ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grow

G R OW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grow-, *grow*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grow(vi) เติบโต, See also: เจริญเติบโต, งอกงาม, Syn. increase, thrive
grow(vi) พัฒนา, See also: แผ่ขยาย, Syn. chang to, develop into
grow(vt) ปลูก, See also: เพาะ, เลี้ยง, Syn. plant, nurture, nurse, Ant. harm, impede
grow(vt) ทำให้เจริญเติบโต, See also: ทำให้งอกงาม, ทำให้เป็นผู้ใหญ่, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ทำให้โตขึ้น
growl(vi) คำราม, See also: ขู่คำราม, Syn. howl, snarl
growl(vt) คำราม, See also: ขู่คำราม, Syn. howl, snarl
growl(n) เสียงคำราม, See also: การคำราม
grown(adj) ซึ่งโตเต็มที่, See also: เป็นผู้ใหญ่, Syn. adult, mature, Ant. underage
grower(n) ผู้ปลูกต้นไม้
growth(n) การเจริญเติบโต, See also: การเป็นผู้ใหญ่, สิ่งที่งอกขึ้น, Syn. increase, Ant. decrease, reduction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grow(โกร) vi., vt. (ทำให้) เจริญ, เจริญงอกงาม, งอกขึ้น, ผุดขึ้น, เกิดขึ้น, ปรากฎขึ้น., Syn. increase, thrive, cultivate, Ant. decrease, fail
grower(โกร'เออะ) n. ผู้ปลูก, ผู้เติบโต, สิ่งที่เติบโต
growl(โกรล) v. คำราม, บ่นด้วยความโกรธ., See also: growlingly adv., Syn. snarl, grumble
growler(โกร'เลอะ) n. ผู้คำราม, สิ่งที่คำราม, สัตว์ที่คำราม
grown(โกรน) adj. เจริญเติบโต, เป็นผู้ใหญ่
grown-up(โกรน'อัพ) adj. โตเต็มที่, เป็นผู้ใหญ่, See also: grown-upness n., Syn. adult
growth(โกรธ) n. การเจริญเติบโต, สิ่งที่เจริญเติบโตแล้ว, สิ่งที่งอกขึ้น, เนื้องอก, แหล่งกำเนิด, แหล่งที่มา adj. ซึ่งเจริญเติบโต, Syn. development, increase, product
growth hormoneเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโต และเกี่ยวข้องกับขบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกาย
ingrowing(อิน'โกรอิง) adj. ซึ่งงอกเข้าไปในเนื้อ, ซึ่งงอกเข้าข้างใน, ซึ่งเกิดเข้าข้างใน
ingrown(อิน'โกรน) adj. ซึ่งงอกเข้าไปในเนื้อ, ซึ่งเกิดเข้าข้างใน

