ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clumsily

K L AH1 M S AH0 L IY0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clumsily-, *clumsily*, clumsy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clumsily[ADV] อย่างไม่ชำนาญในการใช้, See also: อย่างงุ่มง่าม, อย่างเงอะงะ, Syn. incompetently, incorrectly, inaccurately, Ant. competently, correctly, accurately
clumsily[ADV] ี่อย่างซุ่มซ่าม, See also: อย่างเซ่อซ่า, Syn. awkwardly, ungracefully, Ant. gracefully, skillfully

English-Thai: Nontri Dictionary
clumsily(adv) อย่างซุ่มซ่าม,อย่างเงอะงะ,อย่างเซ่อซ่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wasn't being polite. I should have asked you to have lunch with me even if you hadn't upset the vase so clumsily.ถึงคุณไม่ได้ชนเเจกันล้ม ผมก็กะจะชวนคุณอยู่พอดี Rebecca (1940)
If you give her an envelope of money clumsily, as if she's a leading lady in a tragedy, she bats her eyelashes and says she won't take it.ถ้าเธอเอาเงินให้หล่อน หล่อนจะทำเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรี จ้องตาแล้วก็ตอบว่าไม่รับ Episode #1.12 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก้ๆ กังๆ[ADV] awkwardly, See also: clumsily, gawkily, Syn. เก้กัง, ขวางๆ รีๆ, Example: พวกเขายืนเก้ๆ กังๆ อยู่ริมถนน
เคอะ[ADV] clumsily, See also: awkwardly, ungainly, Syn. เขิน, เก้อเขิน, เคอะเขิน, ประหม่า, เขินอาย, Ant. กล้า, มั่นใจ, Thai definition: มีท่าทีไม่แนบเนียน
งุ่มง่าม[ADV] slowly, See also: clumsily, awkwardly, unskillfully, Syn. ชักช้า, เชื่องช้า, Ant. คล่องแคล่ว, ว่องไว, Example: ฉันเห็นแมลงด้วงตัวหนึ่งคลานงุ่มง่ามมาในระหว่างต้นหญ้าและใบไม้แห้ง, Thai definition: ชักช้า, ไม่คล่องแคล่วว่องไว
รุ่มร่าม[ADV] clumsily, See also: awkwardly, Syn. ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า, เซอะซะ, เร่อร่า
เร่อร่า[ADV] clumsily, See also: awkwardly, Syn. ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า, เซอะซะ, รุ่มร่าม
อุ้ยอ้าย[ADV] clumsily, See also: ponderously, Example: ชายร่างใหญ่กำยำเดินอุ้ยอ้ายเข้ามาในห้อง แล้วปิดประตูตรงรี่เข้ามาเขา, Thai definition: ไม่คล่องแคล่ว, เคลื่อนตัวยากอย่างคนอ้วน
อีเก้อีกัง[ADV] awkwardly, See also: clumsily, Syn. เก้กัง, Ant. คล่องแคล่ว
กระยืดกระยาด[ADV] slowly, See also: clumsily, unhurriedly, Syn. ยืดยาด, เนิบนาบ, ช้า, Example: อย่ามัวเดินกระยืดกระยาดอยู่เลยเดี๋ยวจะไม่ทันการ
กะเร่อกะร่า[ADV] clumsily, See also: foolishly, sillily, Syn. เร่อร่า, Example: ชายคนนั้นเดินกะเร่อกะร่าเข้ามาในห้องประชุม
เทอะ[ADV] clumsily, See also: awkwardly, gawky, stumblingly, bunglingly

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งุ่มง่าม[adv.] (ngūm-ngām) EN: slowly ; clumsily ; awkwardly ; unskillfully   FR: maladroitement

CMU English Pronouncing Dictionary
CLUMSILY    K L AH1 M S AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clumsily    (a) klˈʌmzɪliː (k l uh1 m z i l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
のしのしと歩く[のしのしとあるく, noshinoshitoaruku] (exp,v5k,vi) to walk heavily and clumsily; to lumber [Add to Longdo]
怪しい手付きで[あやしいてつきで, ayashiitetsukide] (exp) clumsily; with clumsy hands [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Clumsily \Clum"si*ly\, adv.
     In a clumsy manner; awkwardly; as, to walk clumsily.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  clumsily
      adv 1: in a clumsy manner; "he snatched the bills clumsily"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top