ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

howl

HH AW1 L   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -howl-, *howl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
howl[N] การเห่าหอน, See also: การคำราม, การหอน
howl[VI] เห่าหอน, See also: คำราม, หอน
howl down[PHRV] ทำให้เสียงดังเพราะโกรธหรือไม่เห็นด้วย, Syn. hoot down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
howl(เฮาลฺ) vt.,vi. หอน,ร้องโหยหวน,หัวเราะเสียงดัง. n. เสียงหอน,เสียงร้องโหยหวน
howling(เฮา'ลิง) adj. ซึ่งทำให้เกิดเสียงร้องโหยหวน,ใหญ่มาก,จำนวนมาก,อย่างยิ่ง. howlingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
howl(n) เสียงหอน,เสียงโหยหวน,เสียงร้อง,เสียงโห่
howl(vi) หอน,ร้อง,โห่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
While the baby howls at the world and every day grows stronger... she shows little sign of recovery.ในขณะที่เด็กร้องโหยหวน โลกและทุกวันเติบโตแข็งแรง ... เธอแสดงให้เห็นสัญญาณ เล็ก ๆ น้อย ๆ ของการกู้คืน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Sir Ludo, canst thou sit by and howl when yon maiden needs our help?เซอร์ ลูโด อย่านั่งแล้วเอาแต่โหยหวนสิ ท่านหญิงของท่านต้องการความช่วยเหลือนะ Labyrinth (1986)
You think Howl is going to town?เธอว่าเขาจะเข้ามาในเมืองไหม? Howl's Moving Castle (2004)
They say Howl tore her heart out.ลือกันว่าฮาวล์ขโมยหัวใจของเธอไปล่ะ Howl's Moving Castle (2004)
No, he wouldn't, Howl only does that to beautiful girls.ไม่หรอก ฮาวล์เลือกเฉพาะสาวสวยๆเท่านั้น Howl's Moving Castle (2004)
I'm sure Howl won't eat the heart of a shrivelled, old lady, like me.ฉันแน่ใจว่าฮาวล์ไม่กินยายแก่หนังเหี่ยวอย่างฉันหรอก Howl's Moving Castle (2004)
That spell keeps me stuck in this castle and Howl treats me like I'm his slave.เวทย์มนตร์นั้นทำให้ข้าติดแหง่กอยู่ที่นี่ แถมฮาวล์ยังใช้ข้ายังกะทาส Howl's Moving Castle (2004)
Only Master Howl knows that.มีแค่ Howl เท่านั้นที่รู้ Howl's Moving Castle (2004)
Or maybe I should tell Howl about our bargain?หรือว่าฉันจะบอกฮาล์วเรื่องข้อเสนอของเราดีมั้ย? Howl's Moving Castle (2004)
If I die, Howl dies too, I hope you know.ถ้าฉันตาย ฮาวล์ก็ตายด้วย หวังว่าเธอคงรู้นะ Howl's Moving Castle (2004)
- Is Howl back?ฮาล์วกลับมาแล้วเหรอ? Howl's Moving Castle (2004)
I don't know why we're doing this. Master Howl hardly eats anything.ทำไมเราต้องไปจ่ายตลาดด้วยล่ะ ทั้งที่มาสเตอร์ฮาล์วไม่กินอยู่แล้ว Howl's Moving Castle (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
howlHe had everyone howling with his stories of all his past bloopers.
howlHis voice was drowned out by the wraith's sudden howl.
howlLast night I heard dogs howling.
howlThe dogs were howling at the moon.
howlThe howls grew louder and louder.
howlThe Sphinx howled with rage.
howlThey howled with laughter.
howlWhat Alice, waiting for a reply, was faced with was a sudden howl. It was a resounding noise, sharp as to burst her ear drums, loud as to reach unto the heavens.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อู้[ADV] howlingly, Thai definition: เสียงอย่างเสียงลมพัด
หอน[V] howl, Example: เสียงเด็กวัดตีกลองเพล สลับกับหมาหอน ฟังดูโหยหวล, Thai definition: ร้องเสียงโหยหวน (ใช้กับสุนัข)
หอน[V] howl, See also: bay, whine, Example: สุนัขกำลังหอนหาตัวเมีย, Thai definition: ร้องเสียงโหยหวน (ใช้กับสุนัข)
เห่าหอน[V] howl, See also: bark, bay, Syn. หอน, เห่า, Example: เมื่อคืนนี้แถวบ้านฉันหมาเห่าหอนทั้งคืน, Thai definition: ส่งเสียงสั้นๆ และร้องเสียงยาวโหยหวน (ใช้แก่สุนัข)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห่าหอน[v. exp.] (hao høn) EN: bark and bowl ; howl ; bark ; bay   
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl   FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
ปล่อยโข่ง[v. exp.] (plǿi khōng) EN: show one's ignorance ; let out a howler   
ส่งเสียง[v.] (songsīeng) EN: cry out ; raise one's voice ; roar ; yell ; shout ; howl ; bawl   

