ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

systematically

S IH2 S T AH0 M AE1 T IH0 K L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -systematically-, *systematically*, systematical
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
systematically(adv) ตามระบบ, ตามแนวการ, อย่างเป็นระบบ, อย่างมีระเบียบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But over two million civilians, mostly peasants farmers and their families, have been systematically slaughtered by invading Russian armies.ประชากรมากกว่า 2 ล้านคน ส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกร ชาวไร่Nชาวนากับครอบครัวพวกเขา กำลังถูกกองทัพรัสเซียรุกราน เข่นฆ่า Rambo III (1988)
her doctor, her uncle -- everyone who ever knew her systematically wiped off the map one at a time.หมอของแม่, ลุงของแม่-- ทุกคนที่เคยรู้จักกับแม่ ถูกลบออกจากโลกอย่างต่อเนื่อง ไปทีละคนๆ The Kids Are Alright (2007)
Kendrick and his company Ultima National Resources have systematically ravaged the environment.เคนดริกกับบริษัทอัลติม่า เนชั่นแนล ของเขามี ระบบที่ทำลายสภาวะแวดล้อม A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Ultima national resources have systematically ravaged the environment.ระบบของบริษัทอัลติมาเนชันแนลรีสอร์ทได้ทำลายสิ่งแวดล้อม New York Sucks (2009)
Systematically murdered.ที่เป็นระบบ เช่นนี้ Law Abiding Citizen (2009)
They move collectively and systematically from the higher ground to the lower ground.พวกเขาย้ายไปรวมกันและเป็นระบบ จากพื้นดินที่สูงขึ้นเพื่อพื้นดินที่ต่ำ กว่า Is There an Edge to the Universe? (2011)
Somebody is systematically knocking off the members of SEAL Team Nine.มีคนตามเก็บสมาชิกทีม 9 ของหน่วยซีลอย่างเป็นระบบ Kame'e (2011)
I know that you think that he was kind to you, that he saved you, but the truth is... he systematically pulled you apart, Brody... piece by piece until there was nothing left but pain.ฉันรู้คุณคิดว่าเขามีเมตตาต่อคุณ เขาช่วยชีวิตคุณ แต่ความจริงก็คือ... เขาทำลายตัวตนคุณอย่างเป็นระบบ โบรดี้ Q&A (2012)
Compendium? It's a collection of things, especially one systematically organized.คอมเพนเดียม มันเป็นของสะสม A Little Slice of Kevin (2012)
Why do you systematically avoid meeting me?ทำไมคุณหลบเลี่ยงไม่ยอมพบผมตลอดเลย The Best Offer (2013)
Systematically altered the transaction headers to conceal the true source of the funds.ระบบได้เปลี่ยนแปลง การถ่ายโอนคืนหน้า เกิดการปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุน Uh... Oh... Ah... (2013)
Oliver Queen systematically took down the worst of Starling City's corrupt and powerful...โอลิเวอร์ ควีน ได้จัดการถอนราก พวกที่มีอำนาจ ชั่วช้าแห่งเมืองสตาร์ลิ่ง Arrow: Year One (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีระบบ(adv) systematically, See also: methodically, in an orderly way, Syn. มีระบบระเบียบ, Example: ในแผนกของเรานั้นทำงานกันอย่างมีระบบ
อย่างเป็นระบบ(adv) systematically, See also: orderly, methodically, Syn. อย่างมีระบบ, Example: ค่านิยมทางสังคมที่แฝงเร้นอยู่ในละครทีวีถูกฉายออกมาให้เห็นอย่างเป็นระบบ
กิจจะลักษณะ(adv) formally, See also: systematically, seriously, officially, regularly, methodically, Example: เราได้รู้จักกันอย่างเป็นกิจจะลักษณะมากขึ้น, Thai Definition: เป็นการเป็นงาน, เป็นเรื่องเป็นราว, เป็นระเบียบเรียบร้อย, เป็นทางการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นการเป็นงาน[pen kān pen ngān] (adv) EN: seriously ; earnestly ; systematically ; conscientiously ; in a businesslike manner
ทำงานลักลั่น[thamngān laklan] (v, exp) EN: work unsystematically ; work unmethodically
อย่างเป็นระบบ[yāng pen rabop] (adv) EN: systematically ; orderly ; methodically  FR: méthodiquement ; avec méthode ; systématiquement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SYSTEMATICALLY S IH2 S T AH0 M AE1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
systematically (a) sˌɪstəmˈætɪkliː (s i2 s t @ m a1 t i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ところてん式に[ところてんしきに, tokorotenshikini] (adv) systematically; in turn [Add to Longdo]
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] (v1) to cut up; to cut and discard; to eliminate systematically (in fault-finding); to isolate [Add to Longdo]
片っ端から[かたっぱしから, katappashikara] (adv) absolutely every little bit; everything from A to Z; systematically; thoroughly; one after another [Add to Longdo]
片端から[かたはしから, katahashikara] (adv) (See 片っ端から) absolutely every little bit; everything from A to Z; systematically; thoroughly; one after another [Add to Longdo]
乱読[らんどく, randoku] (n, vs) reading unsystematically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Systematically \Sys`tem*at"ic*al*ly\, adv.
   In a systematic manner; methodically.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 systematically
   adv 1: in a systematic or consistent manner; "they
       systematically excluded women" [syn: {systematically},
       {consistently}] [ant: {inconsistently},
       {unsystematically}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top