ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

normal

N AO1 R M AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -normal-, *normal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
normalisation(phrase) ภาวะแห่งตัวตน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
normal(n) ภาวะปกติ
normal(adj) ปกติ, See also: ธรรมดา, ประจำ, Syn. customary, habitual, regular
normalcy(n) สภาวะปกติ, Syn. normality
normally(adv) โดยปกติ, See also: ตามปกติ, Syn. commonly, usuall
normalise(vi) กลายเป็นปกติ, See also: กลับมาเป็นเหมือนปกติ เช่น มิตรภาพระหว่างเพื่อน, ความสัมพันธ์, Syn. normalise
normalise(vt) ทำให้เหมือนปกติ, See also: ทำให้ปกติ, Syn. conventionalize, normalize
normalise(vt) ทำให้เป็นมาตรฐาน, Syn. standardise
normality(n) ความปกติ, Syn. resonableness, saneness, soundness, normalcy, Ant. madness, insanity
normalize(vi) กลายเป็นปกติ, See also: กลับมาเป็นเหมือนปกติ เช่น มิตรภาพระหว่างเพื่อน, ความสัมพันธ์, Syn. normalise
normalize(vt) ทำให้เหมือนปกติ, See also: ทำให้ปกติ, Syn. conventionalize, normalise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
normal(นอร์'เมิล) adj. ปกติ, ธรรมดา, โดยธรรมชาติ, เป็นประจำ, เป็นมาตรฐาน, มีจิตปกติ, เป็นมุมฉาก, ตั้งฉาก, ซึ่งปราศจากการติดเชื้อ. n. มาตรฐาน, ปกติวิสัย, รูปแบบธรรมดา, ค่าเฉลี่ย, เส้นตั้งฉาก., See also: normality n., Syn. usual
normal curveเส้นโค้งรูประฆังที่เป็นเส้นความสัมพันธ์ของการแจกแจงความถี่ กับค่าต่าง ๆ ของตัวแปร., Syn. Gaussian curve
normalcy(นอร์'เมิลซี) n. ความปกติ, ปกติวิสัย
normalise(นอร์'เมิลไลซ) vt. ทำให้ปกติ, ทำให้เป็นมาตรฐาน. vi. กลายเป็นปกติ, กลายเป็นธรรมดา., See also: normalisation n. normalization n.
normalize(นอร์'เมิลไลซ) vt. ทำให้ปกติ, ทำให้เป็นมาตรฐาน. vi. กลายเป็นปกติ, กลายเป็นธรรมดา., See also: normalisation n. normalization n.
normally(นอร์'เมิลลี) adv. ตามธรรมดา, ตามกฎ, โดยทั่วไป, Syn. regulary
abnormal(แอบนอร์' เมิล) adj. ผิดปกติ
abnormal psychologyจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพ (branch of psychology)
paranormal(แพระนอร์'มัล) adj. ไม่ปกติ, เหนือธรรมชาต, ปาฏิหาริย์

