ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acquire

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acquire-, *acquire*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquire(vt) ได้รับ, See also: ได้, ได้มา, Syn. get, take, obtain, Ant. lose
acquired(adj) ที่ได้มา
acquirement(n) สิทธิในการครอบครอง, See also: กรรมสิทธิ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquire(อะไคว' เออ) vt.ได้มา, เข้าถือสิทธิ์, เข้ายึด, ได้เรียนรู้, Syn. obtain, get, reap
acquired(อะไคว' เออร์ด) adj. กลายเป็นนิสัย, ในภายหลังที่ได้มา, Syn. gained, procured
acquired characterลักษณะที่ได้มาเนื่องจากสิงแวดล้อม

English-Thai: Nontri Dictionary
acquire(vt) ได้มา, ได้รับ, หามาได้, เข้ายึด
acquirement(n) ของที่ได้มา, การได้มา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acquiredที่ได้มา, -เกิดภายหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquired centric relation; habitual centric relationความสัมพันธ์ในศูนย์ที่ได้มา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquired characteristicลักษณะที่ได้มา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
acquired immune deficiency syndrome; AIDS; syndrome, acquired immunodeficiencyกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquired immunityภูมิคุ้มกันได้มา (หลังเกิด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquired immunodeficiency syndrome; AIDS; syndrome, acquired immune deficiencyกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquired reflex; reflex, conditioned; reflex, trained; response, conditionedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquired toleranceความชิน (ยาหรือสิ่งอื่น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acquireการเสาะหา [การจัดการความรู้]
Acquiredเกิดขึ้นในภายหลัง, เกิดขึ้นภายหลัง, แบบเป็นภายหลัง, เกิดภายหลัง, แบบที่เกิดภายหลัง, เป็นภายหลัง, เป็นทีหลัง, เป็นหลังเกิด, หลังเกิด [การแพทย์]
acquired behaviorพฤติกรรมที่ได้มา, พฤติกรรมส่วนใหญ่ที่พบในสัตว์ที่มีระบบประสาทเจริญดี เกิดจากการเรียนรู้ ฝึกฝนหรือมีประสบการณ์มาก่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Acquired Coagulation Defectsความบกพร่องในการแข็งตัวของเลือดเกิดขึ้นภายหลัง [การแพทย์]
Acquired immunodeficiency syndromeโรคเอดส์หรือกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม, Example: <p>โรคเอดส์เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า human immunodeficiency virus หรือเรียกย่อๆ ว่า HIV (เอชไอวี) โดยเชื้อไวรัสจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวซึ่งมีความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ร่างกาย ทำให้ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำลง จึงทำให้ร่างกายติดเชื้อโรคฉวยโอกาสได้ง่าย เช่น เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และโรคต่างๆ เหล่านี้เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุด <p> <p>เชื้อเอชไอวีติดต่อได้หลายวิธีดังนี้<br/> - การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ ทั้งในรักร่วมเพศและรักต่างเพศ<br/> - การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะในผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นที่มักใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน<br/> - การรับเลือดและองค์ประกอบของเลือด การปลูกถ่ายอวัยวะ การผสมเทียม<br/> - ทารกติดเชื้อจากมารดา โดยทารกอาจได้รับเชื้อแพร่มาตามเลือดสายสะดือ หรือติดเชื้อขณะคลอดจากเลือดและเมือกในช่องคลอด หรือติดเชื้อในระยะเลี้ยงดูโดยได้รับเชื้อจากน้ำนม <p> <p>อาการของโรค<br/> ภายหลังได้รับเชื้อในระยะแรกผู้ติดเชื้อบางรายมีอาการไข้และมีต่อมน้ำเหลืองโตตามซอกคอและซอกรักแร้ อาการเหล่านี้จะเป็นอยู่ไม่นานและหายไปได้เอง เมื่อการติดเชื้อดำเนินต่อไปอีกหลายปี ผู้ป่วยจะมีภูมิคุ้มกันเสื่อมลง