [การบัญชี]
Definition, Clear Operationalคำจำกัดความชัดเจนของตัววัด [การแพทย์]
Definition, Operationalคำจำกัดความที่ปฏิบัติได้ชัดเจน [การแพทย์]
Energy, Vibrationalพลังงานการสั่น [การแพทย์]
Excitation, Vibrationalการเร้าการสั่น [การแพทย์]
Fear, Irrational, Persistentความกลัวที่เกิดอยู่นานและไร้เหตุผล [การแพทย์]
irrational numberจำนวนอตรรกยะ, จำนวนจริงที่ไม่ใช่จำนวนตรรกยะ เขียนได้ในรูปทศนิยมไม่ซ้ำ เช่น ¶  = 3.1415926535...,   sin 45°  = 0.70710678..., tan 140° = -0.8391... [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rational numberจำนวนตรรกยะ, จำนวนที่เขียนได้ในรูป  a/b   โดยที่ a และ b ต่างเป็นจำนวนเต็ม และ b ¹ 0 ได้แก่1.จำนวนเต็ม 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, ... , 2.จำนวนที่เขียนไว้ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มโดยที่ตัวหารไม่เป็นศูนย์ เช่น   3.จำนวนที่เขียนไว้ในรูปทศนิยมซ้ำ เช่น หรือ 0.171717 ...   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Maturational Theoryทฤษฎีของวุฒิภาวะ [การแพทย์]
Motion, Vibrationalการเคลื่อนที่โดยการสั่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's operational, isn't it?มันยังใช้การได้ใช่มั้ย Beneath the Planet of the Apes (1970)
It's operational.หัวรบนิวเคลืยร์ยังใช้การได้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
You know, you'll be the only rational man left on this island after I leave tomorrow.รู้นะว่าคุณจะเป็นคนที่มืเหตุผลคนเดียว บนเกาะนี่หลังจากที่ผมไปเเล้ว Jaws (1975)
A rationalperson is not content to kill the same personrationalperson ... ...อย่าเนื้อหาสาระถึง kill the บุคคลเดียวกัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I want to document coldly, rationally, what is being done here.ผมต้องการบันทึก ข้อมูลทุกอย่างที่ทำที่นี่ Gandhi (1982)
I am completely operational and all my circuits are functioning perfectly.ฉันในการดำเนินงานอย่าง สมบูรณ์และ วงจรทั้งหมดของฉันมีการ ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ ดีแล้ว. 2010: The Year We Make Contact (1984)
congratulations, men. you're about to enter the operational phase of your assignment.ยินดีด้วย พวกนายได้รับมอบหมายภารกิจแล้ว Spies Like Us (1985)
I'm not authorized to give you the full operational packet, but I'll tell you the location of your initial drop will be well inside the borders of Pakistan.ฉันไม่ได้รับอนุญาต ให้แจ้งรายละเอียดของภารกิจ Spies Like Us (1985)
Something even inspirational.อ่า จิงๆเล้ย ตาแก่นี่จู้จี้ชะมัด Hero (1992)
[ Schindler ] It is my distinct pleasure to announce... the fully operational status of Deutsche Email Fabrik...ผมยินดีที่จะแจ้งว่า... เราได้เปิดดำเนินการเต็มขั้น Schindler's List (1993)
- Ah, so, by that rationale, if a pig had a better personality, he would cease to be a filthy animal.- Ah ดังนั้นโดยเหตุผลที่ ถ้าหมูมีบุคลิกภาพที่ดีกว่าเขาจะเลิกเป็นสัตว์สกปรก Pulp Fiction (1994)
Even now you're trying to rationalize.แม้แต่ตอนนี้คุณก็ยังต้องการให้อธิบาย In the Mouth of Madness (1994)
And you are never to stir out of doors until having spent ten minutes every day in a rational manner.และลูกก็ห้ามก้าวขาออกจากบ้านจนกว่า จะใช้เวลาสิบนาทีทุกวันในการคิดอย่างมีเหตุผล Episode #1.5 (1995)
Well, that's my point. It's an irrational act.อืม นั่นแหละประเด็น / มันเป็นการกระทำที่ไร้เหตุผล American History X (1998)
Calling a riot an irrational expression of rage.เราเรียกการจลาจลนั้นว่า /การกระทำที่ปราศจากเหตุผล American History X (1998)
He was irrational.เขาช่างไร้เหตุผล The Man in the Iron Mask (1998)
I see. This is what is known as an irrational conversation, isn't it?รู้แล้ว นี่คือการสนทนาที่เรียกกันว่า Bicentennial Man (1999)
It's not about being rational.ไม่เกี่ยวกับเรื่องเหตุผล Bicentennial Man (1999)
I expected more rational behavior and am very disappointed in you.ฉันคาดว่า ความประพฤติของเธอจะดีกว่านี้ กลับต้องมาผิดหวังในตัวเธอมาก Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Your confusion is not rational.ไม่เห็นต้องสงสัย Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Skynet's fully operational, processing at 60 teraflops a second.สกายเน็ตทำงานด้วยความเร็ว 60 เทราฟล็อบต่อวินาที Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Everything is operational. The emergency system is rerouting power.กลับมาทำงานอีกครั้ง ระบบฉุกเฉินก็เติมพลังงานแล้วด้วย The Matrix Reloaded (2003)
