ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

supernatural

S UW2 P ER0 N AE1 CH ER0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supernatural-, *supernatural*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supernatural(adj) เหนือธรรมชาติ, Syn. paranormal, unnatural, Ant. natural
supernatural(adj) เกี่ยวกับเทพเจ้า, See also: เกี่ยวกับเทวดานางฟ้า, เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ, Syn. spectral, ghostly
supernatural(adj) เกี่ยวกับเวทมนตร์, See also: อภินิหาร, มหัศจรรย์, Syn. magical, mystic, occult
supernatural(n) สิ่งที่เหนือธรรมชาติ, See also: ปรากฏการณ์หรืออำนาจที่เหนือธรรมชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supernatural(ซูเพอแนช'เชอเริล) adj. เหนือธรรมชาติ, อภินิหาร, ศักดิ์สิทธิ์, ประหลาด, มหัศจรรย์, เกินปกติ, คาดไม่ถึง, เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ, เทพยดานางฟ้า. n. สิ่งที่เหนือธรรมชาติ, การกระทำของเทพเจ้า, See also: supernaturalism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
supernatural(adj) มหัศจรรย์, เหนือธรรมชาติ, อภินิหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supernaturalเหนือธรรมชาติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supernatural storyเรื่องเหนือธรรมชาติ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supernaturalสิ่งเหนือธรรมชาติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ Rebecca (1940)
Those who live there are said to have supernatural powers.คนที่อยู่ที่นั่นต่างพูดว่า มันมีพลังที่เหนือธรรมชาติ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
I must assume that unexplained... or even supernatural events have begun to occur.ฉันจะเข้าใจว่า มีสิ่งที่อธิบายไม่ได้... หรืออาจเป็นเหตุเหนือธรรมชาติ เริ่มเกิดขึ้น An American Haunting (2005)
It's a real supernatural rock, you know my second sister?มันเป็นหินที่มหัศจรรย์/แกรู้จักน้องสาวฉันไหม My Girl and I (2005)
"the belief in a supernatural source of evil is not necessary."ความเชื่อในปีศาจ เหนือธรรมชาตินั้นไม่จำเป็น Extreme Aggressor (2005)
Rainier here thinks you have supernatural powers.เรนิแอร์คิดว่าคุณมีพลังวิเศษ The Illusionist (2006)
Do you claim supernatural powers?คุณมีพลังวิเศษรึงเปล่า The Illusionist (2006)
(SNORTS) He pretends to have supernatural powers-มันหลอกว่ามีพลังเหนือธรรมชาติ... The Illusionist (2006)
I don't know if -- if going in and announcing that you're some supernatural freak with a demonic connection is the best thing, okay?ถ้านายเข้าไปประกาศว่า เป็นตัวประหลาดที่มีพลังวิเศษ ที่มี.. ความเกี่ยวข้องกับปีศาจ อย่างนั้นนะเหรอ? Simon Said (2006)
supernatural season 3 episode 2 what do you mean you don't think it will work, bobby?The Kids Are Alright บ๊อบบี้ หมายความว่าไงที่ว่ามันไม่น่าจะได้ผลน่ะ? The Kids Are Alright (2007)
- I think it is interesting - save something supernatural phenomenon, occurs on or not.-เราว่ามันน่าจะน่าสนใจดี ไม่ว่าจะได้ผลหรือไม่ Paranormal Activity (2007)
I don't know whether it's man-made or natural, but I do know that it's definitely not supernatural or biblical, and, no offense, Mrs. Carmody, but the only way we're going to help ourselvesผมไม่รู้ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีใครทำให้มันเป็นแบบนี้ แต่ผมแน่ใจว่า มันไม่ใช้พลังเหนือธรรมชาติ หรือว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อ ไม่ว่าอะไรหน่อยเหรอคุณคาร์โมดี้ The Mist (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
supernaturalHe believes in the supernatural.
supernaturalI don't know whether she believed me or not but in any case it seems she doesn't automatically dismiss talk of the supernatural.
supernaturalThere exist supernatural beings.
supernaturalTotem poles consist of a group of figures which represent animals, birds, fish, mythological beings and supernatural beasts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหนือธรรมชาติ(adj) supernatural, Ant. ตามธรรมชาติ, Example: ตอนนี้ภาพยนตร์แนวเหนือธรรมชาติกำลังได้รับความนิยมจากผู้ชมอย่างสูง, Thai Definition: ที่แปลกไปจากหลักเหตุผลตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น
มายาการ(n) illusion, See also: supernatural, Syn. ของขลัง, สิ่งลี้ลับ, Example: เขาไม่คิดว่าตัวเองจะเชื่อเรื่องราวในลักษณะที่เหมือนจะเป็นมายาการเช่นนี้, Thai Definition: ความเชื่อถือและการปฏิบัติที่มุ่งให้เกิดผลด้วยการใช้พลังหรืออำนาจเหนือธรรมชาติ
มายาการ(n) illusion, See also: supernatural, Syn. ของขลัง, สิ่งลี้ลับ, Example: เขาไม่คิดว่าตัวเองจะเชื่อเรื่องราวในลักษณะที่เหมือนจะเป็นมายาการเช่นนี้, Thai Definition: ความเชื่อถือและการปฏิบัติที่มุ่งให้เกิดผลด้วยการใช้พลังหรืออำนาจเหนือธรรมชาติ
ฤทธา(n) supernatural power, See also: magical power, Syn. ฤทธิ์, ฤทธี, Thai Definition: อำนาจศักดิ์สิทธิ์
