ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unnatural

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unnatural-, *unnatural*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unnatural(adj) ที่ผิดปกติ, See also: ที่ไม่เป็นไปตามปกติ, Ant. natural

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unnatural(อันแนช'ชะเริล) adj. ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ, ขัดกับกฎธรรมชาติ, ไม่แท้จริง, เทียม, เสแสร้ง, อมนุษย์, ผิดมนุษย์, แปลก ประหลาด., See also: unnaturally adv. unnaturalness n., Syn. monstrous, contrived

English-Thai: Nontri Dictionary
unnatural(adj) อุตริ, ลักเพศ, ผิดธรรมชาติ, แปลกประหลาด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't hate. Only the unloved and the unnatural hate.ไม่เกลียดชัง เพียงแค่ไม่มีใครรัก และความผิดปรกติของตัวเอง The Great Dictator (1940)
The Ring brought to Gollum unnatural long life.แหวนทำให้กอลลัมอายุยืนผิดธรรมชาต The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Look at his arms. That is an unnatural position.ดูที่แขนของเขาสิ แขนอยู่ในตำแหน่งที่ผิดปกติ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Christ, you think we've committed some kind of unnatural act, but we haven't.ให้ตายนายคิดว่า ว่าเราฆ่าคนผิดงั้นใช่มั้ย แต่เราเปล่าเลย Cassandra's Dream (2007)
If you check out from any unnatural or unexplained cause within the city limits will end up here.ถ้าคุณจากไปจากเหตุเหนือธรรมชาติหรือ เหตุที่อธิบายไม่ได้ ภายในเขตเมือง ก็จะจบลงที่นี่ Pathology (2008)
Yeah, you know, it's as natural to feel guilt as it is unnatural to feel it was your fault.ใช่, ฉันรู้, มันเป็นธรรมชาติของตราปาบ. มันจะผิดธรรมชาติ ถ้ารู้สึกว่าเป็นความผิดของคุณ. The Fourth Kind (2009)
Of the unnatural order.ในเรื่องของเรื่องเหนือธรรมชาติ Death Takes a Holiday (2009)
And the fact that men ha an unnatural bond with their cars.แต่ความจริงที่ว่า ผู้ชายมีความผูกพันกับรถของพวกเขา อย่างน่าประหลาด Roadkill (2009)
But it's an unnatural setting for us.แต่มันไม่เป็นธรรมชาติสำหรับเรา Slack Tide (2009)
It's completely unnatural for Aoyama Kouichi to have been killed in that place at that time.การที่ อาโอยาม่า โคอิจิ ถูกฆ่าที่นั่นในเวลานั้นเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมาก Episode #1.6 (2009)
We both have someone we love just snatched from us in unnatural way.เราทั้งคู่ต่างถูกใครไม่รู้ พรากคนที่เรารักไป อย่างไม่ปราณีปราศัย 141 00: 07: 52, 410 Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
I dare not even say by what unnatural means you have brought her here.ฉันไม่กล้าจะพูดเลยว่า\ เธอเป็นคนพาหลานฉันมาที่นี่ด้วยเจตนาปะหลาดๆ อะไร The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unnaturalDo you feel anything unnatural when you put your teeth together?
unnaturalHe died an unnatural death.
unnaturalIt is not unnatural that you should feel anxious about your first flight.
unnaturalShe had an unnatural desire for money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิดธรรมชาติ(adj) unnatural, See also: irregular, abnormal, unusual, uncommon, offbeat, Syn. ผิดธรรมดา, Example: เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติเกินกว่าที่ผมจะเข้าใจ, Thai Definition: ที่แปลกไปจากธรรมดาที่ควรจะเป็น

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
unnatural
unnaturally
unnaturally
unnaturally
unnaturally(4)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unnatural
unnaturally

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逆伦[nì lún, ㄋㄧˋ ㄌㄨㄣˊ,   /  ] unnatural relationship (parricide, incest etc); unfilial conduct; against social morals #351,106 [Add to Longdo]
不自然[bù zì rán, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ,   ] unnatural; artificial [Add to Longdo]
非自然[fēi zì rán, ㄈㄟ ㄗˋ ㄖㄢˊ,   ] unnatural; occult [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rabeneltern { pl }unnatural parents [Add to Longdo]
Rabenmutter { f }unnatural mother [Add to Longdo]
Rabenvater { m }unnatural father [Add to Longdo]
unnatürlich { adj } | unnatürlicher | am unnatürlichstenunnatural | more unnatural | most unnatural [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不自然[ふしぜん, fushizen] (adj-na, n) unnatural; artificial; affected; strained; (P) #9,832 [Add to Longdo]
シスコン[shisukon] (n) (1) (abbr) { comp } system component; (2) (abbr) (See ブラコン) sister complex; unnatural attachment to one's sister [Add to Longdo]
ブラコン[burakon] (n) (abbr) (See シスコン) brother complex; unnatural attachment to one's brother [Add to Longdo]
怪力乱神[かいりょくらんしん;かいりきらんしん, kairyokuranshin ; kairikiranshin] (n) supernatural things; unnatural phenomena; spirits and demons [Add to Longdo]
作り声[つくりごえ, tsukurigoe] (n) feigned voice; unnatural voice [Add to Longdo]
取ってつけたよう;取って付けたよう;取って付けた様[とってつけたよう, tottetsuketayou] (exp) unnatural; out of place; forced or faked (e.g. expression) [Add to Longdo]
人為的[じんいてき, jin'iteki] (adj-na) artificial; unnatural; (P) [Add to Longdo]
人工的[じんこうてき, jinkouteki] (adj-na) artificial; unnatural; (P) [Add to Longdo]
尊厳死[そんげんし, songenshi] (n) death with dignity; natural death (as opposed to extending one's life unnaturally with life support) [Add to Longdo]
態とらしい[わざとらしい, wazatorashii] (adj-i) unnatural; affected; studied; forced [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unnatural \Un*nat"u*ral\ (?; 135), a.
   Not natural; contrary, or not conforming, to the order of
   nature; being without natural traits; as, unnatural crimes.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Factitious}.
     [1913 Webster] -- {Un*nat"u*ral*ly}, adv. --
     {Un*nat"u*ral*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unnatural
   adj 1: not in accordance with or determined by nature; contrary
       to nature; "an unnatural death"; "the child's unnatural
       interest in death" [ant: {natural}]
   2: not normal; not typical or usual or regular or conforming to
     a norm; "abnormal powers of concentration"; "abnormal amounts
     of rain"; "abnormal circumstances"; "an abnormal interest in
     food" [syn: {abnormal}, {unnatural}] [ant: {normal}]
   3: speaking or behaving in an artificial way to make an
     impression [syn: {affected}, {unnatural}] [ant: {unaffected}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top