ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bluster

B L AH1 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bluster-, *bluster*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bluster(vi) แผดเสียง, See also: ตะคอก, คำราม, ตวาด, คุยโต, Syn. roar
blustery(adj) ซึ่งมีลมพัดแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bluster(บลัส'เทอะ) { blustered, blustering, blusters } vi., n. (การ) พัดอย่างแรง, พัดคำราม, คำราม, กล่าวตะคอก, พูดวางโต, เสียงคำราม, การพัดอย่างแรง, การกล่าวตะคอก, See also: blusterer n. blustery, blusterous adj., Syn. storm, rage, boast
blustering(บลัส'เทอริง) adj. โหมกระหน่ำ, เกิดพายุ, คำราม, บ้าระห่ำ, ซึ่งตะคอก, ขู่ขวัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
bluster(n) การตะคอก, เสียงเอ็ดตะโร, เสียงคำราม
bluster(vi) เอ็ดตะโร, คำราม, ตะคอก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, for all your bluster and your bullshit, you're nothing but cannon-fodder.รู้มั้ย ถึงแกจะทำตัวเป็นฮีโร่งั้นงี้นะ แกก็เป็นแค่คนถือปืนคนนึง ไมสำคัญอะไร Lockout (2012)
All of this bluster about not wanting the child, and then the second she tells you she's ready to get rid of it...ไหนบอกว่าไม่ต้องการลูก แต่พอเฮลีย์บอกว่าเธอพร้อมที่จะเอาลูกออก.. House of the Rising Son (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุยโต(v) brag, See also: bluster, boast, swagger, vaunt, Syn. โม้, โว, คุยโว, Example: เมื่อเขาเมา เขามักจะชอบคุยโตอวดตัวเองว่าตนเป็นคนเก่ง
ยกตนข่มท่าน(v) bluster, See also: swagger, swank, brag, Example: เขาชอบยกตนข่มท่านเสมอจนไม่มีใครคบแล้ว, Thai Definition: พูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่า, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre
คำราม[khamrām] (v) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster  FR: grogner ; gronder
คุยโต[khui tō] (v, exp) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt  FR: se vanter ; se flatter
แผด[phaet] (v) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell  FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident
โว[wō] (v) EN: brag ; boast ; swagger ; vaunt ; bluster ; talk big  FR: se vanter
ยกตนข่มท่าน[yok ton khom than] (v, exp) EN: bluster ; swagger ; swank ; brag  FR: fanfaronner ; se pavaner ; se vanter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BLUSTER B L AH1 S T ER0
BLUSTERY B L AH1 S T ER0 IY0
BLUSTERING B L AH1 S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bluster (v) blˈʌstər (b l uh1 s t @ r)
blusters (v) blˈʌstəz (b l uh1 s t @ z)
blustery (j) blˈʌstəriː (b l uh1 s t @ r ii)
blustered (v) blˈʌstəd (b l uh1 s t @ d)
blustering (v) blˈʌstərɪŋ (b l uh1 s t @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
空威張り[からいばり, karaibari] (n, vs) bluffing; bluster; bravado [Add to Longdo]
大喝一声[だいかついっせい, daikatsuissei] (n, vs) shouting in a thunderous voice; blustering out [Add to Longdo]
大風呂敷[おおぶろしき, ooburoshiki] (n) (1) large furoshiki; (2) big talk; vain boasting or bluster; blowing one's own trumpet; rodomontade [Add to Longdo]
恫喝[どうかつ, doukatsu] (n) intimidation; threat; bluster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bluster \Blus"ter\, v. t.
   To utter, or do, with noisy violence; to force by blustering;
   to bully.
   [1913 Webster]
 
      He bloweth and blustereth out . . . his abominable
      blasphemy.                --Sir T. More.
   [1913 Webster]
 
      As if therewith he meant to bluster all princes into a
      perfect obedience to his commands.    --Fuller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bluster \Blus"ter\, n.
   1. Fitful noise and violence, as of a storm; violent winds;
    boisterousness.
    [1913 Webster]
 
       To the winds they set
       Their corners, when with bluster to confound
       Sea, air, and shore.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Noisy and violent or threatening talk; noisy and boastful
    language. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Noise; boisterousness; tumult; turbulence; confusion;
     boasting; swaggering; bullying.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bluster \Blus"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Blustered}; p. pr. &
   vb. n. {Blustering}.] [Allied to blast.]
   [1913 Webster]
   1. To blow fitfully with violence and noise, as wind; to be
    windy and boisterous, as the weather.
    [1913 Webster]
 
       And ever-threatening storms
       Of Chaos blustering round.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To talk with noisy violence; to swagger, as a turbulent or
    boasting person; to act in a noisy, tumultuous way; to
    play the bully; to storm; to rage.
    [1913 Webster]
 
       Your ministerial directors blustered like tragic
       tyrants.               --Burke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bluster
   n 1: noisy confusion and turbulence; "he was awakened by the
      bluster of their preparations"
   2: a swaggering show of courage [syn: {bravado}, {bluster}]
   3: a violent gusty wind
   4: vain and empty boasting [syn: {braggadocio}, {bluster},
     {rodomontade}, {rhodomontade}]
   v 1: blow hard; be gusty, as of wind; "A southeaster blustered
      onshore"; "The flames blustered"
   2: show off [syn: {boast}, {tout}, {swash}, {shoot a line},
     {brag}, {gas}, {blow}, {bluster}, {vaunt}, {gasconade}]
   3: act in an arrogant, overly self-assured, or conceited manner
     [syn: {swagger}, {bluster}, {swash}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top