Search result for

logic

(131 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -logic-, *logic*
English-Thai: Longdo Dictionary
ecological(adj) เกี่ยวกับระบบนิเวศน์
physiological(adj) ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
biological diversity(n) ความหลากหลายทางชีวภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
logic[N] ตรรกศาสตร์, See also: ตรรกวิทยา
logic[N] ระบบการใช้เหตุผล
logic[N] เหตุผล, Syn. reason, sound judgment
logical[ADJ] เกี่ยวกับตรรกวิทยา, See also: เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล
logical[ADJ] มีเหตุผล, See also: ตามเหตุผล, สมควร, Syn. reasonable, valid, Ant. unreasonable, irrational, illogical
logical[ADJ] สอดคล้องกับหลักเหตุผล (ความคิด), See also: สอดคล้องกับหลักตรรกวิทยา, Syn. rational, sensible
logician[N] ผู้เชี่ยวชาญในตรรกวิทยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
logic(ลอจ'จิค) n. ตรรกวิทยา,ตรรก,เหตุผล,การตัดสินด้วยเหตุผล,การอนุมานด้วยเหตุผล
logical(ลอจ'จิเคิล) adj. มีเหตุผล,เกี่ยวกับตรรกวิทยา,เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล., See also: logicality n. ดู logical, Syn. clear
logical driveหน่วยบันทึกตรรกะหมายถึง การแบ่งจานเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อสะดวกในการใช้สอยจานนั้นให้คุ้มค่า เช่น แบ่งฮาร์ดดิสก์ออกเป็น 2 ส่วน ชื่อ C: และ D: ทั้ง ๆ ที่มีเพียงจานเดียว การแบ่งเช่นนี้อาจแบ่งเพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลที่ไม่ต้องการให้ใครทราบก็ได้
logical expressionนิพจน์ตรรกะหมายถึงนิพจน์ที่จะให้ค่าตรรกะเท่านั้น เช่น XZ = A>B AND B>C มีความหมายว่า ถ้า A มากกว่า B เป็น "จริง" ถ้า B มากกว่า C เป็นจริง XZ ก็จะเก็บค่า "จริง" แต่ถ้าถ้าใดค่าหนึ่งไม่จริง XZ ก็จะเก็บค่า "เท็จ"ดู expression ประกอบ
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะหมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การสร้างแผ่นตารางจัดการ หรือการสร้างฐานข้อมูลเพื่อแสดงถึงสัมพันธภาพระหว่างรายการสองรายการ ตัวดำเนินการดังกล่าวมีด้วยกัน 3 ตัวคือ AND, OR, และ NOT เช่น จะเขียนโปรแกรมสั่งให้เครื่องค้นหา (จากแฟ้มข้อมูลใหญ่ ๆ) คนที่มีรายได้สูงกว่าห้าแสนบาทต่อปี AND ใช้รถเบนซ์รุ่นใหม่สุด (หมายความว่า ต้องมีคุณสมบัติทั้งสองอย่าง) ดู OR เปรียบเทียบ
logician(โลจิช'เชิน) nผู้เชี่ยวชาญในตรรกวิทยา
logicise(ลอจ'จิไซซ) vt. ทำให้มีเหตุมีผล,ใช้หลักตรรกวิทยา
logicize(ลอจ'จิไซซ) vt. ทำให้มีเหตุมีผล,ใช้หลักตรรกวิทยา
analogic(al) (แอนนะลอจ' จิค, -เคิล) adj. คล้ายกัน,เหมือนกัน,อุปมา,เปรียบเหมือน analogism (อะแนล' โลจิสซึม) n. อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ -analogist n.,-analogistic adj. (reasoning, analogy)
arithmetic logic unitหน่วยคำนวณและตรรกะ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ALU เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะ ดู central processing unit ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
logic(n) ตรรกวิทยา,เหตุผล
logical(adj) ตามเหตุผล,ตามหลักตรรกวิทยา
logician(n) นักตรรกวิทยา
archaeological(adj) เกี่ยวกับโบราณคดี
biological(adj) เกี่ยวกับชีววิทยา,ทางชีววิทยา
chronological(adj) ตามลำดับเหตุการณ์,กาลภาพ
genealogical(adj) เกี่ยวกับวงศ์วาน
geological(adj) เกี่ยวกับธรณีวิทยา,ทางธรณีวิทยา
illogical(adj) ไม่สมเหตุผล,ไร้เหตุผล
meteorological(adj) เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
logicตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logicตรรกศาสตร์, ตรรกวิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
logicตรรกะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
logicตรรกศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
logic programmingการเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logic, mathematicalคณิตตรรกศาสตร์, คณิตตรรกวิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
logic, modalตรรกศาสตร์อัญรูป, ตรรกวิทยาอัญรูป [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
logic, symbolicตรรกศาสตร์สัญลักษณ์, ตรรกวิทยาสัญลักษณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
logical comparisonการเปรียบเทียบเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical designการออกแบบเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Logic ตรรกะ [คอมพิวเตอร์]
Logicตรรกศาสตร์ [TU Subject Heading]
Logic circuitsวงจรตรรก [TU Subject Heading]
Logic designการออกแบบเชิงตรรกะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Logic designการออกแบบเชิงตรรกะ [TU Subject Heading]
Logic diagramsแผนภาพตรรกะ [TU Subject Heading]
Logic in literatureตรรกศาสตร์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Logic programmingการโปรแกรมเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์]
