Search result for

sprout

(67 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sprout-, *sprout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sprout[VI] แตกหน่อ, See also: งอก, ออกหน่อ, Syn. bud, grow, shoot
sprout[VT] ทำให้แตกหน่อ, See also: ทำให้ออกหน่อ, Syn. bud, grow, shoot
sprout[N] หน่อที่งอกใหม่, See also: ต้นอ่อน, Syn. bud, shoot
sprout up[PHRV] งอกงาม, See also: งอก, โผล่, Syn. shoot up
sprout up[PHRV] ผุด, See also: โผล่, Syn. spring up, start up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sprout(สเพราทฺ) vi.,vt. (ทำให้) แตกหน่อ,ออกหน่อ,ออกตุ่ม,งอก,โผล่,เอาหน่อออก,เอาตุ่มออก. n. หน่อ,ตุ่ม, sprouts พืชจำพวก Brassica คล้ายกะหล่ำปลี, Syn. shoot forth
bean sproutsn. ถั่วงอก
brussels sproutn. พืชคล้ายกะหล่ำปลีชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
sprout(n) ตุ่ม,หน่อ,ต้นอ่อน
sprout(vi,vt) แตกกิ่งก้าน,งอก,โผล่,ออกดอก,แตกหน่อ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sproutsเมล็ดงอก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now... either I drink a helluva lot more than I think I do, or you sprouted!แล้วตอนนี้... ถ้าฉันไม่ได้ดื่มหัวราน้ำมากกว่าที่คิด นายก็ต้องงอกได้ว่ะ! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Fresh vegetables, raspberries, pita with cholesterol-less sprouts...ผักสด ราสเบอรี่ ขนมปังที่มีไส้ไขมันต่ำ Hachi: A Dog's Tale (2009)
The seeds won't sprout,เมล็ดมันไม่งอก, Life (2009)
They say they met at a fan group meeting and a romance sprouted.ทั้งสองพบกันที่ปาร์ตี้แฟนมิ้ตติ้ง แล้วความรักก็เริ่มเบ่งบาน The Accidental Couple (That Fool) (2009)
You probably feared I was Professor Sprout.คุณคงกลัวว่า ผมเป็นศจ.สเปร๊าท์ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Yes, and perhaps I should sprout wingsใช่ , และบางทีข้าก็ควรจะแตกหน่อปีกออก Shadow Games (2010)
I stayed up all night singing the clown's aria from Pagliacci to a lima bean sprout.ฉันร้องเพลงโอเปร่าพาลีอาคชี่ ให้ถั่วงอกไลมาฟังทั้งคืน The Pants Alternative (2010)
Good heavens, Meg, you're sprouting up like a weed!ฉันรู้ค่ะ เธอโตขึ้นทุกวี่ทุกวัน And Then There Were Fewer (2010)
It's an egg white wrap on a sprouted wheat tortilla, half a grapefruit and a green drink.มีไข่ขาวกับขนมปังหวีต องุ่นและเครื่องดื่มสุขภาพ Grilled Cheesus (2010)
Tonight's selection: Brussels sprouts.สำหรับคืนนี้ หัวบรัสเซล The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
On the other hand, it might have been the Brussels sprouts.แต่ในทางกลับกัน มันอาจจะเป็นเพราะไอ้เจ้าหัวบรัสเซลก็ได้นะ The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
If I had to buy 20 cents worth of bean sprouts, I only bought 10 cents worth.นี่ยังไม่พอ แม่เก็บเงินทุกอย่างของลูก My Mom (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sproutBean sprouts are eaten as a salad in America.
sproutI don't think that they are valuable just because they have a large crop, but I'm glad when they sprout in great numbers - even when they are poison mushrooms.
sproutNew office buildings seem to be sprouting up all over the city.
sproutThe grass sprouts all over the garden.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้นอ่อน[N] sprout, See also: seedling, sapling, Example: พ่อกำลังเพาะต้นอ่อนของหญ้าในขวดแก้ว, Thai definition: ต้นที่เพิ่งงอกออกมายังมีอายุน้อยอยู่
กล้าไม้[N] seedling, See also: sprout, young plant, Syn. ต้นกล้า, กล้า, Example: โดยทั่วไปสภาพความหนาแน่นของไม้นั้นพบว่า มีลูกไม้และกล้าไม้หนาแน่นตอนเชิงเขาหรือลาดเขา แต่จะมีไม้ใหญ่บริเวณที่เป็นยอดเขา, Count unit: ต้น, Thai definition: พืชที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกในที่อื่น
งอก[V] grow, See also: sprout, develop, produce, increase, Syn. ผลิออก, แตกออก, แตกหน่อ, Ant. ลดลง, น้อยลง, Example: พอลูกนกโตเต็มที่แล้วขนนกจะงอกออกมา, Thai definition: เพิ่มปริมาณมากขึ้น
แตก[V] sprout, See also: bud, be in bud, Syn. ผลิ, Example: ต้นกล้วยหลังบ้านแตกหน่อออกมาเยอะจริงๆ
ทอดยอด[V] sprout, See also: climb on the earth, Syn. เลื้อย, Example: เถาฟักทองทอดยอดไปยาว, Thai definition: เลื้อยไป
กล้า[N] seedling, See also: sprout, young plant, Syn. ต้นกล้า, กล้าไม้, Example: กำนันกำลังนำทีมลูกบ้านพร้อมกล้าไม้ในมือคนละต้นและจอบเสียบจะไปปลูกป่า, Count unit: ต้น, Thai definition: ต้นข้าวที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกที่อื่น, โดยอนุโลม เรียกพืชที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกในที่อื่น
