Search result for

grow

(142 entries)
(0.0069 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grow-, *grow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grow[VI] เติบโต, See also: เจริญเติบโต, งอกงาม, Syn. increase, thrive
grow[VI] พัฒนา, See also: แผ่ขยาย, Syn. chang to, develop into
grow[VT] ปลูก, See also: เพาะ, เลี้ยง, Syn. plant, nurture, nurse, Ant. harm, impede
grow[VT] ทำให้เจริญเติบโต, See also: ทำให้งอกงาม, ทำให้เป็นผู้ใหญ่, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ทำให้โตขึ้น
growl[VI] คำราม, See also: ขู่คำราม, Syn. howl, snarl
growl[VT] คำราม, See also: ขู่คำราม, Syn. howl, snarl
growl[N] เสียงคำราม, See also: การคำราม
grown[ADJ] ซึ่งโตเต็มที่, See also: เป็นผู้ใหญ่, Syn. adult, mature, Ant. underage
grower[N] ผู้ปลูกต้นไม้
growth[N] การเจริญเติบโต, See also: การเป็นผู้ใหญ่, สิ่งที่งอกขึ้น, Syn. increase, Ant. decrease, reduction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grow(โกร) vi.,vt. (ทำให้) เจริญ,เจริญงอกงาม,งอกขึ้น,ผุดขึ้น,เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น., Syn. increase,thrive,cultivate ###A. decrease,fail
grower(โกร'เออะ) n. ผู้ปลูก,ผู้เติบโต,สิ่งที่เติบโต
growl(โกรล) v. คำราม,บ่นด้วยความโกรธ., See also: growlingly adv., Syn. snarl,grumble
growler(โกร'เลอะ) n. ผู้คำราม,สิ่งที่คำราม,สัตว์ที่คำราม
grown(โกรน) adj. เจริญเติบโต,เป็นผู้ใหญ่
grown-up(โกรน'อัพ) adj. โตเต็มที่,เป็นผู้ใหญ่, See also: grown-upness n., Syn. adult
growth(โกรธ) n. การเจริญเติบโต,สิ่งที่เจริญเติบโตแล้ว,สิ่งที่งอกขึ้น,เนื้องอก,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่มา adj. ซึ่งเจริญเติบโต, Syn. development,increase,product
growth hormoneเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโต และเกี่ยวข้องกับขบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกาย
ingrowing(อิน'โกรอิง) adj. ซึ่งงอกเข้าไปในเนื้อ,ซึ่งงอกเข้าข้างใน,ซึ่งเกิดเข้าข้างใน
ingrown(อิน'โกรน) adj. ซึ่งงอกเข้าไปในเนื้อ,ซึ่งเกิดเข้าข้างใน

