ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

multiply

M AH1 L T AH0 P L AY2   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -multiply-, *multiply*, multip
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
multiply[VT] คูณ
multiply[VT] เพิ่มจำนวน, See also: เพิ่มขึ้น, ทวีคูณ, ทับทวี, เพิ่มพูน, Syn. manifold
multiply[ADV] อย่างมากมาย, See also: อย่างเพิ่มขึ้นหลายเท่า, หลายครั้ง, Syn. manifoldly
multiply by[PHRV] เพิ่มจำนวนด้วยการคูณ, See also: คูณด้วย
multiply up[PHRV] เพิ่มจำนวนของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
multiply(มัล'ทิไพล) vt. คูณ,ให้กำเนิด adv. ซึ่งเพิ่มขึ้นหลายเท่า

English-Thai: Nontri Dictionary
multiply(vt) คูณ,ทับทวี,ทับถม,เพิ่มจำนวน,ทวีคูณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
multiply connected regionบริเวณเชื่อมโยงหลายเชิง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multiplyingการแบ่งตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His fingers and cuffs were still ruddy ith gore, and as he watched... in horror... the speckles of blood seemed to multiply before his eyes... like maggots on a fetid corpse.นิ้วและข้อมือเขาเต็มไปด้วยเลือด และ ในขณะที่เขาจ้องมองมัน ด้วยความสยดสยอง หยดเลือดดูเหมือน... The Red Violin (1998)
A. Multiply it by the probable rate of failure.อยากเปลี่ยนที่มั้ย? Fight Club (1999)
Multiply the result by the average out-of-court settlement.--ชายผู้รับผิดชอบอย่างนั้น Fight Club (1999)
It's a factorial, so you multiply each one by N.มันเป็นสูตรfactorial ดังนั้นเธอต้องคูณทุกตัวด้วย N Mean Girls (2004)
If you saved every paycheck you earn for the rest of your life and then multiply it by ten, you could probably buy my muffler.แล้วเอามาคูณด้วย 10 นายคงซื้อหัวต่อท่อไอเสียได้ จะท้าแข่งใช่ไหม? Bedtime Stories (2008)
The hate you got in your heart for color, multiply it by ten, point it at yourself and Zobelle, and hang my name on it.ที่นายเกียดพวกคนผิวสีเข้าใส้ เป็นสิบเท่า ประเด็นคือตัวนายเองและโซเบล่า Na Triobloidi (2009)
What if we multiply the sample?ถ้าเราแยกจำนวนตัวอย่าง? Out of Time (2009)
But first step is to multiply the DNA.นี่เป็นขั้นตอนแรกในการแยก DNA Out of Time (2009)
Think of your most pleasant dream, multiply that feeling tenfold, all mainlining through your cortex in a few seconds.ลองคิดถึงความฝันที่ แสนสนุกที่สุดของคุณ ลองคูณความรู้สึกนั้น เข้าไปอีัก 10 เท่า ที่มันถูกฉีดเข้าไปใน สมองส่วนคอร์เท็ก Dream Logic (2009)
We're gonna take this measurement here, measure the length, and we're going to multiply that by the height of the source.เราจะวัดค่าตรงนี้ วัดความยาว และเราจะคูณ History Repeating (2009)
So we multiply 193-- minus 21 men before the loss of virginity-- so 172 times 0.18 gives us... 30.96 sexual partners.ดังนั้นเราต้องคูณ 193-- ลบผู้ชายออกไป 21 คน ที่มาก่อนเธอเสียพรหมจรรย์-- ดังนั้นเป็น 172 The Robotic Manipulation (2010)
"Why do we multiply spatial dimensions so freely,ทำไมเราคูณมิติเพื่อให้ได้อย่างอิสระ Does Time Really Exist? (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
multiplyThis new investment will multiply our profit.
multiplyTo calculate the capacity, multiply the length by the width by the depth.
multiplyTo calculate the volume, multiply the length by the width by the depth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำนูณ[V] multiply, Syn. คูณ, ทบ, Example: พ่อค้าวาณิชย์ก็คำนูณพูนเพิ่มทรัพย์, Thai definition: ทำให้มากขึ้นตามส่วน
คูณ[V] multiply, Ant. หาร, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยบวก ลบ คูณ หรือหารเลขทำให้เราคิดเลขได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมาก, Thai definition: เพิ่มจำนวนเท่าตัวตามหน่วยที่ต้องการ
แพร่พันธุ์[V] breed, See also: multiply, propagate, Example: เพลี้ยสามารถแพร่พันธุ์ได้ทุก 5 ชั่วโมง จึงสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อยาฆ่าแมลงได้ภายในชั่วฤดูเดียว, Thai definition: ขยายพันธุ์ออกไป
ทวีคูณ[V] multiply, See also: increase, add, Syn. เพิ่มขึ้น, เพิ่ม, ทวี, Example: หากลูกยิ่งดิ้นแรงมาก คุณแม่ก็ยิ่งจุกเสียดมาก ความเครียดก็ยิ่งทวีคูณ, Thai definition: เพิ่มมากขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทวี[V] multiply, See also: increase, add, Syn. เพิ่ม, มากขึ้น, เพิ่มขึ้น, เพิ่มพูน, ทวีคูณ, พอกพูน, Example: มูลค่าของที่ดินแปลงนี้ทวีขึ้นเป็นสองเท่า เมื่อมีถนนตัดผ่าน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยกกำลัง[V] square, See also: multiply [a number] by itself, raise a number to the power of another number, Example: สองยกกำลังสองเป็นสี่, Thai definition: การคูณเลข
เพิ่มทวี[V] multiply, See also: increase, redouble, Example: ความต้องการที่ดินและไม้เพื่อใช้สอยและเป็นสินค้าก็ได้เพิ่มทวีขึ้นเป็นเงาตามตัว, Thai definition: มากเป็นทวีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คูณ[v.] (khūn) EN: multiply   FR: multiplier
เพิ่มทวี[v. exp.] (phoēm thawī) EN: multiply ; increase ; redouble ; enhance   
แพร่พันธุ์[v.] (phraēphan) EN: breed ; multiply ; propagate   FR: se reproduire
ทวี[v.] (thawī) EN: multiply ; double ; redouble ; increase ; add ; raise ; rise   FR: croître ; augmenter
เยอะ[v.] (yoe) EN: grow ; multiply   FR: proliférer ; se multiplier
ยกกำลัง[v.] (yok kamlang) EN: square ; multiply by itself ; raise a number to the power of another number   FR: élever à la puissance

