Search result for

raw

(139 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raw-, *raw*
English-Thai: Longdo Dictionary
drawstring(n) เชือกผูกปากถุง, เชือกที่เป็นหูรูดของเสื้อผ้า เช่น Keep your jewelry together in a drawstring bag that proudly proclaims your pink ribbon pride!
black tiger prawn(n) กุ้งกุลาดำ, S. giant tiger prawn, tiger prawn, leader prawn, grass prawn,
Image:
green tiger prawn(n) กุ้งกุลาลาย, กุ้งกุลา, กุ้งลาย, กุ้งเสือเขียว, R. Penaeus semisulcatus
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
raw[ADJ] ดิบ, See also: สด, ยังไม่ได้ผ่านกรรมวิธี, Syn. fresh, uncooked, Ant. cooked
raw[ADJ] เจ็บแสบ (แผล), See also: ยังแสบ, ยังสด, อักเสบ, Syn. sore
raw[ADJ] หนาวเหน็บ, Syn. chilly, cold, bitter
raw[ADJ] ไม่มีประสบการณ์, See also: ยังไม่ได้รับการฝึกฝน, อ่อนหัด, Syn. inexperienced, immature, unskilled, Ant. experienced
raw[N] หยาบ, See also: โหด, ต่ำช้า, ทารุณ, Syn. crude, harsh, nature
raw[ADJ] สภาพเปลือยเปล่า, See also: สภาพธรรมชาติ, Syn. nature
rawhide[ADJ] หนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก, Syn. hide
rawboned[ADJ] ผอมแห้ง
raw material[N] วัตถุดิบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
raw(รอ) adj. ดิบ,ยังไม่ได้เสริมแต่ง,หยาบ,ไร้ประสบการณ์,ยังไม่ได้รับการฝึกฝน,ยังไม่คุ้น, (หนัง) ยังไม่ได้ฟอก, (แผล) สด,หนาวเหน็บ,เย็นแสบ,ยังไม่ได้ผสมให้เจือจาง, (ชายผ้า) ยังไม่ได้เย็บ,โหด,หยาบคาย,ต่ำช้า,ทารุณ,ไม่ยุติธรรม n. แผลถลอก,, See also: rawly adv.
rawboned(รอ'โบนดฺ) adj. มีเนื้อน้อย,ผอมแห้ง,ผอมเห็นกระดูก
rawdealn. การกระทำที่ไม่เป็นธรรม
rawhide(รอ'ไฮดฺ) n. หนังที่ยังไม่ได้ฟอก
braw(บรอ) adj. ประเสริฐเลิศล้ำ,ชั้นหนึ่ง,ดีงาม
brawl(บรอล) {brawled,brawling,brawls} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาทอย่างเสียงดัง,การเอะอะโวยวาย, See also: brawler n. ดูbrawl
brawn(บรอน) n. กล้ามเนื้อ,กำลังกล้ามเนื้อ,นื้อสุกร,เนื้อหมูป่าเค็ม
brawny(บรอ'นี) adj. แข็งแรง,กล้ามเนื้อเป็นมัด, See also: brawniness n. ดูbrawny
caraway(แค'ระเวย์) n. เครื่องเทศคล้ายยี่หร่า
cheesestrawn. ขนมกรอบโรยเนยแข็ง

