ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เติบโต

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เติบโต-, *เติบโต*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เติบโต(v) prosper, See also: grow, develop, flourish, wax, thrive, progress, Syn. ก้าวหน้า, เจริญ, Ant. เสื่อม, Example: บริษัทนี้เติบโตอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี
เติบโต(v) grow, See also: thrive, flourish, Syn. เติบใหญ่, โตขึ้น, โต, Ant. แคระแกร็น, Example: ลักษณะพิเศษของเด็กวัยรุ่นก็คือ ร่างกายเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็ว รวมทั้งความคิดและอารมณ์ก็เติบโตตามไปด้วย, Thai Definition: มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือสูงขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เติบโตก. โตขึ้น เช่น ร่างกายเติบโต ต้นไม้เติบโต, เติบใหญ่ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
isotropicเติบโตเท่ากันทุกทิศทาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gigantismเติบโตมากผิดปกติ, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't let the wish grow cold!อย่าปล่อยให้ความปรารถนา เติบโตเย็น! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And when you are growing too old, you will make good... firewood!และเมื่อคุณมีการเจริญเติบโต เก่าเกินไป คุณจะทำฟืนที่ดี! Pinocchio (1940)
You see, Pinocchio, a lie keeps growing and growing... until it's as plain as the nose on your face.คุณจะเห็น ปิโนคีโอ, โกหกทำให้การเจริญเติบโต และการเจริญเติบโตจนกว่าจะ เป็นธรรมดาจมูกบนใบหน้า ของคุณ Pinocchio (1940)
It's a pity you have to grow up.น่าเสียดายที่คุณต้องเติบโต Rebecca (1940)
It ought to give you the thrill of your life, Max, to watch my son grow bigger day by day and to know that when you die, Manderley will be his. ""ที่ต้องคอยเฝ้ามองลูกชายของฉัน เติบโตขึ้นทุกวัน และเมื่อคุณตายไป..." "เเมนเดอเลย์ก็จะตกเป็นของเขา" Rebecca (1940)
We're here to decide his innocence or guilt, not to go into the reasons why he grew up the way he did.ที่จะไม่ไปเป็นเหตุผลที่เขาเติบโตขึ้นมาวิธีที่เขาทำ 12 Angry Men (1957)
The idea as I see it is that we expand the molecules and the ring grows bigger and drops off.คือการที่เราขยายโมเลกุล และแหวนเติบโตใหญ่และมันหยด ออก มีอะไรค่าไฟฟ้าของคุณคืออย่างไร Help! (1965)
Get some grass if you can.ได้รับใบมีดไม่กี่ของหญ้า เจริญเติบโตถ้าคุณสามารถ How I Won the War (1967)
- It takes all sorts.ลัทธิฟาสซิสต์คือสิ่งที่คุณ เติบโตออกมาจาก How I Won the War (1967)
And I can hear my beard growing.และฉันสามารถได้ยินการ เจริญเติบโตเคราของฉัน Yellow Submarine (1968)
That grow so incredibly highที่เจริญเติบโตได้สูงมากอย่างไม่น่า เชื่อ Yellow Submarine (1968)
Where ground is soft most often grows, ในกรณีที่พื้นดินนุ่มส่วนใหญ่มักจะ เติบโตขึ้น Yellow Submarine (1968)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เติบโต[toēptō] (v) EN: grow ; grow up  FR: croître ; s'agrandir

