Search result for

howl

(67 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -howl-, *howl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
howl[N] การเห่าหอน, See also: การคำราม, การหอน
howl[VI] เห่าหอน, See also: คำราม, หอน
howl down[PHRV] ทำให้เสียงดังเพราะโกรธหรือไม่เห็นด้วย, Syn. hoot down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
howl(เฮาลฺ) vt.,vi. หอน,ร้องโหยหวน,หัวเราะเสียงดัง. n. เสียงหอน,เสียงร้องโหยหวน
howling(เฮา'ลิง) adj. ซึ่งทำให้เกิดเสียงร้องโหยหวน,ใหญ่มาก,จำนวนมาก,อย่างยิ่ง. howlingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
howl(n) เสียงหอน,เสียงโหยหวน,เสียงร้อง,เสียงโห่
howl(vi) หอน,ร้อง,โห่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, what are we howling?ว่าแต่ส่งของอะไร Fast & Furious (2009)
All Howler Hunters will rendezvous at Base Roman Ruin.หน่วย Howler Hunters ทั้งหมด ไปรวมตัวกันที่ฐาน Roman Ruin G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
(WIND HOWLING)(WIND HOWLING) Up (2009)
(WIND HOWLING)(WIND HOWLING) Up (2009)
And here's howling.แล้วนี่หอน Up (2009)
(DOGS HOWLING)(เสียงสุนัยกำลังเห่า) Up (2009)
Quit hurling faeces like a howler monkey, would you?เลิกขว้างปาข้าวของเหมือนลิงสักทีได้มั้ย? Lucifer Rising (2009)
To keep her from the howling windsTo keep her Albification (2009)
(Honks horn) (both) oh! (Dog barks and howls) You think i'm nuts, don't you?โอ้! เธอคิดว่าฉันบ้าไหม Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
It is a river of crap that would send most people howling to the nut house!มันเรื่องไร้สาระ ที่จะส่งคนส่วนมาก โหยหวนไปหลังคาแดง! The Real Ghostbusters (2009)
IT HOWLS................................ The Lady of the Lake (2009)
Did you know that when they get older, they can hear another wolf's howl from ten miles away.แล้วรู้ไหมว่า เมื่อมันโตขึ้น มันจะสามารถได้ยินเสียงหมาป่าตัวอื่นหอนไกลออกไปเป็นสิบไมล์เลย Knowing (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
howlHe had everyone howling with his stories of all his past bloopers.
howlThe howls grew louder and louder.
howlLast night I heard dogs howling.
howlHis voice was drowned out by the wraith's sudden howl.
howlThe Sphinx howled with rage.
howlWhat Alice, waiting for a reply, was faced with was a sudden howl. It was a resounding noise, sharp as to burst her ear drums, loud as to reach unto the heavens.
howlThey howled with laughter.
howlThe dogs were howling at the moon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อู้[ADV] howlingly, Thai definition: เสียงอย่างเสียงลมพัด
หอน[V] howl, Example: เสียงเด็กวัดตีกลองเพล สลับกับหมาหอน ฟังดูโหยหวล, Thai definition: ร้องเสียงโหยหวน (ใช้กับสุนัข)
หอน[V] howl, See also: bay, whine, Example: สุนัขกำลังหอนหาตัวเมีย, Thai definition: ร้องเสียงโหยหวน (ใช้กับสุนัข)
เห่าหอน[V] howl, See also: bark, bay, Syn. หอน, เห่า, Example: เมื่อคืนนี้แถวบ้านฉันหมาเห่าหอนทั้งคืน, Thai definition: ส่งเสียงสั้นๆ และร้องเสียงยาวโหยหวน (ใช้แก่สุนัข)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห่าหอน[v. exp.] (hao høn) EN: bark and bowl ; howl ; bark ; bay   
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl   FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
ปล่อยโข่ง[v. exp.] (plǿi khōng) EN: show one's ignorance ; let out a howler   
ส่งเสียง[v.] (songsīeng) EN: cry out ; raise one's voice ; roar ; yell ; shout ; howl ; bawl   

