Search result for

rude

(128 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rude-, *rude*. Possible hiragana form: るで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rude    [ADJ] หยาบคาย, See also: หยาบ, Syn. coarse, rough, uncouth, Ant. cultured, suave
rudely    [ADV] อย่างหยาบคาย, See also: ไม่สุภาพ, Syn. impolitely, unmannerly
rudeness    [N] ความหยาบคาย, Syn. vulgarity, incivility, impoliteness

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ruderalขึ้นตามที่ร้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rude(รูด) adj. หยาบคาย,ไม่สุภาพ,หยาบ,ไม่ประณีต,ไม่ละเอียด,ไม่ไพเราะ,ขรุขระ,สาก,รุนแรง,เจ้าอารมณ์,แข็งแรง,เจริญเติบโต,คร่าว ๆ, See also: rudely adv. rudeness n., Syn. impolite,robust,barbaric
crude(ครูด) adj. หยาบ,สกปรก,เป็นธรรมชาติ,ยังไม่สุก,ยังไม่ผ่านกรรมวิธี n. น้ำมันดิบ, See also: crudeness n., Syn. coarse,unrefined
crude oilน้ำมันดิบ,น้ำมันปิโตรเลียมก่อนกลั่น, Syn. petroleum
crude petroleumน้ำมันดิบ,น้ำมันปิโตรเลียมก่อนกลั่น, Syn. petroleum
extrude(อิคซฺทรูด') vt. ผลักออก,ดันออก,ขับไล่,โผล่ออก,พ่นออก, See also: extruder n. extrusible,extrusile adj. extrusion n., Syn. thrust out
imprudent(อิมพรูด'เดินทฺ) adj. ไม่รอบคอบ, เลินเล่อ, ประมาท, บุ่มบ่าม., See also: imprudence n. imprudently adv., Syn. unwise
intrude(อินทรูด') vt.,vi. บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว., See also: intruder n. intrudingly adv., Syn. interfere,invade,obtrude
jurisprudence(จัวริสพรูด'เดินซฺ) n. นิติศาสตร์,ธรรมศาสตร์,ระบบกฎหมาย,การตัดสินอรรถคดีของศาล, See also: jurisprudential adj.
obtrude(อับทรูด') v. บุกรุก,รุกล้ำ,ดัน,พุ่งออก,เสือกยื่น,โผล่,แลบ,ดันทุรัง,ถลัน., See also: obtruder n. obtrusion n., Syn. encroach
protrude(โพรทรูด') vi. ยื่นออก,ถลน,โผล่ออก. vt. ทำให้ยื่นออก,ทำให้โผล่ออก,แลบ (ลิ้น), See also: protrudent adj. protrusible,protrudable adj., Syn. project,