English-Thai: Nontri Dictionary
normal(adj) โดยธรรมชาติ, ธรรมดา, ปกติ, เป็นมาตรฐาน, เป็นประจำ
NORMAL normal school(n) โรงเรียนฝึกหัดครู
normally(adv) โดยทั่วไป, ตามธรรมดา, โดยปกติ
abnormal(adj) ผิดปกติ, วิปริต, วิปลาส, พิกล
abnormality(n) ความผิดปกติ, ความวิปริต, ความวิปลาส, ความพิกล
subnormal(adj) น้อยกว่าปกติ, ต่ำกว่าปกติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
normal๑. ปรกติ๒. นอร์แมล (หน่วยความเข้มข้นของสารละลาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
normal๑. ปรกติ๒. แนวฉาก๓. เส้นแนวฉาก, เส้นปรกติ [ มีความหมายเหมือนกับ normal line ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
normal age at deathอายุปรกติเมื่อตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
normal bend testการทดสอบดัดโค้งปรกติ [ มีความหมายเหมือนกับ face bend test ] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
normal componentส่วนประกอบแนวฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
normal curveเส้นโค้งปรกติ [ มีความหมายเหมือนกับ bell-shaped curve ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
normal degree-daysองศา-วันปรกติ, ดีกรี-เดย์ปรกติ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
normal derivativeอนุพันธ์แนวฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
normal deviationการเบี่ยงเบนปรกติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
normal distributionการแจกแจงปรกติ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Normal barometerบารอมิเตอร์ธรรมดา [อุตุนิยมวิทยา]
normal curve [ bell - shaped curve ]เส้นโค้งปรกติ, เส้นโค้งของความถี่ที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐานและฐานนิยมอยู่ที่จุดเดียวกัน คือจุดที่มีความถี่สูงสุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
normal depthnormal depth, ความลึกปกติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Normal Diplomacyการติดต่อทางการทูตโดยวิถีทางทูตตามปกติ มักจะกระทำกันดังนี้ เมื่อรัฐบาลต้องการจะหยิบยกปัญหาขึ้นกับอีกรัฐบาลหนึ่ง ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะส่งคำสั่งไปยังเอกอัครราชทูตของ ประเทศตนที่ประจำอยู่ในประเทศผู้รับส่งให้ยกเรื่องนั้นขึ้นเจรจากับรัฐบาล ของประเทศผู้รับ โดยปกติเอกอัครราชทูตจะมีหนังสือทางการทูต (Diplomatic Note) เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงการต่างประเทศ ของประเทศผู้รับนั้นก่อน หรือไม่ก็ไปพบกับรัฐมนตรีด้วยตนเอง ณ กระทรวงการต่างประเทศ การเจรจากันอาจทำให้จำเป็นต้องมีการบันทึกของทูตแลกเปลี่ยนกันขึ้น ในรูปบันทึกช่วยจำ (Aide-Memoire ) ในบางกรณี เอกอัครราชทูตจำเป็นต้องไปพูดจา ณ กระทรวงการต่างประเทศ อีกหลายครั้งกว่าจะเสร็จเรื่อง ในระหว่างนั้น เอกอัครราชทูตมีหน้าที่จะต้องรายงานผลการเจรจาแต่ะครั้งไปยังกระทรวงการต่าง ประเทศของตน และบางคราวอาจจะต้องขอคำสั่งเพิ่มเติมอีกเมื่อเกิดกรณีใหม่โดยมิได้คาดหมาย มาก่อนเป็นต้น ในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของประเทศผู้รับก็จะส่งคำสั่งไปยังเอก อัครราชทูตของตน แนะว่าควรดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังเจรจากันกับรัฐบาลของ ประเทศที่ตนประจำอยู่ผลการเจรจาอาจเป็นที่ตกลงกันได้ระหว่างรัฐบาลทั้งสอง ฝ่าย หรืออาจจะจบลงด้วยภาวะชะงักงัน ( Stalemate ) หรือรัฐบาลทั้งสองอาจจะตกลงกันว่าไม่สามารถตกลงกันได้ และปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังไปก่อน จนกว่าจะมีการรื้อฟื้นเจรจากันใหม่ บางคราวปัญหาที่ยังตกลงกันไม่ได้นั้น อาจกลายเป็นปัญหาขัดแย้งกันอย่างรุนแรงต่อไปก็ได้ [การทูต]
normal equationสมการปรกติ, สมการที่หาได้โดยระเบียบวิธีกำลังสองน้อยที่สุดและมีจำนวนสมการเท่ากับจำนวนค่าคงตัวที่ต้องการหา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Normal exposureการรับรังสีตามปกติ, การรับรังสีที่คาดไว้จากการดำเนินงานตามสภาวะปกติ ในโรงงานหรือกิจกรรมทางนิวเคลียร์ รวมถึงความผิดปกติเล็กน้อยที่สามารถควบคุมได้ระหว่างการดำเนินงาน [นิวเคลียร์]
Normal Faultรอยเลื่อนปกติ, Example: รอยเลื่อนในหินซึ่งส่วนที่อยู่ข้างบนระนาบรอย เลื่อน เคลื่อนตัวลดระดับลงสัมพัทธ์กับส่วนที่อยู่ข้างล่างที่เคลื่อนตัวขึ้น ถ้าส่วนที่อยู่ข้างบนเคลื่อนตัวย้อนขึ้น เรียกว่า รอยเลื่อนย้อน (reverse fault) ถ้ารอยเลื่อนย้อนมีค่ามุมเทเท่ากับ หรือน้อยกว่า 45 องศา เรียกว่า รอยเลื่อนย้อนมุมต่ำ (thrust fault) [สิ่งแวดล้อม]
normal faultnormal fault, รอยเลื่อนปกติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
