Search result for

เพาะ

(66 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพาะ-, *เพาะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพาะ[V] culture, See also: grow, Example: จุลินทรีย์บางชนิดใช้ในการผลิตอาหารที่เกิดจากการหมัก คือเพาะจุลินทรีย์ให้ผลิตอาหารตามที่ต้องการ, Thai definition: ทำให้เกิด
เพาะ[V] cultivate, See also: plant, grow, Example: ถ้าเรานำเมล็ดไปเพาะในดินหรือในที่เหมาะสม ก็เกิดเป็นพืชตามพันธุ์นั้นๆ, Thai definition: ทำให้งอก
เพาะชำ[V] plant, See also: sow, cultivate, Example: เขาเพาะชำพันธุ์กล้วยไม้พันธุ์ใหม่ในขวดทรงกระบอกสูง, Thai definition: บำรุงและเลี้ยงต้นอ่อนเพื่อนำไปปลูก, เพาะและชำต้นไม้
เพาะปลูก[V] cultivate, See also: plant, grow, Syn. เพาะเลี้ยง, Example: น้ำท่วมคราวนี้ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลต่างๆ ได้, Thai definition: ทำให้ต้นไม้หรือเมล็ดงอกออกมาแล้วเจริญเติบโตต่อไป
เพาะเชื้อ[V] culture, See also: culture germs, sow, propagate, Example: โรงพยาบาลทั่วไปส่วนใหญ่สามารถเพาะเชื้อเพื่อนำมาทำเป็นยารักษาโรคได้, Thai definition: สร้างหรือทำให้เชื้อเกิดมีขึ้นมา
เพาะเลี้ยง[V] grow (plants), See also: raise, cultivate, rear, Example: ชาวสวนรู้จักการทาบกิ่งต่อตาและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจึงทำให้เห็นไม้ดอกมีหลายสีหลากหลายไปจากที่เห็นกันโดยทั่วไป, Thai definition: ทำการเพาะพันธุ์และคอยเลี้ยงให้โต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ[V] raise aquatic animals, See also: keep aquatic animals, germinate aquatic animals, Example: ลุงดำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก, Thai definition: ทำให้สัตว์น้ำเพิ่มผลผลิตขึ้นหรือเติบโตขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพาะก. ทำให้งอก, ทำให้เกิด, เช่น เพาะถั่วงอก, โดยปริยายหมายถึง อาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เพาะนิสัย.
เพาะกายก. บริหารร่างกายเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงโดยวิธียกน้ำหนักเป็นต้น.
เพาะชำน. การเลี้ยงดูต้นไม้ตั้งแต่เป็นเมล็ดจนโตถึงระยะพอที่จะนำไปปลูกที่อื่นได้, การเลี้ยงดูต้นไม้ตั้งแต่ตัดกิ่งไปปักในดินที่ชุ่มน้ำจนกระทั่งรากงอกและแตกใบแล้วนำไปปลูกที่อื่นได้.
เพาะปลูกน. กรรมวิธีในการปลูกและเลี้ยงดูต้นไม้ตั้งแต่เพาะเมล็ด หรือนำต้นที่โตแล้ว หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้น เช่น หัว กิ่ง ใบ ไปปลูกแล้วบำรุงให้เจริญเติบโต.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cultivatedเพาะปลูก [การแพทย์]
Culture Technique, Filter Paperเพาะเลี้ยงบนกระดาษกรอง [การแพทย์]
Medium, Selectiveเพาะเลี้ยงแบบคัดเลือก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Culture's still negative.การเพาะเชื้อยังให้ผลเป็นลบ Adverse Events (2008)
Don't be ridiculous, that'd be inappropriate.อย่าทำเป็นเรื่องตลก นั่นไม่ได้จำเพาะเจาะจง Lucky Thirteen (2008)
He was born with half a stomach and a hole in his heart.เขาเกิดมามีกระเพาะอาหารครึ่งหนึ่ง และหัวใจเขาเป็นรู Pilot (2008)
Abel's stomach surgery went well. But it's putting a strain on his system.การผ่าตัดกระเพาะอาหารของเอเบิลเป็นไปได้ด้วยดี แต่มีการให้เลือดระบบในร่างกายเขา Pilot (2008)
#When your bladder's full you gotta piss #เมื่อกระเพาะปัสสาวะของนายเต็ม นายจะต้องฉี่ออก Pilot (2008)
- Examining the contents of that man's stomach.- ทดสอบบางส่วนของกระเพาะคนที่ตายไป The Mark of Nimueh (2008)
Then I heard about the quarantine.รู้แค่มีการเพาะเชื้อ Day of the Dead (2008)
Why did his stomach twist?ทำไมกระเพาะมันถึงบิดน่ะเหรอคะ? Marley & Me (2008)
I did manage to get a tube down there to relieve some of the gas.ฉันได้สอดท่อเข้าไปในกระเพาะของมันแล้ว\ มันจะช่วยลดแก๊ส Marley & Me (2008)
- I think I untwisted it.-ฉันคิดว่าฉันคงคลายกระเพาะมันแล้วนะ Marley & Me (2008)
The stomach is still twisted. There's still surgery, but-เพราะว่ากระเพาะของมันบิด ยังมีอีกทางนึงคือผ่าตัด แต่.. Marley & Me (2008)
So, it's his stomach again.ก็.. เรื่องกระเพาะเหมือนเดิม Marley & Me (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพาะ[v.] (phǿ) EN: grow ; plant ; cultivate   FR: planter ; faire pousser ; cultiver
เพาะ[v.] (phǿ) EN: breed   FR: élever
เพาะปลูก[v.] (phǿplūk) EN: cultivate ; plant ; grow   FR: cultiver