ต่อมน้ำเหลืองโตทั่วร่างกาย ต่อมาเริ่มมีอาการ เช่น ไข้เรื้อรัง ท้องร่วงเรื้อรัง มีฝ้าขาวในปาก เมื่อถึงระยะเป็นโรคเอดส์เต็มขั้น ผู้ป่วยจะมีการติดเชื้อฉวยโอกาสและจะเป็นมะเร็งชนิดที่ไม่ค่อยพบในคนทั่วไป นอกจากนี้ผู้ป่วยยังมีอาการทางระบบประสาท เช่น เฉื่อยชา ความจำเสื่อม ผู้ป่วยจะมีน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว <p> <p>ระยะตั้งแต่เชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายจนถึงระยะแสดงอาการโรคเอดส์เต็มขั้นจะกินเวลานานหลายปี ในระหว่างนี้ถ้าต้องการจะทราบว่าติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่สามารถทำได้โดยการตรวจเลือด <p> <p>การรักษา<br/> 1. การดูแลผู้ป่วยโดยทั่วไป เช่น การให้อาหารที่เพียงพอ<br/> 2. การรักษาตามอาการ<br/> 3. การรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส<br/> 4. การให้ยาต้านเชื้อเอชไอวีเพื่อยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส<br/> 5. การให้ยากระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน <br> <br>แหล่งข้อมูล<br> ประเสริฐ ทองเจริญ จันทพงษ์ วะสี และรวงผึ้ง สุทเธนทร์. (2539). กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมหรือโรคเอดส์. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 20, หน้า 242-269). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acquired Immunodeficiency Syndromeกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม, โรคภูมิต้านทานบกพร่อง, ภูมิคุ้มกันบกพร่องภายหลัง, โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง, เอดส์, โรคเอดส์, โรคภูมิต้านทานเสื่อม [การแพทย์]
Acquired immunodeficiency syndrome ; AIDS (Disease)กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
acquireได้มา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Acquire headpiece, Staff of Ra.'ได้รับหมวกเกราะ, ไม้เท้าแห่งรา. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
So it's only natural that our best young minds assume an air of Eastern dignity while greedily assimilating every Western weakness as quickly as they can acquire it.เป็นธรรมชาติที่คนหนุ่มหัวดีของเรา จะรู้จักศักดิ์ศรีของตะวันออก แต่ก็กลับรีบรับเอา Gandhi (1982)
Having failed to acquire its primary target, T-X will resume its default program.เมื่อล้มเหลวจากเป้าหมายหลัก TX จะย้อนกลับไปยังเป้าหมายเริ่มต้น Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Mr. Finn, acquire us an uplink to the squad surveillance network.นายฟินน์ได้รับเราอัปลิงค์ไปยังเครือข่ายการเฝ้าระวังทีม Cubeº: Cube Zero (2004)
Tickets to a music concert. I was able to acquire them through work.บัตรดูคอนเสิร์ตน่ะ ฉันได้มาตอนไปทำงาน Full House (2004)
With this genius, it was easy to acquire alchemy.ไม่นึกเลยว่าจะได้มาใช้จัดการแก Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
When an individual acquires great power, the use or misuse of that power is everything.เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับพลังอันยิ่งใหญ่ การใช้พลังในทางที่ถูกหรือผิดเป็นเรื่องสำคัญ X-Men: The Last Stand (2006)
- We can, of course, acquire more information- - (RIFLE FIRES)เรายังต้องสืบต่อไปก่อน The Illusionist (2006)
Anyone trying to acquire this kind of fuel has to be considered a threat.ใคร ๆ ก็อยากได้เชื้อเพลิงแบบนี้ มาเพื่อใช้ทำการข่มขู่ The Astronaut Farmer (2006)
i needed to acquire information.ฉันต้องการข้อมูล Zod (2006)
However, we have intel that a major counterfeiter is in Los Angeles trying to acquire a new set of printing plates.สายเราบอกว่า นักปลอมแบงก์ตัวเอ้อยู่ในแอลเอ กำลังหาซื้อแม่พิมพ์แบงก์ปลอม Chuck Versus the Crown Vic (2007)
WHO WILL ACQUIRE THIS TREASURE?ใครจะได้สมบัติชิ้นนี้ไป We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acquireA bad habit is easily acquired.