normal pool levelnormal pool level, ระดับกักเก็บปกติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Normal Temperature and Pressure (NTP)อุณหภูมิและความดันปกติ, Example: สภาวะมาตรฐานที่มีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียล (2710.15 องศาฟาเรนไฮด์) และมีความดัน 1 บรรยากาศ (1.011025 x 100000 Pa) [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
normal wear and tear(n) ความเสียหายเนื่องจากใช้งานตามปกติ
normalisation(phrase) ภาวะธรรมชาติ ภาวะปกติ ภาวะที่เกิดสมาธิและเข้าสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริง(มอนเตสซอรี่)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a normal state of affairs with him.มันเป็นสภาวะปกติของกิจการกับเขา 12 Angry Men (1957)
The enormous amount of tissue loss prevents any detailed analysis however, the attacking squalus must be considerably larger than any normal squalus found in these waters.เนี่อเยื่อของเหยื่อหายไปมาก ทําให้วิเคราะห์ละเอียดไม่ได้... เเต่สควอ ที่ก่อเหตุ น่าจะขนาดใหญ่กว่า... สควอปกติที่พบในน่านนํ้าเเถบนี่ Jaws (1975)
-Sometimes when you don't feel normal doing a normal thing makes you feel normal.บางครั้งเวลาที่คุณรู้สึกไม่ปกติ การทำเรื่องปกติทำให้คุณรู้สึกปกติ Oh, God! (1977)
Well, what we got here is what appears to be, anyway, a normal set of internal organs.เอาละ เราจะมาเริ่มการวินิจฉัยละนะ นี่คืออวัยวะภายใน ไม่ว่าจะเป็น The Thing (1982)
Does that mean you believe Hal can be restored to normal functioning?หมายความว่าคุณเชื่อว่า แฮล สามารถเรียกคืนการทำงาน ปกติ? ฉันหวังว่า. 2010: The Year We Make Contact (1984)
A normal man would have died in five minutes.ถ้าเป็นคนธรรมดา คงตายในห้านาที Vampire Hunter D (1985)
He seems so normal since he has lost his wife.เขาดูเป็นปกติ ตั้งแต่เขาเสียภรรยาไป Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
Try selling some normal drinks sometime, huh?ลองขายเครื่องดื่ม ธรรมดาๆบ้างดีมั้ย ฮึ? Akira (1988)
Normal people don't act like this!คนปกติเขาไม่ทำแบบนี้ Goodfellas (1990)
Shooting people was a normal thing. It was no big deal.ยิงคนเป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีอะไรต้องเสีย Goodfellas (1990)
This is a perfectly nice, normal home.ที่นี่มันก็สวยงามสมบูรณ์ดีแบบอย่างบ้านทั่วไป Mannequin: On the Move (1991)
Take her to the movies like a normal person.พี่ก็พาเธอไปดูหนัง เหมือนคนอื่นๆไม่ได้เหรอ Hocus Pocus (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
normalAfter a six month period, his leg was healed and is normal again.
normalA normal person might spend a lifetime at it and still not succeed but faced with a determined Ren it was not greatly different from a normal cylinder lock.
normalA sentence normally has a subject and a verb.
normalConversations with the management, reports and such should be very freely interpreted into normal language.
normal"Er, that 'mixer party' thing is then ..." "Just a normal get together."
normalFreddy's been working the graveyard shift the past month, so he hasn't been able to see any of his friends who work normal hours.
normalHe applied himself to his study, without thought for his normal life.
normalHer behavior was a departure from the normal.
normalHer fever came down to normal.
normalHe's just a normal junior high school student, not particularly intelligent.
normalHis temperature is normal.
normalI don't know if he has any special powers or not, but he's probably stronger than a normal human.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครบสามสิบสอง(adj) full (organs), See also: normal, Ant. พิการ, Example: พวกเราที่มีอวัยวะครบสามสิบสองคงไม่ค่อยรู้ถึงความสำคัญของอวัยวะรับสัมผัสเหล่านี้, Thai Definition: มีอวัยวะครบทุกส่วน, ไม่พิการ, ปกติสมบูรณ์ดี
ปกติธรรมดา(adj) normal, See also: usual, common, ordinary, regular, Syn. ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ, Ant. ผิดปกติ, Example: การซื้อเสียงกลายเป็นเป็นปรากฏการณ์ปกติธรรมดาในระบบการเลือกตั้งของไทยไปแล้ว, Thai Definition: เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม
โดยปรกติ(adv) normally, See also: usually, ordinarily, regularly, commonly, Syn. บ่อยๆ, เป็นประจำ, สม่ำเสมอ, Example: โดยปรกติเขามาทำงานแต่เช้า