English-Thai: Longdo Dictionary
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
big(adj) เติบโตแล้ว, See also: เป็นผู้ใหญ่, Syn. grown-up
blossom(vi) พัฒนา, See also: เติบโต, Syn. bloom
develop from(phrv) พัฒนาจาก, See also: เติบโตจาก
develop(vi) พัฒนา, See also: เติบโต, เจริญ, วิวัฒนาการ
grow apace(phrv) เติบโตอย่างรวดเร็ว, See also: โตเร็ว, เจริญเร็ว
grow apart(phrv) เติบโตกันไปคนละทาง, Ant. grow together
grow away from(phrv) เติบโตห่างจาก
grow down(phrv) เติบโตขึ้น, Syn. grow up
grow from(phrv) ปลูกจาก, See also: เติบโตจาก, Syn. grow into, grow out of
grow up(phrv) เจริญเติบโตขึ้นไปทางทิศหรือด้าน, See also: เติบโตโดยหันไปทางด้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allometry(อะลิม' มิทรี) n. การเจริญเติบโตของส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทั้งหมดหรือบางส่วนของสิ่งมีชีวิตนั้น, การวัดหรือสึกษาการเจริญเติบโตแบบนี้., Syn. alloimetry -allometric, alloiometric adj.
alpine(แอล' ไพนฺ, -พิน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับเทือกเขาที่สูง, สูงมาก, ซึ่งยกขึ้นสูง, เกี่ยวกับเทือกเขาแอลพ์, ซึ่งเจริญเติบโตบนภูเขาสูง, มีลักษณะคล้ายเทือกเขาแอลพ์.
antiplastic(แอนทีพลาส' ทิค) adj. ซึ่งบรรเทาหรือป้องกันการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อใหม่
autumn(ออ'ทัมน์) n. ฤดูใบไม้ร่วง, วัยเจริญเติบโตเต็มที่, Syn. harvest time, fall
auxanometer(ออคซะนอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความเจริญเติบโตในขบวนการ auxesis
auxesis(ออกซี'ซิส) n. การเจริญเติบโต (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเพิ่มขนาดของเซลล์)
auxin(ออค'ซิน) n. สารที่เป็นปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช (regulate the growth of plants)
auxo-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "เจริญเติบโต", "การเพิ่ม" ("growth,", "increase")
auxology(ออคซอล'โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
blossom(บลอส'เซึม) n. ดอกไม้, ภาวะที่ดอกกำลังบาน vt. ทำให้ดอกบาน, ดอกบาน, พัฒนา, เจริญเติบโต, See also: blossomy adj. ดูblossom, Syn. flower, Ant. fade

English-Thai: Nontri Dictionary
flower(vi) ออกดอก, มีดอก, เจริญเติบโต
genetic(adj) เกี่ยวกับการเติบโต, เกี่ยวกับการเกิด, เกี่ยวกับพันธุศาสตร์
grow(vi, vt) เติบโต, ขึ้น, เจริญเติบโต, งอกงาม, ผุดขึ้น, ปลูก, เพาะปลูก
GROWN-grown-up(adj) โตเต็มที่, โตเป็นผู้ใหญ่, เติบโต, เติบใหญ่
growth(n) ความเจริญงอกงาม, ความเจริญ, ความเจริญเติบโต
outgrowth(n) การเติบโต, เนื้องอก, ปุ่ม, กิ่งก้านสาขา, ผลพลอยได้
seed(vt) เอาเมล็ดออก, หว่านเมล็ด, เร่งการเจริญเติบโต
thrive(vi) เจริญ, เติบโต, งอกงาม, สมบูรณ์, เฟื่องฟู, ก้าวหน้า
vegetate(vi) เติบโต, อยู่เฉยๆ, งอก, แพร่พันธุ์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
育つ[そだつ, sodatsu] TH: เติบโต  EN: to raise (child)

German-Thai: Longdo Dictionary
wachsen(vi) |wächst, wuchs, ist gewachsen| เติบโต, เจริญงอกงาม, ยาวขึ้น(เล็บ), ขึ้น(วัชพืช, หญ้า), เพิ่มความเข้มข้นขึ้น(เสียง, ความเกลียด, ความสนใจ)
wachstumfördernd(adj) ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumhemmend
wachstumhemmend(adj) ที่ไม่เอื้อ, ยับยั้ง, ขัดขวาง ต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumfördernd
Wachstum(n) |das, nur Sg.| การเจริญเติบโต
Wachstumsrate(ökonomisch) |die, pl.Wachstumsraten| อัตราการเจริญเติบโต
Spargel(n) |der, pl. Spargel| หน่อไม้ฝรั่ง (พืชซึ่งเติบโตใต้ดิน มีลักษณะเป็นท่อนสีขาวหรือเขียว)
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น, การเจริญเติบโต, ความเจริญรุ่งเรือง, วิวรรธน์, พัฒนา

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top