acquireHastily acquired knowledge was not enough to solve the problem.
acquireHe acquired a large fortune.
acquireHe acquired American citizenship.
acquireHe acquired a vast amount of wealth in these few years.
acquireHe acquired education late in his life.
acquireHe acquired French quickly.
acquireHe acquired French when he was young.
acquireHe acquired Russian quickly.
acquireHe acquired some knowledge about Ben.
acquireHe acquired the ability to speak English.
acquireHe acquired the habit of smoking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอดส์(n) Acquired Immune Deficiency Syndrome, See also: AIDS, Syn. โรคภูมิคุมกันบกพร่อง
ยึดครอง(v) occupy, See also: acquire, take possession of forcefully, hold, possess, Syn. ครอบครอง, ยึดกุม, ครอง, กุม, ถือครอง, Example: ในคริสต์ศตวรรษที่7 ดัตช์เข้ายึดครองปัตตาเวียอาณาจักรโบราณของอินโดนีเซีย, Thai Definition: เข้าถือสิทธิครอบครอง
สมภาร(n) accumulated good deeds, See also: acquired merit, Thai Definition: บุญที่สะสมไว้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอดส์(n) AIDS, See also: acquired immune deficiency syndrome, Syn. โรคเอดส์, โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง, Example: ในปัจจุบันคนยอมรับเรื่องเอดส์มากขึ้น เพราะสถานการณ์เอดส์เข้าใกล้ตัวแล้ว, Notes: (อังกฤษ)
ชุบตัว(v) acquire knowledge, See also: learn, have further education, Syn. เพิ่มพูนความรู้, เพิ่มคุณค่า, Example: เขาเชื่อว่าการไปศึกษาในประเทศตะวันตกก็เท่ากับไปชุบตัว, Thai Definition: โดยปริยายหมายถึงไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู้สูงขึ้น ดีขึ้น โดยมากหมายถึงในยุโรปและอเมริกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรลุ[banlu] (v) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill  FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
ได้[dāi = dai] (v) EN: get ; obtain ; acquire ; receive ; earn ; gain ; win ; attain  FR: avoir ; obtenir ; produire ; gagner
ได้มา[dāi mā] (v) EN: acquire ; obtain ; gain ; get  FR: acquérir ; obtenir
ได้รับ[dāirap] (v) EN: receive ; obtain ; gain ; get ; take ; acquire ; garner  FR: recevoir ; obtenir ; récolter ; gagner ; remporter ; décrocher (fig. - fam.)
ได้เรียนรู้[dāi rīenrū] (v) EN: acquire
จัดหาเงินทุน[jathā ngoenthun] (v, exp) EN: acquire capital ; raise capital
รับ[rap] (v) EN: receive ; accept ; get ; obtain ; acquire ; take ; pick up ; be given  FR: recevoir ; accueillir ; accepter ; prendre ; réceptionner ; récolter ; recueillir
ซื้อหา[seūhā] (v) EN: buy ; purchase ; acquire  FR: acheter ; acquérir
สินเดิม[sindoēm] (v) EN: property acquired before marriage ; bride's portion ; groom's portion ; dower ; dowry ; dot ; marriage settlement  FR: biens propres [ mpl ] ; dot [ f ]
สินสมรส[sinsomrot] (n) EN: property acquired during marriage ; property increment  FR: acquêts [ mpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
acquire
acquired
acquirer
acquires
acquirers
acquirer's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acquire
acquirer
acquired
acquires
acquirers
acquirement
acquirements

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
获得性[huò dé xìng, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] acquired (i.e. not inborn) #50,369 [Add to Longdo]
获得性免疫[huò dé xìng miǎn yì, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ,      /     ] acquired immunity [Add to Longdo]
获得性阅读障碍[huò dé xìng yuè dú zhàng ài, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄓㄤˋ ㄞˋ,        /       ] acquired dyslexia [Add to Longdo]
习得性[xí dé xìng, ㄒㄧˊ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] acquired; learned [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gutgläubig erwerbenacquire in good faith [Add to Longdo]
käuflich erwerbenacquire by purchase [Add to Longdo]
unentgeltlich erwerbenacquire gratuitously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とく, toku] (v2a-s, vt) (1) (See 得る・うる) to get; to acquire; to obtain; to procure; to earn; to win; to gain; to secure; to attain; (2) (as 〜することを得, etc.) to be possible #716 [Add to Longdo]