English-Thai: Longdo Dictionary
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
exclusive economic zone(n) เขตเศรษฐกิจจำเพาะ
mung bean(n) ถั่วเขียว (ถั่วชนิดหนึ่งที่เมล็ดมีสีเขียวนำมาเพาะเป็นถั่วงอก), S. mungbean, R. green bean
cystitis(n) การอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ, การที่กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aquaculture[N] เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
cultivate[VT] เพาะปลูก, Syn. plant, grow, farm
farm[VT] ทำนา, See also: เพาะปลูก, ทำกสิกรรม, เก็บเกี่ยวพืชผล, Syn. cultivate, garden, plow
get in[PHRV] ปลูก, See also: เพาะปลูก
grow[VT] ปลูก, See also: เพาะ, เลี้ยง, Syn. plant, nurture, nurse, Ant. harm, impede
inseminate[VT] ผสมเทียม, See also: เพาะเชื้อ, Syn. fertilize, impregnate
instill[VT] ปลูกฝัง, See also: เพาะ
lay by[PHRV] เพาะปลูกพืชผล, Syn. lay aside
plant[VT] เพาะปลูก, See also: ปลูก, เพาะเลี้ยง, Syn. cultivate, develop
plant in[PHRV] ปลูกใน, See also: เพาะใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abomasum(แอบบะเม' ซัม) n., (pl. abomasa) กระเพาะจริงหรือกระเพาะที่สี่ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
achlorhydria(แอคคลอไฮ' เดรีย) n. ภาวะการไร้กรดเกลือในน้ำย่อยกระเพาะอาหาร
acystinerviaกระเพาะปัสสาวะอัมพาต
agar(อา' การ์, แอก' การ์) n. ผลิตผลคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล, อาหารเลี้ยงเพาะเชื้อ ที่ผสมด้วย agar., Syn. agar-aga
agrology(อะกรอล' โลจี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดินเพาะปลูกเกษตรกรรม, ปฐพีเกษตรกรรม. -agroligic, agrological adj.
agronomics(แอกโรนอม' มิคซฺ) ปฐพีศาสตร์, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินเพาะปลูกสำหรับเกษตรกรรม (science of managing crops)
air bladderถุงลม, กระเพาะปลา., Syn. gas bladder, swim bladder
antacid(แอนแทส' ซิด) n. ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร. -adj. ซึ่งลดกรดในกระเพาะอาหาร
arabinose(อะแร'บิโนส) n. คาร์โบไอเดรทที่ใช้เป็นอาหารเพาะเชื้อโรค. -arabinosic adj.
arable(อา'ระเบิล) adj. เหมาะแก่การเพาะปลูก.

English-Thai: Nontri Dictionary
agriculture(n) เกษตรกรรม,กสิกรรม,การเกษตร,การเพาะปลูก
arable(adj) ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก
belly(n) ท้อง,พุง,กระเพาะ
bladder(n) กระเพาะปัสสาวะ
breed(vt) เพาะ,เลี้ยง,อบรม,ออกลูก,ผสมพันธุ์,ทำให้เกิด
breeder(n) ผู้เพาะ,ผู้ผสมพันธุ์,ผู้เลี้ยง
breeding(n) การเลี้ยง,การอบรม,การเพาะพันธุ์,อากัปกิริยา
callisthenics(n) การบริหารกาย,การเพาะกาย
craw(n) อาหารสัตว์,กระเพาะอาหารสัตว์
crop(n) พืช,ธัญพืช,การเก็บเกี่ยว,การเพาะปลูก,การตัดผมสั้น,ด้ามแส้,เหนียงไก่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mowing tobacco seedling (n) เพาะปลูกกล้ายาสูบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
培う[つちかう, tsuchikau] Thai: เพาะปลูก English: to cultivate

German-Thai: Longdo Dictionary
Wärmekapazität(n) |die, pl. Wärmekapazitäten| ความร้อนจำเพาะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top