ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เจริญ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจริญ-, *เจริญ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
จุ๋ยเจริญ(name) จุ้ยเจริญ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
เกียรติศักดิ์ เจริญสุข[เกียรติศักดิ์ เจริญสุข] (n) เกียรติตามฐานะของแต่ละบุคคล.เจริญงอกงามในความสุข

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจริญ(v) recite a prayer, See also: chant, pray, Syn. สวด, สาธยาย, Example: เขานิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ในงานขึ้นบ้านใหม่
เจริญ(v) prosper, See also: grow, develop, flourish, wax, thrive, progress, Syn. ก้าวหน้า, เติบโต, งอกงาม, Ant. เสื่อม, Example: พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่ได้อิทธิพลมาจากอินเดียและเกาะชวาเจริญถึงขีดสุดในบริเวณนี้
เจริญตา(v) be pleasant to the eyes, See also: be pleasing to the eyes, Syn. ต้องตา, Example: ถึงแม้ว่าสภาพของห้องน้ำจะไม่เจริญตานัก แต่สาวผู้ให้บริการก็สามารถทำให้เจริญตาได้
เจริญตา(adj) beautiful, See also: pleasing, splendid, gorgeous, attractive, elegant, charming, Syn. น่ารัก, สวย, ต้องตา, Example: สองฝั่งทางเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามและเจริญตายิ่ง
เจริญตา(adv) lovely, See also: pretty, pleasingly, Example: พิธีกรสาวสวยน่ารักดูแล้วเจริญตาเป็นอย่างยิ่ง
เจริญพร(end) yes, See also: form of response used by Buddhist monks, Thai Definition: เป็นคำเริ่มที่ภิกษุสามเณรพูดกับสุภาพชน และเป็นคำรับ
เจริญใจ(v) be pleased, See also: be happy, be highly delighted, be joyful, Syn. เพลินใจ, เบิกบานใจ, สุขใจ, Example: ในงานวันนั้นท่านเดินเข้าร้านนั้นออกร้านนี้ เนื่องจากท่านคงเพลิดเพลิน เจริญใจกับสินค้าต่างๆ
เจริญใจ(adj) pleasing, See also: charming, pleasant, delightful, elegant, attractive, Example: เมื่อเราท้องอิ่มก็ต้องการสิ่งที่เพลิดเพลินเจริญใจทำเพื่อช่วยในการย่อยอาหาร, Thai Definition: ที่ทำให้บันเทิงใจ หรือที่ทำให้เป็นสุข
เจริญใจ(adv) pleasingly, See also: pleasantly, pleasurably, with pleasure, Syn. เพลิดเพลิน, บันเทิงใจ, Example: คนไทยกำลังฉลองปีใหม่กันอย่างเพลิดเพลินเจริญใจ
เจริญรอย(v) follow, Syn. เจริญรอยตาม, Example: การดำเนินชีวิตของผู้คนแต่ละหมู่เหล่าต่างดำเนินชีวิตโดยเจริญรอยตามแบบแผนของสังคมของตน, Thai Definition: ปฏิบัติตาม, ประพฤติตาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจริญ(จะเริน) ก. เติบโต, งอกงาม, ทำให้งอกงาม, เช่น เจริญทางพระราชไมตรี เจริญสัมพันธไมตรี, มากขึ้น
เจริญทิ้ง เช่น เจริญยา, จำเริญยา ก็ว่า
เจริญตัด เช่น เจริญเกศา, จำเริญเกศา ก็ว่า
เจริญสาธยาย, สวด, (ในงานมงคล) เช่น เจริญพระพุทธมนต์.
เจริญตาเจริญใจว. งาม, ต้องตาต้องใจ.
เจริญพรเป็นคำเริ่มที่ภิกษุสามเณรพูดกับสุภาพชน และเป็นคำรับ.
เจริญพันธุ์ว. มีความสามารถในการสืบพันธุ์และแพร่พันธุ์.
เจริญรอยก. ประพฤติ เช่น เจริญรอยตามผู้ใหญ่.
เจริญสมณ-ธรรมก. บำเพ็ญสมณธรรม.
เจริญอาหารก. บริโภคอาหารได้มาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sympodialเจริญทางข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fertileเจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproduceเจริญพันธุ์, สืบแทนพันธุ์, เกิดทดแทน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
orexigenicเจริญอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Development, Fullเจริญเต็มที่แล้ว [การแพทย์]
Distalเจริญงอกยาวออกทางปลาย, ส่วนปลาย, ปลาย, ขอบ, ซึ่งห่างไกลจากลำตัว [การแพทย์]
Fertilityเจริญพันธุ์, ภาวะ, การปฏิสนธิ, ภาวะเจริญพันธุ์, เจริญพันธุ์, การเจริญพันธุ์ [การแพทย์]
Giantismเจริญผิดปกติ, [การแพทย์]
Growเจริญ [การแพทย์]
Growthเจริญงอกงาม, [การแพทย์]
Growth, Half Maximumเจริญได้ครึ่งหนึ่งของการเจริญสูงสุด [การแพทย์]
Growth, Rapid and Luxuriantเจริญได้เร็วและมาก [การแพทย์]
Growth, Retardedเจริญเติบโตไม่สมอายุ [การแพทย์]
Growth, Retardedเจริญเติบโตไม่สมอายุ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No nation can progress with such ideas.ไม่มีประเทศใด เจริญกับระบอบดังกล่าว The Great Dictator (1940)
We have developed speed but have shut ourselves in.เรามีความเร็วในด้านความเจริญ แต่ถูกปิดเอาไว้ The Great Dictator (1940)
And when you are growing too old, you will make good... firewood!และเมื่อคุณมีการเจริญเติบโต เก่าเกินไป คุณจะทำฟืนที่ดี! Pinocchio (1940)
You see, Pinocchio, a lie keeps growing and growing... until it's as plain as the nose on your face.คุณจะเห็น ปิโนคีโอ, โกหกทำให้การเจริญเติบโต และการเจริญเติบโตจนกว่าจะ เป็นธรรมดาจมูกบนใบหน้า ของคุณ Pinocchio (1940)
Get some grass if you can.ได้รับใบมีดไม่กี่ของหญ้า เจริญเติบโตถ้าคุณสามารถ How I Won the War (1967)
And I can hear my beard growing.และฉันสามารถได้ยินการ เจริญเติบโตเคราของฉัน Yellow Submarine (1968)
That grow so incredibly highที่เจริญเติบโตได้สูงมากอย่างไม่น่า เชื่อ Yellow Submarine (1968)
"Let him not breed in great numbers,อย่าให้มันเจริญพันธุ์ไพศาล Beneath the Planet of the Apes (1970)
Hail to the Chief! Hail to the Chief!หัวหน้าจงเจริญ Blazing Saddles (1974)
Grow yourself a beard.เจริญเติบโตได้ด้วยตัวคุณเอง เครา Mad Max (1979)
We can at least behave like civilised people.อย่างน้อยเราควรจะแสดงให้เห็นว่า เป็นคนที่เจริญแล้ว Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Long live Gandhiji! Long live Gandhiji!คานธีจงเจริญ คานธีจงเจริญ Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญ[jaroēn] (v) EN: prosper ; grow ; develop ; flourish ; wax ; thrive ; progress ; bloom  FR: se développer ; croître ; s'étendre ; progresser ; prospérer
เจริญ[jaroēn] (v) EN: recite a prayer
เจริญก้าวหน้า[jaroēnkāonā] (v, exp) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead ; make progress  FR: progresser ; avancer ; aller de l'avant
เจริญขึ้น[jaroēn kheun] (v, exp) EN: develop
เจริญขึ้นและเสื่อมลง[jaroēn kheun lae seūam long] (xp) EN: wax and wane  FR: croître et décroître
เจริญงอกงาม[jaroēn ngøk-ngām] (v, exp) EN: grow ; thrive ; flourish  FR: pousser ; croître ; se développer
เจริญงาช้าง[jaroēn ngā chāng] (x) EN: cut off an elephant's tusk
เจริญตา[jaroēn tā] (v, exp) EN: be pleasant to the eyes ; be pleasing to the eyes  FR: être agréable à l'oeil
เจริญตา[jaroēn tā] (adj) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming  FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (xp) EN: to be pleasing ; look good ; be delighted ; be happy