得る[うる, uru] (suf) (1) (after the -masu stem of a verb) to be able to ...; can ...; (exp) (2) (See 得・う, 得る・える) to get; to acquire; to obtain; to procure; to earn; to win; to gain; to secure; to attain; (P) #1,560 [Add to Longdo]
得る(P);獲る[える, eru] (v1, vt) (1) (獲る esp. refers to catching wild game, etc.) to get; to acquire; to obtain; to procure; to earn; to win; to gain; to secure; to attain; (suf, v1, vt) (2) (得る only) (See 得ない, 得る・うる) (after the -masu stem of a verb) to be able to ..., can ...; (P) #1,560 [Add to Longdo]
付く[づく, duku] (v5k, vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf, v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) #7,839 [Add to Longdo]
覚える(P);憶える[おぼえる, oboeru] (v1, vt) (1) to memorize; to memorise; to commit to memory; to learn by heart; to bear in mind; to remember; (2) (覚える only) to learn; to pick up; to acquire; (3) (覚える only) to feel; (4) (覚える only) to think; to regard; (P) #14,800 [Add to Longdo]
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
アクワイア;アクワイヤ[akuwaia ; akuwaiya] (vs) acquire [Add to Longdo]
獲得形質[かくとくけいしつ, kakutokukeishitsu] (n) acquired characteristics (as opposed to inherited) [Add to Longdo]
獲得免疫[かくとくめんえき, kakutokumen'eki] (n) acquired immunity [Add to Longdo]
既得[きとく, kitoku] (adj-no, n) vested; already acquired [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquire \Ac*quire"\, v. t. [imp. & p. p. {Acquired}; p. pr. &
   vb. n. {Acquiring}.] [L. acquirere, acquisitum; ad + quarere
   to seek for. In OE. was a verb aqueren, fr. the same, through
   OF. aquerre. See {Quest}..]
   To gain, usually by one's own exertions; to get as one's own;
   as, to acquire a title, riches, knowledge, skill, good or bad
   habits.
   [1913 Webster]
 
      No virtue is acquired in an instant, but step by step.
                          --Barrow.
   [1913 Webster]
 
      Descent is the title whereby a man, on the death of his
      ancestor, acquires his estate, by right of
      representation, as his heir at law.   --Blackstone.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To obtain; gain; attain; procure; win; earn; secure. See
     {Obtain}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acquire
   v 1: come into the possession of something concrete or abstract;
      "She got a lot of paintings from her uncle"; "They acquired
      a new pet"; "Get your results the next day"; "Get
      permission to take a few days off from work" [syn: {get},
      {acquire}]
   2: take on a certain form, attribute, or aspect; "His voice took
     on a sad tone"; "The story took a new turn"; "he adopted an
     air of superiority"; "She assumed strange manners"; "The gods
     assume human or animal form in these fables" [syn: {assume},
     {acquire}, {adopt}, {take on}, {take}]
   3: come to have or undergo a change of (physical features and
     attributes); "He grew a beard"; "The patient developed
     abdominal pains"; "I got funny spots all over my body";
     "Well-developed breasts" [syn: {grow}, {develop}, {produce},
     {get}, {acquire}]
   4: locate (a moving entity) by means of a tracking system such
     as radar
   5: win something through one's efforts; "I acquired a passing
     knowledge of Chinese"; "Gain an understanding of
     international finance" [syn: {acquire}, {win}, {gain}] [ant:
     {lose}]
   6: gain knowledge or skills; "She learned dancing from her
     sister"; "I learned Sanskrit"; "Children acquire language at
     an amazing rate" [syn: {learn}, {larn}, {acquire}]
   7: gain through experience; "I acquired a strong aversion to
     television"; "Children must develop a sense of right and
     wrong"; "Dave developed leadership qualities in his new
     position"; "develop a passion for painting" [syn: {develop},
     {acquire}, {evolve}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top