ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grower

G R OW1 ER0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grower-, *grower*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grower[N] ผู้ปลูกต้นไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grower(โกร'เออะ) n. ผู้ปลูก,ผู้เติบโต,สิ่งที่เติบโต
winegrower(ไวน์'โกรเออะ) n. ผู้ปลูกองุ่น,ผู้กลั่นเหล้าองุ่น, See also: winegrowing n.
woolgrower(วูล'โกรเออะ) n. ผู้เลี้ยงแกะหรือสัตว์อื่นเพื่อเอาขนมาทำประโยชน์, See also: woolgrowing n., Syn. wool-grower

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Growers, Slowกลุ่มงอกช้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hair Grower Setน้ำยาปลูกขน เจ คนวางระเบิดบอกว่า Go Go G-Boys (2006)
To pot growers and kids named Sequoia.ปลูกกัญชาและตั้งชื่อลูกว่าซีเควียร์ Today Is the Day: Part 2 (2009)
Aunt sally's is the only grower that ships to the restaurant.อันท์แซลลี่เป็นเพียงผู้ผลิตรายเดียว ที่ส่งของให้กับร้านอาหาร Bad Seed (2009)
So there were spores of American chestnut flower pollen in her mucosa, suggesting that she spent a lot of time on an American chestnut farm, but the only grower in the area is in Hagerstown.มีละอองเกสรดอกเกาลัดอเมริกัน อยู่ในเมือกของเธอ ชี้ว่าเธอใช้เวลามาก The Bump in the Road (2012)
We were visiting relatives, tea growers in Munnar.พวกเราไปเยี่ยมญาติ ที่พิโกรสในเมืองโมนาร Life of Pi (2012)
She watched six rival growers burn to death.แล้วยืนมองเจ้าของฟาร์มคู่แข่งถูกไฟครอกตาย Pizza Box (2013)
Then a couple pot growers grew nervous with me being so near their crop.แล้วก็มีไอ้บ้าสองคนเริ่มเสียสติ ที่เห็นว่าผมมาอยู่ใกล้กับไร่ของเขา Remember the Titans (2013)
This is where all the growers grow their bomb-ass shit.นี่คือที่ปลูกทั้งหมด ผมเติบโตระเบิดตูดของพวกเขา. Scary Movie 5 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāonā-chāorai) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener   FR: fermier [m] ; agriculteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GROWER G R OW1 ER0
GROWERS G R OW1 ER0 Z
GROWERS' G R OW1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grower (n) grˈouər (g r ou1 @ r)
growers (n) grˈouəz (g r ou1 @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Züchter {m} | Züchter {pl}grower | growers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
果樹栽培者[かじゅさいばいしゃ, kajusaibaisha] (n) orchardist; fruit grower [Add to Longdo]
晩生植物[ばんせいしょくぶつ, banseishokubutsu] (n) slow grower [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grower \Grow"er\, n.
   One who grows or produces; as, a grower of corn; also, that
   which grows or increases; as, a vine may be a rank or a slow
   grower.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grower
   n 1: someone concerned with the science or art or business of
      cultivating the soil [syn: {agriculturist},
      {agriculturalist}, {cultivator}, {grower}, {raiser}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top