English-Thai: Nontri Dictionary
raw(adj) หยาบ,ดิบ,ใหม่,ยังไม่สุก
brawl(n) การทะเลาะกัน,การมีปากเสียง,การวิวาท
brawl(vt) ทะเลาะกัน,วิวาท,เป็นปากเสียง,ด่ากัน
brawn(n) หมูเค็ม,หมูตั้ง,กล้ามเนื้อ,พละกำลัง,กำลัง,ความแข็งแรง
brawny(adj) แข็งแรง,กำยำ
craw(n) อาหารสัตว์,กระเพาะอาหารสัตว์
crawfish(n) กุ้งนาง,กุ้งน้ำจืด
crawl(n) การคลาน,การเลื้อย
crawl(vi) เลื้อย,คลาน,แล่น,ขนลุก
crawly(adj) เกี่ยวกับการคลาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
raw coalถ่านหินดิบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
raw dataข้อมูลดิบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
raw dataข้อมูลดิบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
raw landที่ดินที่ยังไม่ได้ทำประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
raw materialวัตถุดิบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
raw waterน้ำดิบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Raw materialวัตถุดิบ [การบัญชี]
raw materialวัตถุดิบ, วัสดุตั้งต้นในกระบวนการผลิต  เช่น อ้อยเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำตาล น้ำมันปิโตรเลียมเป็นวัตถุดิบสำหรับสังเคราะห์ยางเทียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Raw materialsวัตถุดิบ [TU Subject Heading]
Raw Natural Gasก๊าซธรรมชาติที่มีสสารหรือก๊าซอื่นเจือปนอยู่ (Impurities)
เป็นสารที่ไม่ต้องการ เช่น น้ำ ก๊าซไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟล์ ฮีเลียม สารเหล่านี้จะต้องถูกแยกออกก่อนที่จะมีการซื้อขายก๊าซ [ปิโตรเลี่ยม]
Raw Sludge สลัดจ์ดิบ
สลัดจ์ในถังตกตะกอนที่ถูกนำออกในช่วงเวลาที่ ยังไม่เกิดการเน่าเปื่อย โดยทั่วไปหมายถึงสลัดจ์ซึ่งยังไม่ย่อย, ดู Fresh Sludge [สิ่งแวดล้อม]
raw sugarน้ำตาลดิบ, น้ำตาลที่ยังไม่ผ่านกระบวนการฟอกสี  มีรูปผลึก แต่ยังมีโมลาสติดอยู่มาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Raw Wastewater น้ำเสียดิบ
น้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Raw Water น้ำดิบ
น้ำที่ยังไม่ผ่านการบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Rawinsondeเรวินซอนด์ หรือเครื่องวิทยุหยั่งอากาศชนิดตรวจวัดลม [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rawee (n) ชื่อของคน ศจ.ดร.ระวี ภาวิไล ดวงตะวัน หมู่เกาะราวีที่ประเทศมาเลเซีย
See also: R. ravi

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What an excellent fish dolphin is to eat cooked and what a miserable fish raw.สิ่งที่เป็นปลาโลมาปลาที่ดีเยี่ยม จะกินสุก และสิ่งที่ดิบปลาอนาถ The Old Man and the Sea (1958)
Rawhideโรไฮด The Blues Brothers (1980)
Rawhide Cut 'em outโรไฮด นำมันออกไป The Blues Brothers (1980)
Ride 'em in, rawhideพามันมาข้างใน โรไฮด The Blues Brothers (1980)
Rawhideโรไฮด The Blues Brothers (1980)
Ride 'em in, rawhideนำมันออกไป โรไฮด The Blues Brothers (1980)
I see half bitten raw fish in the trash every day.ฉันเจอเนื้อปลาสด ในถังขยะทุกวัน. Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
Get Helmer and Rawlins on this right away.ได้รับและเฮลเมอรอว์ลินเกี่ยวกับเรื่องนี้ทันที Bloodsport (1988)
RAWLlNS:RAWLlNS: Bloodsport (1988)
Who are Helmer and Rawlins?ที่มีเฮลเมอและรอว์ลิน? Bloodsport (1988)
That I'm not smarter than a little child? What I am saying to you is that you are the kind of club-totin'... raw meat-eatin', me-Tarzan-you-Janein', big, bald bubblehead that can only count to ten... if he's barefoot or wearing sandals.จะบอกว่าฉันฉลาดน้อยกว่าเด็กเหรอ? Cool Runnings (1993)
It's just that my heel is getting rather raw.แต่ตอนนี้เท้าผมเจ็บไปหมดแล้ว Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
raw"Ah, a raw egg for me!" "Is one enough?" "Yep, if I need more I'll top it up."
rawAs is often the case with Americans, he does not care for raw fish.
rawJapan imports various raw materials from abroad.
rawThe province supplies its neighbors with various raw materials.
rawWere I a foreigner, I could not eat raw fish.
rawWe import raw materials and export the finished products.
rawI can't stand raw fish.
rawAs he had no way of making fire, he ate the fish raw.
rawJapan depends on overseas countries for the supply of raw cotton.
rawCabbage can be eaten raw.
rawTo my surprise, they ate the meat raw.
rawMy throat feels dry and raw and scratchy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อมูลดิบ[N] raw data, Example: นักสถิติใช้ประโยชน์จากข้อมูลดิบเพื่อแปลงผลข้อมูล, Thai definition: ข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่มักเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามาก
วัตถุดิบ[N] raw material, See also: material, Example: เหมืองทองแดงเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบป้อนโรงกษาปณ์ทั่วประเทศ, Count unit: ชนิด, ประเภท, Thai definition: สิ่งตามธรรมชาติที่จะนำมาผลิตเป็นสินค้า
คาวปลา[N] mucus of fish, See also: raw and fishy smell, raw and fishy odour, Example: ผู้สื่อข่าวแสดงท่าราวกับแมวที่ได้กลิ่นคาวปลา, Thai definition: เมือกที่ติดตัวปลา
หมากดิบ[N] raw betel nut, Ant. หมากสง, หมากสุก, Example: หมากดิบ หมากแห้ง ยายก็กินได้อร่อยหมด, Count unit: ผล, ทะลาย, Thai definition: ผลหมากที่เก็บมาสดๆ จากต้น ยังไม่แก่
ของสดของคาว[N] fresh food, See also: raw food, raw meat, meat product, perishable foodstuff, Syn. ของสดคาว, Example: แม่ครัวเตรียมของสดของคาวเพื่อใช้ปรุงอาหารเลี้ยงแขก, Thai definition: ของกินที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์หรือปลาทั้งสุกและดิบ
ดิบ[ADJ] uncooked, See also: raw, half-cooked, Ant. สุก, Example: คนญี่ปุ่นชอบกินปลาดิบ, Thai definition: ยังไม่สุกด้วยไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบแปลน[n. exp.] (baēp plaēn) EN: drawing plan   FR: plan d'architecte [m]
ใบเบิก[n.] (baiboēk) EN: check ; requisition ; withdrawal slip   
ใบเบิกเงิน[n. exp.] (baiboēk ngoen) EN: cash voucher ; withdrawal slip   
เบิก[v.] (boēk) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up   FR: retirer
เบิกเกินบัญชี[v. exp.] (boēk koēn banchī) EN: overdraw   
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal   FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
เบิกเงินจากธนาคาร[v. exp.] (boēk ngoen jāk thanākhān) EN: withdraw money from the bank   FR: retirer de l'argent à la banque
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce   FR: annuler ; décommander ; dénoncer
ฉะ[v.] (cha) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold   
ชัก[v.] (chak) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise   FR: tirer ; traîner ; hisser

