ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snarl

S N AA1 R L   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snarl-, *snarl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snarl[VI] เห่า, See also: คำราม, ขู่คำราม, Syn. bark, growl, gnarl
snarl[VI] ดุด่าอย่างเกรี้ยวกราด
snarl[VT] ดุด่าอย่างเกรี้ยวกราด, See also: พูดขู่, คำรามใส่
snarl[N] เสียงขู่คำราม, See also: เสียงคำราม, เสียงเห่า, Syn. growl, gnarl
snarler[N] ผู้ดุด่าอย่างเกรี้ยวกราด, See also: ผู้คำราม
snarl at[PHRV] ขู่คำรามใส่ (สัตว์), See also: ขู่ใส่, คำราม
snarl at[PHRV] ตะคอกใส่ (คน), See also: ขู่
snarl up[PHRV] ติดขัด, See also: อุดตัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snarl(สนาร์ล) vi.,vt.,n. (การ) เห่า,คำราม,แยกเขี้ยวคำราม,พูดอย่างโกรธเคือง,พูดตะคอก,เสียงเห่า,เสียงคำราม, See also: snarler n. snarlingly adv., Syn. grumble,growl,snap,grumble

English-Thai: Nontri Dictionary
snarl(n) ความยุ่ง,การเห่า,การคำราม
snarl(vi) คำราม,เห่า,ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
snarled (vt ) เป็นกริยาช่อง 2 และ 3 ของคำว่า snarl ขู่,ตะคอก,คำราม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've got traffic snarl-ups because the electricity is now out to almost every part of Manhattan.การจราจรแน่นิ่งไม่ขยับ เพราะไฟฟ้าเกือบทุกจุดในเมืองดับสนิทไม่มีสัญญานจราจร The Day After Tomorrow (2004)
So she would just randomly click buttons, until the TV was snarled into some unmanageable condition.เธอได้แต่ กดมั่วไปเรื่อย จนกระทั่งทีวี มันทนไม่ไหว จนเจ๊งไปแล้ว Just Like Heaven (2005)
- [ Lion Snarling ] - [Jessica ] Go, Amy!- (เสียงสิงโตร้องกระโชก) Prey (2007)
His thoughts were all red and black and... snarly.ความคิดของเค้า เป็นสีแดง สีดำและ... เกรี้ยวกราด. To Love Is to Bury (2008)
SNARLING Joplin, you spastic!Joplin ไอ้มือซน Episode #1.5 (2008)
[ Snarling ][Snarling] City of Ember (2008)
[rasping, snarling continue][เสียงเคลื่อนไหว ต่อเนื่อง] Night of Desirable Objects (2009)
I'd follow you into a snarling pack of Dobermans!ไม่ต้องห่วง ฉันเจอทางเข้าไปแล้ว G-Force (2009)
Hey, son. Don't you snarl at me. Good dog.ลูกชาย อย่ามาคำรามใส่ฉัน เด็กดี Hitting the Ground (2010)
How did you fix that? HE SNARLSแกแก้มันได้ยังไง? The Eleventh Hour (2010)
SNARLING ECHOESSNARLING ECHOES The Eleventh Hour (2010)
MAN SNAPS AND SNARLS- อะไรน่ะ นั่นคือนักโทษศูนย์หรอ? ใช่ The Eleventh Hour (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snarlA highway is snarled up.
snarlHe snarled out his anger.
snarlThe dog snarled at the salesman.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำราก[V] snarl, See also: growl, Syn. โฮกฮาก, Example: คุณหยุดสำรากวาจาผ่านสื่อมวลชนเสียทีเถิด, Thai definition: พูดโฮกฮาก, พูดเสียงแข็งคล้ายๆ ขู่
การแผดเสียง[N] roar, See also: snarl, bluster, scream, shriek, shout, howl, yowl, squall, bawling, yelling, Syn. การร้อง, การตะโกน, การเปล่งเสียง, การตะเบ็ง, Example: การแผดเสียงมากๆ ทำให้เสียงแหบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แห้[v.] (haē) EN: snarl   
คำราม[v.] (khamrām) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster   FR: grogner ; gronder
แผด[v.] (phaet) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell   FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident

CMU English Pronouncing Dictionary
SNARL    S N AA1 R L
SNARLS    S N AA1 R L Z
SNARLED    S N AA1 R AH0 L D
SNARLING    S N AA1 R L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snarl    (v) snˈaːl (s n aa1 l)
snarls    (v) snˈaːlz (s n aa1 l z)
snarled    (v) snˈaːld (s n aa1 l d)
snarl-up    (n) snˈaːl-ʌp (s n aa1 l - uh p)
snarling    (v) snˈaːlɪŋ (s n aa1 l i ng)
snarl-ups    (n) snˈaːl-ʌps (s n aa1 l - uh p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yín, ˊ, ] snarling of dogs, #445,030 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
噛み付く(P);噛みつく;噛付く;かみ付く[かみつく, kamitsuku] (v5k,vt) to bite (at); to snap at; to snarl at; (P) [Add to Longdo]
雷親父[かみなりおやじ, kaminarioyaji] (n) snarling old man; irascible old man [Add to Longdo]
啀み合い;いがみ合い[いがみあい, igamiai] (n) (1) snarl; snarling; (2) quarrel; wrangling; feud [Add to Longdo]
啀み合う;いがみ合う[いがみあう, igamiau] (v5u,vi) to snarl; to quarrel [Add to Longdo]
縺れ[もつれ, motsure] (n,adj-na) tangle; entanglement; snarl; difficulties; trouble; troubles; snag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snarl \Snarl\, v. t. [From {Snare}, v. t.]
   1. To entangle; to complicate; to involve in knots; as, to
    snarl a skein of thread. "Her snarled hair." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To embarrass; to insnare.
    [1913 Webster]
 
       [The] question that they would have snarled him
       with.                 --Latimer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snarl \Snarl\, n.
   A knot or complication of hair, thread, or the like,
   difficult to disentangle; entanglement; hence, intricate
   complication; embarrassing difficulty.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snarl \Snarl\, v. i. [From {Snar}.]
   1. To growl, as an angry or surly dog; to gnarl; to utter
    grumbling sounds. "An angry cur snarls while he feeds."
    --Dryden & Lee.
    [1913 Webster]
 
   2. To speak crossly; to talk in rude, surly terms.
    [1913 Webster]
 
       It is malicious and unmanly to snarl at the little
       lapses of a pen, from which Virgil himself stands
       not exempted.             --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snarl \Snarl\, n.
   The act of snarling; a growl; a surly or peevish expression;
   an angry contention.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snarl \Snarl\, v. t. [imp. & p. p. {Snarled}; p. pr. & vvb. n.
   {Snarling}.] [Etymol. uncertain.]
   To form raised work upon the outer surface of (thin metal
   ware) by the repercussion of a snarling iron upon the inner
   surface.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snarl
   n 1: a vicious angry growl
   2: an angry vicious expression
   3: something jumbled or confused; "a tangle of government
     regulations" [syn: {tangle}, {snarl}, {maze}]
   v 1: utter in an angry, sharp, or abrupt tone; "The sales clerk
      snapped a reply at the angry customer"; "The guard snarled
      at us" [syn: {snap}, {snarl}]
   2: make a snarling noise or move with a snarling noise; "Bullets
     snarled past us"
   3: twist together or entwine into a confusing mass; "The child
     entangled the cord" [syn: {entangle}, {tangle}, {mat},
     {snarl}] [ant: {disentangle}, {straighten out}, {unsnarl}]
   4: make more complicated or confused through entanglements [syn:
     {snarl}, {snarl up}, {embrangle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top