English-Thai: Nontri Dictionary
grow(vi,vt) เติบโต,ขึ้น,เจริญเติบโต,งอกงาม,ผุดขึ้น,ปลูก,เพาะปลูก
growl(n) เสียงคำราม,การคำราม
growl(vi) คำราม
grown(vt) pp ของ grow
GROWN-grown-up(adj) โตเต็มที่,โตเป็นผู้ใหญ่,เติบโต,เติบใหญ่
GROWN-grown-up(n) ผู้ใหญ่
growth(n) ความเจริญงอกงาม,ความเจริญ,ความเจริญเติบโต
outgrow(vt) โตเกินกว่า,โตขึ้น,โตเร็วกว่า
outgrowth(n) การเติบโต,เนื้องอก,ปุ่ม,กิ่งก้านสาขา,ผลพลอยได้
overgrow(vi,vt) ขึ้นอยู่ทั่ว,ขึ้นปกคลุม,โตเร็ว,งอกเร็ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
growthการเติบโต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
growth curveเส้นโค้งการเติบโต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
growth fault; contemporaneous faultรอยเลื่อนขณะตกตะกอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
growth increment; growth layerชั้นเนื้อไม้, ชั้นเปลือกไม้ [ระหว่างวง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
growth layer; growth incrementชั้นเนื้อไม้, ชั้นเปลือกไม้ [ระหว่างวง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
growth potentialศักยภาพของการเพิ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
growth rateอัตราเพิ่ม, อัตราเติบโต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
growth rateอัตราการเติบโต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
growth retardantสารยั้งการเจริญเติบโต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
growth ringวงเนื้อไม้, วงเปลือกไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Growเจริญ [การแพทย์]
Growers, Slowกลุ่มงอกช้า [การแพทย์]
Grown Heelความยาวทั้งตัว [การแพทย์]
Growthการเจริญเติบโต [TU Subject Heading]
growthการเติบโต, การเพิ่มปริมาณของโพรโทพลาซึม รวมทั้งการเพิ่มขนาดและจำนวนของเซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Growthเจริญงอกงาม, [การแพทย์]
Growth (Plants)การเจริญเติบโต (พืช) [TU Subject Heading]
Growth Arrest Lineเส้นในภาพรังสีบริเวณช่วงลำกระดูกแสดงการหยุดเจริญ, [การแพทย์]
Growth Centerจุดศูนย์กลางของการเจริญเติบโต, [การแพทย์]
Growth Chartแผนภูมิบันทึกการเติบโต [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
growing media (n ) วัสดุปลูก
growth rate (phrase) อัตราการเปลี่ยนแปลงปีต่อปี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yale would be the ideal place for me to growYale จะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่ฉันที่จะเติบโต New Haven Can Wait (2008)
We were probably gonna grow apart in college anyway,เราควรจะแยกย้ายกันไปอยู่คนละที่ New Haven Can Wait (2008)
You want to be a grown-up and have a real job?เธออยากจะโตขึ้นแล้วทำงานจริง ๆ ไหม ? Pret-a-Poor-J (2008)
I'm not coming over to your home. I'll grow on you.ฉันไม่แวะไปที่บ้านคุณหรอก ฉันจะทำคุณลุ่มหลงซะเปล่าๆ Not Cancer (2008)
The hair is growing in red.ผมคุณกำลังเปลี่ยนเป็นสีแดง Adverse Events (2008)
It gets sticky, ferments, grows.มันแน่นขึ้นแล้วก็โตขึ้น Adverse Events (2008)
- Then be a grown-up.งั้น ถึงเวลาโตได้แล้ว Birthmarks (2008)
We'll put you on magnesium to prevent labor and steroids to grow the lungs.เราจะให้แมกนีเซียมคุณ... .. เพื่อชะลอการคลอด Joy (2008)
If you're this grown up at 16, what happens at 30?ถ้าคุณโตขนาดนี้ตอนอายุ 16 ตอนอายุ 30 จะเป็นอย่างไร Emancipation (2008)
It makes your muscles grow.มันจะทำให้กล้ามนายใหญ่ขึ้นด้วย Emancipation (2008)
You could ask House to be a grown-up and respect my decision.คุณน่าจะลองขอให้เฮ้าส์รู้จักโตซะที และเคารพในการตัดสินใจของผม Dying Changes Everything (2008)
It's an abnormal growth of nerves, it could be causing all the patient's symptoms.มันเป็นการเจริญที่ผิดปกติของเส้นประสาท นี่สามารถเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการทั้งหมดของคนไข้ Dying Changes Everything (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
