Search result for

unexpected

(77 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unexpected-, *unexpected*, unexpect, unexpecte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unexpected[ADJ] ที่ไม่ได้คาดไว้, Syn. unscheduled, unanticipated, Ant. scheduled, planned
unexpectedly[ADV] อย่างปุบปับ, See also: อย่างไม่คาดฝัน, อย่างน่าประหลาดใจ, Syn. unforeseen, surprising, unanticipated, Ant. predictable, anticipatable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unexpected(อันอิคสเพค'ทิด) adj. ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,นึกไม่ถึง,ประหลาดใจ,ฉับพลัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
unexpected(adj) ไม่ได้นึกฝัน,นึกไม่ถึง,ไม่คาดฝัน,คาดไม่ถึง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You might be brave enough to reveal your secret, only to have it used against you... or someone else's secret might affect you in unexpected ways.คุณอาจจะกล้าพอที่จะเปิดเผยความลับของคุณ เพื่อที่มันจะถูกใช้เล่นงานคุณเอง หรือความลับของคนอื่นอาจทำให้คุณโดนอะไรที่คาดไม่ถึง The Serena Also Rises (2008)
It also gives him the likelihood Of sudden and unexpected death.It also gives him the likelihood of sudden and unexpected death. Adverse Events (2008)
I know this is unexpected, but time is short and--ฉันรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การบังคับ แต่เวลาเหลือน้อยแล้ว Emancipation (2008)
Unexpectedly.เหลือเชื่อ Akai ito (2008)
You have a great talent for unexpected appearances.การปรากฎตัวโดยไม่คาดคิด คือพรสววรค์ของเจ้าสินะ Lair of Grievous (2008)
Unexpected departure.ออกไปอย่างไม่ได้คาดคิด The Lazarus Project (2008)
We've had some unexpected losses recently.พักนี้เราสูญเสียแบบผิดคาดไปเยอะ Wanted (2008)
Frankly, this is completely unexpected, and I'm scared shitless.พูดตรงๆ คือผมไม่ได้คิดเอาไว้เลย\ และผมก็กลัวมาก The Love Guru (2008)
Mayor Cryer; This is unexpected;ท่านเทศมนตรี ครายเออร์ นึกไม่ถึงเลย Changeling (2008)
He used an unexpected strategy...เขาใช้วิธีการที่คาดไม่ถึง WarGames: The Dead Code (2008)
He used an unexpected strategy. A counter-intuitive strategy.เขาใช้วิธีการที่คาดไม่ถึง รุกกลับโดยสัญชาติญาณ WarGames: The Dead Code (2008)
We're gonna make an unexpected landing.เราจะเอาเครื่องลงฉุกเฉิน Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unexpectedA little bit of luck sometimes leads to an unexpected success.
unexpectedAn unexpected result was arrived at.
unexpectedA slip of the tongue often brings about unexpected results.
unexpectedA slip of tongue will often lead us to unexpected results.
unexpectedA young man barged in unexpectedly.
unexpectedCareful as he was, he made an unexpected mistake.
unexpectedCareful as he was he made unexpected mistakes.
unexpectedHe met an unexpected obstacle.
unexpectedHe was perplexed at the unexpected result.
unexpectedI allow for the unexpected.
unexpectedI blinked in amazement at the unexpected development.
unexpectedI jumped at the unexpected news.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยไม่ได้คาดฝัน[ADV] unexpected, Syn. โดยไม่คาดฝัน, โดยไม่คิดไม่ฝัน, Example: พวกเราพบฝูงกวางลวดลายสวยงามโดยไม่ได้คาดฝันว่าจะได้พบในป่าแห่งนี้, Thai definition: อย่างไม่ได้คิดล่วงหน้ามาก่อนว่าจะเกิดขึ้น
ลาภลอย[N] windfall, See also: unexpected luck, godsend, Thai definition: สิ่งที่ได้มาโดยไม่คิดฝัน
ไม่คาดฝัน[ADJ] unexpected, See also: unanticipated, unpredictable, unforeseen, Syn. ไม่คาดคิด, คิดไม่ถึง, Example: เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับโรงเรียน 33 แห่งใน 3 จังหวัดภาคใต้, Thai definition: ที่ไม่ได้คิดหรือนึกหมายไว้ว่าจะเกิดขึ้น
ลาภผล[N] windfall, See also: unexpected fortune, Example: เขาทำบุญมาด้วยอะไรนะถึงได้รับลาภผลมากมายขนาดนี้, Thai definition: ของที่ได้หรือการได้มาโดยไม่ได้คาดคิด
จู่ๆ[ADV] unexpectedly, See also: suddenly, abruptly, Syn. โดยกระทันหัน, ทันทีทันใด, Example: เรือบินแล่นอยู่นานก็ไม่ถึงสักที แล้วจู่ๆ เรือบินก็ร่อนลงที่สนามบินแห่งหนึ่ง, Thai definition: ไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
บังเอิญ[ADV] unexpectedly, See also: by chance, by accident, accidentally, Syn. เผอิญ, โดยบังเอิญ, นึกไม่ถึง, Ant. โดยตั้งใจ, จงใจ, Example: เขาพบเธอโดยบังเอิญที่ร้านหนังสือ, Thai definition: ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่คาดหมาย
อดิเรกลาภ[N] windfall, See also: unexpected gain, extra gain, extraordinary good fortune, Syn. อติเรกลาภ, ลาภพิเศษ, โชค, ลาภลอย, Example: เขาได้อดิเรกลาภโดยบังเอิญ
อยู่ดีๆ[ADV] unexpectedly, See also: suddenly, abruptly, without warning, Syn. จู่ๆ, Example: เขาทำงานอยู่ดีๆ ก็โดนไม้ตกใส่หัว, Thai definition: ไปตามปกติดีๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียบพลัน[adv.] (chīepphlan) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly   
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; unexpectedly   FR: par hasard ; accidentellement ; par accident
โดยกระทันหัน[adv.] (dōi krathanhan) EN: unexpectedly   
โดยไม่ได้คาดฝัน[adv.] (dōi mai dāi khāt fan) EN: unexpected   
โดยไม่คาดฝัน[adv.] (dōi mai khāt fan) EN: unexpected   
โดยไม่คิดไม่ฝัน[adv.] (dōi mai khit mai fan) EN: unexpected   
โดยมิได้คาดคิด[adv.] (dōi midāi khātkhit) EN: unexpectedly   
กะทันหัน = กระทันหัน[adj.] (kathanhan = krathanhan) EN: sudden ; abrupt ; unheralded ; unexpected   FR: soudain ; imprévu ; brusque ; non annoncé
กะทันหัน = กระทันหัน[adv.] (kathanhan = krathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste   FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
นึกไม่ถึง[v. exp.] (neuk mai theung) EN: be unexpected   FR: être inattendu ; être inopiné