เป็นปกติ(adj) normal, See also: natural, usual, common, regular, ordinary, general, Syn. ปกติ, Example: เด็กจะสร้างบุคลิกภาพที่เป็นปกติและถาวรขึ้นมา เมื่อเขาเริ่มเติบโตขึ้น, Thai Definition: ที่เป็นนิสัยตามธรรมดา, ที่เป็นอย่างเคย
เป็นปกติ(adv) normally, See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly, Syn. เป็นธรรมดา, เป็นประจำ, Example: ถ้าฝกตก รถก็ติดเป็นปกติอย่างนี้อยู่แล้ว, Thai Definition: อย่างไม่แปลกไปจากธรรมดา, อย่างเป็นไปตามเคย
สม่ำเสมอ(adv) usually, See also: normally, regularly, ordinarily, commonly, Syn. เป็นประจำ, เป็นปกติ, Example: พ่อออกกำลังสม่ำเสมอ ตามที่คุณหมอสั่งไว้, Thai Definition: เป็นปกติตามระเบียบเสมอ
เป็นปรกติ(adv) usually, See also: normally, regularly, ordinarily, commonly, Syn. เป็นประจำ, สม่ำเสมอ, Example: เขากลับบ้านเวลาค่ำเป็นปรกติเสมอ
เป็นธรรมดา(adv) normally, See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly, Syn. เป็นปกติ, Example: ใครๆ ก็ต้องเลือกงานสบายๆ เป็นธรรมดา
โดยปกติ(adv) usually, See also: normally, ordinarily, commonly, generally, in general, Syn. ปกติ, ธรรมดา, โดยทั่วไป, เป็นประจำ, Example: โดยปกติทุกคนจะตื่นสายในวันหยุด
ตามปกติ(adv) normally, See also: usually, generally, ordinarily, Syn. ตามธรรมดา, ตามเดิม, Example: ตามปกติเธอจะพูดคุยและทักทายคนอื่นเสมอ แต่วันนี้เธอเงียบไป, Thai Definition: ธรรมดา, เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเสียงธรรมดา[ao sīeng thammadā] (v, exp) FR: parler d'une voix normale
อปกติ[apakati = apokkati] (adj) EN: abnormal
แบบธรรมดา[baēp thammadā] (adj) EN: normal  FR: normal ; ordinaire
ได้ฉาก[dāichāk] (adj) EN: perpendicular ; normal  FR: perpendiculaire ; normal
โดยปกติ[dōi pakati = dōi pokkati] (adv) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general  FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยปรกติ[dōi prokkati] (adv) EN: normally ; usually ; ordinarily
โดยทั่วไป[dōi thūapai] (adv) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general  FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale
อิทธิ[itthi] (n) EN: supernormal power ; sacred power ; spiritual power  FR: pouvoir surnaturel [ m ] ; magie [ f ]
จิตวิทยาอปกติ[jittawitthayā apakati = jittawitthayā apokkati] (n, exp) EN: abnormal psychology
กามวิตถาร[kāmwittathān] (n) EN: sexual pervert ; abnormal sex  FR: perversion sexuelle [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NORMAL N AO1 R M AH0 L
NORMALLY N AO1 R M AH0 L IY0
NORMALLY N AO1 R M L IY0
NORMALCY N AO1 R M AH0 L S IY0
NORMALIZE N AO1 R M AH0 L AY2 Z
NORMALITY N AO2 R M AE1 L AH0 T IY0
NORMALIZES N AO1 R M AH0 L AY2 Z IH0 Z
NORMALIZED N AO1 R M AH0 L AY2 Z D
NORMALIZING N AO1 R M AH0 L AY2 Z IH0 NG
NORMALIZATION N AO2 R M AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
normal (n) nˈɔːml (n oo1 m l)
normalcy (n) nˈɔːmlsiː (n oo1 m l s ii)
normally (a) nˈɔːməliː (n oo1 m @ l ii)
normality (n) nˈɔːmˈælɪtiː (n oo1 m a1 l i t ii)
normalize (v) nˈɔːməlaɪz (n oo1 m @ l ai z)
normalized (v) nˈɔːməlaɪzd (n oo1 m @ l ai z d)
normalizes (v) nˈɔːməlaɪzɪz (n oo1 m @ l ai z i z)
normalizing (v) nˈɔːməlaɪzɪŋ (n oo1 m @ l ai z i ng)
normalization (n) nˌɔːməlaɪzˈɛɪʃən (n oo2 m @ l ai z ei1 sh @ n)
normalizations (n) nˌɔːməlaɪzˈɛɪʃənz (n oo2 m @ l ai z ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yí, ㄧˊ, ] normal nature of man; rule #19,427 [Add to Longdo]
正常化[zhèng cháng huà, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄚˋ,   ] normalization (of diplomatic relations etc) #20,668 [Add to Longdo]
师范大学[shī fàn dà xué, ㄕ ㄈㄢˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ,     /    ] Normal University; teacher-training college #41,097 [Add to Longdo]
照说[zhào shuō, ㄓㄠˋ ㄕㄨㄛ,   /  ] normally; ordinarily speaking #68,305 [Add to Longdo]
法线[fǎ xiàn, ㄈㄚˇ ㄒㄧㄢˋ,  线 /  ] normal line to a surface #82,457 [Add to Longdo]
正断层[zhèng duàn céng, ㄓㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ,    /   ] normal fault (geol.); fault line due to extension, with one block slipping down relative to the other #122,937 [Add to Longdo]
常轨[cháng guǐ, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟˇ,   /  ] normal practice #133,262 [Add to Longdo]