growHe grows tomatoes in his garden.
growShe grows tomatoes in her garden.
growAn apple grows on tree.
growHe is, so to speak, a grown-up baby.
growShe is a singer whose reputation is growing fast.
growI want to be somebody when I grow up.
growNow that I am a grownup, I think otherwise.
growGood nutrition is vital for an infant's growth.
growThe days are growing longer.
growThe year 1980 saw the fastest economic growth in that country.
growThe quarterly growth of 1.2% means an annual growth rate of 4.8%.
growNow that you are grown-up, it is up to you to decide what to do.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเจริญเติบโต[N] progress, See also: growth, Syn. ความก้าวหน้า, Example: การเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีได้พัฒนานวกรรมทางเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าขึ้น
การเจริญเติบโต[N] growth, Syn. การเติบโต, Example: พืชต้องการแสงแดดในการเจริญเติบโต, Thai definition: การโตขึ้นทางร่างกาย
เติบใหญ่[V] grow up, See also: grow, develop, increase, Syn. โตขึ้น, เติบโต, เจริญ, เจริญเติบโต, Example: แม่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยตนเองตั้งแต่น้อยจนเติบใหญ่
วุฒิ[N] prosperity, See also: growth, adulthood, seniority, intelligence, Syn. ความเจริญ, ความงอกงาม, ความเป็นผู้ใหญ่, Example: บุคคลที่อายุยังไม่ถึง 20 ปี ยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะครอบครองเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาง[V] dawn, See also: grow light, brighten, be dawn, Example: เราจะพักกันที่นี่ รอจนกว่าฟ้าจะสาง, Thai definition: ท้องฟ้าที่เริ่มตั้งแต่มีความมืดน้อยลงตามลำดับ จนกว่าจะสว่างแจ้ง
เพิ่มจำนวน[V] increase, See also: grow, multiply, build up, Syn. เพิ่ม, Example: หนี้สินของเขาเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน จนเขาเองก็กลุ้มใจจะแย่อยู่แล้ว, Thai definition: ทำให้มีจำนวนมากขึ้น
ขึ้น[V] grow, Ant. ตาย, Example: หญ้าขึ้นเต็มสนามไปหมด, Thai definition: อาการที่พืชพันธุ์ไม้งอกออกหรือผลิแตกอ่อน
คำราม[V] growl, See also: roar, snarl, grumble, bellow, bluster, Syn. ขู่คำราม, Example: สิงโตคำรามอย่างโกรธเคือง, Thai definition: ทำเสียงขู่, ทำเสียงจากในคอดังน่ากลัว
งอก[V] grow, See also: sprout, develop, produce, increase, Syn. ผลิออก, แตกออก, แตกหน่อ, Ant. ลดลง, น้อยลง, Example: พอลูกนกโตเต็มที่แล้วขนนกจะงอกออกมา, Thai definition: เพิ่มปริมาณมากขึ้น
งอกงาม[V] grow, See also: increase, expand, extend, develop, enlarge, Syn. เพิ่มขึ้น, เพิ่มพูน, เพิ่มปริมาณ, ขยาย, พัฒนา, Ant. ลดลง, น้อยลง, ลดปริมาณลง, Example: ถ้าเก็บความรู้เอาไว้ในตู้ก็จะไม่ได้ประโยชน์ไม่งอกงามสำหรับเจ้าของและผู้อื่น, Thai definition: เจริญผลิดอกออกผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราการเติบโต[n. exp.] (attrā kān toēptō) EN: growth rate   
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāonā-chāorai) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener   FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ดัชนีการเติบโต[n. exp.] (kān toēptō) EN: growth rate   
ฟันซ้อน[n. exp.] (fan søn) EN: tooth growing in front/behind another tooth   
แห้[n.] (haē) EN: growl of a dog   
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl   FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
เจริญ[v.] (jaroēn) EN: prosper ; grow ; develop ; flourish ; wax ; thrive ; progress ; bloom   FR: se développer ; croître ; s'étendre ; progresser ; prospérer
เจริญงอกงาม[v. exp.] (jaroēn ngøk-ngām) EN: grow ; thrive ; flourish   FR: pousser ; croître ; se développer
เจริญเติบโต[v. exp.] (jaroēn-toēptō) EN: grow up ; develop ; grow ; increase   FR: grandir ; croître ; se développer
เจริญวัย[v. exp.] (jaroēnwai) EN: grow up ; develop ; increase ; grow into   FR: se développer

