ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

awkwardly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awkwardly-, *awkwardly*, awkward
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Nontri Dictionary
awkwardly(adv) อย่างเชื่องช้า, อย่างงุ่มง่าม, อย่างเก้งก้าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Meeting you so awkwardly in the middle of the night feels good.อาจจะแปลกหน่อยที่เรามาเจอกันกลางดึกแบบนี้ แต่ก็ดีนะครับ Episode #1.7 (2010)
She kind of left a little while ago as I was awkwardly evading her questions.เธอเพิ่งออกไม่เมื่อกี๊ และฉันก็กระอักกระอ่วนกับคำถามของเธอ Season of the Hexenbiest (2012)
By best friend, I mean we occasionally grunt and stare awkwardly at each other.เพื่อนสนิทของผมที่หมายถึงคือ เรามักจะครางงึมงัมและมองหน้ากันอย่างมึนๆ Warm Bodies (2013)
I think we left off at me awkwardly fleeing your apartment.ผมคิดว่าเป็นผมเองที่หนีออกจากอพาร์ทเม้นคุณ Virtual Reality Bites (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปิ่น(adv) embarrassingly, See also: awkwardly, Syn. ซุ่มซ่าม, เงอะงะ, เซ่อซ่า, Example: พวกเราต้องคอยดูแลป้าแกดีๆ อย่าให้แกทำอะไรเปิ่นอีก, Thai Definition: อย่างมีกิริยาอาการผิดแปลกไปจากปกติที่เป็นอยู่ในหมู่พวก, Notes: (ปาก)
เก้ๆ กังๆ(adv) awkwardly, See also: clumsily, gawkily, Syn. เก้กัง, ขวางๆ รีๆ, Example: พวกเขายืนเก้ๆ กังๆ อยู่ริมถนน
เก้กัง(adv) unsteadily, See also: awkwardly, clumsily, ungainly, gawkily, gawkishly, Syn. เก้ๆ กังๆ, Example: เธอยืนเก้กัง ราวกับไม่รู้ว่าจะเอาแขนขาที่ยาวยืดไปทำอะไร, Thai Definition: ไม่คล่องแคล่วเพราะขาดความชำนาญ ขาดความคล่องตัว
เคอะ(adv) clumsily, See also: awkwardly, ungainly, Syn. เขิน, เก้อเขิน, เคอะเขิน, ประหม่า, เขินอาย, Ant. กล้า, มั่นใจ, Thai Definition: มีท่าทีไม่แนบเนียน
รุ่มร่าม(adv) awkwardly, Example: คนอย่างหล่อนมีหรือ จะทำอะไรรุ่มร่าม ไม่สำรวม ไม่ว่าต่อหน้า หรือลับหลังผู้ใด, Thai Definition: เกินพอดี, เกินที่ควรเป็น
รุ่มร่าม(adv) clumsily, See also: awkwardly, Syn. ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า, เซอะซะ, เร่อร่า
เร่อร่า(adv) clumsily, See also: awkwardly, Syn. ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า, เซอะซะ, รุ่มร่าม
อิหลักอิเหลื่อ(adv) uncomfortably, See also: awkwardly, Syn. อลักเอลื่อ, อีหลักอีเหลื่อ, อาหลักอาเหลื่อ, Thai Definition: อึดอัดใจ, ลำบากใจ
อีเก้อีกัง(adv) awkwardly, See also: clumsily, Syn. เก้กัง, Ant. คล่องแคล่ว
ยักแย่ยักยัน(adv) awkwardly, See also: gawkily, Syn. เก้ๆ กังๆ, ขะเย้อแขย่ง, Example: คุณนึกว่าผมสนุกนักหรือกับการที่ต้องปีนยักแย่ยักยันขึ้นมาอยู่บนนี้ นอกจากกลัวความสูงแล้วผมก็ยังกลัวตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กงโก้กงกก = กงโก้-กงกก[kongkōkongkok] (adj) EN: ungainly ; awkwardly ; gawky ; shabbily
งุ่มง่าม[ngūm-ngām] (adv) EN: slowly ; clumsily ; awkwardly ; unskillfully  FR: maladroitement
ยุ่งยากใจ[yungyākjai] (adv) EN: awkwardly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
awkwardly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awkwardly

Japanese-English: EDICT Dictionary
グキグキ;ぐきぐき[gukiguki ; gukiguki] (adv, n, vs) (1) throbbing pain; (2) jerkily; awkwardly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Awkward \Awk"ward\ ([add]k"we[~e]rd), a. [Awk + -ward.]
   1. Wanting dexterity in the use of the hands, or of
    instruments; not dexterous; without skill; clumsy; wanting
    ease, grace, or effectiveness in movement; ungraceful; as,
    he was awkward at a trick; an awkward boy.
    [1913 Webster]
 
       And dropped an awkward courtesy.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Not easily managed or effected; embarrassing.
    [1913 Webster]
 
       A long and awkward process.      --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       An awkward affair is one that has gone wrong, and is
       difficult to adjust.         --C. J. Smith.
    [1913 Webster]
 
   3. Perverse; adverse; untoward. [Obs.] "Awkward casualties."
    "Awkward wind." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       O blind guides, which being of an awkward religion,
       do strain out a gnat, and swallow up a cancel.
                          --Udall.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ungainly; unhandy; clownish; lubberly; gawky; maladroit;
     bungling; inelegant; ungraceful; unbecoming.
 
   Usage: {Awkward}, {Clumsy}, {Uncouth}. Awkward has a special
      reference to outward deportment. A man is clumsy in
      his whole person, he is awkward in his gait and the
      movement of his limbs. Clumsiness is seen at the first
      view. Awkwardness is discovered only when a person
      begins to move. Hence the expressions, a clumsy
      appearance, and an awkward manner. When we speak
      figuratively of an awkward excuse, we think of a lack
      of ease and grace in making it; when we speak of a
      clumsy excuse, we think of the whole thing as coarse
      and stupid. We apply the term uncouth most frequently
      to that which results from the lack of instruction or
      training; as, uncouth manners; uncouth language.
      [1913 Webster] -- {Awk"ward*ly}
      ([add]k"we[~e]rd*l[y^]), adv. -- {Awk"ward*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 awkwardly
   adv 1: in an awkward manner; "he bent awkwardly"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top