CMU English Pronouncing Dictionary
HOWL    HH AW1 L
HOWLE    HH AW1 AH0 L
HOWLS    HH AW1 L Z
HOWLED    HH AW1 L D
HOWLER    HH AW1 L ER0
HOWLEY    HH AW1 L IY0
HOWLAND    HH AW1 L AH0 N D
HOWLETT    HH AW1 L IH2 T
HOWLING    HH AW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
howl    (v) (h au1 l)
howls    (v) (h au1 l z)
howled    (v) (h au1 l d)
howler    (n) (h au1 l @ r)
howlers    (n) (h au1 l @ z)
howling    (v) (h au1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こん[, kon] (adv-to) (1) (See こつんと) the sound that something makes when it is hit; with a bump; (2) yelp (e.g. of a fox); bark; howl [Add to Longdo]
たけり立つ;猛り立つ;哮り立つ[たけりたつ, takeritatsu] (v5t,vi) (1) (esp. 猛り立つ) to rage; (2) (esp. 哮り立つ) to howl [Add to Longdo]
ハウリング[, hauringu] (n) howling (esp. audio feedback) [Add to Longdo]
遠吠え[とおぼえ, tooboe] (n,vs) howling [Add to Longdo]
泣く(P);哭く(iK)[なく, naku] (v5k) to cry; to weep; to sob; to howl; (P) [Add to Longdo]
吠える(P);吠る(io);吼える[ほえる, hoeru] (v1,vi) to bark; to bay; to howl; to bellow; to roar; to cry; (P) [Add to Longdo]
吠猿;吼猿[ほえざる;ホエザル, hoezaru ; hoezaru] (n) (uk) howler monkey [Add to Longdo]
鳴き交わす[なきかわす, nakikawasu] (v5s) to exchange wooing cries; to cry (howl) to each other [Add to Longdo]
吼え声;吠え声[ほえごえ, hoegoe] (n) bark; howl [Add to Longdo]
咆哮;咆吼[ほうこう, houkou] (n,vs) yell; roar; howl [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[háo, ㄏㄠˊ, ] howl; bawl; to bark; roar [Add to Longdo]
[háo, ㄏㄠˊ, ] howl; bawl [Add to Longdo]
狂吠[kuáng fèi, ㄎㄨㄤˊ ㄈㄟˋ, ] howl [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Howl \Howl\, v. i. [imp. & p. p. {Howled}; p. pr. & vb. n.
   {Howling}.] [OE. houlen, hulen; akin to D. huilen, MHG.
   hiulen, hiuweln, OHG. hiuwil[=o]n to exult, h?wo owl, Dan.
   hyle to howl.]
   1. To utter a loud, protracted, mournful sound or cry, as
    dogs and wolves often do.
    [1913 Webster]
 
       And dogs in corners set them down to howl.
                          --Drayton.
    [1913 Webster]
 
       Methought a legion of foul fiends
       Environ'd me about, and howled in my ears. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter a sound expressive of distress; to cry aloud and
    mournfully; to lament; to wail.
    [1913 Webster]
 
       Howl ye, for the day of the Lord is at hand. --Is.
                          xiii. 6.
    [1913 Webster]
 
   3. To make a noise resembling the cry of a wild beast.
    [1913 Webster]
 
       Wild howled the wind.         --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   {Howling monkey}. (Zool.) See {Howler}, 2.
 
   {Howling wilderness}, a wild, desolate place inhabited only
    by wild beasts. --Deut. xxxii. 10.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Howl \Howl\, v. t.
   To utter with outcry. "Go . . . howl it out in deserts."
   --Philips.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Howl \Howl\, n.
   1. The protracted, mournful cry of a dog or a wolf, or other
    like sound.
    [1913 Webster]
 
   2. A prolonged cry of distress or anguish; a wail.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 howl
   n 1: a long loud emotional utterance; "he gave a howl of pain";
      "howls of laughter"; "their howling had no effect" [syn:
      {howl}, {howling}, {ululation}]
   2: the long plaintive cry of a hound or a wolf
   3: a loud sustained noise resembling the cry of a hound; "the
     howl of the wind made him restless"
   v 1: emit long loud cries; "wail in self-pity"; "howl with
      sorrow" [syn: {howl}, {ululate}, {wail}, {roar}, {yawl},
      {yaup}]
   2: cry loudly, as of animals; "The coyotes were howling in the
     desert" [syn: {howl}, {wrawl}, {yammer}, {yowl}]
   3: make a loud noise, as of wind, water, or vehicles; "The wind
     was howling in the trees"; "The water roared down the chute"
     [syn: {roar}, {howl}]
   4: laugh unrestrainedly and heartily [syn: {roar}, {howl}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top