Logic programmingการเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ [TU Subject Heading]
Logic, Symbolic and mathematicalสัญลักษณ์ตรรกศาสตร์และคณิตตรรกศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I got no logical reason- To be his friend?ฉันไม่เห็นมีเหตุผลทางตรรก ที่จะเป็นเพื่อนกับเขา Not Cancer (2008)
Just trying to follow your logic.แค่พยายามตามตรรกะของคุณนะ Last Resort (2008)
There is no logical reasonนี่ไม่มีเหตุผลเลย Iljimae (2008)
Because some men aren't looking for anything logical, like money.เพราะคนบางคนไม่ต้องการเหตุผลหรือเงินทอง The Dark Knight (2008)
I mean, they're all emotions, no logic, there's nothing going on upstairs;แบบว่า ผู้หญิงน่ะ อ่อนไหวง่าย ไม่ค่อยใช้เหตุผล ไม่ค่อยใช้สมอง Changeling (2008)
What I mean is that sometimes logic tells you to do something... but you have to have part of your heart in it as well.ฉันหมายความว่าบางทีเหตุผลบอกให้เธอทำอย่างหนึ่ง แต่เธอก็ควรทำตามหัวใจเรียกร้องด้วย The House Bunny (2008)
Our costs go up, your costs go up. It's only logical.ราคาของเราสูงขึ้นราคาของนายก็สูงขึ้น ,มันเป็นไปตามเหตุผลตรรกวิทยา Taken (2008)
- You and your logic. - I'm trying her again.-เธอกับเหตุผลของเธอ ฉันจะลองโทรหาอีกที Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Logical explanation.การอธิบายเหตุผลตามหลักตรรกะ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
So, and I see no logical way around this, if you want your marriage to matter, you have to be a wanton, trolling, muck-covered pig the day before.ดังนั้นไม่มีเหตุผลที่ดีที่จะล้มเลิก ถ้าคุณต้องการให้ชีวิตแต่งงานดี คุณต้องมีราคะ House Divided (2009)
What more logical thing could they do than catch whales to replace them?อุปกรณ์, ขั้นตอนต่างๆ The Cove (2009)
It really runs counter to logic why the Japanese continue to keep this dying whaling business going, especially when you get the facts about the levels of mercury and other contaminants in the meat.แล้วเราจะจ่ายเงินในจำนวนเท่าๆกัน กับที่คุณได้จากการฆ่าโลมา พวกเขาตอบกลับเรามาว่า "มันไม่ใช่เรื่องเงิน The Cove (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
logicAbove all, logic requires precise definitions.
logicAround his facts the scientist weaves a logical pattern or theory which gives the facts meaning, order, and significance.
logicHe wins his arguments by logical reasoning.
logicHis argument was logical.
logicHis reply was logical.
logicHis view is quite logical.
logicI cannot appreciate his logic.
logicI cannot follow his logic.
logicI cannot follow your logic.
logicI can't find any logic to English spelling. T-O-G-H can be pronounced as fish. [Lie]
logicI find no logic in his argument.
logicIf something doesn't make sense, it probably isn't logical.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรรก[N] logic, Syn. ความตรึก, ความคิด, ตรรกะ, Example: การหาเหตุผลด้วยวิธีนี้จะอาศัยขบวนการทางตรรก
ตรรกศาสตร์[N] logic, Syn. ตรรกวิทยา, Example: การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลแบบใดก็ตามต้องอาศัยการสอบสวนตามหลักตรรกศาสตร์, Thai definition: ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยการคิดหาเหตุผลว่าจะสมเหตุสมผลหรือไม่
ตรรกะ[N] logic, Example: การออกแบบวงจรทั้งหลายได้อาศัยหลักการง่ายๆ ทางตรรกะซึ่งถือเป็นพื้นฐานของพีชคณิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาวุธเชื้อโรค[n. exp.] (āwut cheūarōk) EN: bacteriological weapon   FR: arme bactériologique [f]
อาวุธชีวภาพ[n. prop.] (āwut chīwaphāp) EN: biological weapon   FR: arme biologique [f]
โบราณสถาน[n.] (bōrānnasathān) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site   FR: ruine [f] ; site historique [m]
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatthu = bōrānwatthu) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds   FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
ชีวภาพ[adj.] (chīwaphāp) EN: biological   FR: biologique
ด้านเทคโนโลยี[adj.] (dān thēknōlōyī) EN: technological   FR: technologique
ดาวน์โหลดโปรแกรม[v. exp.] (dāolōt prōkraēm) FR: télécharger un logiciel
ฟรีโปรแกรม[n. exp.] (frī prōkraēm) EN: freeware   FR: logiciel gratuit [m] ; programme gratuit [m] ; gratuiciel [m] ; freeware [m]
จำกัดเครื่องมือ[n. exp.] (jamkat khreūangmeū) EN: limited edition (of a software)   FR: version limitée (d'un logiciel) [f]
จำนนต่อเหตุผล[v. exp.] (jamnon tø hētphon) EN: yield to superior logic ; surrender ; yield ; submit ; listen to reason   