English-Thai: Nontri Dictionary
grow(vi, vt) เติบโต, ขึ้น, เจริญเติบโต, งอกงาม, ผุดขึ้น, ปลูก, เพาะปลูก
growl(n) เสียงคำราม, การคำราม
growl(vi) คำราม
grown(vt pp ของ) grow
GROWN-grown-up(adj) โตเต็มที่, โตเป็นผู้ใหญ่, เติบโต, เติบใหญ่
GROWN-grown-up(n) ผู้ใหญ่
growth(n) ความเจริญงอกงาม, ความเจริญ, ความเจริญเติบโต
outgrow(vt) โตเกินกว่า, โตขึ้น, โตเร็วกว่า
outgrowth(n) การเติบโต, เนื้องอก, ปุ่ม, กิ่งก้านสาขา, ผลพลอยได้
overgrow(vi, vt) ขึ้นอยู่ทั่ว, ขึ้นปกคลุม, โตเร็ว, งอกเร็ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
growthการเติบโต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
growth curveเส้นโค้งการเติบโต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
growth fault; contemporaneous faultรอยเลื่อนขณะตกตะกอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
growth increment; growth layerชั้นเนื้อไม้, ชั้นเปลือกไม้ [ ระหว่างวง ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
growth layer; growth incrementชั้นเนื้อไม้, ชั้นเปลือกไม้ [ ระหว่างวง ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
growth potentialศักยภาพของการเพิ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
growth rateอัตราเพิ่ม, อัตราเติบโต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
growth rateอัตราการเติบโต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
growth retardantสารยั้งการเจริญเติบโต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
growth ringวงเนื้อไม้, วงเปลือกไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Growเจริญ [การแพทย์]
Growers, Slowกลุ่มงอกช้า [การแพทย์]
Grown Heelความยาวทั้งตัว [การแพทย์]
Growthการเจริญเติบโต [TU Subject Heading]
growthการเติบโต, การเพิ่มปริมาณของโพรโทพลาซึม รวมทั้งการเพิ่มขนาดและจำนวนของเซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Growthเจริญงอกงาม, [การแพทย์]
Growth (Plants)การเจริญเติบโต (พืช) [TU Subject Heading]
Growth Arrest Lineเส้นในภาพรังสีบริเวณช่วงลำกระดูกแสดงการหยุดเจริญ, [การแพทย์]
Growth Centerจุดศูนย์กลางของการเจริญเติบโต, [การแพทย์]
Growth Chartแผนภูมิบันทึกการเติบโต [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
growing media(n) วัสดุปลูก
growth(n) สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ส่วนใหญ่มักเป็นฮอร์โมน, See also: A. Ethylene, Auxins, Gibberellins, Abscisic acid, Syn. Cytokinin​
growth rate(phrase) อัตราการเปลี่ยนแปลงปีต่อปี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't let the wish grow cold!อย่าปล่อยให้ความปรารถนา เติบโตเย็น! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I wonder why women never grow whiskers.ฉันสงสัยว่า ฉันมีเคราตั้งแต่เมื่อไหร่ The Great Dictator (1940)
Wonderful green fields, and they grow apples and grapes.มีท้องทุ่งสีเขียว และมีต้นแอปเปิล กับองุ่น The Great Dictator (1940)
It's a pity you have to grow up.น่าเสียดายที่คุณต้องเติบโต Rebecca (1940)
Oh, she played the game brilliantly, but after a while, she began to grow careless.โอ้ หล่อนเล่นเกมได้เก่งกาจนัก เเต่ไม่นานหล่อนก็เริ่มจะไม่ระมัดระวัง Rebecca (1940)
It ought to give you the thrill of your life, Max, to watch my son grow bigger day by day and to know that when you die, Manderley will be his. ""ที่ต้องคอยเฝ้ามองลูกชายของฉัน เติบโตขึ้นทุกวัน และเมื่อคุณตายไป..." "เเมนเดอเลย์ก็จะตกเป็นของเขา" Rebecca (1940)
The idea as I see it is that we expand the molecules and the ring grows bigger and drops off.คือการที่เราขยายโมเลกุล และแหวนเติบโตใหญ่และมันหยด ออก มีอะไรค่าไฟฟ้าของคุณคืออย่างไร Help! (1965)
Fascism is something you grow out of.ฉันพยายามที่จะเปลี่ยนโลก ตัวเอง How I Won the War (1967)
That grow so incredibly highที่เจริญเติบโตได้สูงมากอย่างไม่น่า เชื่อ Yellow Submarine (1968)
