ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เพาะ

   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพาะ-, *เพาะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพาะ[V] culture, See also: grow, Example: จุลินทรีย์บางชนิดใช้ในการผลิตอาหารที่เกิดจากการหมัก คือเพาะจุลินทรีย์ให้ผลิตอาหารตามที่ต้องการ, Thai definition: ทำให้เกิด
เพาะ[V] cultivate, See also: plant, grow, Example: ถ้าเรานำเมล็ดไปเพาะในดินหรือในที่เหมาะสม ก็เกิดเป็นพืชตามพันธุ์นั้นๆ, Thai definition: ทำให้งอก
เพาะชำ[V] plant, See also: sow, cultivate, Example: เขาเพาะชำพันธุ์กล้วยไม้พันธุ์ใหม่ในขวดทรงกระบอกสูง, Thai definition: บำรุงและเลี้ยงต้นอ่อนเพื่อนำไปปลูก, เพาะและชำต้นไม้
เพาะปลูก[V] cultivate, See also: plant, grow, Syn. เพาะเลี้ยง, Example: น้ำท่วมคราวนี้ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลต่างๆ ได้, Thai definition: ทำให้ต้นไม้หรือเมล็ดงอกออกมาแล้วเจริญเติบโตต่อไป
เพาะเชื้อ[V] culture, See also: culture germs, sow, propagate, Example: โรงพยาบาลทั่วไปส่วนใหญ่สามารถเพาะเชื้อเพื่อนำมาทำเป็นยารักษาโรคได้, Thai definition: สร้างหรือทำให้เชื้อเกิดมีขึ้นมา
เพาะเลี้ยง[V] grow (plants), See also: raise, cultivate, rear, Example: ชาวสวนรู้จักการทาบกิ่งต่อตาและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจึงทำให้เห็นไม้ดอกมีหลายสีหลากหลายไปจากที่เห็นกันโดยทั่วไป, Thai definition: ทำการเพาะพันธุ์และคอยเลี้ยงให้โต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ[V] raise aquatic animals, See also: keep aquatic animals, germinate aquatic animals, Example: ลุงดำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก, Thai definition: ทำให้สัตว์น้ำเพิ่มผลผลิตขึ้นหรือเติบโตขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพาะก. ทำให้งอก, ทำให้เกิด, เช่น เพาะถั่วงอก, โดยปริยายหมายถึง อาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เพาะนิสัย.
เพาะกายก. บริหารร่างกายเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงโดยวิธียกน้ำหนักเป็นต้น.
เพาะชำน. การเลี้ยงดูต้นไม้ตั้งแต่เป็นเมล็ดจนโตถึงระยะพอที่จะนำไปปลูกที่อื่นได้, การเลี้ยงดูต้นไม้ตั้งแต่ตัดกิ่งไปปักในดินที่ชุ่มน้ำจนกระทั่งรากงอกและแตกใบแล้วนำไปปลูกที่อื่นได้.
เพาะปลูกน. กรรมวิธีในการปลูกและเลี้ยงดูต้นไม้ตั้งแต่เพาะเมล็ด หรือนำต้นที่โตแล้ว หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้น เช่น หัว กิ่ง ใบ ไปปลูกแล้วบำรุงให้เจริญเติบโต.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cultivatedเพาะปลูก [การแพทย์]
Culture Technique, Filter Paperเพาะเลี้ยงบนกระดาษกรอง [การแพทย์]
Medium, Selectiveเพาะเลี้ยงแบบคัดเลือก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hothouses where Himmler cultivated rare plants.เรือนเพาะชำที่ "ฮิมม์เลอร์" ปลูกพืชหายาก Night and Fog (1956)
Doesn't the blood rush to your stomach?ได้ไม่รีบเร่งของเลือดไปยังกระเพาะ อาหารของคุณหรือไม่ Help! (1965)
Sticks in my craw.sticks ในกระเพาะอาหารของ ฉัน ฉันสามารถใช้สิ่งที่มากที่สุด How I Won the War (1967)
Nurse them, caress them, pour water on them.ต้องเพาะเลี้ยง ดูแล ให้น้ำ Blazing Saddles (1974)
The subject should eat hastily, at odd hours, to overload the stomachหัวข้อควรจะกินเร่งรีบ, at odd ชั่วโมง, เพื่อบรรทุกเกินกระเพาะอาหาร Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
See, it wants me. It wants food, but it has no stomach.มันตอบสนองผม มันอยากอาหาร แม้จะไม่มีกระเพาะ Day of the Dead (1985)
you don't feel a certain degree of urgent pressure on the inner wall of your bladder now right at this moment?- ไม่ ไม่รู้สึกถึงแรงดัน ในกระเพาะปัสสาวะ ตอนนี้เหรอ? Spies Like Us (1985)
She was pregnant, in her eight month and was in the last state of stomach cancer.และยังตรวจพบ มะเร็งกระเพาะ Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
I came here to grow fish in my hatchery.ลิตรมาที่นี่เพื่อเติบโตปลาในโรงเพาะฟักของฉัน Bloodsport (1988)
Go for the stomach and stay away from his right leg.ไปสำหรับกระเพาะอาหารและอยู่ห่างจากขาขวาของเขา Bloodsport (1988)
I could name the hard and soft palate, the pharynx, epiglottis and esophagus, the stomach, the spleen, but it doesn't begin to touch on the fact that the gastro- intestinal system, which is your specialty, Dr. Wishniak,...หลอดอาหาร, กระเพาะ, ม้าม... แต่มันเทียบไม่ได้กับ ระบบย่อยอาหาร... Punchline (1988)
Your request is like your intestine.ข้อเสนอของคุณเหมือนกรดในกระเพาะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพาะ[v.] (phǿ) EN: grow ; plant ; cultivate   FR: planter ; faire pousser ; cultiver
เพาะ[v.] (phǿ) EN: breed   FR: élever
เพาะปลูก[v.] (phǿplūk) EN: cultivate ; plant ; grow   FR: cultiver