CMU English Pronouncing Dictionary
GROW    G R OW1
GROWS    G R OW1 Z
GROWL    G R AW1 L
GROWN    G R OW1 N
GROWE    G R OW1
GROWTH    G R OW1 TH
GROWER    G R OW1 ER0
GROWLS    G R AW1 L Z
GROWNUP    G R OW1 N AH2 P
GROWTHS    G R OW1 TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grow    (v) (g r ou1)
growl    (v) (g r au1 l)
grown    (v) (g r ou1 n)
grows    (v) (g r ou1 z)
grower    (n) (g r ou1 @ r)
growls    (v) (g r au1 l z)
growth    (n) (g r ou1 th)
grownup    (n) (g r ou1 n uh p)
growers    (n) (g r ou1 @ z)
growing    (v) (g r ou1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
うなり声;唸り声[うなりごえ, unarigoe] (n) (1) roar; growl; (2) groan; moan [Add to Longdo]
ひげを生やす;鬚を生やす[ひげをはやす, higewohayasu] (exp,v5s) to grow a beard [Add to Longdo]
ませる[, maseru] (v1) to seem grown-up; to seem mature; to be precocious; to be advanced for one's age [Add to Longdo]
エピタキシー[, epitakishi-] (n) (See エピタキシャル成長) epitaxy; epitaxial growth [Add to Longdo]
エピタキシャル成長[エピタキシャルせいちょう, epitakisharu seichou] (n) (See エピタキシー) epitaxial growth; epitaxy [Add to Longdo]
オーキシン[, o-kishin] (n) auxin (plant growth hormone) [Add to Longdo]
オヤジ化[オヤジか, oyaji ka] (exp) (sl) growing old [Add to Longdo]
グーグー;ぐーぐー[, gu-gu-; gu-gu-] (adv,adv-to,vs) (1) snoring; (2) growling (low rumbling sound) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增长[zēng zhǎng, ㄗㄥ ㄓㄤˇ, / ] grow; increase, #318 [Add to Longdo]
生长[shēng zhǎng, ㄕㄥ ㄓㄤˇ, / ] grow, #2,427 [Add to Longdo]
发育[fā yù, ㄈㄚ ㄩˋ, / ] growth; development, #4,034 [Add to Longdo]
增长率[zēng zhǎng lǜ, ㄗㄥ ㄓㄤˇ ㄌㄩˋ, / ] growth rate, #5,705 [Add to Longdo]
增殖[zēng zhí, ㄗㄥ ㄓˊ, ] growth; increase, #9,126 [Add to Longdo]
咆哮[páo xiāo, ㄆㄠˊ ㄒㄧㄠ, ] growl; roar, #14,872 [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] grow; reproduce, #15,444 [Add to Longdo]
丛生[cóng shēng, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄥ, / ] growing as a thicket; overgrown; breaking out everywhere (of disease, social disorder etc), #24,244 [Add to Longdo]
盆栽[pén zāi, ㄆㄣˊ ㄗㄞ, ] growing plants in pots; Japanese: bonsai, #26,255 [Add to Longdo]
年轮[nián lún, ㄋㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] growth ring, #36,967 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
急成長[きゅうせいちょう, kyuuseichou] rapid growth [Add to Longdo]
指数的成長[しすうてきせいちょう, shisuutekiseichou] exponential growth [Add to Longdo]
自家製ソフトウェア[じかせいソフトウェア, jikasei sofutouea] home-grown software [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grow \Grow\ (gr[=o]), v. i. [imp. {Grew} (gr[udd]); p. p. {Grown
   (gr[=o]n); p. pr. & vb. n. {Growing}.] [AS. gr[=o]wan; akin
   to D. groeijen, Icel. gr[=o]a, Dan. groe, Sw. gro. Cf.
   {Green}, {Grass}.]
   1. To increase in size by a natural and organic process; to
    increase in bulk by the gradual assimilation of new matter
    into the living organism; -- said of animals and
    vegetables and their organs.
    [1913 Webster]
 