He has fields in Turkey, where they grow poppy.เขามีสาขาในประเทศตุรกีที่พวกเขาเติบโตงาดำ The Godfather (1972)
It grows nowhere but on my planet.ผมรู้จักดอกไม้ที่ไม่เหมือนใครในโลก มันอยู่บนดาวของผม The Little Prince (1974)
- What you don't understand is, that if someone loves one flower that grows on one star among all the millions and millions of stars in the sky, it's enough to make him happy to look at the stars.- สำคัญสิ สิ่งที่คุณไม่เข้าใจก็คือ ถ้าใครสักคนรักดอกไม้ดอกหนึ่ง ที่เบ่งบานอยู่บนดวงดาวหนึ่ง ในหมู่ดาวหลายล้านดวงในท้องฟ้า The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
growAbsence makes the heart grow fonder. [ Proverb ]
growA company that stifles innovation can't hope to grow very much.
growAfter one or two large factories have been build in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to grow.
growAgriculture is defined as the cultivation of soil for growing crops.
growA growing child requires more food.
growA growing child who is not full of beans perhaps needs medical attention.
growA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
growAir pollution prevents some plants from growing well.
growAll inventions grow out of necessity.
growAmerican children grow up hearing those words.
growA mustache grows on the upper lip.
growAn apple grows on tree.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเจริญเติบโต(n) progress, See also: growth, Syn. ความก้าวหน้า, Example: การเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีได้พัฒนานวกรรมทางเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าขึ้น
การเจริญเติบโต(n) growth, Syn. การเติบโต, Example: พืชต้องการแสงแดดในการเจริญเติบโต, Thai Definition: การโตขึ้นทางร่างกาย
เติบใหญ่(v) grow up, See also: grow, develop, increase, Syn. โตขึ้น, เติบโต, เจริญ, เจริญเติบโต, Example: แม่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยตนเองตั้งแต่น้อยจนเติบใหญ่
วุฒิ(n) prosperity, See also: growth, adulthood, seniority, intelligence, Syn. ความเจริญ, ความงอกงาม, ความเป็นผู้ใหญ่, Example: บุคคลที่อายุยังไม่ถึง 20 ปี ยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะครอบครองเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาง(v) dawn, See also: grow light, brighten, be dawn, Example: เราจะพักกันที่นี่ รอจนกว่าฟ้าจะสาง, Thai Definition: ท้องฟ้าที่เริ่มตั้งแต่มีความมืดน้อยลงตามลำดับ จนกว่าจะสว่างแจ้ง
เพิ่มจำนวน(v) increase, See also: grow, multiply, build up, Syn. เพิ่ม, Example: หนี้สินของเขาเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน จนเขาเองก็กลุ้มใจจะแย่อยู่แล้ว, Thai Definition: ทำให้มีจำนวนมากขึ้น
ขึ้น(v) grow, Ant. ตาย, Example: หญ้าขึ้นเต็มสนามไปหมด, Thai Definition: อาการที่พืชพันธุ์ไม้งอกออกหรือผลิแตกอ่อน
คำราม(v) growl, See also: roar, snarl, grumble, bellow, bluster, Syn. ขู่คำราม, Example: สิงโตคำรามอย่างโกรธเคือง, Thai Definition: ทำเสียงขู่, ทำเสียงจากในคอดังน่ากลัว
งอก(v) grow, See also: sprout, develop, produce, increase, Syn. ผลิออก, แตกออก, แตกหน่อ, Ant. ลดลง, น้อยลง, Example: พอลูกนกโตเต็มที่แล้วขนนกจะงอกออกมา, Thai Definition: เพิ่มปริมาณมากขึ้น
งอกงาม(v) grow, See also: increase, expand, extend, develop, enlarge, Syn. เพิ่มขึ้น, เพิ่มพูน, เพิ่มปริมาณ, ขยาย, พัฒนา, Ant. ลดลง, น้อยลง, ลดปริมาณลง, Example: ถ้าเก็บความรู้เอาไว้ในตู้ก็จะไม่ได้ประโยชน์ไม่งอกงามสำหรับเจ้าของและผู้อื่น, Thai Definition: เจริญผลิดอกออกผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราการเติบโต[attrā kān toēptō] (n, exp) EN: growth rate
ชาวนาชาวไร่[chāonā-chāorai] (n, exp) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener  FR: fermier [ m ] ; agriculteur [ m ]
ดัชนีการเติบโต[kān toēptō] (n, exp) EN: growth rate
ฟันซ้อน[fan søn] (n, exp) EN: tooth growing in front/behind another tooth
