ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unnatural

AH0 N N AE1 CH ER0 AH0 L   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unnatural-, *unnatural*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unnatural[ADJ] ที่ผิดปกติ, See also: ที่ไม่เป็นไปตามปกติ, Ant. natural

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unnatural(อันแนช'ชะเริล) adj. ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ,ขัดกับกฎธรรมชาติ,ไม่แท้จริง,เทียม,เสแสร้ง,อมนุษย์,ผิดมนุษย์,แปลก ประหลาด., See also: unnaturally adv. unnaturalness n., Syn. monstrous,contrived

English-Thai: Nontri Dictionary
unnatural(adj) อุตริ,ลักเพศ,ผิดธรรมชาติ,แปลกประหลาด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't hate. Only the unloved and the unnatural hate.ไม่เกลียดชัง เพียงแค่ไม่มีใครรัก และความผิดปรกติของตัวเอง The Great Dictator (1940)
The Ring brought to Gollum unnatural long life.แหวนทำให้กอลลัมอายุยืนผิดธรรมชาต The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Please, Mr. Gandalf, sir, don't hurt me. Don't turn me into anything unnatural.โธ่ท่านแกนดาล์ฟ อย่าทำข้าเลย อย่าเสกให้ข้ากลายเป็นตัวอะไรพิลึก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
-It's unnatural.ฉันก็คงต่อยมันแหละ Primer (2004)
Yeah, it's his nickname. Dude will stick his dick into anything. It's unnatural.ใช่ ชื่อเล่นมัน / สัตว์อย่าเอากระจู๋มึงไปเสียบอะไรไปทั่วนะเฟ้ย มันเสียหมาว่ะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Look at his arms. That is an unnatural position.ดูที่แขนของเขาสิ แขนอยู่ในตำแหน่งที่ผิดปกติ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Unnatural?ผิดปกติงั้นเหรอ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
She's so prim and stiff,like a bookcase.It's unnatural.เธอดูติ๋มไป ไม่เป็นธรรมชาติเลย Bad News Blair (2007)
Christ, you think we've committed some kind of unnatural act, but we haven't.ให้ตายนายคิดว่า ว่าเราฆ่าคนผิดงั้นใช่มั้ย แต่เราเปล่าเลย Cassandra's Dream (2007)
It's creepy. Unnatural. Somewhat evil.มันน่ากลัว แปลกๆ แบบปิศาจ Alvin and the Chipmunks (2007)
Because seeing Ken wanting to do something for Tsuru's sake... is pretty unnatural, you know?ก็เพราะการที่เห็นเคนทำบางอย่างเพื่อซึรุ... Operation Proposal (2007)
The unnatural.เรื่องเหนือธรรมชาติ Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unnaturalDo you feel anything unnatural when you put your teeth together?
unnaturalHe died an unnatural death.
unnaturalIt is not unnatural that you should feel anxious about your first flight.
unnaturalShe had an unnatural desire for money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิดธรรมชาติ[ADJ] unnatural, See also: irregular, abnormal, unusual, uncommon, offbeat, Syn. ผิดธรรมดา, Example: เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติเกินกว่าที่ผมจะเข้าใจ, Thai definition: ที่แปลกไปจากธรรมดาที่ควรจะเป็น
ผิดธรรมชาติ[ADV] unnaturally, See also: irregularly, abnormally, unusually, Syn. ผิดธรรมดา, Example: ดาราคนนี้แสดงผิดธรรมชาติของคนที่กำลังเสียใจ เพราะหน้าตาและน้ำเสียงดูราบเรียบเกินไป, Thai definition: อย่างแปลกไปจากธรรมดาที่ควรจะเป็น
เลิกลั่ก[ADJ] bewildered, See also: unnatural, suspicious, Example: ฉันเห็นหน้าตาเลิกลั่กของเขาแล้วอดขำไม่ได้
วอก[ADJ] unnaturally white, Example: หลานๆ เห็นหน้าขาววอกของคุณยายแล้วพากันตกใจกลัว, Thai definition: ที่ผัดหน้าจนขาวเลอะเทอะว่า หน้าวอก, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหง[v.] (hōng) EN: die a violent death ; die an unnatural death   FR: mourir de mort violente
ไม่ปกติ[adj.] (mai pakati = mai pokkati) EN: abnormal ; deviant ; anomal ; odd ; peculiar ; unnatural ; irregular   FR: anormal
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkati) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly   
