ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brighten

B R AY1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brighten-, *brighten*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brighten(vi) ทำให้สว่าง, Syn. lighten, Ant. darken
brighten(vi) สว่าง, See also: สดใส
brighten up(phrv) ทำให้สว่างขึ้น
brighten up(phrv) เพิ่มบรรยากาศที่ดี, See also: ทำให้สดใสขึ้น, ทำให้สนุกสนาน, เพิ่มสีสันให้กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brighten(ไบร'เทิน) vt. ทำให้สว่าง, ทำให้ร่าเริง vi. เปล่งแสง, สว่าง, ร่าเริง, เบิกบาน, Ant. darken

English-Thai: Nontri Dictionary
brighten(vi, vt) สว่างขึ้น, แจ่มใสขึ้น, ร่าเริง, เบิกบาน, สดใส, เปล่งปลั่ง, แจ่มแจ้ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let us brighten this firmament.รัศมีดาราจะพุ่งขึ้นจับท้องฟ้า The Bodyguard (1992)
Brighten upทำหน้าอย่างงั้น, คุณไม่ได้งานแน่ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
And what's more important, it can brighten the eyes.อะไรจะสำคัญไปกว่า มันช่วยบำรุงสายตานะ Initial D (2005)
In another words, lets just brighten up our Palace and imagine... that there actually lives a charming prince that every girl is in love with.ในทางกลับกัน มาทำให้พระราชวังสดใสขึ้นด้วยการคิดซิ ว่าความจริงแล้วมีเจ้าชายที่แสนจะมีเสน่ห์ที่ผู้หญิงทุกคนตกหลุมรัก Episode #1.1 (2006)
hello, Earth. Just popping in to brighten your day.สวัสดี โลก แค่แวะมาช่วยให้วันของคุณสว่างสดใส An Inconvenient Truth (2006)
here, have some sake. it'll brighten your day.นี่, สาเกซักหน่อย เดี๋ยววันนี้ก็สดใส Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Maybe daisies... To brighten up the room.อย่างดอกเดซี่ เอามาประดับห้อง Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
That should brighten his day.มันต้องเป็นวันของเขา Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Oh, and brighten up the tempo. We'll need to keep people awake.โอ้ ปรับให้เร็วขึ้นด้วยนะ ฉันไม่อยากให้คนดูหลับหนะ High School Musical 2 (2007)
- I didn't exactly brighten her day.- ฉันไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นว่างั้น Our Father (2008)
Something to brighten up your room.เอาของบางอย่างมาทำให้ห้องเธอดูสดชื่นขึ้น Fun Town (2008)
. Just a little something to brighten your day.แค่ของเล็กๆน้อยให้เธอชื่นมื่นหน่ะ The Twilight Saga: New Moon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brightenHis face brightened.
brightenSunlight brightens the room.
brightenThe east was brightened by the rising sun.
brightenThe flowers brightened the room.
brightenThe good news brightened me up.
brightenThe return of his daughter brightened his life.
brightenThe sky brightened.
brightenThe sky has brightened.
brightenWhite paint will brighten the room.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจ่าง(v) brighten, See also: clear, lighten, Syn. สว่าง, แจ่มจ้า, สดใส, สุกใส, ชัดเจน, แจ่ม, Ant. มัว, Example: ท้องฟ้ากระจ่างสดใสไม่มีเมฆปกคลุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดเงา[khat-ngao] (v) EN: polish ; burnish ; furbish ; shine ; brighten ; wax  FR: polir ; faire briller ; cirer
สาง[sāng] (v) EN: dawn ; grow light ; brighten ; be dawn
ส่องสว่าง[søng sawāng] (v, exp) EN: illuminate ; shine ; light up ; brighten  FR: illuminer ; irradier

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BRIGHTEN B R AY1 T AH0 N
BRIGHTENS B R AY1 T AH0 N Z
BRIGHTENED B R AY1 T AH0 N D
BRIGHTENING B R AY1 T AH0 N IH0 NG
BRIGHTENING B R AY1 T N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brighten (v) brˈaɪtn (b r ai1 t n)
brightens (v) brˈaɪtnz (b r ai1 t n z)
brightened (v) brˈaɪtnd (b r ai1 t n d)
brightening (v) brˈaɪtnɪŋ (b r ai1 t n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぽうっと[poutto] (adv, vs) (1) (on-mim) shrill whistling sound; (2) reddening or brightening slightly; (3) rush of blood to the head [Add to Longdo]
輝かす[かがやかす, kagayakasu] (v5s, vt) to light up; to brighten [Add to Longdo]
色めく[いろめく, iromeku] (v5k, vi) to colour; to color; to be tinged; to brighten; to grow lively; to become excited; to be stirred [Add to Longdo]
明るむ[あかるむ, akarumu] (v5m, vi) to brighten; to be refreshed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brighten \Bright"en\, v. t. [imp. & p. p. {Brightened}; p. pr. &
   vb. n. {Brightening}.]
 
   Note: [From {Bright}, a.]
   1. To make bright or brighter; to make to shine; to increase
    the luster of; to give a brighter hue to.
    [1913 Webster]
 
   2. To make illustrious, or more distinguished; to add luster
    or splendor to.
    [1913 Webster]
 
       The present queen would brighten her character, if
       she would exert her authority to instill virtues
       into her people.           --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To improve or relieve by dispelling gloom or removing that
    which obscures and darkens; to shed light upon; to make
    cheerful; as, to brighten one's prospects.
    [1913 Webster]
 
       An ecstasy, which mothers only feel,
       Plays round my heart and brightens all my sorrow.
                          --Philips.
    [1913 Webster]
 
   4. To make acute or witty; to enliven. --Johnson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brighten \Bright"en\, v. i. [AS. beorhtan.]
   To grow bright, or more bright; to become less dark or
   gloomy; to clear up; to become bright or cheerful.
   [1913 Webster]
 
      And night shall brighten into day.    --N. Cotton.
   [1913 Webster]
 
      And, all his prospects brightening to the last,
      His heaven commences ere world be past. --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brighten
   v 1: make lighter or brighter; "The paint will brighten the
      room" [syn: {brighten}, {lighten up}, {lighten}] [ant:
      {darken}]
   2: become clear; "The sky cleared after the storm" [syn: {clear
     up}, {clear}, {light up}, {brighten}] [ant: {cloud},
     {overcast}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top