ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sprout

S P R AW1 T   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sprout-, *sprout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sprout[VI] แตกหน่อ, See also: งอก, ออกหน่อ, Syn. bud, grow, shoot
sprout[VT] ทำให้แตกหน่อ, See also: ทำให้ออกหน่อ, Syn. bud, grow, shoot
sprout[N] หน่อที่งอกใหม่, See also: ต้นอ่อน, Syn. bud, shoot
sprout up[PHRV] งอกงาม, See also: งอก, โผล่, Syn. shoot up
sprout up[PHRV] ผุด, See also: โผล่, Syn. spring up, start up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sprout(สเพราทฺ) vi.,vt. (ทำให้) แตกหน่อ,ออกหน่อ,ออกตุ่ม,งอก,โผล่,เอาหน่อออก,เอาตุ่มออก. n. หน่อ,ตุ่ม, sprouts พืชจำพวก Brassica คล้ายกะหล่ำปลี, Syn. shoot forth
bean sproutsn. ถั่วงอก
brussels sproutn. พืชคล้ายกะหล่ำปลีชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
sprout(n) ตุ่ม,หน่อ,ต้นอ่อน
sprout(vi,vt) แตกกิ่งก้าน,งอก,โผล่,ออกดอก,แตกหน่อ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sproutsเมล็ดงอก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They got the Sprout on Sansheng as well.Sansheng เองก็โดนขังใน Sprout ด้วยเช่นกัน Free to Play (2014)
Your belly will grow soft and your back will ache in the night and gray hairs will sprout from your ears.ท้องจะนุ่มหยุ่นและปวดหลังเวลากลางคืน มีขนสีเทางอกจากรูหู Breaker of Chains (2014)
Someone tells their secret and they sprout wings?คนนึงบอกความลับ แล้วจะมีปีกหรอ? Ariel (2013)
The systems appear in recognizable biological settings, too, like the branching in trees, phyllotaxis, and the fruit sprouts of pineapples.ระบบปรากฎให้เห็นในรูปแบบที่สามารถจดจำได้ การแตกกิ่งของต้นไม้ การแตกหน่อของสัปปะรด Perfect Storm (2013)
This ain't a dance for flowers to sprout on the wall.นี่ไม่ใช่งานเต้นรำ ที่ดอกไม้อย่างเรา จะงอกอยู่บนกำแพงซะหน่อย Sadie Hawkins (2013)
"Oh, Richard Hammond will be here on Sunday, we better put the sprouts on now.""ริชาร์ด แฮมมอนด์จะมาวันอาทิตย์ ให้ถั่วงอกเขาเพิ่มหน่อยดีกว่า" Episode #18.3 (2012)
There's nothing in here but old tofu boxes and sprout containers.ไม่มีอะไรเลยในนี้ แต่มีกล่องเต้าหู้และกล่องใส่ถั่วงอก Neighborhood Watch (2012)
Why do men sprout so much rubbish ...ทำไมแกถึงเป็นคนที่แย่ขนาดนี้นะ... Episode #1.5 (2011)
look human... till they sprout out claws and stab you behind your ear to get to your brain.ดูเหมือนมนุษย์... จนกระทั่งมันกางกรงเล็บออกมา และแทงนายจาก กกหู เจาะเข้าสมองนาย The Girl Next Door (2011)
It sprouts faster this way.มันแตกตัวไวมาก The Hot Potato Job (2011)
He's not gonna be able to get out of the district unless he sprouts wings himself.เขาไม่สามารถออกจากพื้นที่นี้ไปได้ นอกจากว่าเขาจะมีปีกบิน Valhalla (2011)
Yes, and perhaps I should sprout wingsใช่ , และบางทีข้าก็ควรจะแตกหน่อปีกออก Shadow Games (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sproutBean sprouts are eaten as a salad in America.
sproutI don't think that they are valuable just because they have a large crop, but I'm glad when they sprout in great numbers - even when they are poison mushrooms.
sproutNew office buildings seem to be sprouting up all over the city.
sproutThe grass sprouts all over the garden.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้นอ่อน[N] sprout, See also: seedling, sapling, Example: พ่อกำลังเพาะต้นอ่อนของหญ้าในขวดแก้ว, Thai definition: ต้นที่เพิ่งงอกออกมายังมีอายุน้อยอยู่
กล้าไม้[N] seedling, See also: sprout, young plant, Syn. ต้นกล้า, กล้า, Example: โดยทั่วไปสภาพความหนาแน่นของไม้นั้นพบว่า มีลูกไม้และกล้าไม้หนาแน่นตอนเชิงเขาหรือลาดเขา แต่จะมีไม้ใหญ่บริเวณที่เป็นยอดเขา, Count unit: ต้น, Thai definition: พืชที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกในที่อื่น
งอก[V] grow, See also: sprout, develop, produce, increase, Syn. ผลิออก, แตกออก, แตกหน่อ, Ant. ลดลง, น้อยลง, Example: พอลูกนกโตเต็มที่แล้วขนนกจะงอกออกมา, Thai definition: เพิ่มปริมาณมากขึ้น
แตก[V] sprout, See also: bud, be in bud, Syn. ผลิ, Example: ต้นกล้วยหลังบ้านแตกหน่อออกมาเยอะจริงๆ
ทอดยอด[V] sprout, See also: climb on the earth, Syn. เลื้อย, Example: เถาฟักทองทอดยอดไปยาว, Thai definition: เลื้อยไป
กล้า[N] seedling, See also: sprout, young plant, Syn. ต้นกล้า, กล้าไม้, Example: กำนันกำลังนำทีมลูกบ้านพร้อมกล้าไม้ในมือคนละต้นและจอบเสียบจะไปปลูกป่า, Count unit: ต้น, Thai definition: ต้นข้าวที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกที่อื่น, โดยอนุโลม เรียกพืชที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกในที่อื่น