ผิดธรรมชาติ[adj.] (phitthammachāt) EN: unnatural ; irregular ; abnormal ; unusual ; uncommon ; offbeat   FR: anormal ; inhabituel ; bizarre ; exceptionnel ; extraordinaire ; inusité ; singulier
ผิดธรรมชาติ[adv.] (phitthammachāt) EN: unnaturally   
สะบัดสะบิ้ง[adv.] (sabatsabing) EN: affectedly ; insincerely ; unnaturally   
วอก[adj.] (wøk) EN: unnaturally white   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNNATURAL    AH0 N N AE1 CH ER0 AH0 L
UNNATURALLY    AH0 N N AE1 CH ER0 AH0 L IY0
UNNATURALLY    AH0 N N AE1 CH ER0 L IY0
UNNATURALLY(2)    AH0 N AE1 CH ER0 L IY0
UNNATURALLY(3)    AH0 N N AE1 CH R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unnatural    (j) ˈʌnnˈætʃrəl (uh1 n n a1 ch r @ l)
unnaturally    (a) ˈʌnnˈætʃrəliː (uh1 n n a1 ch r @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逆伦[nì lún, ㄋㄧˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] unnatural relationship (parricide, incest etc); unfilial conduct; against social morals, #351,106 [Add to Longdo]
不自然[bù zì rán, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ, ] unnatural; artificial [Add to Longdo]
非自然[fēi zì rán, ㄈㄟ ㄗˋ ㄖㄢˊ, ] unnatural; occult [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rabeneltern {pl}unnatural parents [Add to Longdo]
Rabenmutter {f}unnatural mother [Add to Longdo]
Rabenvater {m}unnatural father [Add to Longdo]
unnatürlich {adj} | unnatürlicher | am unnatürlichstenunnatural | more unnatural | most unnatural [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シスコン[, shisukon] (n) (1) (abbr) {comp} system component; (2) (abbr) (See ブラコン) sister complex; unnatural attachment to one's sister [Add to Longdo]
ブラコン[, burakon] (n) (abbr) (See シスコン) brother complex; unnatural attachment to one's brother [Add to Longdo]
怪力乱神[かいりょくらんしん;かいりきらんしん, kairyokuranshin ; kairikiranshin] (n) supernatural things; unnatural phenomena; spirits and demons [Add to Longdo]
作り声[つくりごえ, tsukurigoe] (n) feigned voice; unnatural voice [Add to Longdo]
取ってつけたよう;取って付けたよう;取って付けた様[とってつけたよう, tottetsuketayou] (exp) unnatural; out of place; forced or faked (e.g. expression) [Add to Longdo]
人為的[じんいてき, jin'iteki] (adj-na) artificial; unnatural; (P) [Add to Longdo]
人工的[じんこうてき, jinkouteki] (adj-na) artificial; unnatural; (P) [Add to Longdo]
尊厳死[そんげんし, songenshi] (n) death with dignity; natural death (as opposed to extending one's life unnaturally with life support) [Add to Longdo]
態とらしい[わざとらしい, wazatorashii] (adj-i) unnatural; affected; studied; forced [Add to Longdo]
非業[ひごう, higou] (n) unnatural or untimely (death) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unnatural \Un*nat"u*ral\ (?; 135), a.
   Not natural; contrary, or not conforming, to the order of
   nature; being without natural traits; as, unnatural crimes.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Factitious}.
     [1913 Webster] -- {Un*nat"u*ral*ly}, adv. --
     {Un*nat"u*ral*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unnatural
   adj 1: not in accordance with or determined by nature; contrary
       to nature; "an unnatural death"; "the child's unnatural
       interest in death" [ant: {natural}]
   2: not normal; not typical or usual or regular or conforming to
     a norm; "abnormal powers of concentration"; "abnormal amounts
     of rain"; "abnormal circumstances"; "an abnormal interest in
     food" [syn: {abnormal}, {unnatural}] [ant: {normal}]
   3: speaking or behaving in an artificial way to make an
     impression [syn: {affected}, {unnatural}] [ant: {unaffected}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top