CMU English Pronouncing Dictionary
LOGIC    L AA1 JH IH0 K
LOGICA    L AA1 JH IH0 K AH0
LOGICAL    L AA1 JH IH0 K AH0 L
LOGICON    L AA1 JH IH0 K AA2 N
LOGICIAN    L OW0 JH IH1 SH AH0 N
LOGICALLY    L AA1 JH IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
logic    (n) (l o1 jh i k)
logics    (n) (l o1 jh i k s)
logical    (j) (l o1 jh i k l)
logician    (n) (l @1 jh i1 sh @ n)
logically    (a) (l o1 jh i k l ii)
logicians    (n) (l @1 jh i1 sh @ n z)
logicality    (n) (l o2 jh i k a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Logik {f} | angewandte Logiklogic | applied logic [Add to Longdo]
Logik-Analysator {m}logic analyser [Add to Longdo]
Verknüpfungs-Steuerung {f}logic control [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC [Add to Longdo]
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
あいまい論理;曖昧論理[あいまいろんり, aimaironri] (n) {comp} fuzzy logic [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
に続いて[につづいて, nitsuduite] (exp) (See に続く) (temporal or logical sense) following ...; in the wake of ... [Add to Longdo]
に続く[につづく, nitsuduku] (exp,v5k) (See に続いて,続く) (temporal or logical sense) follow ...; come after ... [Add to Longdo]
アクティブロジック機能[アクティブロジックきのう, akuteiburojikku kinou] (n) {comp} active logic function [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
理路[lǐ lù, ㄌㄧˇ ㄌㄨˋ, ] logical thinking [Add to Longdo]
[luó, ㄌㄨㄛˊ, / ] logic; patrol [Add to Longdo]
逻辑[luó ji, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ˙, / ] logic [Add to Longdo]
逻辑学[luó ji xué, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ˙ ㄒㄩㄝˊ, / ] logic [Add to Longdo]
逻辑炸弹[luó jí zhà dàn, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧˊ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] logic bomb [Add to Longdo]
逻辑链路控制[luó ji liàn lù kòng zhì, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ˙ ㄌㄧㄢˋ ㄌㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, / ] logical link control; LLC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL [Add to Longdo]
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] ECL, Emitter Coupled Logic [Add to Longdo]
ゲート[げーと, ge-to] gate, logic element [Add to Longdo]
システム論理装置[システムろんりそうち, shisutemu ronrisouchi] system logical unit [Add to Longdo]
ダイオードトランジスタ論理回路[ダイオードトランジスタろんりかいろ, daio-dotoranjisuta ronrikairo] Diode-Transistor Logic [Add to Longdo]
トランジスタ-トランジスタロジック[とらんじすた - とらんじすたろじっく, toranjisuta - toranjisutarojikku] transistor-transistor logic, TTL [Add to Longdo]
トランジスタダイオードロジック[とらんじすただいおーどろじっく, toranjisutadaio-dorojikku] Transistor-Diode Logic, TDL [Add to Longdo]
ファジー論理[ファジーろんり, faji-ronri] fuzzy logic [Add to Longdo]
ファジィ論理[ファジィろんり, fajii ronri] fuzzy logic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Logic \Log"ic\, n. [OE. logike, F. logique, L. logica, logice,
   Gr. logikh` (sc. te`chnh), fr. logiko`s belonging to speaking
   or reason, fr. lo`gos speech, reason, le`gein to say, speak.
   See {Legend}.]
   1. The science or art of exact reasoning, or of pure and
    formal thought, or of the laws according to which the
    processes of pure thinking should be conducted; the
    science of the formation and application of general
    notions; the science of generalization, judgment,
    classification, reasoning, and systematic arrangement; the
    science of correct reasoning.
    [1913 Webster]
 