CMU English Pronouncing Dictionary
MULTIPLY M AH1 L T AH0 P L AY2
MULTIPLYING M AH1 L T AH0 P L AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
multiply (v) mˈʌltɪplaɪ (m uh1 l t i p l ai)
multiplying (v) mˈʌltɪplaɪɪŋ (m uh1 l t i p l ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) [Add to Longdo]
掛け合わす[かけあわす, kakeawasu] (v5s) to multiply; to cross breed [Add to Longdo]
掛け合わせる;掛け合せる[かけあわせる, kakeawaseru] (v1) to negotiate; to multiply; to cross breed [Add to Longdo]
滋殖[じしょく, jishoku] (n,vs) reproducing in large numbers; multiplying [Add to Longdo]
乗じる[じょうじる, joujiru] (v1) (1) to take advantage of; to follow blindly; (2) {math} to multiply; (P) [Add to Longdo]
乗ずる[じょうずる, jouzuru] (vz) (1) (See 乗じる・1) to take advantage of; to follow blindly; (2) {math} (See 乗じる・2) to multiply; (P) [Add to Longdo]
生めよ殖えよ地に満てよ[うめよふえよちにみてよ, umeyofueyochinimiteyo] (exp) (id) Be fruitful, and multiply, and replenish the earth [Add to Longdo]
鼠算;ネズミ算;ねずみ算[ねずみざん(鼠算;ねずみ算);ネズミざん(ネズミ算);ねずみさん(鼠算;ねずみ算), nezumizan ( nezumi san ; nezumi san ); nezumi zan ( nezumi san ); nezumisan ( nezum] (n) (1) geometric progression; (2) proliferation; multiplying like rats [Add to Longdo]
増える(P);殖える(P)[ふえる, fueru] (v1,vi) to increase; to multiply; (P) [Add to Longdo]
二乗;自乗[にじょう(二乗);じじょう, nijou ( nijou ); jijou] (n,vs) squaring; multiplying (a number) by itself; second power [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
掛ける[かける, kakeru] to multiply [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Multiply \Mul"ti*ply\, v. t. [imp. & p. p. {Multiplied}; p. pr.
   & vb. n. {Multiplying}.] [F. multiplier, L. multiplicare, fr.
   multiplex manifold. See {Multitude}, {Complex}.]
   1. To increase in number; to make more numerous; to add
    quantity to.
    [1913 Webster]
 
       Impunity will multiply motives to disobedience.
                          --Ames.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) To add (any given number or quantity) to itself a
    certain number of times; to find the product of by
    multiplication; thus 7 multiplied by 8 produces the number
    56; to multiply two numbers. See the Note under
    {Multiplication}.
    [1913 Webster]
 
   3. To increase (the amount of gold or silver) by the arts of
    alchemy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   {Multiplying gear} (Mach.), gear for increasing speed.
 
   {Multiplying lens}. (Opt.) See under {Lens}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Multiply \Mul"ti*ply\, v. i.
   1. To become greater in number; to become numerous.
    [1913 Webster]
 
       When men began to multiply on the face of the earth,
       and daughters were born unto them.  --Gen. vi. 1.
    [1913 Webster]
 
   2. To increase in extent and influence; to spread.
    [1913 Webster]
 
       The word of God grew and multiplied. --Acts xii.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   3. To increase amount of gold or silver by the arts of
    alchemy. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 multiply
   adv 1: in several ways; in a multiple manner; "they were
       multiply checked for errors" [ant: {singly}]
   v 1: combine by multiplication; "multiply 10 by 15" [ant:
      {divide}, {fraction}]
   2: combine or increase by multiplication; "He managed to
     multiply his profits" [syn: {multiply}, {manifold}]
   3: have young (animals) or reproduce (organisms); "pandas rarely
     breed in captivity"; "These bacteria reproduce" [syn:
     {breed}, {multiply}]
   4: have offspring or produce more individuals of a given animal
     or plant; "The Bible tells people to procreate" [syn:
     {reproduce}, {procreate}, {multiply}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top