ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

methodically

M AH0 TH AA1 D IH0 K AH0 L IY0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -methodically-, *methodically*, methodical
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
methodically[ADV] อย่างมีแบบแผน, Syn. neatly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In cages so designed that inmates could neither stand nor lie down, men and women were methodically tortured for days on end.ในกรงขังถูกสร้างเอาไว้ ไม่ให้นักโทษสามารถยืน หรือ นอนได้ นักโทษทั้งหญิงและชาย ล้วนแล้วแต่ถูกทรมานจนตาย Night and Fog (1956)
Might I suggest methodically cutting power to various sections of the city?แนะนำ, กิจจะลักษณะเพื่อถูกยกเลิก ปัจจุบันในส่วนต่างๆของเมือง. Angels & Demons (2009)
Sasha methodically worked his way through a catalog of galaxy clusters from an orbiting X-ray telescope, checked their precise position using ground telescopes, and then carefully lined them up with the cosmic microwave background.แซชะ มีระบบการทำงานของเขา ผ่านแคตตาล็อกของกระจุกกาแลคซี จากการโคจรกล้องโทรทรรศน์ เอคส เร Is There an Edge to the Universe? (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
methodicallyThis was to teach me to think methodically.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีระบบ[ADV] systematically, See also: methodically, in an orderly way, Syn. มีระบบระเบียบ, Example: ในแผนกของเรานั้นทำงานกันอย่างมีระบบ
ถูกวิธี[ADV] in a correct way, See also: methodically, Syn. ถูกทาง, Example: เนื้อเพลงนี้สอนให้เด็กๆ แปรงฟันอย่างถูกวิธี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำงานลักลั่น[v. exp.] (thamngān laklan) EN: work unsystematically ; work unmethodically   
อย่างเป็นระเบียบ[adv.] (yāng pen rabīep) EN: methodically   FR: méthodiquement
อย่างเป็นระบบ[adv.] (yāng pen rabop) EN: systematically ; orderly ; methodically   FR: méthodiquement ; avec méthode ; systématiquement

CMU English Pronouncing Dictionary
METHODICALLY M AH0 TH AA1 D IH0 K AH0 L IY0
METHODICALLY M AH0 TH AA1 D IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
methodically (a) mˈɪθˈɒdɪkliː (m i1 th o1 d i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有条有理地[yǒu tiáo yǒu lǐ de, ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙, / ] methodically; systematically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Methodic \Me*thod"ic\, Methodical \Me*thod"ic*al\, a. [L.
   methodicus, Gr. ?: cf. F. m['e]thodique.]
   1. Arranged with regard to method; disposed in a suitable
    manner, or in a manner to illustrate a subject, or to
    facilitate practical observation; well-ordered; as, the
    methodical arrangement of arguments; a methodical
    treatise. [WordNet sense 2] "Methodical regularity."
    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Proceeding with regard to method; characterized by method
    or orderliness; systematic; as, a methodical
    investigation. [WordNet sense 1] "Aristotle, strict,
    methodic, and orderly." --Harris.
    [1913 Webster]
 
   3. Of or pertaining to the ancient school of physicians
    called methodists. --Johnson.
    [1913 Webster] -- {Me*thod"ic*al*ly}, adv. --
    {Me*thod"ic*al*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 methodically
   adv 1: in a methodical manner; "she worked methodically"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top