       Logic is the science of the laws of thought, as
       thought; that is, of the necessary conditions to
       which thought, considered in itself, is subject.
                          --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Logic is distinguished as pure and applied. "Pure logic
      is a science of the form, or of the formal laws, of
      thinking, and not of the matter. Applied logic teaches
      the application of the forms of thinking to those
      objects about which men do think." --Abp. Thomson.
      [1913 Webster]
 
   2. A treatise on logic; as, Mill's Logic.
    [1913 Webster]
 
   3. correct reasoning; as, I can't see any logic in his
    argument; also, sound judgment; as, the logic of surrender
    was uncontestable.
    [PJC]
 
   4. The path of reasoning used in any specific argument; as,
    his logic was irrefutable.
    [PJC]
 
   5. (Electronics, Computers) A function of an electrical
    circuit (called a gate) that mimics certain elementary
    binary logical operations on electrical signals, such as
    AND, OR, or NOT; as, a logic circuit; the arithmetic and
    logic unit.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 logic
   n 1: the branch of philosophy that analyzes inference
   2: reasoned and reasonable judgment; "it made a certain kind of
     logic"
   3: the principles that guide reasoning within a given field or
     situation; "economic logic requires it"; "by the logic of
     war"
   4: the system of operations performed by a computer that
     underlies the machine's representation of logical operations
   5: a system of reasoning [syn: {logic}, {logical system},
     {system of logic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top