CMU English Pronouncing Dictionary
RAW    R AA1
RAWL    R AO1 L
RAWE    R AO1
RAWLS    R AO1 L Z
RAWDON    R AO1 D AH0 N
RAWSON    R AO1 S AH0 N
RAWLES    R AO1 L Z
RAWLEY    R AO1 L IY0
RAWSKI    R AO1 S K IY2
RAWDING    R AO1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
raw    (n) (r oo1)
rawhide    (j) (r oo1 h ai d)
rawboned    (j) (r oo1 b ou n d)
Rawtenstall    (n) (r o1 t n s t oo l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgangsdaten {pl}; Urdaten {pl}raw data [Add to Longdo]
Roherzeugnis {n}raw product [Add to Longdo]
Rohmaterial {n}raw material [Add to Longdo]
Rohseide {f} [textil.]raw silk; wild silk [Add to Longdo]
Rohstoff {m} | Rohstoffe {pl}raw material | raw materials; crude materials [Add to Longdo]
Rohstoffpreis {m}raw marerial price; commodity price [Add to Longdo]
Rohzustand {n}raw state; unfinished state [Add to Longdo]
roh; rau; rauh [alt] | roher; rauer; rauher [alt] | rohest; am raustenraw | rawer | rawest [Add to Longdo]
Rawalpindi (Stadt in Pakistan)Rawalpindi (city in Pakistan) [Add to Longdo]
Rohgummi {m}raw rubber [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u,vt) (uk) to sneer at; to ridicule [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
うようよ[, uyouyo] (adv,vs) (on-mim) in swarms; crawling with [Add to Longdo]
うら若い;末若い;裏若い(iK)[うらわかい, urawakai] (adj-i) young; youthful [Add to Longdo]
おさ通し;筬通し[おさとおし, osatooshi] (n) reed drawing-in (manuf.); denting [Add to Longdo]
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
お水取り;御水取り[おみずとり, omizutori] (n) water-drawing ceremony (Toudaiji); rite of drawing sacred water [Add to Longdo]
かんかん帽[かんかんぼう, kankanbou] (n) boater (flat straw hat) [Add to Longdo]
がじゃがじゃ[, gajagaja] (adj-na,adv) rummage (in a drawer) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原料[yuán liào, ㄩㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, ] raw material [Add to Longdo]
原材料[yuán cái liào, ㄩㄢˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, ] raw materials; unprocessed materials [Add to Longdo]
生肉[shēng ròu, ㄕㄥ ㄖㄡˋ, ] raw meat [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, / ] raw silk [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロウラー[くろうらー, kuroura-] (Web) crawler [Add to Longdo]
ストローボート[すとろーぼーと, sutoro-bo-to] straw vote, straw ballot [Add to Longdo]
ドローイングプログラム[どろーいんぐぷろぐらむ, doro-ingupuroguramu] drawing program [Add to Longdo]
ドローイングボード[どろーいんぐぼーど, doro-ingubo-do] drawing board [Add to Longdo]
ロー[ろー, ro-] raw (device, file, etc.), row [Add to Longdo]
ローデバイス[ろーでばいす, ro-debaisu] raw device [Add to Longdo]
一般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] generalized drawing primitive [Add to Longdo]
加工データ[かこうデータ, kakou de-ta] processed data, raw data [Add to Longdo]
作図[さくず, sakuzu] drafting, drawing [Add to Longdo]
生データ[なまデータ, nama de-ta] raw data [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raw \Raw\ (r[add]), a. [Compar. {Rawer} (r[add]"[~e]r); superl.
   {Rawest}.] [AS. hre['a]w; akin to D. raauw, LG. rau, G. roh,
   OHG. r[=o], Icel. hr[=a]r, Dan. raa, Sw. r[*a], L. crudus,
   Gr. kre`as flesh, Skr. kravis raw flesh. [root]18. Cf.
   {Crude}, {Cruel}.]
   1. Not altered from its natural state; not prepared by the
    action of heat; as, raw sienna; specifically, not cooked;
    not changed by heat to a state suitable for eating; not
    done; as, raw meat.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Unprepared for use or enjoyment; immature; unripe;
    unseasoned; inexperienced; unpracticed; untried; as, raw
    soldiers; a raw recruit.
    [1913 Webster]
 