ฤทธี(n) supernatural power, See also: magical power, Syn. ฤทธิ์, ฤทธา
อำนาจเหนือธรรมชาติ(n) supernatural power, See also: supernatural, Syn. พลังเหนือธรรมชาติ, Example: มนุษย์นีแอนเดอธัลเป็นมนุษย์พวกแรกที่มีความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติ
อิทธิปาฎิหาริย์(n) miracle, See also: supernatural power, Example: ขณะที่พระวชิรญาณภิกขุเสด็จออกธุดงค์ยังปูชนียสถานต่างๆ ก็จะมีอิทธิปาฎิหาริย์เกิดขึ้นเสมอ, Thai Definition: การปาฎิหารย์โดยฤทธิ์อำนาจ
อิทธิฤทธิ์(n) supernatural power, Syn. อำนาจศักดิ์สิทธิ์, Example: เมื่อเกิดความล้มเหลวขึ้น เรามักจะโทษดวง หรือบอกว่าเป็นอิทธิฤทธิ์อะไรบางอย่าง แทนที่จะพิจารณาว่าเราทำดีแล้วหรือไม่
ทิพย์(adj) divine, See also: supernatural, celestial, Example: มนุษย์เราใฝ่ฝันที่จะมีตาทิพย์ หูทิพย์ เหาะได้ หายตัวได้ และมีเครื่องทำงานแทนในบางโอกาส, Thai Definition: เป็นของเทวดา, ดีวิเศษอย่างเทวดา, ดีวิเศษเหนือปกติธรรมดา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทิพยจักษุ(n) celestial eye, See also: supernatural eye, all-seeing eye, Syn. ตาทิพย์, ทิพยเนตร, Example: ท่านพูดราวกับตาเห็น หรือมีทิพยจักษุทีเดียว, Thai Definition: ตาที่สามารถจะดูอะไรเห็นได้หมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเหนือธรรมชาติ[amnāt neūa thammachāt] (n, exp) EN: supernatural power ; supernatural  FR: pouvoir surnaturel [ m ]
อิทธิปาฏิหาริย์[itthipātihān] (n) EN: miracle ; supernatural power ; magical power  FR: miracle [ m ] ; mystère [ m ] ; pouvoir magique [ m ] ; pouvoir surnaturel [ m ]
อิทธิฤทธิ์[itthirit] (n) EN: power ; might ; efficacy ; potency ; supernatural power ; magical power
กายสิทธิ์[kāiyasit] (adj) EN: magic ; miraculous ; supernatural ; wonder-working  FR: magique ; miraculeux ; surnaturel
เหนือธรรมชาติ[neūa thammachāt] (adj) EN: supernatural  FR: surnaturel
ผีบุญ[phībun] (n) EN: one who claims supernatural power ; messiah ; faith leader
ผีบุญผีบ้า[phībun phī bā] (n, exp) EN: one who claims supernatural power
ฤทธิ์[rit] (n, exp) EN: supernatural power  FR: pouvoir surnaturel [ m ]
ฤทธี[ritthī] (n) EN: supernatural power
เทว-[thēwa-] (pref, (adj)) EN: divine ; supernatural  FR: divin ; théo- (pref.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUPERNATURAL S UW2 P ER0 N AE1 CH ER0 AH0 L
SUPERNATURALISM S UW2 P ER0 N AE1 CH ER0 AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supernatural (j) sˌuːpənˈætʃrəl (s uu2 p @ n a1 ch r @ l)
supernaturally (a) sˌuːpənˈætʃrəliː (s uu2 p @ n a1 ch r @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鬼斧神工[guǐ fǔ shén gōng, ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ,    ] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship #49,840 [Add to Longdo]
神工鬼斧[shén gōng guǐ fǔ, ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ,    ] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship #207,604 [Add to Longdo]
神魔小说[shén mó xiǎo shuō, ㄕㄣˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ,     /    ] supernatural novel; novel of ghosts and goblins [Add to Longdo]
超自然[chāo zì rán, ㄔㄠ ㄗˋ ㄖㄢˊ,   ] supernatural [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überirdisch; übernatürlich { adj } | überirdischer | am überirdischstensupernatural | more supernatural | most supernatural [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
怪力乱神[かいりょくらんしん;かいりきらんしん, kairyokuranshin ; kairikiranshin] (n) supernatural things; unnatural phenomena; spirits and demons [Add to Longdo]
神技[しんぎ, shingi] (n) divine or supernatural skill [Add to Longdo]
神仙;神僊[しんせん, shinsen] (n) (1) (See 仙人) immortal mountain wizard (in Taoism); Taoist immortal; supernatural being; (2) (See 十二律, 無射) (in Japan) 11th note of the ancient chromatic scale (approx. C) [Add to Longdo]
神通力[じんつうりき;じんずうりき;じんづうりき, jintsuuriki ; jinzuuriki ; jinduuriki] (n) supernatural power; divine power; magical power [Add to Longdo]
人魂[ひとだま, hitodama] (n) disembodied soul; supernatural fiery ball [Add to Longdo]
超自然[ちょうしぜん, choushizen] (adj-na, adj-no, n) occult; transcendental; supernaturalness; supernaturalism; supernaturality [Add to Longdo]
超自然現象[ちょうしぜんげんしょう, choushizengenshou] (n) supernatural phenomenon [Add to Longdo]
超自然主義[ちょうしぜんしゅぎ, choushizenshugi] (n) supernaturalism [Add to Longdo]
超自然主義者[ちょうしぜんしゅぎしゃ, choushizenshugisha] (n) (See 超自然論者・ちょうしぜんろんしゃ) supernaturalist [Add to Longdo]
超自然的[ちょうしぜんてき, choushizenteki] (adj-na) supernatural [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Supernatural \Su`per*nat"u*ral\, a. [Pref. super- + natural: cf.
   OF. supernaturel, F. surnaturel.]
   Being beyond, or exceeding, the power or laws of nature;
   miraculous.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Preternatural.
 
