Search result for

unnatural

(55 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unnatural-, *unnatural*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unnatural[ADJ] ที่ผิดปกติ, See also: ที่ไม่เป็นไปตามปกติ, Ant. natural

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unnatural(อันแนช'ชะเริล) adj. ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ,ขัดกับกฎธรรมชาติ,ไม่แท้จริง,เทียม,เสแสร้ง,อมนุษย์,ผิดมนุษย์,แปลก ประหลาด., See also: unnaturally adv. unnaturalness n., Syn. monstrous,contrived

English-Thai: Nontri Dictionary
unnatural(adj) อุตริ,ลักเพศ,ผิดธรรมชาติ,แปลกประหลาด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you check out from any unnatural or unexplained cause within the city limits will end up here.ถ้าคุณจากไปจากเหตุเหนือธรรมชาติหรือ เหตุที่อธิบายไม่ได้ ภายในเขตเมือง ก็จะจบลงที่นี่ Pathology (2008)
You will see the perversion... and the corruption of the flesh by all means unnatural.เราจะเห็นความวิปริต และความผิดปกติของเนื้อหนังมังสา อย่างผิดธรรมชาติ Pathology (2008)
Yeah, you know, it's as natural to feel guilt as it is unnatural to feel it was your fault.ใช่, ฉันรู้, มันเป็นธรรมชาติของตราปาบ. มันจะผิดธรรมชาติ ถ้ารู้สึกว่าเป็นความผิดของคุณ. The Fourth Kind (2009)
Of the unnatural order.ในเรื่องของเรื่องเหนือธรรมชาติ Death Takes a Holiday (2009)
I don't know, but it's completely unnatural.ฉันไม่รู้ แต่นี้มันไม่ปรกติเลย Chuck Versus the Suburbs (2009)
And the fact that men ha an unnatural bond with their cars.แต่ความจริงที่ว่า ผู้ชายมีความผูกพันกับรถของพวกเขา อย่างน่าประหลาด Roadkill (2009)
- Wait a minute. I don't know about unnatural.- เดี๋ยวก่อนสิ ผมไม่เห็นรู้เรื่องน่าประหลาดนั่นเลย Roadkill (2009)
But it's an unnatural setting for us.แต่มันไม่เป็นธรรมชาติสำหรับเรา Slack Tide (2009)
It's completely unnatural for Aoyama Kouichi to have been killed in that place at that time.การที่ อาโอยาม่า โคอิจิ ถูกฆ่าที่นั่นในเวลานั้นเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมาก Episode #1.6 (2009)
Unnaturally red blood, lambent membranes.พบความผิดปกติในเลือด ไม่แสดงออกทางเนื้อเยื่อ The International (2009)
We both have someone we love just snatched from us in unnatural way.เราทั้งคู่ต่างถูกใครไม่รู้ พรากคนที่เรารักไป อย่างไม่ปราณีปราศัย 141 00: 07: 52,410 Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
Ma died from... something other that the stroke, something unnatural.แม่อาจตายจาก... อะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เส้นเลือดอุดตัน แบบว่าเป็นการตายผิดธรรมชาติ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unnaturalDo you feel anything unnatural when you put your teeth together?
unnaturalHe died an unnatural death.
unnaturalIt is not unnatural that you should feel anxious about your first flight.
unnaturalShe had an unnatural desire for money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิดธรรมชาติ[ADJ] unnatural, See also: irregular, abnormal, unusual, uncommon, offbeat, Syn. ผิดธรรมดา, Example: เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติเกินกว่าที่ผมจะเข้าใจ, Thai definition: ที่แปลกไปจากธรรมดาที่ควรจะเป็น
ผิดธรรมชาติ[ADV] unnaturally, See also: irregularly, abnormally, unusually, Syn. ผิดธรรมดา, Example: ดาราคนนี้แสดงผิดธรรมชาติของคนที่กำลังเสียใจ เพราะหน้าตาและน้ำเสียงดูราบเรียบเกินไป, Thai definition: อย่างแปลกไปจากธรรมดาที่ควรจะเป็น
เลิกลั่ก[ADJ] bewildered, See also: unnatural, suspicious, Example: ฉันเห็นหน้าตาเลิกลั่กของเขาแล้วอดขำไม่ได้
วอก[ADJ] unnaturally white, Example: หลานๆ เห็นหน้าขาววอกของคุณยายแล้วพากันตกใจกลัว, Thai definition: ที่ผัดหน้าจนขาวเลอะเทอะว่า หน้าวอก, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหง[v.] (hōng) EN: die a violent death ; die an unnatural death   FR: mourir de mort violente