- How many APUs are operational? - Thirteen, sir.เหลือเอพียูอีกกี่ตัว? The Matrix Revolutions (2003)
Well take a group of attainable but still inspirational people they are not supermodels they are kind of people just like you they're doing something for us whether they are having a certain kind of drink or they are using a certain laundry detergentเราหาคนกลุ่มหนึ่งที่ดูเป็นคนธรรมดา แต่เป็นคนมีเสน่ห์ ไม่ใช่พวกซูเปอร์โมเดล The Corporation (2003)
Track down Comrade KIM who embezzled the operational fundsตามล่าตัวสหายคิมผู้คดโกง ซึ่งได้ยักยอกเงินกองทุนของรัฐบาลไป Spygirl (2004)
In all Feynman diagrams what's the one variable that you can turn negative... and still get rational answers for?ในทุกแผนภาพฟายน์แมน ตัวแปรอะไรที่ต่อให้นายใส่ค่าลบเข้าไป... ก็ยังทำให้ได้คำตอบที่สมเหตุสมผลอยู่ ตัวแปรนั้นไม่ใช่มวล Primer (2004)
I think a ball is an irrational way to gain new acquaintance.ฉันคิดว่าการจัดเต้นรำ ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในการหาเพื่อนใหม่ Pride & Prejudice (2005)
Indeed, much more rational, but rather less like a ball.แน่นอนที่สุด มีเหตุผลเพียงพอ แต่ก็ดีน้อยกว่างานเต้นรำแน่ Pride & Prejudice (2005)
- Oh, stop rationalizing.-หยุดสำนึกชั่วดีนั้นเถอะ Match Point (2005)
- I'm not rationalizing.-มันไม่ใช่การสำนึกชั่วดี Match Point (2005)
There must be a rational explanation.มันต้องมีเหตุผล ที่อธิบายได้ An American Haunting (2005)
Someone who never wanted to do anyone any harm, like any other rational person.เป็นคนที่ไม่ต้องการ/Nที่จะทำร้ายใคร เหมือนพวกที่เป็นแบบนี้คนอื่น ๆ Compulsion (2005)
But there's nothing rational about obseive compulsive disorder.แต่มันไม่มีตรรกกะเกี่ยวกับ/โรคย้ำคิดย้ำทำ Compulsion (2005)
You know it's not rational, clara.เธอก็รู้ว่ามันไม่มีเหตุผล คลาร่า Compulsion (2005)
You know this isn't rational./Nเธอก็รู้ว่าตรรกะมันไม่ใช่ Compulsion (2005)
"the irrationality of a thingผมต้องการให้คุณสืบตามรอยฆาตกร L.D.S.K. (2005)
It was a mistake, but, Andrea, to say that I have anything to do with these drownings, with Chris, because of some ghost it's not rational.มันคือความผิดพลาด แต่.. แอนเดรีย Dead in the Water (2005)
All four guns operational.ทั้งสี่กระบอกพร้อม Mission: Impossible III (2006)
We assume Bishop already delivered his disk... which means the programs have merged, and the worm is operational, ready for delivery.บิชอปคงจะส่งมอบดิสก์ไปแล้ว โปรแกรมคงถูกนำไปใช้ และเตรียมแพร่กระจายออกไป Big Momma's House 2 (2006)
So much so that she's developed what I call delusional rationalizations.เธอทำให้ดูเหมือน/Nอะไรที่ฉันเรียกว่า เหตุผลแห่งการลอกลวง The Omen (2006)
Have him maintain operational control the moment he's on site.ให้เขาสั่งการทันทีที่ไปถึง ครับ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Boys should know better than to trust us to be rational.Boys should know better than to trust us to be rational. American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
It's irrational is what it is.มันไร้เหตุผลต่างหากเล่า Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
They are irrational thoughts that then turn suicidal.พวกเขาคิดไร้สาระ ซึ่งกลับกลายมาเป็นการฆ่าตัวตายในเวลาต่อมา Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
Can't take this out irrationally.ทำไม ยกโทษให้ไม่ได้รึไง? Fly, Daddy, Fly (2006)
Go back to the university, talk about this like rational people.กลับไปมหาวิทยาลัย พูดเกี่ยวกับเรื่องนี่อย่างคนมีเหตุผล Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
ISN'T THAT INSPIRATIONAL?นั่นซาบซึ้งมั้ยล่ะคะ Betty's Wait Problem (2007)
inspirational lecture, dr. suresh.การบรรยายเป็นการดลใจ, dr. suresh Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
it's inspirational, really.มันเป็นแรงบันดาลใจ, จริงไม๊ Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Let's try to be rational.Let's try to be rational. 65 Million Years Off (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rationalAlthough the arguments were rational, he was not convinced.
