ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outgrowth

AW1 T G R OW2 TH   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outgrowth-, *outgrowth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outgrowth[N] ผลที่เกิดขึ้น, Syn. consequence, result
outgrowth[N] อวัยวะที่พัฒนามาจากอวัยวะอื่น (ใช้กับสัตว์หรือพืช), See also: ส่วนประกอบที่พัฒนามาจากส่วนประกอบอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outgrowth(เอาทฺ'โกรธ) n. การเจริญเติบโต,การแตกกิ่งก้านสาขา,ผลเพิ่มเติม,ผลพลอยได้,เนื้องอก,ปุ่ม,ตุ่ม,กิ่งก้าน,สาขา,ส่วนงอก

English-Thai: Nontri Dictionary
outgrowth(n) การเติบโต,เนื้องอก,ปุ่ม,กิ่งก้านสาขา,ผลพลอยได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติ่ง[n.] (ting) EN: protrusion ; excrescence ; appendix ; projection ; outgrowth ; protuberance ; bulge ; lump ; wart   FR: excroissance [f] ; protubérance [f] ; appendice [m] ; verrue [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTGROWTH AW1 T G R OW2 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outgrowth (n) ˈautgrouθ (au1 t g r ou th)
outgrowths (n) ˈautgrouθs (au1 t g r ou th s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outgrowth \Out"growth`\, n.
   That which grows out of, or proceeds from, anything; an
   excrescence; an offshoot; hence, a result or consequence.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outgrowth
   n 1: a natural consequence of development [syn: {outgrowth},
      {branch}, {offshoot}, {offset}]
   2: the gradual beginning or coming forth; "figurines presage the
     emergence of sculpture in Greece" [syn: {emergence},
     {outgrowth}, {growth}]
   3: a natural prolongation or projection from a part of an
     organism either animal or plant; "a bony process" [syn:
     {process}, {outgrowth}, {appendage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top