ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outgrow

AW2 T G R OW1   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outgrow-, *outgrow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outgrow[VT] เจริญเติบโตเร็วกว่า, Syn. grow out of
outgrown[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ outgrow
outgrowth[N] ผลที่เกิดขึ้น, Syn. consequence, result
outgrowth[N] อวัยวะที่พัฒนามาจากอวัยวะอื่น (ใช้กับสัตว์หรือพืช), See also: ส่วนประกอบที่พัฒนามาจากส่วนประกอบอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outgrow(เอาทฺ'โกร) vt. เจริญเติบโตเร็วกว่า,โตพ้น. vi. โตเกิน,โตพ้น,ปะทุ,โผล่,แตกกิ่งก้านสาขา,งอก
outgrowth(เอาทฺ'โกรธ) n. การเจริญเติบโต,การแตกกิ่งก้านสาขา,ผลเพิ่มเติม,ผลพลอยได้,เนื้องอก,ปุ่ม,ตุ่ม,กิ่งก้าน,สาขา,ส่วนงอก

English-Thai: Nontri Dictionary
outgrow(vt) โตเกินกว่า,โตขึ้น,โตเร็วกว่า
outgrowth(n) การเติบโต,เนื้องอก,ปุ่ม,กิ่งก้านสาขา,ผลพลอยได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, you might outgrow it.- ผมเป็นคนโง่ เธออาจโตเร็วกว่ามันก็ได้ The Little Prince (1974)
For those who never outgrow the wonder.สำหรับผู้ที่ไม่เคยเจริญน่าแปลก ใจ 2010: The Year We Make Contact (1984)
We were both in marriages we'd outgrown.เราเกิดมาเป็นของซึ่งกันและกัน เราต้องการเช่นนั้น The Story of Us (1999)
Are you outgrowing me as a friend?นี่นายจะทำให้ฉันโตขึ้นเป็นเพื่อนนายไม่ได้หรือไง? Metamorphosis (2001)
I could never outgrow you. Other than vertically.ฉันคงไม่ทำให้เธอโตขึ้นได้หรอก ถ้าไม่ใช่ส่วนสูงนะ Metamorphosis (2001)
Um... he did at one time,but andrew's outgrown that.เ่อ่อ.. เคยชอบ แต่ตอนนี้เปลี่ยนรสนิยมแล้ว Welcome to Kanagawa (2008)
Do you think they've outgrown the need to explore?คุณคิดว่าพวกเขาโตเกินกว่า จะเที่ยวเล่นซนหรือยัง Snow Buddies (2008)
Dramatic precedent? well, I think we've outgrown that.คือ ฉันคิดว่า เราก็โตๆกันแล้ว It's a Wonderful Lie (2008)
This conscience of yours, you will outgrow it.จริยธรรมของเธอ อีกหน่อยก็ผ่านพ้นไปเอง Release Me (2009)
And staying in an unhappy marriage... now is not the time or the place... staying in an unhappy marriage, a marriage that I've outgrown, a marriage full of ultimatums and numbness and resentment...และอยู่ ในขีวิตสมรสที่ไม่มีความสุข ตอนนี้ไม่ใช่เวลา หรือสถานที่-- ที่จะต้องจมอยู่กับชีวิตคู่ที่ผิดหวัง ชีวิตคู่ที่หนูนิสัยไม่ดี Holidaze (2009)
Frankly, I've outgrown my sandbox.ฉันนอกเรื่องไปมากละ Beautifully Broken (2010)
It's a long enough time for you to have outgrown your blind allegiance to the authority and their rule of law.เวลาล่วงเลยนานเกินไปแล้ว ที่คุณเพิกเฉย อำนาจของทางการและกฎหมาย Hitting the Ground (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outgrowWeeds will soon outgrow the flowers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติ่ง[n.] (ting) EN: protrusion ; excrescence ; appendix ; projection ; outgrowth ; protuberance ; bulge ; lump ; wart   FR: excroissance [f] ; protubérance [f] ; appendice [m] ; verrue [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTGROW    AW2 T G R OW1
OUTGROWN    AW2 T G R OW1 N
OUTGROWTH    AW1 T G R OW2 TH
OUTGROWING    AW1 T G R OW2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outgrow    (v) ˌautgrˈou (au2 t g r ou1)
outgrown    (v) ˌautgrˈoun (au2 t g r ou1 n)
outgrows    (v) ˌautgrˈouz (au2 t g r ou1 z)
outgrowth    (n) ˈautgrouθ (au1 t g r ou th)
outgrowing    (v) ˌautgrˈouɪŋ (au2 t g r ou1 i ng)
outgrowths    (n) ˈautgrouθs (au1 t g r ou th s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
卒業[そつぎょう, sotsugyou] (n,vs,adj-no) (1) graduation; completion (e.g. of a course); (2) (col) outgrowing something; moving on; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outgrow \Out*grow"\, v. t. [imp. {Outgrew}; p. p. {Outgrown}; p.
   pr. & vb. n. {Outgrowing}.]
   [1913 Webster]
   1. To surpass in growing; to grow more than. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To grow out of or away from; to grow too large, or too
    aged, for; as, to outgrow clothing; to outgrow usefulness;
    to outgrow an infirmity.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outgrow
   v 1: grow too large or too mature for; "I have outgrown these
      clothes"; "She outgrew her childish habits"
   2: grow faster than

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top