中等师范学校[zhōng děng shī fàn xué xiào, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄕ ㄈㄢˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ,       /      ] normal (i.e. pedagogical) middle school [Add to Longdo]
正常工作[zhèng cháng gōng zuò, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ,    ] normal operation; proper functioning [Add to Longdo]
法向量[fǎ xiàng liàng, ㄈㄚˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ,   ] normal vector [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Normalbedingung { f } | Normalbedingungen { pl }normal condition | normal conditions [Add to Longdo]
Normalbereich { m }normal region [Add to Longdo]
Normalbeschleunigung { f }normal acceleration [Add to Longdo]
Normalbetrieb { m }normal operation [Add to Longdo]
Normalbetrieb { m }general duty [Add to Longdo]
Normalbürger { m }common man [Add to Longdo]
Normaldrahtlehre { f }standard wire gauge (SWG) [Add to Longdo]
Normale { f } [ math. ] | Normalen { pl }normal | normals [Add to Longdo]
Normalfall { m }normal case [Add to Longdo]
Normalform { f }canonical form; normal form [Add to Longdo]
Normalgleichung { f } [ math. ]normal equation [Add to Longdo]
Normalien { pl }standard components; standard elements [Add to Longdo]
Normalisierung { f }normalization [Add to Longdo]
Normalität { f }normalcy [Add to Longdo]
Normalität { f } | Normalitäten { pl }normality | normalities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
通常[つうじょう, tsuujou] (adj-no, n-adv, n-t) common; general; normal; usual; (P) #791 [Add to Longdo]
普通[ふつう, futsuu] (adj-no) (1) general; ordinary; usual; (adv) (2) normally; generally; usually; (3) (abbr) (See 普通列車) train that stops at every station; (P) #1,198 [Add to Longdo]
変わり(P);変り[かわり, kawari] (n) (1) change; alteration; (2) unusual state or event; accident; abnormality; (3) difference; distinction; (P) #2,367 [Add to Longdo]
正規[せいき, seiki] (adj-na, n, adj-no) regular; normal; legal; formal; established; legitimate; (P) #5,306 [Add to Longdo]
[きょう, kyou] (suf) (1) (some type of) enthusiast; (2) somebody possessed of a (certain kind of) mental abnormality #7,076 [Add to Longdo]
収束[しゅうそく, shuusoku] (n, vs, adj-no) (1) convergence; tie up; (2) reaching resolution; firming up (plans, etc.); coming together; (3) returning to normal #10,344 [Add to Longdo]
変態[へんたい, hentai] (n, vs, adj-no) (1) transformation; metamorphosis; (2) abnormality; pervert; (P) #10,628 [Add to Longdo]
正則[せいそく, seisoku] (adj-na, n, adj-no) correct; proper; formal; regular; systematic; normal; (P) #12,299 [Add to Longdo]
ノーマル[no-maru] (adj-na, n) normal; (P) #14,538 [Add to Longdo]
例年[れいねん, reinen] (n-adv, n-t) average (normal, ordinary) year; every year; annually; (P) #15,329 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal [Add to Longdo]
異常終了[いじょうしゅうりょう, ijoushuuryou] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
異常切断[いじょうせつだん, ijousetsudan] abnormal termination (of a call, e.g.) [Add to Longdo]
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage [Add to Longdo]
最大正規電圧[さいだいせいきでんあつ, saidaiseikiden'atsu] maximum normal mode voltage [Add to Longdo]
雑音除去[ざつおんじょきょ, zatsuonjokyo] normal mode rejection [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
例年[れいねん, reinen] normales_Jahr, jedes_Jahr [Add to Longdo]
[ぼん, bon] NORMAL, GEWOEHNLICH [Add to Longdo]
尋常[じんじょう, jinjou] normal, gewoehnlich, einfach [Add to Longdo]
[とこ, toko] normal, gewoehnlich, wiederholt [Add to Longdo]
正常[せいじょう, seijou] normal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Normal \Nor"mal\ (n[^o]r"mal), a. [L. normalis, fr. norma rule,
   pattern, carpenter's square; prob. akin to noscere to know;
   cf. Gr. gnw`rimos well known, gnw`mwn gnomon, also,
   carpenter's square: cf. F. normal. See {Known}, and cf.
   {Abnormal}, {Enormous}.]
   [1913 Webster]
   1. According to an established norm, rule, or principle;
    conformed to a type, standard, or regular form; performing
    the proper functions; not abnormal; regular; natural;
    analogical.
    [1913 Webster]
 