rationalAre parents rational about their children?
rationalAt present "consume all consumable resources" is assigned as the operational meaning of TETRA.
rationalBut if we were wholly rational, would we want children at all?
rationalFrom an objective viewpoint, his argument was far from rational.
rationalHer way of thinking was rational.
rationalHe tried to rationalize his foolish actions.
rationalHis argument is rational.
rationalHis argument was far from rational.
rationalMan is a rational animal.
rationalMan is a rational being.
rationalNo rational person, of whatever political persuasion, could possibly object to the program.
rationalParents aren't rational because love isn't rational.
rationalThe irrational conversation continued.
rationalThe plane is now operational.
rationalThere must be a rational explanation for this.
rationalTry to be a more rational consumer.
rationalVISUACT supports flexibly the varied environments and needs of our customers and offers a variety of operational procedures.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าแง่(v) be reasonable, See also: be rational, be sensible, Syn. ตรง, ตรงจุด, Example: เรื่องที่เขาเล่ามาฟังดูเข้าแง่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นดีทีเดียว, Thai Definition: ถูกที่เหมาะ, ถูกที่สำคัญ
พุทธิปัญญา(n) intellect, See also: wisdom, intelligence, understanding, rationality, perception, Example: ้ฟังท่านพูดมานานแล้วเกิดพุทธิปัญญาขึ้นบ้างหรือยัง, Thai Definition: ความรู้, ปัญญา, ความเข้าใจ
มีเหตุผล(adj) reasonable, See also: rational, logical, practical, plausible, Syn. มีเหตุมีผล, Example: ทั้ง 2 คนเป็นคนมีเหตุผล จึงเข้าใจกันได้ง่าย, Thai Definition: ที่มีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
มีเหตุผล(adv) reasonably, See also: rationally, logically, practically, plausibly, Syn. มีเหตุมีผล, Example: พวกเราควรแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม, Thai Definition: อย่างมีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
ตามเหตุผล(adv) rationally, See also: according to reason, in reason, sanely, logically, Example: ถ้าพูดกันตามเหตุผลแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ถูกต้อง, Thai Definition: เป็นไปตามหลักของข้อเท็จจริง
คนมีเหตุผล(n) rationalist, Syn. คนมีเหตุมีผล, Ant. คนไร้เหตุผล, Example: เราโตๆ กันแล้วควรพูดจากันอย่างเป็นคนมีเหตุผลจะดีกว่า, Count Unit: คน
จำนวนจริง(n) real number, See also: rational number, Syn. จำนวนตรรกยะ, จำนวนอตรรกยะ, Count Unit: จำนวน
จำนวนตรรกยะ(n) rational number, Example: จำนวนตรรกยะเป็นจำนวนที่สามารถเขียนได้ในรูปของทศนิยมรู้จบหรือทศนิยมแบบไม่รู้จบแบบซ้ำได้, Thai Definition: จำนวนที่สามารถเขียนเป็นรูปเศษส่วนได้ โดยทั้งเศษและส่วนต้องเป็นจำนวนจริง และส่วนต้องไม่เท่ากับศูนย์
จำนวนอตรรกยะ(n) irrational number, Example: จำนวนอตรรกยะเป็นสับเซตของจำนวนจริง, Count Unit: จำนวน, Thai Definition: จำนวนที่สามารถเขียนให้เป็นรูปทศนิยมไม่รู้จบประเภทไม่ซ้ำได้
เหตุนี้(n) reason, See also: rationale, cause, motive, Example: คณะกรรมการเห็นว่าเพราะเหตุนี้จึงต้องมีวิธีการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้น, Thai Definition: สิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิดผลเช่นนี้
ความเป็นเหตุเป็นผล(n) reasonableness, See also: reasoning, rationality, Syn. ความเป็นเหตุผล, Ant. ความไร้เหตุผล, Example: ความผูกพันต่อชาติต่อแผ่นดินเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอยู่เหนือความเป็นเหตุเป็นผล
