ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

当然

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -当然-, *当然*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当然[dāng rán, ㄉㄤ ㄖㄢˊ, / ] only natural; as it should be; certainly; of course; without doubt, #684 [Add to Longdo]
理所当然[lǐ suǒ dāng rán, ㄌㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄤ ㄖㄢˊ, / ] (idiom) certainly; of course; it logically follows that..., #12,015 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
当然[とうぜん, touzen] (adj-na,adj-no) natural; as a matter of course; (P) [Add to Longdo]
当然のこと;当然の事[とうぜんのこと, touzennokoto] (exp) a matter of course; what is to be expected; par for the course [Add to Longdo]
当然のことながら[とうぜんのことながら, touzennokotonagara] (exp) naturally; not surprisingly; it should be appreciated that; understandably; as a matter of course; as is obvious; as will be understood [Add to Longdo]
当然視する[とうぜんしする, touzenshisuru] (vs-i) to consider to be inevitable; to consider to be reasonable [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I slept only two hours. No wonder I'm sleepy.2時間しか寝なかった。眠いのは当然だ。
It's natural for you to think so.あなたがそう考えるのは当然だ。
I think it natural that you should take the matter into consideration.あなたがその問題を考慮に入れるのは当然だと思います。
It is quite natural that you should think about your marriage.あなたが結婚のことについて考えるのはまったく当然だ。
If what you say is true, it follows that he has an alibi.あなたが言うことが本当なら、当然彼にはアリバイがあることになる。
It is natural that you should get angry.あなたが怒っても当然です。
You might well ask her why she dislikes you.あなたが彼女に、なぜ嫌いなのか尋ねるのも当然だろう。
I took it for granted that you would come.あなたが来るのは当然のことだと思った。
I am sure your promotion was timely and well deserved.あなたの昇進は時機を得た、当然なものだと思います。
At your age you ought to know better.あなたの年ごろではもっと分別があって当然だ。
The girl may well think ill you.あの女の子が君のことをよく思わないのも当然だ。 [M]
He and his wife are working together for a living, and his salary is lower than hers, No wonder he is a hen-pecked husband.あの夫婦は共かせぎしている。だが亭主の給料のほうが女房の給料よりも低い。亭主が女房の尻にしかれるのも当然だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But how we felt about each other. Well, there was nothing very unusual in that.[JA] お互いの気持ちも 当然の流れさ Detour (1945)
The death sentence is mandatory in this case.[JA] 当然 死刑の宣告となる 12 Angry Men (1957)
- Sure he did[CN] 当然 Abhijaan (1962)
- Sure![CN] 当然 Kapò (1960)
Sure.[CN] 当然 Pitfall (1948)
Of course, you must make allowances for my daughter, gentlemen.[JA] 当然のことだが、君達は 私の娘の非礼を考慮して欲しい Forbidden Planet (1956)
The one who can answer that question, is obviously not going to speak.[JA] 質問に答えられる者は 当然言わんでしょう And Then There Were None (1945)
- Certainly![CN] -当然 Smiles of a Summer Night (1955)
Clear, I picked up it of the floor.[JA] 当然だ 触ったから Scarlet Street (1945)
- Of course.[CN] - 当然 Devil's Doorway (1950)
Right? I know.[JA] 当然 Pilot (2011)
Yeah?[CN] -当然 Machine Gun McCain (1969)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
当然[とうぜん, touzen] gerecht, recht, natuerlich, notwendig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top