English-Thai: Nontri Dictionary
rude(adj) ขรุขระ,หยาบ,รุนแรง,เจ้าอารมณ์
rudeness(n) ความขรุขระ,ความหยาบ,ความรุนแรง
crude(adj) หยาบ,ไม่สละสลวย,เซ่อซ่า,ตามธรรมชาติ,ยังไม่สุก
extrude(vt) ยื่นออกไป,โผล่ออกมา,ไหลออกมา,เล็ดลอดออกมา
imprudent(adj) ไม่ฉลาด,ไม่ระมัดระวัง,เลินเล่อ,ไม่รอบคอบ,ไม่สุขุม
intrude(vt) บุกรุก,ก้าวร้าว,รบกวน,แย่ง,ยื่น,ก้าวก่าย
intruder(n) ผู้บุกรุก,ผู้ก้าวร้าว,ผู้ก้าวก่าย
jurisprudence(n) ธรรมศาสตร์,นิติศาสตร์,ระบบกฎหมาย
obtrude(vt) ยุ่ง,เสนอหน้า,เสือก,ถลัน,บุกรุก
protrude(vi) ถลน,โปน,โผล่ออก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, i'm obviously not, but that's rude To make assumptions about people.ไม่ ฉันแน่ใจว่าไม่ แต่นั่นมันหยาบคายที่จะตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับผู้คน Not Cancer (2008)
Look at me. I'm being rude.มองฉันสิ ฉันกำลังทำหยาบคาย นั่นแหละฉัน The Labyrinth of Gedref (2008)
Hey, that's just rude!เฮ้ หยาบคายนะนั่น Destroy Malevolence (2008)
How rude.หยาบคายจัง Bombad Jedi (2008)
I'm not naturally rude or insensitive.ข้าไม่ใช่พวกชอบทำลายหรือพวกไร้ความรู้สึกโดยพื้นฐาน Le Morte d'Arthur (2008)
I don't mean to be rude...ผมไม่ได้หยาบคายนะ แต่มือคุณ.. The Curious Case of Benjamin Button (2008)
They're New Yorkers. They're just rude and frightened people.พวกเขาเป็นชาวนิวยอร์คนะฮะพ่อ พวกเขาหยาบคายกับคนอื่น Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Oh, they're rude!พวกนี้ถ่อยจริงๆ เลย Inkheart (2008)
So, it seems like your major is being rude.งั้น, ดูเหมือนเป็นธรรมชาติของเธอ ที่เป็นคนหยาบคาย Episode #1.9 (2008)
You believe being rude, destroying other people's relationship, and begging for love is honesty?เธอเข้าใจว่าการหยาบคาย, ทำลายความสัมพันธ์ ระหว่างคนอื่น, และขอร้องเพื่อให้ได้รับความรัก เป็นความซื่อสัตย์? Episode #1.9 (2008)
I may sound very rude right now.ตอนนี้ ฉันอาจจะดูเป็นคนหยาบคาย. Episode #1.9 (2008)
My name is Shelley. And I like long walks and hate rude people.ฉันชื่อเชลลี่ค่ะ ฉันชอบเดิน และเกลียดคนเจ้าอารมณ์ The House Bunny (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rudeYou should apologize for your rudeness.
rudeFather went red with anger when I behaved rudely towards him.
rudeI can't abide his rudeness.
rudeShe couldn't do with his rude behavior.
rudeHow rude of you!
rudeThat long-haired youth is rude.
rudeIt's rude to point at anyone.
rudeIt is rude to stare at someone.
rudeA genius can sometimes have rude manners.
rudeHe apologized for his rudeness, but she wouldn't forgive him.
rudeIt is rude of you to say so.
rudeHow can you tolerate that rude fellow?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยาบกระด้าง    [ADJ] rough, See also: rude, harsh, base, coarse, vulgar, Syn. กร้าน, แข็ง, กักขฬะ, Ant. อ่อนละมุน, อ่อนน้อม, สุขุม, Example: จากที่เคยเป็นคนสุภาพเรียบร้อย บัดนี้เขาได้กลายเป็นคนหยาบกระด้างไปแล้ว, Thai definition: ไม่ละเอียด
โลน [ADJ] rude, See also: obscene, vulgar, coarse, rough, indecent, Syn. หยาบโลน, ลามก, Example: ผู้ชายคนนี้ชอบแสดงกิริยาโลนกับผู้หญิงหลายคนแล้ว, Thai definition: ที่หยาบคาย, ที่ไปในทางลามก
หยาบคาย    [ADV] rudely, See also: impolitely, Syn. กักขฬะ, Ant. สุภาพ, Example: คนบางคนเมื่อดื่มเหล้ามากๆ จะพูดจาหยาบคาย และก่อความวุ่นวาย, Thai definition: ไม่สุภาพ
ขี้จาบ    [ADJ] rude, See also: impolite, uncivil, curt, Syn. หยาบคาย, Example: ยายเกลียดนักเชียวคนขี้จาบ อย่ามาทำแบบนี้ให้เห็นอีกนะ, Thai definition: ที่มีกิริยาหยาบคายไม่สุภาพ, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
เบาความ[v.] (baokhwām) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully   
บุ้ย[v.] (bui) EN: protrude the lips ; pout ; pucker the lips   FR: faire signe des lèvres
บุก[v.] (buk) EN: trespass ; intrude ; penetrate   FR: pénétrer ; faire intrusion ; franchir
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach   FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent   
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent   
โฮกฮาก[adv.] (hōk-hāk) EN: rudely ; harshly ; brusquely ; loud-spoken   
หัวไม้[adj.] (hūamāi) EN: bully ; rough ; rogue ; bad character   FR: rude ; mauvais caractère ; petit dur