เข้าขั้น(v) be in the level of, See also: make the grade, be rational, Example: เขาเป็นนักถ่ายรูปที่เข้าขั้นมาตรฐาน, Thai Definition: เข้าถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนอตรรกยะ[jamnūan atakkaya] (n, exp) EN: irrational number  FR: nombre irrationnel [ m ]
จำนวนจริง[jamnūan jing] (n, exp) EN: real number ; rational number  FR: nombre réel [ m ]
จำนวนตรรกยะ[jamnūan takkaya] (n, exp) EN: rational number  FR: nombre rationnel [ m ]
การอธิบายด้วยหลักเหตุผล[kān athibāi dūay lak hētphon] (n, exp) EN: rationalization
การวางแผนปฏิบัติการ[kān wāngphaēn patibatkān] (n, exp) EN: operational plan  FR: plan opérationnel [ m ]
ความดึงดูดใจด้านเหตุผล[khwām deungdūtjai dān hētphon] (n, exp) EN: rational appeal
ความเป็นเหตุเป็นผล[khwām pen hēt pen phon] (n, exp) EN: reasonableness ; reasoning ; rationality
หลักเหตุผล[lak hētphon] (n, exp) EN: principle of rationality ; logic
มีเหตุผล[mī hētphon] (adj) EN: reasonable ; rational ; logical ; practical ; plausible  FR: raisonnable ; rationnel ; pratique ; logique
อย่างมีเหตุผล[yāng mī hētphon] (adj) EN: rational  FR: rationnel
อย่างมีเหตุผล[yāng mī hētphon] (adv) EN: rationally

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合理[hé lǐ, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, ] rational; reasonable; fair, #1,230 [Add to Longdo]
理性[lǐ xìng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ, ] reason; rationality; rational, #3,267 [Add to Longdo]
理智[lǐ zhì, ㄌㄧˇ ㄓˋ, ] reason; intellect; rationality, #7,167 [Add to Longdo]
合理性[hé lǐ xìng, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ, ] reason; rationality; rationale; reasonableness, #13,582 [Add to Longdo]
无理[wú lǐ, ㄨˊ ㄌㄧˇ, / ] irrational; unreasonable, #18,327 [Add to Longdo]
理学[lǐ xué, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] rational learning, neo-Confucian idealist philosophy from Song to mid-Qing times (c. 1000-1750), typified by the teaching of Cheng Hao 程顥|程颢, Cheng Yi 程頤|程颐 and Zhu Xi 朱熹, #19,400 [Add to Longdo]
合理化[hé lǐ huà, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, ] to rationalize; to make compatible; to streamline; rationalization, #19,808 [Add to Longdo]
顺理成章[shùn lǐ chéng zhāng, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ, / ] rational and clearly structured (of text); written to follow a line of argument, #20,562 [Add to Longdo]
更新换代[gēng xīn huàn dài, ㄍㄥ ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] reform and renewal; generational change, #23,114 [Add to Longdo]
罗素[Luó sù, ㄌㄨㄛˊ ㄙㄨˋ, / ] Russell (name); Bertrand Arthur William, 3rd Earl Russell (1872-1970), British logician, rationalist philosopher and pacifist, #42,454 [Add to Longdo]
强词夺理[qiáng cí duó lǐ, ㄑㄧㄤˊ ㄘˊ ㄉㄨㄛˊ ㄌㄧˇ, / ] powerful words devoid of sense (成语 saw); to argue irrationally, #56,100 [Add to Longdo]
道学[dào xué, ㄉㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Confucian study of ethics; study of Daoism; school for Daoism in Tang and Song times; Daoist magic; another name for 理學|理学, rational learning of Song dynasty neo-Confucianism, #58,370 [Add to Longdo]
冲昏头脑[chōng hūn tóu nǎo, ㄔㄨㄥ ㄏㄨㄣ ㄊㄡˊ ㄋㄠˇ, / ] lit. victory muddles the brain (成语 saw); fig. excited and unable to act rationally, #66,516 [Add to Longdo]
冲昏头脑[chōng hūn tóu nǎo, ㄔㄨㄥ ㄏㄨㄣ ㄊㄡˊ ㄋㄠˇ, / ] lit. victory muddles the brain (成语 saw); fig. excited and unable to act rationally, #66,516 [Add to Longdo]
