ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

instinctive

IH2 N S T IH1 NG K T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instinctive-, *instinctive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instinctive(adj) เกี่ยวกับสัญชาตญาณ, See also: เกี่ยวกับนิสัยดั้งเดิม, ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instinctive(อินสทิงคฺ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับสัญชาตญาณ, เกี่ยวกับนิสัยดั้งเดิม., See also: instinctively adv., Syn. inborn, innate

English-Thai: Nontri Dictionary
instinctive(adj) เกี่ยวกับสัญชาตญาณ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you love someone and they step away, there's an instinctive response to glance up to make sure that they're still there.หากคุณรักใครสักคน แล้วเขาเดินจากไป มันจะมีสัญชาตญานตอบสนอง ให้คอยมองหา เพื่อให้แน่ใจว่า เขายังอยู่ที่นั่น Devil's Night (2010)
But we're instinctive creatures.ผมยังไม่อยากตาย Limitless (2011)
It was an instinctive move.ฉันทำไปตามสัญชาติญาณ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
He wrote an ending. it was his first instinctive ending.เขาเขียนตอนจบ มันเป็นของเขา ตอนจบสัญชาตญาณแรก The Invisible Woman (2013)
In fact, much of what he said, though spoken convincingly, did not match what I can only call my instinctive response to his presence, though I cannot point to identifiable clinical behaviors that indicate this.ความจริง สิ่งที่เขาพูด แม้จะน่าเชื่อแค่ไหน มันก็ไม่ตรงกับสิ่งที่ฉัน ตอบสนองตามสัญชาตญาณของฉัน ต่อการพบกับเขา Black-Winged Redbird (2013)
We need to find out, do they make conscious choices or is their motivation so instinctive that they don't understand a "why" question at all.เราต้องไปหามันทำจะเลือก ทางเลือกที่ใส่ใจ หรือเป็นแรงจูงใจของมันดังนั้น สัญชาตญาณ ที่มันไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นคำถาม ที่ทุกคน Arrival (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instinctiveAll forms of life have an instinctive urge to survive.
instinctiveAt the moment she saw a tall man with a gun standing in the doorway, she instinctively backed away.
instinctiveI'm instinctively bad with children and infants.
instinctiveThe economist instinctively anticipated the current depression.
instinctiveThe most instinctive act of nearly every creature is to protect its young, and with humans this response persists for a lifetime.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยสัญชาตญาณ(adv) instinctively, Syn. ตามสัญชาตญาณ, Example: พฤติการณ์ของมนุษย์ไม่ได้เป็นไปโดยสัญชาตญาณ แต่เป็นไปโดยมีระเบียบแบบแผน, Thai Definition: อย่างมีมาแต่กำเนิด, อย่างมีความรู้สึกและกระทำได้เองโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยสัญชาตญาณ[dōi sanchāttayān] (adv) EN: instinctively  FR: par instinct ; instinctivement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INSTINCTIVE IH2 N S T IH1 NG K T IH0 V
INSTINCTIVELY IH2 N S T IH1 NG K T IH0 V L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instinctive (j) ˈɪnstˈɪŋktɪv (i1 n s t i1 ng k t i v)
instinctively (a) ˈɪnstˈɪŋktɪvliː (i1 n s t i1 ng k t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
良知良能[liáng zhī liáng néng, ㄌㄧㄤˊ ㄓ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, ] instinctive understanding, esp. of ethical issues (成语 saw); untrained, but with an inborn sense of right and wrong; innate moral sense, #256,351 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
我知らず;われ知らず;我しらず[われしらず, wareshirazu] (adv) involuntarily; instinctively; without realizing [Add to Longdo]
思わず[おもわず, omowazu] (adv) unintentionally; reflexively; spontaneously; involuntarily; instinctively; (P) [Add to Longdo]
本能的[ほんのうてき, honnouteki] (adj-na) instinctive; instinctual [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instinctive \In*stinc"tive\, a. [Cf. F. instinctif.]
   Of or pertaining to instinct; derived from, or prompted by,
   instinct; of the nature of instinct; determined by natural
   impulse or propensity; acting or produced without reasoning,
   deliberation, instruction, or experience; spontaneous.
   "Instinctive motion." --Milton. "Instinctive dread."
   --Cowper.
   [1913 Webster]
 
      With taste instinctive give
      Each grace appropriate.         --Mason.
   [1913 Webster]
 
      Have we had instinctive intimations of the death of
      some absent friends?           --Bp. Hall.
   [1913 Webster]
 
   Note: The terms instinctive belief, instinctive judgment,
      instinctive cognition, are expressions not ill adapted
      to characterize a belief, judgment, or cognition,
      which, as the result of no anterior consciousness, is,
      like the products of animal instinct, the intelligent
      effect of (as far as we are concerned) an unknown
      cause. --Sir H. Hamilton.
 
   Syn: Natural; voluntary; spontaneous; original; innate;
     inherent; automatic.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 instinctive
   adj 1: unthinking; prompted by (or as if by) instinct; "a cat's
       natural aversion to water"; "offering to help was as
       instinctive as breathing" [syn: {natural}, {instinctive}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top