CMU English Pronouncing Dictionary
RUDE    R UW1 D
RUDER    R UW1 D ER0
RUDEL    R UW1 D AH0 L
RUDEN    R UW1 D AH0 N
RUDELY    R UW1 D L IY0
RUDELL    R AH1 D AH0 L
RUDEEN    R AH1 D IY0 N
RUDEST    R UW1 D AH0 S T
RUDELLE    R AH0 D EH1 L
RUDER'S    R UW1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rude    (j) (r uu1 d)
ruder    (j) (r uu1 d @ r)
rudely    (a) (r uu1 d l ii)
rudest    (j) (r uu1 d i s t)
rudeness    (n) (r uu1 d n @ s)
rudenesses    (n) (r uu1 d n @ s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
rudern(vi vt) |ruderte, ist/hat gerudert| พายเรือ, ถีบเรือ เช่น Ich habe einmal ein Boot gerudert., Ich bin einmal gerudert.
Bruder(n) |der, pl. Brüder| พี่ชาย, น้องชาย, See also: A. Schwester,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rudel {n}pack; herd; swarm; horde [Add to Longdo]
Rudel {n} (Löwen)pride (of lions) [Add to Longdo]
Ruder {n}; Riemen {m} (Boot) | Ruder {pl}oar | oars [Add to Longdo]
Ruder {n}; Steuerruder {n} | am Ruder sein | ans Ruder kommen | aus dem Ruder laufenrudder; helm | to be at the helm | to come into power; to take over the helm | to get out of hand [Add to Longdo]
Ruderbank {f}thwart [Add to Longdo]
Ruderboot {n} | Ruderboote {pl}rowboat; rowing boat [Br.] | rowboats [Add to Longdo]
Ruderdolle {f}thole; oarlock [Add to Longdo]
Ruderer {m}; Ruderin {f}oar [Add to Longdo]
Ruderer {m} | Ruderer {pl}oarsman; rower | oarsmen; rowers [Add to Longdo]
Ruderer {m} | Ruderer {pl}sculler | scullers [Add to Longdo]
Rudergänger {m} | Rudergänger {pl}steersman | steersmen [Add to Longdo]
Ruderklub {m}; Ruderverein {m}rowing club [Add to Longdo]
Rudern {n}; Rudersport {m} [sport]rowing [Add to Longdo]
Ruderschaft {m}rudder post [Add to Longdo]
rudern | rudernd | gerudert | er/sie rudert | ich/er/sie ruderte | er/sie ist/war gerudertto row | rowing | rowed | he/she rows | I/he/she rowed | he/she has/had rowed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALD[エイエルディー, eierudei-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer deposition; ALD [Add to Longdo]
LDL[エルディーエル, erudei-eru] (n) Low-density lipoprotein; LDL [Add to Longdo]
いけぞんざい[, ikezonzai] (n,adj-na) rude; careless; slovenly [Add to Longdo]
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
おっさん[, ossan] (n) (1) (abbr) rude term for middle-aged man; (2) Buddhist priest; (P) [Add to Longdo]
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
がらっぱち[, garappachi] (n,adj-na) (col) rudeness; rude person [Add to Longdo]
がらり[, garari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; suddenly; completely; rudely; (n) (2) window louvre [Add to Longdo]
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不逊[bù xùn, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] rude; impertinent [Add to Longdo]
[lǒng, ㄌㄨㄥˇ, ] rude; barbarous [Add to Longdo]
无礼[wú lǐ, ˊ ㄌㄧˇ, / ] rude; rudely [Add to Longdo]
粗语[cū yǔ, ㄘㄨ ㄩˇ, / ] rude words; dirty talk [Add to Longdo]
莽撞[mǎng zhuàng, ㄇㄤˇ ㄓㄨㄤˋ, ] rude and impetuous [Add to Longdo]
蛮悍[mán hàn, ㄇㄢˊ ㄏㄢˋ, / ] rude and violent; fierce and reckless [Add to Longdo]
蛮横[mán hèng, ㄇㄢˊ ㄏㄥˋ, / ] rude and unreasonable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シリアルデバイス[しりあるでばいす, shiriarudebaisu] serial device [Add to Longdo]
チャネルデフィニションフォーマット[ちゃねるでふぃにしょんふぉーまっと, chanerudefinishonfo-matto] channel definition format [Add to Longdo]
ディジタルデータ[でいじたるでーた, deijitarude-ta] digital data [Add to Longdo]
デュアルディスクドライブ[でゆあるでいすくどらいぶ, deyuarudeisukudoraibu] dual-disk drive [Add to Longdo]
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC [Add to Longdo]
パーソナルデジタルアシスタント[ぱーそなるでじたるあしすたんと, pa-sonarudejitaruashisutanto] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
ファイルディスクリプタ[ふぁいるでいすくりぷた, fairudeisukuriputa] file descriptor [Add to Longdo]
フラットパネルディスプレイ[ふらっとぱねるでいすぷれい, furattopanerudeisupurei] flat panel display [Add to Longdo]
フレキシブルディスク[ふれきしぶるでいすく, furekishiburudeisuku] flexible disk, floppy (disk) [Add to Longdo]
フロプティカルディスク[ふろぷていかるでいすく, furoputeikarudeisuku] floptical disk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rude \Rude\, a. [Compar. {Ruder}; superl. {Rudest}.] [F., fr. L.
   rudis.]
   1. Characterized by roughness; umpolished; raw; lacking
    delicacy or refinement; coarse.
    [1913 Webster]
 