       Deviations from the normal type.   --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) According to a square or rule; perpendicular;
    forming a right angle; as, a line normal to the base.
    Specifically: Of or pertaining to a normal.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) Standard; original; exact; typical. Specifically:
    (a) (Quantitative Analysis) Denoting a solution of such
      strength that every cubic centimeter contains the same
      number of milligrams of the element in question as the
      number of its molecular weight.
    (b) (Chem.) Denoting certain hypothetical compounds, as
      acids from which the real acids are obtained by
      dehydration; thus, normal sulphuric acid and normal
      nitric acid are respectively {S(OH)6}, and {N(OH)5}.
    (c) (Organ. Chem.) Denoting that series of hydrocarbons in
      which no carbon atom is bound to more than two other
      carbon atoms; as, normal pentane, hexane, etc. Cf.
      {Iso-}.
      [1913 Webster]
 
   {Normal equations} (Method of Least Squares), a set of
    equations of the first degree equal in number to the
    number of unknown quantities, and derived from the
    observations by a specified process. The solution of the
    normal equations gives the most probable values of the
    unknown quantities.
 
   {Normal group} (Geol.), a group of rocks taken as a standard.
    --Lyell.
 
   {Normal place} (of a planet or comet) (Astron.), the apparent
    place in the heavens of a planet or comet at a specified
    time, the place having been determined by a considerable
    number of observations, extending perhaps over many days,
    and so combined that the accidental errors of observation
    have largely balanced each other.
 
   {Normal school}, a school whose methods of instruction are to
    serve as a model for imitation; an institution for the
    training of teachers.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Normal}, {Regular}, {Ordinary}.
 
   Usage: Regular and ordinary are popular terms of well-known
      signification; normal has now a more specific sense,
      arising out of its use in science. A thing is normal,
      or in its normal state, when strictly conformed to
      those principles of its constitution which mark its
      species or to the standard of a healthy and natural
      condition. It is {abnormal} when it departs from those
      principles.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Normal \Nor"mal\ (n[^o]r"mal), n. [Cf. F. normale, ligne
   normale. See {Normal}, a.]
   1. (Geom.) Any perpendicular.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) A straight line or plane drawn from any point of a
    curve or surface so as to be perpendicular to the curve or
    surface at that point.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term normal is also used to denote the distance
      along the normal line from the curve to the axis of
      abscissas or to the center of curvature.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 normal
   adj 1: conforming with or constituting a norm or standard or
       level or type or social norm; not abnormal; "serve wine
       at normal room temperature"; "normal diplomatic
       relations"; "normal working hours"; "normal word order";
       "normal curiosity"; "the normal course of events" [ant:
       {abnormal}, {unnatural}]
   2: in accordance with scientific laws [ant: {paranormal}]
   3: being approximately average or within certain limits in e.g.
     intelligence and development; "a perfectly normal child"; "of
     normal intelligence"; "the most normal person I've ever met"
     [ant: {abnormal}]
   4: forming a right angle
   n 1: something regarded as a normative example; "the convention
      of not naming the main character"; "violence is the rule
      not the exception"; "his formula for impressing visitors"
      [syn: {convention}, {normal}, {pattern}, {rule}, {formula}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 normal /nɔʀmal/ 
  normal

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 normal
  1. normal
  2. normal

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 normal
  normal

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 normal /nɔrmaːl/
  normal; regular; standard; usual

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 normal
  1. normal(norma)
  2. normal(normala)

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 normal
  1. normal
  2. normal

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

 normal
  normal

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top