理学家[lǐ xué jiā, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] Rationalist or follower of Rationalism or Neo-Confucianism 理學|理学, #69,434 [Add to Longdo]
王充[Wáng Chōng, ㄨㄤˊ ㄔㄨㄥ, ] Wang Chong (27-97), rationalist and critical philosopher, #73,882 [Add to Longdo]
邵雍[Shào Yōng, ㄕㄠˋ ㄩㄥ, ] Shao Yong (1011-1077), Northern Song poet and Rationalist scholar 理學家|理学家, #98,584 [Add to Longdo]
有理数[yǒu lǐ shù, ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ ㄕㄨˋ, / ] rational number (i.e. fraction of two integers, math.), #106,283 [Add to Longdo]
斯宾诺莎[Sī bīn nuò shā, ㄙ ㄅㄧㄣ ㄋㄨㄛˋ ㄕㄚ, / ] Baruch or Benedict Spinoza (1632-1677), rationalist philosopher, #118,889 [Add to Longdo]
理性主义[lǐ xìng zhǔ yì, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] rationalism [Add to Longdo]
理性认识[lǐ xìng rèn shi, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˋ ㄕ˙, / ] cognition; rational knowledge [Add to Longdo]
运行状况[yùn xíng zhuàng kuàng, ㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] operational state; running state [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablauf- und Aufbauorganisation { f }operational and organisational structure [Add to Longdo]
Bedienelement { n }control element; operating element; operational control [Add to Longdo]
Begründung { f }rationals [Add to Longdo]
Betriebsbereitschaft { f }operational conditions [Add to Longdo]
Betriebsdatenauswertung { f }evaluation of operational data [Add to Longdo]
Betriebsendschalter { m }operational limit switch [Add to Longdo]
Betriebsfestigkeit { f }operational stability [Add to Longdo]
Betriebsfestigkeitssoftware { f }operational stability software [Add to Longdo]
Betriebsgenehmigung { f }operational approval [Add to Longdo]
Betriebspeilung { f }operational sounding [Add to Longdo]
Betriebssicherheit { f }operational safety; safety at work [Add to Longdo]
Betriebsverhalten { n }operational behavior (behaviour); operating characteristic [Add to Longdo]
Betriebsweise { f }operational mode [Add to Longdo]
Daten { pl } | analoge Daten | betriebliche Daten { pl } | personenbezogene Daten | strukturierte Daten | ungültige Daten | veraltete Datendata | analogue data | operational data | personal data | structured data | bad data | decaying data [Add to Longdo]
Denkvermögen { n }rationalness [Add to Longdo]
Einsatzgebiet { n } [ mil. ]operational area [Add to Longdo]
Erfahrung { f }; Sachkenntnis { f } | Erfahrungen { pl } | praktische Erfahrung { f }; Übung { f } | praktische Erfahrung { f }; Betriebserfahrung { f } | eine Erfahrung machen | Erfahrung sammeln; Erfahrung hinzugewinnen | viele Jahre Erfahrung mit | eine etwa zwanzigjährige Erfahrung | langjährige Erfahrungen in | aus eigener Erfahrung | aus (eigener) Erfahrung wissen | nach unserer Erfahrung | besondere Erfahrung; besondere Berufserfahrung | aus Erfahrung | nach meinen Erfahrungen; nach meiner Erfahrungexperience | experiences | practical knowledge | operational experience | to have an experience | to gain experience | many years of experience with | some twenty years of experience | a long experience in | from my own personal experience | to know from (one's own) experience | as far as our experience goes | special experience | by experience | in my experience [Add to Longdo]
rationale Erklärung { f } (für)rationale (of) [Add to Longdo]
Funktionsqualifizierung { f }operational qualification (OQ) [Add to Longdo]