       Such gardening tools as art, yet rude, . . . had
       formed.                --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, specifically:
    (a) Unformed by taste or skill; not nicely finished; not
      smoothed or polished; -- said especially of material
      things; as, rude workmanship. "Rude was the cloth."
      --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         Rude and unpolished stones.    --Bp.
                          Stillingfleet.
      [1913 Webster]
 
         The heaven-born child
         All meanly wrapt in the rude manger lies.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
    (b) Of untaught manners; unpolished; of low rank; uncivil;
      clownish; ignorant; raw; unskillful; -- said of
      persons, or of conduct, skill, and the like. "Mine
      ancestors were rude." --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         He was but rude in the profession of arms. --Sir
                          H. Wotton.
      [1913 Webster]
 
         the rude forefathers of the hamlet sleep.
                          --Gray.
      [1913 Webster]
    (c) Violent; tumultuous; boisterous; inclement; harsh;
      severe; -- said of the weather, of storms, and the
      like; as, the rude winter.
      [1913 Webster]
 
         [Clouds] pushed with winds, rude in their shock.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
         The rude agitation [of water] breaks it into
         foam.               --Boyle.
      [1913 Webster]
    (d) Barbarous; fierce; bloody; impetuous; -- said of war,
      conflict, and the like; as, the rude shock of armies.
    (e) Not finished or complete; inelegant; lacking
      chasteness or elegance; not in good taste;
      unsatisfactory in mode of treatment; -- said of
      literature, language, style, and the like. "The rude
      Irish books." --Spenser.
      [1913 Webster]
 
         Rude am I in my speech.      --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Unblemished by my rude translation. --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Impertinent; rough; uneven; shapeless; unfashioned;
     rugged; artless; unpolished; uncouth; inelegant; rustic;
     coarse; vulgar; clownish; raw; unskillful; untaught;
     illiterate; ignorant; uncivil; impolite; saucy;
     impudent; insolent; surly; currish; churlish; brutal;
     uncivilized; barbarous; savage; violent; fierce;
     tumultuous; turbulent; impetuous; boisterous; harsh;
     inclement; severe. See {Impertiment}.
     [1913 Webster] -- {Rude"ly}, adv. -- {Rude"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rude
   adj 1: socially incorrect in behavior; "resentment flared at
       such an unmannered intrusion" [syn: {ill-mannered}, {bad-
       mannered}, {rude}, {unmannered}, {unmannerly}]
   2: (of persons) lacking in refinement or grace [syn: {ill-bred},
     {bounderish}, {lowbred}, {rude}, {underbred}, {yokelish}]
   3: lacking civility or good manners; "want nothing from you but
     to get away from your uncivil tongue"- Willa Cather [syn:
     {uncivil}, {rude}] [ant: {civil}, {polite}]
   4: (used especially of commodities) being unprocessed or
     manufactured using only simple or minimal processes; "natural
     yogurt"; "natural produce"; "raw wool"; "raw sugar"; "bales
     of rude cotton" [syn: {natural}, {raw(a)}, {rude(a)}]
   5: belonging to an early stage of technical development;
     characterized by simplicity and (often) crudeness; "the crude
     weapons and rude agricultural implements of early man";
     "primitive movies of the 1890s"; "primitive living conditions
     in the Appalachian mountains" [syn: {crude}, {primitive},
     {rude}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 rude
  adj.
 
   1. (of a program) Badly written.
 
   2. Functionally poor, e.g., a program that is very difficult to use because
   of gratuitously poor (random?) design decisions. Oppose {cuspy}.
 
   3. Anything that manipulates a shared resource without regard for its other
   users in such a way as to cause a (non-fatal) problem. Examples: programs
   that change tty modes without resetting them on exit, or windowing programs
   that keep forcing themselves to the top of the window stack.
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 rude [ryd]
   coarse; crude; harsh
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 rude
   abrupt
   crude; raw; rough
   coarse; crude; harsh
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 rude
    brutal, gruff, harsh, rough, sour, surly, unkind,
    unpleasant
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top