English-Thai: Longdo Dictionary
civilizer(n) ผู้ที่มีความเจริญ, ผู้ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เช่น Some other called him civilizer and even God! All of them yet, called him "The Great". He was the first man in modern history that took this name., See also: civilize
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera
cobbled street(n) ถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น A cobbled street in a historic city of Lincoln, England.; Pedestrians make their way down a cobbled street in this high-speed clip, with cars buzzing by.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boom(vi) เจริญรุ่งเรือง, Syn. flourish, develop
blossom out(phrv) พัฒนา, See also: เจริญเติบโต, มีพัฒนาการ, เจริญก้าวหน้า
bowl along(phrv) ก้าวหน้า, See also: เจริญก้าวหน้า
burst forth(phrv) เริ่มมีทันที, See also: เจริญทันที
follow in(phrv) ตามรอย, See also: เจริญรอยตาม
expand(vi) เจริญรุ่งเรือง, Syn. relex
flourish(vi) เจริญรุ่งเรือง, See also: รุ่งเรือง, เจริญ, มั่งคั่ง, Syn. thrive, prosper, Ant. decline, decay
flourish(vi) งอกงาม, See also: เจริญเติบโต, Syn. grow, thrive
full-grown(adj) เจริญเติบโตเต็มที่, See also: ซึ่งเป็นผู้ใหญ่, Syn. adult, grown-up, mature
go on with(phrv) เจริญก้าวหน้ากับ (บางสิ่ง), See also: ก้าวหน้ากับ, Syn. bring on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
aclassisภาวะที่เนื้อเยื่อเจริญผิดปกติกลมกลืนเข้ากับเนื้อเยื่อธรรมดา
advance(แอดวานซ'ฺ) vt., vi., n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ, เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง, จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง, ทาบทาม, เกี้ยว, Syn. forward
advanced(แอดวาน'ทฺ') adj. อยู่ข้างหน้า, ดึก, ข้างหน้า, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การเลื่อนตำแหน่ง, Syn. progress, promotion
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
allometry(อะลิม' มิทรี) n. การเจริญเติบโตของส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทั้งหมดหรือบางส่วนของสิ่งมีชีวิตนั้น, การวัดหรือสึกษาการเจริญเติบโตแบบนี้., Syn. alloimetry -allometric, alloiometric adj.
alpine(แอล' ไพนฺ, -พิน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับเทือกเขาที่สูง, สูงมาก, ซึ่งยกขึ้นสูง, เกี่ยวกับเทือกเขาแอลพ์, ซึ่งเจริญเติบโตบนภูเขาสูง, มีลักษณะคล้ายเทือกเขาแอลพ์.
amenity(อะเมน' นิที, อะมี' นิที) n. (pl. amenities) ความสุภาพ, ความอ่อนโยน, ความเจริญหูเจริญตา, Syn. courtesies
antiplastic(แอนทีพลาส' ทิค) adj. ซึ่งบรรเทาหรือป้องกันการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อใหม่
aperitif(เอเพอริทีฟ') n. การดื่มเหล็กเล็กน้อยเพื่อเจริญอาหาร (small drink of alcoholic liquor)