Gefechtsbereitschaft { f } | in Gefechtsbereitschaft | in Gefechtsbereitschaft versetzen | Gefechtsbereitschaft befehlen; Alarm auslösenreadiness for action; readiness for battle | fully operational | to alert | to give the alert [Add to Longdo]
Generations...generational [Add to Longdo]
Grundprinzip { n }; logische Grundlage { f }rationale [Add to Longdo]
Irrationalität { f }irrationality [Add to Longdo]
Operationsverstärker { m }; OP-Verstärker { m } [ electr. ]operational amplifier; op-amp [Add to Longdo]
Produktion { f }; Erzeugung { f }; Herstellung { f } | Produktion rationalisieren; modernisieren | Produktion einstellen | alternative Produktion { f } | automatisierte Produktion { f }production | to streamline production | to stop production | alternative production | automated production [Add to Longdo]
Rationalisieren { f }; Rationalisierung { f }streamlining [Add to Longdo]
Rationalisierung { f }rationalization [Add to Longdo]
Rationalismus { m }rationalism [Add to Longdo]
Rationalist { m }rationalist [Add to Longdo]
Unvernunft { f }stupidity; irrationality [Add to Longdo]
Vernünftigkeit { f }; vernünftige Denkweise { f }rationality [Add to Longdo]
Vernunft { f }rationality [Add to Longdo]
Zahl { f } [ math. ] | Zahlen { pl } | absolute Zahl { f }; unbenannte Zahl { f } | benannte Zahl | rationale Zahl { f } | zulässige Zahlnumber | numbers | absolute number | concrete number | rational number | admissible number [Add to Longdo]
betrieblich; operativ { adj }operational [Add to Longdo]
betrieblich { adv }operationally [Add to Longdo]
betriebsbereit { adj }operational [Add to Longdo]
inspirativinspirational [Add to Longdo]
inspirativ { adv }inspirationally [Add to Longdo]
irrational { adj }irrational [Add to Longdo]
irrational { adv }irrationally [Add to Longdo]
irrationalsurd [Add to Longdo]
irrationale Zahlirrational number [Add to Longdo]
operationalisierento operationalize; to operationalise [ Br. ] [Add to Longdo]
rationalisieren | rationalisierendto rationalize | rationalizing [Add to Longdo]
rationalisieren | rationalisierendto streamline | streamlining [Add to Longdo]
rationalistischrationalistic [Add to Longdo]
rationalistisch { adv }rationalistically [Add to Longdo]
rationalisiertrationalized [Add to Longdo]
schiedsrichterliche Beilegungarbitrational settlement [Add to Longdo]
strukturmäßigconfigurational [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark [Add to Longdo]
イラショナル[irashonaru] (n) irrational [Add to Longdo]
オペアンプ[opeanpu] (n) (abbr) operational amplifier [Add to Longdo]
オペレーショナル[opere-shonaru] (adj-na) operational [Add to Longdo]
ラショナリスト[rashonarisuto] (n) rationalist [Add to Longdo]
ラショナリズム[rashonarizumu] (n) rationalism [Add to Longdo]
ラショナリゼーション[rashonarize-shon] (n) rationalization; rationalisation [Add to Longdo]
ラショナル[rashonaru] (n) rational [Add to Longdo]
悪税[あくぜい, akuzei] (n) irrational tax [Add to Longdo]
異世代[いせだい, isedai] (adj-f) intergenerational; of different generations [Add to Longdo]
異世代間[いせだいかん, isedaikan] (adj-f) intergenerational [Add to Longdo]
運営上[うんえいじょう, un'eijou] (adj-no) operational [Add to Longdo]
運転費[うんてんひ, untenhi] (n) running expenses; operational costs [Add to Longdo]
運用リスク[うんようリスク, unyou risuku] (n) operational risk; operating risk [Add to Longdo]
演算精度[えんざんせいど, enzanseido] (n) operational precision [Add to Longdo]
演算増幅器[えんざんぞうふくき, enzanzoufukuki] (n) { comp } operational amplifier [Add to Longdo]
