ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เติบใหญ่

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เติบใหญ่-, *เติบใหญ่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เติบใหญ่[V] grow up, See also: grow, develop, increase, Syn. โตขึ้น, เติบโต, เจริญ, เจริญเติบโต, Example: แม่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยตนเองตั้งแต่น้อยจนเติบใหญ่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm growing upฉันจะเติบใหญ่ Nobody Knows (2004)
Christ's followers had grown exponentially...... ชาวคริสต์ได้เติบใหญ่จนมิอาจควบคุม... .. The Da Vinci Code (2006)
Grow up and you work the ranch.เกิด และเติบใหญ่ ทำไร่ปศุสัตว์ Flyboys (2006)
Eighteen years passed, and the baby Tristan grew up knowing nothing of his unconventional heritage.18 ปีผ่านไป หนุ่มน้อยคริสตัน เติบใหญ่ หารู้ในสายเลือดพิเศษของตนเองไม่. Stardust (2007)
But never mind how the infant became a boy.แต่เขาเติบใหญ่มาได้อย่างไรนั้น ไม่สำคัญ . Stardust (2007)
Tomorrow night, your little girl will rise vampire.ค่ำพรุ่งนี้ สาวน้อยของคุณจะเติบใหญ่เป็นแวมไพร์ To Love Is to Bury (2008)
Mom, I just wanted to watch Woo-Rahm grow up, you know?แม่ครับ ผมแค่อยากเฝ้าดูแลอูแรมจนเติบใหญ่ แม่ก็รู้ใช่ไหมครับ? Baby and I (2008)
Growing...การเติบใหญ่... With You I'm Born Again (2010)
Did my little Fergus make a big, grownup ogre stink?เฟอร์กัสตัวน้อยของพ่อ... ยักษ์ ! ที่เติบใหญ่ขึ้นพร้อมกลิ่นเหม็น Shrek Forever After (2010)
♪ We were young ♪# เราเติบใหญ่Born This Way (2011)
She's starting to grow on me.เธอเริ่มที่จะเติบใหญ่ขึ้นแล้ว Cyber Threat (2011)
You're not suited to raise children.คุณไม่เหมาะ ที่จะเลี้ยงพวกเขาจนเติบใหญ่ Birth (2011)

English-Thai: Nontri Dictionary
GROWN-grown-up(adj) โตเต็มที่,โตเป็นผู้ใหญ่,เติบโต,เติบใหญ่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top