CMU English Pronouncing Dictionary
UNEXPECTED    AH2 N IH0 K S P EH1 K T AH0 D
UNEXPECTEDLY    AH2 N IH0 K S P EH1 K T AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unexpected    (j) (uh2 n i k s p e1 k t i d)
unexpectedly    (a) (uh2 n i k s p e1 k t i d l ii)
unexpectedness    (n) (uh2 n i k s p e1 k t i d n i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unerwartet; unvermittelt {adj} | unerwarteter | am unerwartetstenunexpected | more unexpected | most unexpected [Add to Longdo]
unerwartetes Quelltextende [comp.]unexpected end of file [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that [Add to Longdo]
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P) [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
どんでん返し[どんでんがえし, dondengaeshi] (n) (sudden) complete reversal (of plot); unexpected twist (at end of story) [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]
ぱったり[, pattari] (adv,adv-to) unexpectedly; suddenly; abruptly [Add to Longdo]
ひょっこり;ひょっくり[, hyokkori ; hyokkuri] (adv) all of a sudden; suddenly; by chance; unexpectedly [Add to Longdo]
ひょんな[, hyonna] (adj-pn) (See 思いがけない) strange; unexpected; (by) chance; unusual; curious [Add to Longdo]
ふいと[, fuito] (adv) abruptly; suddenly; unexpectedly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三长两短[sān cháng liǎng duǎn, ㄙㄢ ㄔㄤˊ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˇ, / ] unexpected misfortune; unexpected accident; sudden death [Add to Longdo]
不意[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, ] unexpectedly; unawareness; unpreparedness [Add to Longdo]
不料[bù liào, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, ] unexpectedly; to one's surprise [Add to Longdo]
不虞[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, ] unexpected; eventuality; contingency; not worry about [Add to Longdo]
出乎意料[chū hū yì liào, ㄔㄨ ㄏㄨ ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, ] unexpected; exceeding all expectations [Add to Longdo]
出乎预料[chū hū yù liào, ㄔㄨ ㄏㄨ ㄩˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] unexpectedly [Add to Longdo]
出人意料[chū rén yì liào, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, ] unexpected [Add to Longdo]
居然[jū rán, ㄐㄩ ㄖㄢˊ, ] unexpectedly; to one's surprise; go so far as to [Add to Longdo]
想不到[xiǎng bu dào, ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨ˙ ㄉㄠˋ, ] unexpected; hard to imagine; it had not occurred to me; who could have thought that [Add to Longdo]
意外[yì wài, ㄧˋ ㄨㄞˋ, ] unexpected; accident; mishap [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] unexpected results, unpredictable results [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unexpected \Unexpected\
   See {expected}.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unexpected \Un`ex*pect"ed\, a.
   Not expected; coming without warning; sudden. --
   {Un`ex*pect"ed*ly}, adv. -- {Un`ex*pect"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unexpected
   adj 1: not expected or anticipated; "unexpected guests";
       "unexpected news" [ant: {expected}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top