演算符号[えんざんふごう, enzanfugou] (n) { comp } operational sign [Add to Longdo]
筋の通った[すじのとおった, sujinotootta] (adj-f, exp) rational; logical; coherent [Add to Longdo]
近代合理主義[きんだいごうりしゅぎ, kindaigourishugi] (exp) (See 主義) modern rationalism [Add to Longdo]
経営上[けいえいじょう, keieijou] (adj-no) administrative; managerial; operational [Add to Longdo]
合理[ごうり, gouri] (n) rational; (P) [Add to Longdo]
合理化[ごうりか, gourika] (n, vs) rationalization; rationalisation; rationalize; rationalise; (P) [Add to Longdo]
合理主義[ごうりしゅぎ, gourishugi] (n) rationalism [Add to Longdo]
合理主義哲学[ごうりしゅぎてつがく, gourishugitetsugaku] (n) rationalistic philosophy [Add to Longdo]
合理性[ごうりせい, gourisei] (n) rationality; reasonableness [Add to Longdo]
合理的[ごうりてき, gouriteki] (adj-na) rational; reasonable; logical; (P) [Add to Longdo]
合理的期待仮説[ごうりてききたいかせつ, gouritekikitaikasetsu] (n) rational expectations hypothesis [Add to Longdo]
合理的期待形成仮説[ごうりてききたいけいせいかせつ, gouritekikitaikeiseikasetsu] (n) (See 合理的期待仮説) rational expectations hypothesis [Add to Longdo]
合理論[ごうりろん, gouriron] (n) rationalism [Add to Longdo]
作業費[さぎょうひ, sagyouhi] (n) operational expense [Add to Longdo]
作戦上[さくせんじょう, sakusenjou] (adj-no) operational; strategic [Add to Longdo]
使用できる;使用出来る[しようできる, shiyoudekiru] (exp, v1) fit for use; available; operational; practicable; usable [Add to Longdo]
世代間[せだいかん, sedaikan] (adj-no) intergenerational [Add to Longdo]
世代間倫理[せだいかんりんり, sedaikanrinri] (n) intergenerational ethics [Add to Longdo]
双有理[そうゆうり, souyuuri] (adj-no) { math } birational [Add to Longdo]
操作的[そうさてき, sousateki] (adj-na) (1) operational; (2) manipulative [Add to Longdo]
背理[はいり, hairi] (n, vs) absurdity; irrationality [Add to Longdo]
非常識[ひじょうしき, hijoushiki] (n) (1) lack of common sense; thoughtlessness; senselessness; irrationality; absurdity; (adj-na) (2) thoughtless; senseless; unreasonable; absurd; preposterous; aberrant; (P) [Add to Longdo]
不合理[ふごうり, fugouri] (adj-na, n) unreasonable; irrational; absurd; inconsistent; (P) [Add to Longdo]
不条理[ふじょうり, fujouri] (adj-na, n) absurdity; irrationality; inconsistency; (P) [Add to Longdo]
不道理[ふどうり, fudouri] (n) unreasonableness; absurdity; irrationality [Add to Longdo]
不理[ふり, furi] (n) (dubious) unreasonable; irrational [Add to Longdo]
弁解(P);辯解(oK)[べんかい, benkai] (n, vs, adj-no) justification; rationalization; pretext; explanation; exculpation; defence; defense; excuse; (P) [Add to Longdo]
暴論[ぼうろん, bouron] (n) irrational (line of) argument [Add to Longdo]
無理関数[むりかんすう, murikansuu] (n) irrational function [Add to Longdo]
無理式[むりしき, murishiki] (n) irrational expression [Add to Longdo]
無理数[むりすう, murisuu] (n) { math } irrational number [Add to Longdo]
無理方程式[むりほうていしき, murihouteishiki] (n) irrational equation [Add to Longdo]
唯理論[ゆいりろん, yuiriron] (n) rationalism [Add to Longdo]
有利化[ゆうりか, yuurika] (n, vs) { comp } rationalization [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
演算精度[えんざんせいど, enzanseido] operational precision [Add to Longdo]
演算増幅器[えんざんぞうふくき, enzanzoufukuki] operational amplifier [Add to Longdo]
演算符号[えんざんふごう, enzanfugou] operational sign [Add to Longdo]
無理数[むりすう, murisuu] irrational number [Add to Longdo]
有理数[ゆうりすう, yuurisuu] rational number [Add to Longdo]
有利化[ゆうりか, yuurika] rationalization (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
合理化[ごうりか, gourika] Rationalisierung [Add to Longdo]
唯理論[ゆいりろん, yuiriron] Rationalismus [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top