แห้[haē] (n) EN: growl of a dog
หอน[høn] (v) EN: howl ; bay ; whine ; growl  FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
เจริญ[jaroēn] (v) EN: prosper ; grow ; develop ; flourish ; wax ; thrive ; progress ; bloom  FR: se développer ; croître ; s'étendre ; progresser ; prospérer
เจริญงอกงาม[jaroēn ngøk-ngām] (v, exp) EN: grow ; thrive ; flourish  FR: pousser ; croître ; se développer
เจริญเติบโต[jaroēn-toēptō] (v, exp) EN: grow up ; develop ; grow ; increase  FR: grandir ; croître ; se développer
เจริญวัย[jaroēnwai] (v, exp) EN: grow up ; develop ; increase ; grow into  FR: se développer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GROW G R OW1
GROWS G R OW1 Z
GROWL G R AW1 L
GROWN G R OW1 N
GROWE G R OW1
GROWTH G R OW1 TH
GROWER G R OW1 ER0
GROWLS G R AW1 L Z
GROWTHS G R OW1 TH S
GROWLED G R AW1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grow (v) grˈou (g r ou1)
growl (v) grˈaul (g r au1 l)
grown (v) grˈoun (g r ou1 n)
grows (v) grˈouz (g r ou1 z)
grower (n) grˈouər (g r ou1 @ r)
growls (v) grˈaulz (g r au1 l z)
growth (n) grˈouθ (g r ou1 th)
grownup (n) grˈounʌp (g r ou1 n uh p)
growers (n) grˈouəz (g r ou1 @ z)
growing (v) grˈouɪŋ (g r ou1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增长[zēng zhǎng, ㄗㄥ ㄓㄤˇ, / ] grow; increase, #318 [Add to Longdo]
生长[shēng zhǎng, ㄕㄥ ㄓㄤˇ, / ] grow, #2,427 [Add to Longdo]
发育[fā yù, ㄈㄚ ㄩˋ, / ] growth; development, #4,034 [Add to Longdo]
增长率[zēng zhǎng lǜ, ㄗㄥ ㄓㄤˇ ㄌㄩˋ, / ] growth rate, #5,705 [Add to Longdo]
增殖[zēng zhí, ㄗㄥ ㄓˊ, ] growth; increase, #9,126 [Add to Longdo]
咆哮[páo xiāo, ㄆㄠˊ ㄒㄧㄠ, ] growl; roar, #14,872 [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] grow; reproduce, #15,444 [Add to Longdo]
丛生[cóng shēng, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄥ, / ] growing as a thicket; overgrown; breaking out everywhere (of disease, social disorder etc), #24,244 [Add to Longdo]
盆栽[pén zāi, ㄆㄣˊ ㄗㄞ, ] growing plants in pots; Japanese: bonsai, #26,255 [Add to Longdo]
年轮[nián lún, ㄋㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] growth ring, #36,967 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
いじける[ijikeru] (v1, vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
うなり声;唸り声[うなりごえ, unarigoe] (n) (1) roar; growl; (2) groan; moan [Add to Longdo]
ひげを生やす;鬚を生やす[ひげをはやす, higewohayasu] (exp, v5s) to grow a beard [Add to Longdo]
ませる[maseru] (v1) to seem grown-up; to seem mature; to be precocious; to be advanced for one's age [Add to Longdo]
エピタキシー[epitakishi-] (n) (See エピタキシャル成長) epitaxy; epitaxial growth [Add to Longdo]
エピタキシャル成長[エピタキシャルせいちょう, epitakisharu seichou] (n) (See エピタキシー) epitaxial growth; epitaxy [Add to Longdo]
オーキシン[o-kishin] (n) auxin (plant growth hormone) [Add to Longdo]
オヤジ化[オヤジか, oyaji ka] (exp) (sl) growing old [Add to Longdo]
グーグー;ぐーぐー[gu-gu-; gu-gu-] (adv, adv-to, vs) (1) snoring; (2) growling (low rumbling sound) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
急成長[きゅうせいちょう, kyuuseichou] rapid growth [Add to Longdo]
指数的成長[しすうてきせいちょう, shisuutekiseichou] exponential growth [Add to Longdo]
自家製ソフトウェア[じかせいソフトウェア, jikasei sofutouea] home-grown software [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grow \Grow\ (gr[=o]), v. i. [imp. {Grew} (gr[udd]); p. p. {Grown
   (gr[=o]n); p. pr. & vb. n. {Growing}.] [AS. gr[=o]wan; akin
   to D. groeijen, Icel. gr[=o]a, Dan. groe, Sw. gro. Cf.
   {Green}, {Grass}.]
   1. To increase in size by a natural and organic process; to
    increase in bulk by the gradual assimilation of new matter
    into the living organism; -- said of animals and
    vegetables and their organs.
    [1913 Webster]
 