English-Thai: Nontri Dictionary
advance(n) ความก้าวหน้า, ความเจริญ, ความรุดหน้า
advance(vi, vt) ให้ล่วงหน้า, ก้าวหน้า, เจริญ, ขึ้นหน้า, ส่งไปข้างหน้า, เลื่อน(ตำแหน่ง, ยศ, ขั้น)
advancement(n) ความก้าวหน้า, ความเจริญ, ความรุดหน้า, การเลื่อนตำแหน่ง
appetizing(adj) กระตุ้นความต้องการ, เจริญอาหาร, น่ารับประทาน
banzai(int) ทรงพระเจริญ
civilization(n) อารยธรรม, ความเจริญ
develop(vi) พัฒนา, ก้าวหน้า, เจริญ, ล้างรูป, ล้างฟิล์ม
development(n) การพัฒนา, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, วิวัฒนาการ, การล้างฟิล์ม
evolution(n) วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การพัฒนา, พัฒนาการ
evolutionary(adj) ที่มีวิวัฒนาการ, ซึ่งค่อยเป็นค่อยไป, ซึ่งค่อยๆเจริญขึ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
thrive(vi) เจริญ เติบโต ก้าวหน้า รุ่งเรือง eg. The plants will not thrive unless you water them.

German-Thai: Longdo Dictionary
gebildet(adj) ที่มีการศึกษา, ที่ศิวิไลซ์, ที่มีอารยธรรม, ที่เจริญ เช่น Manche Deutsche sind gut gebildet. คนเยอรมันส่วนใหญ่ได้รับการศึกษามาดี
wachsen(vi) |wächst, wuchs, ist gewachsen| เติบโต, เจริญงอกงาม, ยาวขึ้น(เล็บ), ขึ้น(วัชพืช, หญ้า), เพิ่มความเข้มข้นขึ้น(เสียง, ความเกลียด, ความสนใจ)
wachstumfördernd(adj) ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumhemmend
wachstumhemmend(adj) ที่ไม่เอื้อ, ยับยั้ง, ขัดขวาง ต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumfördernd
Wachstum(n) |das, nur Sg.| การเจริญเติบโต
Wachstumsrate(ökonomisch) |die, pl.Wachstumsraten| อัตราการเจริญเติบโต
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น, การเจริญเติบโต, ความเจริญรุ่งเรือง, วิวรรธน์, พัฒนา
gepflasterte Strasseถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น Eine gepflasterte Straße läuft entlang des Kanals in Richtung Stadt. Schon von hier aus könnt Ihr die Kirche sehen.
wohlhabend(adj) ที่เจริญรุ่งเรือง, ที่ร่ำรวย เช่น die wohlhabenden Staaten ประเทศที่เจริญแล้ว

French-Thai: Longdo Dictionary
bon appétit(phrase) ขอให้เจริญอาหาร ขอให้อร่อย (ใช้พูดก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นธรรมเนียมในฝรั่งเศส)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top