CMU English Pronouncing Dictionary
HOWL HH AW1 L
HOWLE HH AW1 AH0 L
HOWLS HH AW1 L Z
HOWLED HH AW1 L D
HOWLER HH AW1 L ER0
HOWLEY HH AW1 L IY0
HOWLAND HH AW1 L AH0 N D
HOWLETT HH AW1 L IH0 T
HOWLING HH AW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
howl (v) hˈaul (h au1 l)
howls (v) hˈaulz (h au1 l z)
howled (v) hˈauld (h au1 l d)
howler (n) hˈaulər (h au1 l @ r)
howlers (n) hˈauləz (h au1 l @ z)
howling (v) hˈaulɪŋ (h au1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[háo, ㄏㄠˊ, ] howl; bawl, #19,534 [Add to Longdo]
[háo, ㄏㄠˊ, ] howl; bawl; to bark; roar, #41,739 [Add to Longdo]
狂吠[kuáng fèi, ㄎㄨㄤˊ ㄈㄟˋ, ] howl, #53,700 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こん[, kon] (adv-to) (1) (See こつんと) the sound that something makes when it is hit; with a bump; (2) yelp (e.g. of a fox); bark; howl [Add to Longdo]
たけり立つ;猛り立つ;哮り立つ[たけりたつ, takeritatsu] (v5t,vi) (1) (esp. 猛り立つ) to rage; (2) (esp. 哮り立つ) to howl [Add to Longdo]
ハウリング[, hauringu] (n) howling (esp. audio feedback) [Add to Longdo]
遠吠え[とおぼえ, tooboe] (n,vs) howling [Add to Longdo]
泣く(P);哭く(iK)[なく, naku] (v5k) to cry; to weep; to sob; to howl; (P) [Add to Longdo]
吠える(P);吠る(io);吼える[ほえる, hoeru] (v1,vi) to bark; to bay; to howl; to bellow; to roar; to cry; (P) [Add to Longdo]
吠猿;吼猿[ほえざる;ホエザル, hoezaru ; hoezaru] (n) (uk) howler monkey [Add to Longdo]
鳴き交わす[なきかわす, nakikawasu] (v5s) to exchange wooing cries; to cry (howl) to each other [Add to Longdo]
吼え声;吠え声[ほえごえ, hoegoe] (n) bark; howl [Add to Longdo]
咆哮;咆吼[ほうこう, houkou] (n,vs) yell; roar; howl [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Howl \Howl\, v. i. [imp. & p. p. {Howled}; p. pr. & vb. n.
   {Howling}.] [OE. houlen, hulen; akin to D. huilen, MHG.
   hiulen, hiuweln, OHG. hiuwil[=o]n to exult, h?wo owl, Dan.
   hyle to howl.]
   1. To utter a loud, protracted, mournful sound or cry, as
    dogs and wolves often do.
    [1913 Webster]
 
       And dogs in corners set them down to howl.
                          --Drayton.
    [1913 Webster]
 
       Methought a legion of foul fiends
       Environ'd me about, and howled in my ears. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter a sound expressive of distress; to cry aloud and
    mournfully; to lament; to wail.
    [1913 Webster]
 
       Howl ye, for the day of the Lord is at hand. --Is.
                          xiii. 6.
    [1913 Webster]
 
   3. To make a noise resembling the cry of a wild beast.
    [1913 Webster]
 
       Wild howled the wind.         --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   {Howling monkey}. (Zool.) See {Howler}, 2.
 
   {Howling wilderness}, a wild, desolate place inhabited only
    by wild beasts. --Deut. xxxii. 10.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Howl \Howl\, v. t.
   To utter with outcry. "Go . . . howl it out in deserts."
   --Philips.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Howl \Howl\, n.
   1. The protracted, mournful cry of a dog or a wolf, or other
    like sound.
    [1913 Webster]
 
   2. A prolonged cry of distress or anguish; a wail.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 howl
   n 1: a long loud emotional utterance; "he gave a howl of pain";
      "howls of laughter"; "their howling had no effect" [syn:
      {howl}, {howling}, {ululation}]
   2: the long plaintive cry of a hound or a wolf
   3: a loud sustained noise resembling the cry of a hound; "the
     howl of the wind made him restless"
   v 1: emit long loud cries; "wail in self-pity"; "howl with
      sorrow" [syn: {howl}, {ululate}, {wail}, {roar}, {yawl},
      {yaup}]
   2: cry loudly, as of animals; "The coyotes were howling in the
     desert" [syn: {howl}, {wrawl}, {yammer}, {yowl}]
   3: make a loud noise, as of wind, water, or vehicles; "The wind
     was howling in the trees"; "The water roared down the chute"
     [syn: {roar}, {howl}]
   4: laugh unrestrainedly and heartily [syn: {roar}, {howl}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top