   2. To increase in any way; to become larger and stronger; to
    be augmented; to advance; to extend; to wax; to accrue.
    [1913 Webster]
 
       Winter began to grow fast on.     --Knolles.
    [1913 Webster]
 
       Even just the sum that I do owe to you
       Is growing to me by Antipholus.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To spring up and come to maturity in a natural way; to be
    produced by vegetation; to thrive; to flourish; as, rice
    grows in warm countries.
    [1913 Webster]
 
       Where law faileth, error groweth.   --Gower.
    [1913 Webster]
 
   4. To pass from one state to another; to result as an effect
    from a cause; to become; as, to grow pale.
    [1913 Webster]
 
       For his mind
       Had grown Suspicion's sanctuary.   --Byron.
    [1913 Webster]
 
   5. To become attached or fixed; to adhere.
    [1913 Webster]
 
       Our knees shall kneel till to the ground they grow.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Growing cell}, or {Growing slide}, a device for preserving
    alive a minute object in water continually renewed, in a
    manner to permit its growth to be watched under the
    microscope.
 
   {Grown over}, covered with a growth.
 
   {To grow out of}, to issue from, as plants from the soil, or
    as a branch from the main stem; to result from.
    [1913 Webster]
 
       These wars have grown out of commercial
       considerations.            --A. Hamilton.
 
   {To grow up}, to arrive at full stature or maturity; as,
    grown up children.
 
   {To grow together}, to close and adhere; to become united by
    growth, as flesh or the bark of a tree severed. --Howells.
 
   Syn: To become; increase; enlarge; augment; improve; expand;
     extend.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grow \Grow\ (gr[=o]), v. t.
   To cause to grow; to cultivate; to produce; as, to grow a
   crop; to grow wheat, hops, or tobacco. --Macaulay.
 
   Syn: To raise; to cultivate. See {Raise}, v. t., 3.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grow
   v 1: pass into a condition gradually, take on a specific
      property or attribute; become; "The weather turned nasty";
      "She grew angry" [syn: {turn}, {grow}]
   2: become larger, greater, or bigger; expand or gain; "The
     problem grew too large for me"; "Her business grew fast"
   3: increase in size by natural process; "Corn doesn't grow
     here"; "In these forests, mushrooms grow under the trees";
     "her hair doesn't grow much anymore"
   4: cause to grow or develop; "He grows vegetables in his
     backyard"
   5: develop and reach maturity; undergo maturation; "He matured
     fast"; "The child grew fast" [syn: {mature}, {maturate},
     {grow}]
   6: come into existence; take on form or shape; "A new religious
     movement originated in that country"; "a love that sprang up
     from friendship"; "the idea for the book grew out of a short
     story"; "An interesting phenomenon uprose" [syn: {originate},
     {arise}, {rise}, {develop}, {uprise}, {spring up}, {grow}]
   7: cultivate by growing, often involving improvements by means
     of agricultural techniques; "The Bordeaux region produces
     great red wines"; "They produce good ham in Parma"; "We grow
     wheat here"; "We raise hogs here" [syn: {grow}, {raise},
     {farm}, {produce}]
   8: come to have or undergo a change of (physical features and
     attributes); "He grew a beard"; "The patient developed
     abdominal pains"; "I got funny spots all over my body";
     "Well-developed breasts" [syn: {grow}, {develop}, {produce},
     {get}, {acquire}]
   9: grow emotionally or mature; "The child developed beautifully
     in her new kindergarten"; "When he spent a summer at camp,
     the boy grew noticeably and no longer showed some of his old
     adolescent behavior" [syn: {develop}, {grow}]
   10: become attached by or as if by the process of growth; "The
     tree trunks had grown together"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top