ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

citizenship

S IH1 T IH0 Z AH0 N SH IH2 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -citizenship-, *citizenship*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
citizenship(n) ความเป็นพลเมือง
citizenship(n) สิทธิในความเป็นพลเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
citizenship(ซิท'ทิเซินชิพ) n. ฐานะประชากร, สัญชาติ, คุณธรรมของประชากร

English-Thai: Nontri Dictionary
citizenship(n) การเป็นพลเมือง, สิทธิของประชากร, สัญชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
citizenshipความเป็นพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
citizenshipความเป็นพลเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
citizenshipความเป็นพลเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
citizenship by birthการได้สัญชาติโดยการเกิดในดินแดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
citizenship, dualความเป็นพลเมืองสองประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Citizenship ; Nationalityสัญชาติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Citizenship will be taken away from all Jews and non-Aryans.พลเมืองยิวจะถูกเนรเทศออกไป คงอยู่แต่ชาว อารยัน The Great Dictator (1940)
The citizenship will be issued two years later.สถานะบุคคลจะออกให้อีกสองปีให้หลัง Innocent Steps (2005)
I'm gonna lose my citizenship because of this, you know.มากด้วย เข้าใจมั้ย? และนายรู้ ว่าการสนทนานี้ถูกบันทึก Mission: Impossible III (2006)
But he's nearly done with his citizenship program.แต่เขาเกือบจะได้สัญชาติแล้วนี่ครับ WarGames: The Dead Code (2008)
We're with the department of citizenship and immigration.เราเป็นหน่วยตรวจคนเข้าเมือง House Divided (2009)
Here at Browning-Orvis, we have a longstanding commitment to humanitarian causes because exemplary corporate citizenship is our highest calling.เรายืนหยัดเรื่องมนุษยธรรม มาอย่างยาวนาน เพราะบุคคลในบริษัทที่น่ายกย่องนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเรา RED (2010)
Well then, I guess my only option is to lose my American citizenship for a while.งั้นหรอ, ดูเมื่อว่า ตัวเลือกเดียวที่ผมมี คือเสียสัญชาติอเมริกันไปสักพักละนะ Resident Evil: Damnation (2012)
And they had to lie about their citizenship to go to high school.และพวกเค้าต้องโกหกความเป็นพลเมือง เพื่อที่จะเรียนมัธยม The Spanish Teacher (2012)
I'm guessing your citizenship will be denied and your green card revoked.ฉันเดาว่า สิทธิความเป็นพลเมือง จะถูกปฏิเสธ และกรีนการ์ดก็จะถูกยกเลิก It's Called Improvising, Bitch! (2012)
Representative O'Connell was contacted by Carmine Polito to ask if he could obtain rapid citizenship through an act of Congress for one Sheik Abdul/ah, investor.ส.ส.โอคอนเนล รับการติดต่อจากคาร์ไมน์ เพื่อชักชวนเขาเข้ามา เพื่อให้สัญชาติ American Hustle (2013)
This citizenship situation.เรื่องการขอสัญชาติ American Hustle (2013)
In the 1980s, Wade Burke won student citizenship awards, but in fact had significant, repeated brushes with the law that were covered up.ในยุค 1980 เล้ด เบิร์ก ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นของเมือง แต่ความจริงแล้วเขามีปัญหา กับกฎหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ถูกปิดบังเอาไว้ Pay It Forward (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
citizenshipHe acquired American citizenship.
citizenshipHe will be admitted to American citizenship.
citizenshipThe traitor was deprived of his citizenship.
citizenshipUnder the reign of tyranny, innocent people were deprived of their citizenship.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญชาติ(n) nationality, See also: citizenship, Syn. ชนชาติ, เชื้อสาย, Example: เมื่อวานนี้ตำรวจน้ำสามารถจับกุมโจรสลัดสัญชาติเวียดนามได้แล้วถึง 69 คนพร้อมด้วยเรือ 7ลำ, Thai Definition: สถานะตามกฎหมายของบุคคลที่แสดงว่าเป็นพลเมืองหรือคนในบังคับของประเทศใดประเทศหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัญชาติ[sanchāt] (n) EN: nationality ; citizenship  FR: nationalité [ f ] ; citoyenneté [ f ]
สัญชาติไทย[sanchāt thai] (n, exp) EN: Thai citizenship  FR: nationalité thaïlandaise [ f ] ; citoyenneté thaïlandaise [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CITIZENSHIP S IH1 T IH0 Z AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
citizenship (n) sˈɪtɪzənʃɪp (s i1 t i z @ n sh i p)
citizenships (n) sˈɪtɪzənʃɪps (s i1 t i z @ n sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Staatsangehörigkeit { f }; Staatsbürgerschaft { f } | doppelte Staatsangehörigkeit { f }; doppelte Staatsbürgerschaft { f }citizenship | dual citizenship [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
公民学校[こうみんがっこう, koumingakkou] (n) citizenship training school [Add to Longdo]
公民教育[こうみんきょういく, kouminkyouiku] (n) civic or citizenship education [Add to Longdo]
公民権[こうみんけん, kouminken] (n) civil rights; franchise; citizenship; (P) [Add to Longdo]
市民権[しみんけん, shiminken] (n) citizenship; civic rights; civil rights; (P) [Add to Longdo]
二重国籍者[にじゅうこくせきしゃ, nijuukokusekisha] (n) dual citizen; person having dual citizenship or nationality [Add to Longdo]
日本国籍[にほんこくせき, nihonkokuseki] (n) Japanese nationality; Japanese citizenship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Citizenship \Cit"i*zen*ship\, n.
   The state of being a citizen; the status of a citizen.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 citizenship
   n 1: the status of a citizen with rights and duties
   2: conduct as a citizen; "award for good citizenship"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top