English-Thai: Longdo Dictionary
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
exclusive economic zone(n) เขตเศรษฐกิจจำเพาะ
mung bean(n) ถั่วเขียว (ถั่วชนิดหนึ่งที่เมล็ดมีสีเขียวนำมาเพาะเป็นถั่วงอก), S. mungbean, R. green bean
cystitis(n) การอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ, การที่กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aquaculture[N] เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
cultivate[VT] เพาะปลูก, Syn. plant, grow, farm
farm[VT] ทำนา, See also: เพาะปลูก, ทำกสิกรรม, เก็บเกี่ยวพืชผล, Syn. cultivate, garden, plow
get in[PHRV] ปลูก, See also: เพาะปลูก
grow[VT] ปลูก, See also: เพาะ, เลี้ยง, Syn. plant, nurture, nurse, Ant. harm, impede
inseminate[VT] ผสมเทียม, See also: เพาะเชื้อ, Syn. fertilize, impregnate
instill[VT] ปลูกฝัง, See also: เพาะ
lay by[PHRV] เพาะปลูกพืชผล, Syn. lay aside
plant[VT] เพาะปลูก, See also: ปลูก, เพาะเลี้ยง, Syn. cultivate, develop
plant in[PHRV] ปลูกใน, See also: เพาะใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abomasum(แอบบะเม' ซัม) n., (pl. abomasa) กระเพาะจริงหรือกระเพาะที่สี่ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
achlorhydria(แอคคลอไฮ' เดรีย) n. ภาวะการไร้กรดเกลือในน้ำย่อยกระเพาะอาหาร
acystinerviaกระเพาะปัสสาวะอัมพาต
agar(อา' การ์, แอก' การ์) n. ผลิตผลคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล, อาหารเลี้ยงเพาะเชื้อ ที่ผสมด้วย agar., Syn. agar-aga
agrology(อะกรอล' โลจี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดินเพาะปลูกเกษตรกรรม, ปฐพีเกษตรกรรม. -agroligic, agrological adj.
agronomics(แอกโรนอม' มิคซฺ) ปฐพีศาสตร์, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินเพาะปลูกสำหรับเกษตรกรรม (science of managing crops)
air bladderถุงลม, กระเพาะปลา., Syn. gas bladder, swim bladder
antacid(แอนแทส' ซิด) n. ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร. -adj. ซึ่งลดกรดในกระเพาะอาหาร
arabinose(อะแร'บิโนส) n. คาร์โบไอเดรทที่ใช้เป็นอาหารเพาะเชื้อโรค. -arabinosic adj.
arable(อา'ระเบิล) adj. เหมาะแก่การเพาะปลูก.

English-Thai: Nontri Dictionary
agriculture(n) เกษตรกรรม,กสิกรรม,การเกษตร,การเพาะปลูก
arable(adj) ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก
belly(n) ท้อง,พุง,กระเพาะ
bladder(n) กระเพาะปัสสาวะ
breed(vt) เพาะ,เลี้ยง,อบรม,ออกลูก,ผสมพันธุ์,ทำให้เกิด
breeder(n) ผู้เพาะ,ผู้ผสมพันธุ์,ผู้เลี้ยง
breeding(n) การเลี้ยง,การอบรม,การเพาะพันธุ์,อากัปกิริยา
callisthenics(n) การบริหารกาย,การเพาะกาย
craw(n) อาหารสัตว์,กระเพาะอาหารสัตว์
crop(n) พืช,ธัญพืช,การเก็บเกี่ยว,การเพาะปลูก,การตัดผมสั้น,ด้ามแส้,เหนียงไก่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mowing tobacco seedling (n) เพาะปลูกกล้ายาสูบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
培う[つちかう, tsuchikau] Thai: เพาะปลูก English: to cultivate

German-Thai: Longdo Dictionary
Wärmekapazität(n) |die, pl. Wärmekapazitäten| ความร้อนจำเพาะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top