ไม่ปกติ[adj.] (mai pakati = mai pokkati) EN: abnormal ; deviant ; anomal ; odd ; peculiar ; unnatural ; irregular   FR: anormal
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkati) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly   
ผิดธรรมชาติ[adj.] (phitthammachāt) EN: unnatural ; irregular ; abnormal ; unusual ; uncommon ; offbeat   FR: anormal ; inhabituel ; bizarre ; exceptionnel ; extraordinaire ; inusité ; singulier
ผิดธรรมชาติ[adv.] (phitthammachāt) EN: unnaturally   
สะบัดสะบิ้ง[adv.] (sabatsabing) EN: affectedly ; insincerely ; unnaturally   
วอก[adj.] (wøk) EN: unnaturally white   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNNATURAL    AH0 N N AE1 CH ER0 AH0 L
UNNATURALLY    AH0 N N AE1 CH ER0 AH0 L IY0
UNNATURALLY    AH0 N N AE1 CH ER0 L IY0
UNNATURALLY    AH0 N AE1 CH ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unnatural    (j) (uh1 n n a1 ch r @ l)
unnaturally    (a) (uh1 n n a1 ch r @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rabeneltern {pl}unnatural parents [Add to Longdo]
Rabenmutter {f}unnatural mother [Add to Longdo]
Rabenvater {m}unnatural father [Add to Longdo]
unnatürlich {adj} | unnatürlicher | am unnatürlichstenunnatural | more unnatural | most unnatural [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シスコン[, shisukon] (n) (1) (abbr) {comp} system component; (2) (abbr) (See ブラコン) sister complex; unnatural attachment to one's sister [Add to Longdo]
ブラコン[, burakon] (n) (abbr) (See シスコン) brother complex; unnatural attachment to one's brother [Add to Longdo]
怪力乱神[かいりょくらんしん;かいりきらんしん, kairyokuranshin ; kairikiranshin] (n) supernatural things; unnatural phenomena; spirits and demons [Add to Longdo]
作り声[つくりごえ, tsukurigoe] (n) feigned voice; unnatural voice [Add to Longdo]
取ってつけたよう;取って付けたよう;取って付けた様[とってつけたよう, tottetsuketayou] (exp) unnatural; out of place; forced or faked (e.g. expression) [Add to Longdo]
人為的[じんいてき, jin'iteki] (adj-na) artificial; unnatural; (P) [Add to Longdo]
人工的[じんこうてき, jinkouteki] (adj-na) artificial; unnatural; (P) [Add to Longdo]
尊厳死[そんげんし, songenshi] (n) death with dignity; natural death (as opposed to extending one's life unnaturally with life support) [Add to Longdo]
態とらしい[わざとらしい, wazatorashii] (adj-i) unnatural; affected; studied; forced [Add to Longdo]
非業[ひごう, higou] (n) unnatural or untimely (death) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不自然[bù zì rán, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ, ] unnatural; artificial [Add to Longdo]
逆伦[nì lún, ㄋㄧˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] unnatural relationship (parricide, incest etc); unfilial conduct; against social morals [Add to Longdo]
非自然[fēi zì rán, ㄈㄟ ㄗˋ ㄖㄢˊ, ] unnatural; occult [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unnatural \Un*nat"u*ral\ (?; 135), a.
   Not natural; contrary, or not conforming, to the order of
   nature; being without natural traits; as, unnatural crimes.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Factitious}.
     [1913 Webster] -- {Un*nat"u*ral*ly}, adv. --
     {Un*nat"u*ral*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unnatural
   adj 1: not in accordance with or determined by nature; contrary
       to nature; "an unnatural death"; "the child's unnatural
       interest in death" [ant: {natural}]
   2: not normal; not typical or usual or regular or conforming to
     a norm; "abnormal powers of concentration"; "abnormal amounts
     of rain"; "abnormal circumstances"; "an abnormal interest in
     food" [syn: {abnormal}, {unnatural}] [ant: {normal}]
   3: speaking or behaving in an artificial way to make an
     impression [syn: {affected}, {unnatural}] [ant: {unaffected}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top