ต้นกล้า[N] young plant, See also: sprout, Syn. หน่อ, กล้า, ต้นอ่อน, Example: ชาวสวนเพาะต้นกล้าแยกไว้ต่างหาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะหล่ำดาว [n. exp.] (kalam dāo) EN: Brussels Sprouts   FR: chou de Bruxelles [m]
ข้าวกล้า[n.] (khāoklā) EN: rice seedlings ; germinating seed ; paddy sprout ; rice shoots   
ขนอ่อน[n. exp.] (khon øn) EN: down ; new hair ; soft hair ; sprouting hair   FR: duvet [m]
กล้า[n.] (klā) EN: rice sprout ; paddy sprout ; seedling ; young plant   FR: plant de riz [m]
งอก[v.] (ngøk) EN: grow ; sprout ; germinate ; shoot ; bud   FR: croître ; pousser ; germer ; bourgeonner
หน่อ[n.] (nø) EN: shoot ; sprout ; bulb   FR: pousse [f] ; bourgeon [m] ; jet [m] ; rejeton [m]
ถั่วงอก[n. exp.] (thūa-ngøk) EN: bean sprouts ; sprout of mung bean   FR: soja [m] ; pousses de soja [fpl] ; germe de soja [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPROUT    S P R AW1 T
SPROUTS    S P R AW1 T S
SPROUTED    S P R AW1 T AH0 D
SPROUTED    S P R AW1 T IH0 D
SPROUTING    S P R AW1 T IH0 NG
SPROUTAPHILE    S P R AW1 T AH0 F AY0 L
SPROUTAPHILES    S P R AW1 T AH0 F AY0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sprout    (v) sprˈaut (s p r au1 t)
sprouts    (v) sprˈauts (s p r au1 t s)
sprouted    (v) sprˈautɪd (s p r au1 t i d)
sprouting    (v) sprˈautɪŋ (s p r au1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miáo, ㄇㄧㄠˊ, ] sprout, #5,388 [Add to Longdo]
萌芽[méng yá, ㄇㄥˊ ㄧㄚˊ, ] sprout; germ of a plant, #17,847 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Röschen {n} vom Rosenkohl; Kohlsprosse {f} [Ös.] | Röschen {pl} vom Rosenkohl; Kohlsprossen {pl} [Ös.]sprout | sprouts [Add to Longdo]
Schössling {m} | Schösslinge {pl}sprout | sprouts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product [Add to Longdo]
にょきりにょきり[, nyokirinyokiri] (adv-to) (on-mim) (See にょきにょき) feelings; memories; imagined items or dreams that sprout up one after the other [Add to Longdo]
穎割れ大根;貝割れ大根[かいわれだいこん, kaiwaredaikon] (n) (white) radish sprouts [Add to Longdo]
黄韮[きにら, kinira] (n) Chinese yellow chives (Allium tuberosum); Chinese leek sprouts; yellow garlic chives; gau wong [Add to Longdo]
下萌え[したもえ, shitamoe] (n) sprout of a plant shooting from under the soil [Add to Longdo]
下萠(oK)[したもえ, shitamoe] (n) sprouts; shoots [Add to Longdo]
[め, me] (n) sprout; (P) [Add to Longdo]
芽が出る[めがでる, megaderu] (exp,v1) (1) to bud; to sprout; to germinate; (2) (See 目が出る・1) to have luck on one's side; to get lucky [Add to Longdo]
芽ぐむ;萌む[めぐむ, megumu] (v5m,vi) to bud; to sprout [Add to Longdo]
芽を出す[めをだす, mewodasu] (exp,v5s) to sprout; to put forth buds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sprout \Sprout\ (sprout), v. i. [imp. & p. p. {Sprouted}; p. pr.
   & vb. n. {Sprouting}.] [OE. sprouten, spruten; akin to
   OFries. spr[=u]ta, AS. spre['o]tan, D. spruiten, G.
   spriessen, Sw. spruta to squirt, to spout. Cf. {Sprit}, v. t.
   & i., {Sprit} a spar, {Spout}, v. t., {Spurt}.]
   1. To shoot, as the seed of a plant; to germinate; to push
    out new shoots; hence, to grow like shoots of plants.
    [1913 Webster]
 
   2. To shoot into ramifications. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sprout \Sprout\, v. t.
   1. To cause to sprout; as, the rain will sprout the seed.
    [1913 Webster]
 
   2. To deprive of sprouts; as, to sprout potatoes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sprout \Sprout\, n. [Cf. AS. sprote a sprout, sprig; akin to
   Icel. sproti, G. sprosse. See {Sprout}, v. i.]
   1. The shoot of a plant; a shoot from the seed, from the
    stump, or from the root or tuber, of a plant or tree; more
    rarely, a shoot from the stem of a plant, or the end of a
    branch.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. Young coleworts; Brussels sprouts. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   {Brussels sprouts} (Bot.) See under {Brussels}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sprout
   n 1: any new growth of a plant such as a new branch or a bud
   2: a newly grown bud (especially from a germinating seed)
   v 1: produce buds, branches, or germinate; "the potatoes
      sprouted" [syn: {shoot}, {spud}, {germinate}, {pullulate},
      {bourgeon}, {burgeon forth}, {sprout}]
   2: put forth and grow sprouts or shoots; "the plant sprouted
     early this year" [syn: {sprout}, {stock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top