   Usage: {Supernatural}, {Preternatural}. Preternatural
      signifies beside nature, and supernatural, above or
      beyond nature. What is very greatly aside from the
      ordinary course of things is preternatural; what is
      above or beyond the established laws of the universe
      is supernatural. The dark day which terrified all
      Europe nearly a century ago was preternatural; the
      resurrection of the dead is supernatural. "That form
      which the earth is under at present is preternatural,
      like a statue made and broken again." --T. Burnet.
      "Cures wrought by medicines are natural operations;
      but the miraculous ones wrought by Christ and his
      apostles were supernatural." --Boyle.
      [1913 Webster]
 
         That is supernatural, whether it be, that is
         either not in the chain of natural cause and
         effect, or which acts on the chain of cause and
         effect in nature, from without the chain.
                          --Bushnell.
      [1913 Webster]
 
         We must not view creation as supernatural, but
         we do look upon it as miraculous. --McCosh.
      [1913 Webster]
 
   {The supernatural}, whatever is above and beyond the scope,
    or the established course, of the laws of nature. "Nature
    and the supernatural." --H. Bushnell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 supernatural
   adj 1: not existing in nature or subject to explanation
       according to natural laws; not physical or material;
       "supernatural forces and occurrences and beings" [ant:
       {natural}]
   n 1: supernatural forces and events and beings collectively;
      "She doesn't believe in the supernatural" [syn:
      {supernatural}, {occult}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top