ต้นกล้า[N] young plant, See also: sprout, Syn. หน่อ, กล้า, ต้นอ่อน, Example: ชาวสวนเพาะต้นกล้าแยกไว้ต่างหาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะหล่ำดาว [n. exp.] (kalam dāo) EN: Brussels Sprouts   FR: chou de Bruxelles [m]
ข้าวกล้า[n.] (khāoklā) EN: rice seedlings ; germinating seed ; paddy sprout ; rice shoots   
ขนอ่อน[n. exp.] (khon øn) EN: down ; new hair ; soft hair ; sprouting hair   FR: duvet [m]
กล้า[n.] (klā) EN: rice sprout ; paddy sprout ; seedling ; young plant   FR: plant de riz [m]
งอก[v.] (ngøk) EN: grow ; sprout ; germinate ; shoot ; bud   FR: croître ; pousser ; germer ; bourgeonner
หน่อ[n.] (nø) EN: shoot ; sprout ; bulb   FR: pousse [f] ; bourgeon [m] ; jet [m] ; rejeton [m]
ถั่วงอก[n. exp.] (thūa-ngøk) EN: bean sprouts ; sprout of mung bean   FR: soja [m] ; pousses de soja [fpl] ; germe de soja [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPROUT    S P R AW1 T
SPROUTS    S P R AW1 T S
SPROUTED    S P R AW1 T AH0 D
SPROUTING    S P R AW1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sprout    (v) (s p r au1 t)
sprouts    (v) (s p r au1 t s)
sprouted    (v) (s p r au1 t i d)
sprouting    (v) (s p r au1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Röschen {n} vom Rosenkohl; Kohlsprosse {f} [Ös.] | Röschen {pl} vom Rosenkohl; Kohlsprossen {pl} [Ös.]sprout | sprouts [Add to Longdo]
Schössling {m} | Schösslinge {pl}sprout | sprouts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product [Add to Longdo]
にょきりにょきり[, nyokirinyokiri] (adv-to) (on-mim) (See にょきにょき) feelings; memories; imagined items or dreams that sprout up one after the other [Add to Longdo]
穎割れ大根;貝割れ大根[かいわれだいこん, kaiwaredaikon] (n) (white) radish sprouts [Add to Longdo]
黄韮[きにら, kinira] (n) Chinese yellow chives (Allium tuberosum); Chinese leek sprouts; yellow garlic chives; gau wong [Add to Longdo]
下萌え[したもえ, shitamoe] (n) sprout of a plant shooting from under the soil [Add to Longdo]
下萠(oK)[したもえ, shitamoe] (n) sprouts; shoots [Add to Longdo]
[め, me] (n) sprout; (P) [Add to Longdo]
芽が出る[めがでる, megaderu] (exp,v1) (1) to bud; to sprout; to germinate; (2) (See 目が出る・1) to have luck on one's side; to get lucky [Add to Longdo]
芽ぐむ;萌む[めぐむ, megumu] (v5m,vi) to bud; to sprout [Add to Longdo]
芽を出す[めをだす, mewodasu] (exp,v5s) to sprout; to put forth buds [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miáo, ㄇㄧㄠˊ, ] sprout [Add to Longdo]
萌芽[méng yá, ㄇㄥˊ ㄧㄚˊ, ] sprout; germ of a plant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sprout \Sprout\ (sprout), v. i. [imp. & p. p. {Sprouted}; p. pr.
   & vb. n. {Sprouting}.] [OE. sprouten, spruten; akin to
   OFries. spr[=u]ta, AS. spre['o]tan, D. spruiten, G.
   spriessen, Sw. spruta to squirt, to spout. Cf. {Sprit}, v. t.
   & i., {Sprit} a spar, {Spout}, v. t., {Spurt}.]
   1. To shoot, as the seed of a plant; to germinate; to push
    out new shoots; hence, to grow like shoots of plants.
    [1913 Webster]
 
   2. To shoot into ramifications. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sprout \Sprout\, v. t.
   1. To cause to sprout; as, the rain will sprout the seed.
    [1913 Webster]
 
   2. To deprive of sprouts; as, to sprout potatoes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sprout \Sprout\, n. [Cf. AS. sprote a sprout, sprig; akin to
   Icel. sproti, G. sprosse. See {Sprout}, v. i.]
   1. The shoot of a plant; a shoot from the seed, from the
    stump, or from the root or tuber, of a plant or tree; more
    rarely, a shoot from the stem of a plant, or the end of a
    branch.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. Young coleworts; Brussels sprouts. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   {Brussels sprouts} (Bot.) See under {Brussels}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sprout
   n 1: any new growth of a plant such as a new branch or a bud
   2: a newly grown bud (especially from a germinating seed)
   v 1: produce buds, branches, or germinate; "the potatoes
      sprouted" [syn: {shoot}, {spud}, {germinate}, {pullulate},
      {bourgeon}, {burgeon forth}, {sprout}]
   2: put forth and grow sprouts or shoots; "the plant sprouted
     early this year" [syn: {sprout}, {stock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top