ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

自然

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -自然-, *自然*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自然[zì rán, ㄗˋ ㄖㄢˊ, ] nature; natural; naturally, #622 [Add to Longdo]
自然[dà zì rán, ㄉㄚˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ, ] nature (as in Mother Nature), #8,088 [Add to Longdo]
自然科学[zì rán kē xué, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] natural sciences, #12,232 [Add to Longdo]
自然灾害[zì rán zāi hài, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄗㄞ ㄏㄞˋ, / ] natural disaster, #12,253 [Add to Longdo]
顺其自然[shùn qí zì rán, ㄕㄨㄣˋ ㄑㄧˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, / ] leave it to nature (成语 saw); let things take their own course, #13,460 [Add to Longdo]
自然[zì rán jiè, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧㄝˋ, ] nature; the natural world, #14,181 [Add to Longdo]
自然而然[zì rán ér rán, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, ] involuntary; automatically, #15,402 [Add to Longdo]
自然[zì rán rén, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄖㄣˊ, ] natural person (legal), i.e. individual in law, as opposed to legal entity 法人, #17,272 [Add to Longdo]
自然语言[zì rán yǔ yán, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] natural language, #58,755 [Add to Longdo]
习惯成自然[xí guàn chéng zì rán, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, / ] habit becomes nature (成语 saw); get used to something and it seems inevitable; second nature, #69,550 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
自然[しぜん, shizen] (n) ธรรมชาติ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
自然[しぜん, shizen] Thai: ธรรมชาติ English: nature

Japanese-English: EDICT Dictionary
自然[しぜん, shizen] (adj-na,n) (1) nature; spontaneity; (adv,adv-to) (2) naturally; spontaneously; (P) [Add to Longdo]
自然な性[しぜんなせい, shizennasei] (n) {ling} natural gender [Add to Longdo]
自然[しぜんに, shizenni] (adv) (See 自然) naturally; smoothly; spontaneously; (P) [Add to Longdo]
自然に備わる人格[しぜんにそなわるじんかく, shizennisonawarujinkaku] (n) one's natural dignity [Add to Longdo]
自然の懐[しぜんのふところ, shizennofutokoro] (n) bosom of Nature [Add to Longdo]
自然の勢い[しぜんのいきおい, shizennoikioi] (n) force of circumstances [Add to Longdo]
自然エネルギー[しぜんエネルギー, shizen enerugi-] (n) natural energy (usu. renewable energy) [Add to Longdo]
自然[しぜんえん, shizen'en] (n) natural salt [Add to Longdo]
自然科学[しぜんかがく, shizenkagaku] (n,adj-no) natural science; (P) [Add to Longdo]
自然科学者[しぜんかがくしゃ, shizenkagakusha] (n) natural scientist [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Every time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.1つの種が絶滅するたびに、我々は自然界の一部を永久に失うことになる。
It will go away by itself in two weeks.2週間もすれば自然に治ります。
That accident brought home to me the power of nature.あの事故を見て自然の力を痛感した。
Africa has a lot of nature.アフリカにはたくさんの自然がある。
In Alaska you can see natural phenomena like the aurora, right?アラスカでは、自然現象の「オーロラ」が見られるんですよね。
Everything is subject to the laws of nature.あらゆるものは自然の法則を受けている。
Everything is subject to the laws of nature.あらゆる物は自然の法則に従う。
Nature's balance is going to be upset everywhere.いたる所で自然の均衡が破られようとしている。
Not just for the sake of the ecology, a natural living environment is necessary.エコロジーのために堪え忍ぶのではなく、自然と調和した住環境の快適性が必要である。
Records are particularly scarce for this era, perhaps owing to a long series of natural disasters which befell the capital.おそらく長期にわたって首都を襲った自然災害のため、この時代に関する現存する記録はことに希少である。
Do you feel anything unnatural when you put your teeth together?かみ合わせが不自然ではないですか。
The city was ruined by the brutal force of nature.この町は自然の残忍な力によって破壊された。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perfect. Now you look natural.[CN] 好极了 你现在看起来自然极了 It Happened One Night (1934)
The museum guard died of natural causes, too.[CN] 博物馆的守卫也是自然死亡的 The Mummy (1932)
There's nothing supernatural about this business.[JA] 事件に超自然的なものはない And Then There Were None (1945)
# He kisses me and my lips are so willing #[CN] 他吻我.我自然地应合 One Hour with You (1932)
It just doesn't fit into normal nature anywhere in the galaxy. It's a nightmare.[JA] 全銀河系で見ても、自然には 絶対起きない事です、悪夢です Forbidden Planet (1956)
Wider![CN] 自然 The Adventures of Robin Hood (1938)
Farrell has this assignment. You'll have your chance when you're ready for it.[CN] 法雷尔接这个任务 等你准备好了自然有机会 'G' Men (1935)
That they refused to talk to them.[JA] 男たちの振る舞いが 不自然だったそうです The Hitch-Hiker (1953)
I leave everything to the moment.[CN] 我让一切顺其自然地发生 One Hour with You (1932)
Ethically, as well as technologically... . ..they were a million years ahead of humankind... . ..for in unlocking the mysteries of nature... . ..they had conquered even their baser selves.[JA] 倫理的に、また、技術的にも・・ 彼等は、人類よりも 100万年進んでいた・・ ・・そして自然における全ての 謎を解明し・・ Forbidden Planet (1956)
They'd send Catherine home.[CN] 这是自然 A Farewell to Arms (1932)
- It's why they're made to open like that.[JA] もちろん これが自然 12 Angry Men (1957)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自然言語[しぜんげんご, shizengengo] natural language [Add to Longdo]
自然[しぜんすう, shizensuu] natural number, nonnegative integer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
自然[しぜん, shizen] Natur [Add to Longdo]
自然描写[しぜんびょうしゃ, shizenbyousha] Naturschilderung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top