       Approved himself to the raw judgment of the
       multitude.              --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   3. Not worked in due form; in the natural state; untouched by
    art; unwrought. Specifically:
    (a) Not distilled; as, raw water. [Obs.] --Bacon.
    (b) Not spun or twisted; as, raw silk or cotton.
    (c) Not mixed or diluted; as, raw spirits.
    (d) Not tried; not melted and strained; as, raw tallow.
    (e) Not tanned; as, raw hides.
    (f) Not trimmed, covered, or folded under; as, the raw
      edge of a piece of metal or of cloth.
      [1913 Webster]
 
   4. Not covered; bare. Specifically:
    (a) Bald. [Obs.] "With skull all raw." --Spenser
    (b) Deprived of skin; galled; as, a raw sore.
    (c) Sore, as if by being galled.
      [1913 Webster]
 
         And all his sinews waxen weak and raw
         Through long imprisonment.    --Spenser.
      [1913 Webster]
 
   5. Disagreeably damp or cold; chilly; bleak; as, a raw wind.
    "A raw and gusty day." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Raw material}, material that has not been subjected to a
    (specified) process of manufacture; as, ore is the raw
    material used in smelting; leather is the raw material of
    the shoe industry.
 
   {Raw pig}, cast iron as it comes from the smelting furnace.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raw \Raw\, n.
   A raw, sore, or galled place; a sensitive spot; as, to touch
   one on the raw.
   [1913 Webster]
 
      Like savage hackney coachmen, they know where there is
      a raw.                  --De Quincey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 raw
   adj 1: (used especially of commodities) being unprocessed or
       manufactured using only simple or minimal processes;
       "natural yogurt"; "natural produce"; "raw wool"; "raw
       sugar"; "bales of rude cotton" [syn: {natural}, {raw(a)},
       {rude(a)}]
   2: having the surface exposed and painful; "a raw wound"
   3: not treated with heat to prepare it for eating [ant:
     {cooked}]
   4: not processed or refined; "raw sewage"
   5: devoid of elaboration or diminution or concealment; bare and
     pure; "naked ambition"; "raw fury"; "you may kill someone
     someday with your raw power" [syn: {naked}, {raw}]
   6: brutally unfair or harsh; "received raw treatment from his
     friends"; "a raw deal"
   7: not processed or subjected to analysis; "raw data"; "the raw
     cost of production"; "only the crude vital statistics" [syn:
     {crude}, {raw}]
   8: untempered and unrefined; "raw talent"; "raw beauty"
   9: hurting; "the tender spot on his jaw" [syn: {sensitive},
     {sore}, {raw}, {tender}]
   10: unpleasantly cold and damp; "bleak winds of the North
     Atlantic" [syn: {bleak}, {cutting}, {raw}]
   11: used of wood and furniture; "raw wood" [syn: {raw(a)},
     {unsanded}]
   12: lacking training or experience; "the new men were eager to
     fight"; "raw recruits" [syn: {raw}, {new}]
   13: (used informally) completely unclothed [syn: {bare-assed},
     {bare-ass}, {in the altogether}, {in the buff}, {in the
     raw}, {raw}, {peeled}, {naked as a jaybird}, {stark naked}]
   n 1: informal terms for nakedness; "in the raw"; "in the
      altogether"; "in his birthday suit" [syn: {raw},
      {altogether}, {birthday suit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top