   2. To increase in any way; to become larger and stronger; to
    be augmented; to advance; to extend; to wax; to accrue.
    [1913 Webster]
 
       Winter began to grow fast on.     --Knolles.
    [1913 Webster]
 
       Even just the sum that I do owe to you
       Is growing to me by Antipholus.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To spring up and come to maturity in a natural way; to be
    produced by vegetation; to thrive; to flourish; as, rice
    grows in warm countries.
    [1913 Webster]
 
       Where law faileth, error groweth.   --Gower.
    [1913 Webster]
 
   4. To pass from one state to another; to result as an effect
    from a cause; to become; as, to grow pale.
    [1913 Webster]
 
       For his mind
       Had grown Suspicion's sanctuary.   --Byron.
    [1913 Webster]
 
   5. To become attached or fixed; to adhere.
    [1913 Webster]
 
       Our knees shall kneel till to the ground they grow.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Growing cell}, or {Growing slide}, a device for preserving
    alive a minute object in water continually renewed, in a
    manner to permit its growth to be watched under the
    microscope.
 
   {Grown over}, covered with a growth.
 
   {To grow out of}, to issue from, as plants from the soil, or
    as a branch from the main stem; to result from.
    [1913 Webster]
 
       These wars have grown out of commercial
       considerations.            --A. Hamilton.
 
   {To grow up}, to arrive at full stature or maturity; as,
    grown up children.
 
   {To grow together}, to close and adhere; to become united by
    growth, as flesh or the bark of a tree severed. --Howells.
 
   Syn: To become; increase; enlarge; augment; improve; expand;
     extend.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grow \Grow\ (gr[=o]), v. t.
   To cause to grow; to cultivate; to produce; as, to grow a
   crop; to grow wheat, hops, or tobacco. --Macaulay.
 
   Syn: To raise; to cultivate. See {Raise}, v. t., 3.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grow
   v 1: pass into a condition gradually, take on a specific
      property or attribute; become; "The weather turned nasty";
      "She grew angry" [syn: {turn}, {grow}]
   2: become larger, greater, or bigger; expand or gain; "The
     problem grew too large for me"; "Her business grew fast"
   3: increase in size by natural process; "Corn doesn't grow
     here"; "In these forests, mushrooms grow under the trees";
     "her hair doesn't grow much anymore"
   4: cause to grow or develop; "He grows vegetables in his
     backyard"
   5: develop and reach maturity; undergo maturation; "He matured
     fast"; "The child grew fast" [syn: {mature}, {maturate},
     {grow}]
   6: come into existence; take on form or shape; "A new religious
     movement originated in that country"; "a love that sprang up
     from friendship"; "the idea for the book grew out of a short
     story"; "An interesting phenomenon uprose" [syn: {originate},
     {arise}, {rise}, {develop}, {uprise}, {spring up}, {grow}]
   7: cultivate by growing, often involving improvements by means
     of agricultural techniques; "The Bordeaux region produces
     great red wines"; "They produce good ham in Parma"; "We grow
     wheat here"; "We raise hogs here" [syn: {grow}, {raise},
     {farm}, {produce}]
   8: come to have or undergo a change of (physical features and
     attributes); "He grew a beard"; "The patient developed
     abdominal pains"; "I got funny spots all over my body";
     "Well-developed breasts" [syn: {grow}, {develop}, {produce},
     {get}, {acquire}]
   9: grow emotionally or mature; "The child developed beautifully
     in her new kindergarten"; "When he spent a summer at camp,
     the boy grew noticeably and no longer showed some of his old
     adolescent behavior" [syn: {develop}, {grow}]
   10: become attached by or as if by the process of growth; "The
     tree trunks had grown together"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top