ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

customary

K AH1 S T AH0 M EH2 R IY0   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -customary-, *customary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
customary[ADJ] เป็นธรรมเนียม
customary[ADJ] เป็นปรกติวิสัย, Syn. usual, habitual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
customary(คัส'เทิมมะรี) adj. เกี่ยวกับประเพณี,เป็นขนบธรรมเนียม,ตามปกติ,เคยชิน,เป็นกิจวัตร, Syn. normal

English-Thai: Nontri Dictionary
customary(adj) เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร,เป็นนิสัย,เป็นปกติ,เกี่ยวกับประเพณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
customary groundingsการติดตื้นที่แหล่งประจำ ดู customary strandings [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
customary lawกฎหมายจารีตประเพณี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
customary lawกฎหมายจารีตประเพณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
customary marriageการสมรสตามประเพณี [ดู common law marriage] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
customary strandingsการเกยตื้นที่แหล่งประจำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Customary lawกฎหมายจารีตประเพณี [TU Subject Heading]
Customary law, Internationalกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
customary documentary เอกสารประกอบ
customary law (n ) กฎหมายจารีตประเพณี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think it's customary to take a preliminary vote.ฉันคิดว่ามันเป็นธรรมเนียมที่จะต้องใช้เวลาการลงคะแนนเบื้องต้น 12 Angry Men (1957)
It is customary for the sorceress to be present at these meetings.ตามประเพณีเเล้ว ผู้พยากรณ์ต้องอยู่ในที่ประชุมด้วย The Scorpion King (2002)
At age 7, as is customary in Sparta the boy was taken from his mother and plunged into a world of violence.ครั้นอายุได้เจ็ดขวบ ตามมณเฑียรบาลแห่งสปาร์ทา เด็กชายจะถูกพรากไปจากมารดา และถูกผลักไสเข้าสู่โลกที่อำมหิต 300 (2006)
After being married, it's customary for the Royal couple to attend State Functions together.หลังจากแต่งงานแล้ว เป็นประเพณีของราชวงศ์ ที่แต่งงานแล้วที่จะต้องให้ความสำคัญกับฐานะทางสังคมด้วยกัน Princess Hours (2006)
You had left the refreshment stand in order to indulge in your customary preemptive pre-show urination.นายออกจากเคาน์เตอร์ขายของว่าง เพื่อไปปฏิบัติตามประเพณี ฉี่ก่อนหนังฉาย The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Since my customary farewell would appear awfully self serving...หากกล่าวลาแบบที่กล่าวประจำก็คงเหมือนอวยพรให้ตัวเอง Star Trek (2009)
Then again, I will waive my customary retainer in exchange for a small favour.คิดอีกที ผมไม่เก็บค่าที่ปรึกษาเป็นเงินแต่ขอเป็น.. Iron Man 2 (2010)
Evidently, that is not customary.เห็นได้ชัด ว่ามันไม่... Dream On (2010)
It's customary for the player on the right-hand lane to bowl first.มันเป็นมารยาท ที่ผู้ที่อยู่ทางขวามือ ของผู้เล่นโยนก่อน The Wheaton Recurrence (2010)
Do you know it's customary to leave one message, and the caller will get back to you?คุณรู้มั้ยว่ามันเป็นธรรมเนียมที่จะต้องทิ้งข้อความไว้แค่1อัน ก่อนที่คนนั้นจะโทรกลับหาคุณ Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
During the holidays, we call customary patterns of behavior tradition.ในช่วงวันหยุด เราเรียกกิจวัตรรูปแบบนี้ว่าเป็น กฎธรรมเนียมประเพณีของพฤติกรรม Gaslit (2010)
It is customary to accompany a proposal with gifts, but I was surprised, and, alas, I'm unprepared.ตามธรรมเนียมต้องประกอบด้วย คำขอแต่งงานกับของขวัญ แต่ อืม ข้าไม่คาดคิดมาก่อน และ ขออภัยข้าไม่ได้เตรียมมา Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
customaryIn Japan it is not customary to tip for good service.
customaryIn particular it is customary for actual examples of use of the harmonic mean generally cover "average speed," and explain no further than that.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดั้งเดิม[ADJ] traditional, See also: customary, original, primary, former, Syn. แต่เดิม, เก่าก่อน, เก่าแก่, เดิมที, เดิม, เริ่มแรก, Example: การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ต้องอาศัยการเกษตรดั้งเดิมมาเป็นหลัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดั้งเดิม[adj.] (dangdoēm) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype   FR: original
กลายเป็นนิสัย[v. exp.] (klāi pen nisai) EN: be habitual ; be accustomed ; be customary   
กฎหมายจารีตประเพณี[n. exp.] (kotmāi jārītpraphēnī) EN: customary law   FR: droit coutumier [m]
พิธีรีตอง[n.] (phithīrītøng) EN: ceremony ; formalities ; customary ceremony ; fuss   FR: cérémonie [f]
ธารณะ[adj.] (thārana) EN: general ; public ; in public ; common ; usual ; customary ; prevailing   

CMU English Pronouncing Dictionary
CUSTOMARY    K AH1 S T AH0 M EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
customary    (j) kˈʌstəməriː (k uh1 s t @ m @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
习惯性[xí guàn xìng, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] customary, #15,147 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
handelsüblich {adj}customary in the trade; customary in commerce [Add to Longdo]
ortsüblichcustomary in a place [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
慣行[かんこう, kankou] (n,adj-no) customary practice; customary practise; habit; traditional event; (P) [Add to Longdo]
慣習国際法[かんしゅうこくさいほう, kanshuukokusaihou] (n) customary international law [Add to Longdo]
慣習法[かんしゅうほう, kanshuuhou] (n) (1) common law; (2) customary law (in international law) [Add to Longdo]
慣用[かんよう, kanyou] (n,vs,adj-no) common; customary [Add to Longdo]
慣用読み[かんようよみ, kanyouyomi] (n) reading of a word or kanji using its customary pronunciation (which is not necessarily correct) [Add to Longdo]
慣例的[かんれいてき, kanreiteki] (adj-na) typical; customary [Add to Longdo]
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) [Add to Longdo]
型に嵌まる[かたにはまる, katanihamaru] (exp,v5r) (See 型に嵌める・かたにはめる) to fit the mold; to fit the mould; to be standard; to be customary; to be unoriginal; to be stale [Add to Longdo]
在り来たり;在り来り[ありきたり, arikitari] (adj-no) common; ordinary; conventional; customary [Add to Longdo]
習わし;慣わし[ならわし, narawashi] (n,adj-no) customary practice; customary practise; habit; traditional event [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Customary \Cus"tom*a*ry\, n. [OF. coustumier, F. coutumier.]
   A book containing laws and usages, or customs; as, the
   Customary of the Normans. --Cowell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Customary \Cus"tom*a*ry\ (k[u^]s"t[u^]m*[asl]*r[y^]), a. [CF.
   OF. coustumier, F. coutumier. See {Custom}, and cf.
   {Customer}.]
   [1913 Webster]
   1. Agreeing with, or established by, custom; established by
    common usage; conventional; habitual.
    [1913 Webster]
 
       Even now I met him
       With customary compliment.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A formal customary attendance upon the offices.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Holding or held by custom; as, customary tenants;
    customary service or estate.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 customary
   adj 1: in accordance with convention or custom; "sealed the deal
       with the customary handshake"
   2: commonly used or practiced; usual; "his accustomed
     thoroughness"; "took his customary morning walk"; "his
     habitual comment"; "with her wonted candor" [syn:
     {accustomed}, {customary}, {habitual}, {wonted(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top