ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เจริญเติบโต

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจริญเติบโต-, *เจริญเติบโต*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจริญเติบโต(v) grow up, See also: develop, grow, increase, Syn. เจริญวัย, เติบโต, Example: ปลาจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในระยะแรก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Growth, Retardedเจริญเติบโตไม่สมอายุ [การแพทย์]
Growth, Retardedเจริญเติบโตไม่สมอายุ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And when you are growing too old, you will make good... firewood!และเมื่อคุณมีการเจริญเติบโต เก่าเกินไป คุณจะทำฟืนที่ดี! Pinocchio (1940)
You see, Pinocchio, a lie keeps growing and growing... until it's as plain as the nose on your face.คุณจะเห็น ปิโนคีโอ, โกหกทำให้การเจริญเติบโต และการเจริญเติบโตจนกว่าจะ เป็นธรรมดาจมูกบนใบหน้า ของคุณ Pinocchio (1940)
Get some grass if you can.ได้รับใบมีดไม่กี่ของหญ้า เจริญเติบโตถ้าคุณสามารถ How I Won the War (1967)
And I can hear my beard growing.และฉันสามารถได้ยินการ เจริญเติบโตเคราของฉัน Yellow Submarine (1968)
That grow so incredibly highที่เจริญเติบโตได้สูงมากอย่างไม่น่า เชื่อ Yellow Submarine (1968)
Grow yourself a beard.เจริญเติบโตได้ด้วยตัวคุณเอง เครา Mad Max (1979)
The problem in Central America is growing worse.ปัญหาที่เกิดขึ้นในอเมริกากลาง มีการเจริญเติบโตที่เลวร้ายยิ่ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
You can't grow good hot dogs indoors.คุณไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี สุนัขร้อนในบ้าน 2010: The Year We Make Contact (1984)
I've watched you grow up, Indy.ฉันดูเธอเจริญเติบโต, อินดี้. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Hair and fingernails continue to grow.ผมและเล็บมือ ยังคงเจริญเติบโตต่อไป Resident Evil (2002)
The T-virus provides a massive jolt... both to cellular growth... and to those trace electrical impulses."ที-ไวรัส เลี้ยงสมอง กระทั่ง... .. เซลทั้งคู่เจริญเติบโต... Resident Evil (2002)
The scientists within Health Canada looked very carefully at bovine growth hormone and came to very different conclusions than the Food and Drug Administration in the U.S. did.นักวิทยาศาสตร์ของสาธารณสุขแคนาดาตรวจสอบ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของวัวอย่างละเอียดรอบคอบ และได้ข้อสรุปที่แตกต่างจาก อย. The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญเติบโต[jaroēn-toēptō] (v, exp) EN: grow up ; develop ; grow ; increase  FR: grandir ; croître ; se développer

English-Thai: Longdo Dictionary
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blossom out(phrv) พัฒนา, See also: เจริญเติบโต, มีพัฒนาการ, เจริญก้าวหน้า
flourish(vi) งอกงาม, See also: เจริญเติบโต, Syn. grow, thrive
full-grown(adj) เจริญเติบโตเต็มที่, See also: ซึ่งเป็นผู้ใหญ่, Syn. adult, grown-up, mature
grow into(phrv) เจริญเติบโตมากขึ้น, See also: ใหญ่โตมากขึ้น, เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น, Syn. grow from, grow out of
grow up(phrv) เจริญเติบโตขึ้นไปทางทิศหรือด้าน, See also: เติบโตโดยหันไปทางด้าน
grow(vi) เติบโต, See also: เจริญเติบโต, งอกงาม, Syn. increase, thrive
mature(vi) เจริญเติบโต, See also: มีพัฒนาการ, Syn. grow up
outgrow(vt) เจริญเติบโตเร็วกว่า, Syn. grow out of
rise(vi) เจริญเติบโต, See also: เจริญขึ้น, Syn. grow, intensify
thrive(vi) เจริญเติบโตดี, See also: ต้นไม้ เจริญงอกงาม, Syn. grow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allometry(อะลิม' มิทรี) n. การเจริญเติบโตของส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทั้งหมดหรือบางส่วนของสิ่งมีชีวิตนั้น, การวัดหรือสึกษาการเจริญเติบโตแบบนี้., Syn. alloimetry -allometric, alloiometric adj.
alpine(แอล' ไพนฺ, -พิน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับเทือกเขาที่สูง, สูงมาก, ซึ่งยกขึ้นสูง, เกี่ยวกับเทือกเขาแอลพ์, ซึ่งเจริญเติบโตบนภูเขาสูง, มีลักษณะคล้ายเทือกเขาแอลพ์.
antiplastic(แอนทีพลาส' ทิค) adj. ซึ่งบรรเทาหรือป้องกันการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อใหม่
autumn(ออ'ทัมน์) n. ฤดูใบไม้ร่วง, วัยเจริญเติบโตเต็มที่, Syn. harvest time, fall
auxanometer(ออคซะนอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความเจริญเติบโตในขบวนการ auxesis
auxesis(ออกซี'ซิส) n. การเจริญเติบโต (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเพิ่มขนาดของเซลล์)
auxin(ออค'ซิน) n. สารที่เป็นปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช (regulate the growth of plants)
auxo-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "เจริญเติบโต", "การเพิ่ม" ("growth,", "increase")
auxology(ออคซอล'โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
blossom(บลอส'เซึม) n. ดอกไม้, ภาวะที่ดอกกำลังบาน vt. ทำให้ดอกบาน, ดอกบาน, พัฒนา, เจริญเติบโต, See also: blossomy adj. ดูblossom, Syn. flower, Ant. fade

English-Thai: Nontri Dictionary
flower(vi) ออกดอก, มีดอก, เจริญเติบโต
grow(vi, vt) เติบโต, ขึ้น, เจริญเติบโต, งอกงาม, ผุดขึ้น, ปลูก, เพาะปลูก
growth(n) ความเจริญงอกงาม, ความเจริญ, ความเจริญเติบโต
seed(vt) เอาเมล็ดออก, หว่านเมล็ด, เร่งการเจริญเติบโต

German-Thai: Longdo Dictionary
wachstumfördernd(adj) ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumhemmend
wachstumhemmend(adj) ที่ไม่เอื้อ, ยับยั้ง, ขัดขวาง ต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumfördernd
Wachstum(n) |das, nur Sg.| การเจริญเติบโต
Wachstumsrate(ökonomisch) |die, pl.Wachstumsraten| อัตราการเจริญเติบโต
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น, การเจริญเติบโต, ความเจริญรุ่งเรือง, วิวรรธน์, พัฒนา

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top