ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ธรรมเนียม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ธรรมเนียม-, *ธรรมเนียม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธรรมเนียม(n) custom, See also: tradition, manner, way, mode, method, system, Syn. ประเพณี, จารีต, ขนบธรรมเนียม, แบบแผน, แบบอย่าง, Example: ธรรมเนียมของคนไทยถือยึดถือระบบอาวุโส, Count Unit: อย่าง, แบบ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธรรมเนียมประเพณี(n) custom, See also: tradition, convention, Syn. ประเพณี, ขนมธรรมเนียม, ธรรมเนียม, Example: การไหว้เป็นธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย, Count Unit: แบบ, อย่าง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธรรมเนียม(ทำ-) น. ประเพณี, แบบแผน, แบบอย่าง.
ธรรมเนียมประเพณีน. ประเพณีเกี่ยวกับเรื่องธรรมดาสามัญ ถ้าฝ่าฝืนก็ไม่ถือว่าผิดหรือชั่ว.
ฤตธรรมเนียม, ความจริง, ความชอบธรรม.
สตีธรรมเนียมที่ผู้หญิงชาวฮินดูเผาตัวบนกองไฟพร้อมกับศพสามีเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความบริสุทธิ์.
อาจาร, อาจาร-ธรรมเนียม, แบบแผน, หลัก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
usageธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trade usageธรรมเนียมการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usage of tradeธรรมเนียมการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think it's customary to take a preliminary vote.ฉันคิดว่ามันเป็นธรรมเนียมที่จะต้องใช้เวลาการลงคะแนนเบื้องต้น 12 Angry Men (1957)
- We're all gonna die under funny names. - Charge.ค่าธรรมเนียม ขอให้โชคดีทุก ท่าน. How I Won the War (1967)
Hey, Tiger... when the boss plays, it's culture.เฮ้ ไทเกอร์... เมื่อเจ้านายเล่นอยู่ มันเป็นธรรมเนียม An American Tail (1986)
Sure, culture.แน่นอน ธรรมเนียม An American Tail (1986)
Mm-mm! You go straight to the top of the stairs.ค่าธรรมเนียม 5 เหรียญ Big (1988)
We can discuss my honorarium over dinner and champagne tonight.เราคงสามารถปรีกษาค่าธรรมเนียมบริการ ของผมได้ ตอนอาหารเย็น, ดื่มแชมเปญกันคืนนี้ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- Stop and pay the toll, kid.- หยุดและส่งค่าธรรมเนียมมา, เด็กน้อย Hocus Pocus (1993)
Everybody pays the toll.ทุกคนต้องจ่ายค่าธรรมเนียม. Hocus Pocus (1993)
The usual thing would be to acknowledge my gratitude. It would also, by the way, be the courteous thing.นายก็ตอบฉันตามธรรมเนียมซิ Schindler's List (1993)
Now this is really fascinating. This is a great Wachati tradition.โชว์นี้สิน่าประทับใจ เป็นธรรมเนียมดั้งเดิมของเผ่าวาชาติ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
But, General, it is our custom.แต่ ท่านนายพล มันเป็นธรรมเนียม Seven Years in Tibet (1997)
- Yes, we must follow the custom.- ตามธรรมเนียมน่า Seven Years in Tibet (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธรรมเนียม[thamnīem] (n) EN: custom ; tradition ; manner ; way ; mode ; method ; system ; common practice ; convention ; use ; habit   FR: coutume [ f ] ; usage [ m ] ; tradition [ f ] ; habitude [ f ] ; pratique courante [ f ]
ธรรมเนียมปฏิบัติ[thamnīem patibat] (n, exp) EN: tradition
ธรรมเนียมประเพณี[thamnīem praphēnī] (n, exp) EN: custom ; tradition ; convention
ธรรมเนียมระหว่างประเทศ[thamnīem rawāng prathēt] (n, exp) EN: international practice  FR: pratique internationale [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
annual fee(n) ค่าธรรมเนียมหรือบริการรายปี
gross income(n) รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรอื่นๆ), See also: A. net income
ethnocentrism(n) ความเชื่อที่ว่าชนชาติ ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ เชื้อชาติของตนนั้น ดีเลิศกว่าชนชาติอื่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
habit(n) ธรรมเนียม, See also: ประเพณี
institution(n) ธรรมเนียม, See also: ขนบประเพณี, สิ่งที่ปฏิบัติกันมานาน, Syn. convention, custom, practice
mannerism(n) ธรรมเนียมปฏิบัติ, See also: การยึดถือขนบธรรมเนียมเฉพาะ, วิธีปฎิบัติ, ระเบียบแบบแผน, ลักษณะเฉพาะ, Syn. idiosyncrasy, pecularity
pattern(n) ธรรมเนียมปฏิบัติ, See also: ประเพณีนิยม, จารีตประเพณี, Syn. custom
practice(n) กิจวัตร, See also: ธรรมเนียมปฏิบัติ, นิสัย
practise(n) กิจวัตร, See also: ธรรมเนียมปฏิบัติ, นิสัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agio(แอจ' จิโอ) n., (pl. -os) ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตรา (premium on money)
anglicise(แอง' กลิไซซ) vt., vi. ทำให้เป็นอังกฤษ (ขนบธรรมเนียม, ลักษณะ, มารยาท, ฯลฯ) ให้เป็นภาษาอังกฤษ. -Anglicis (z) ation n. -Anglicism n.
anglicize(แอง' กลิไซซ) vt., vi. ทำให้เป็นอังกฤษ (ขนบธรรมเนียม, ลักษณะ, มารยาท, ฯลฯ) ให้เป็นภาษาอังกฤษ. -Anglicis (z) ation n. -Anglicism n.
archaicism(อาร'์ คีอิส'ึม, อาร์เค'อิส'ซึม) n. สิ่งที่โบราณ (ศัพท์, ภาษา, ธรรมเนียม) , การใช้สิ่งที่โบราณ. -archaist n., archaistic adj. (archaic word, usage, etc.)
archaism(อาร'์ คีอิส'ึม, อาร์เค'อิส'ซึม) n. สิ่งที่โบราณ (ศัพท์, ภาษา, ธรรมเนียม) , การใช้สิ่งที่โบราณ. -archaist n., archaistic adj. (archaic word, usage, etc.)
brokerage(โบร'เคอริจฺ) n. กิจการนายหน้า, ค่านายหน้า, ค่าธรรมเนียม
buoyage(บอย'อิจฺ) n. กลุ่มทุ่นลอยน้ำ, การทำให้ลอย, ค่าธรรมเนียมการยึดเกาะทุ่น
convention(คันเวน'เชิน) n. การประชุม, การประชุมพรรคการเมือง, สัญญา, สนธิสัญญา, อนุสัญญา, ระเบียบแบบแผน, จารีตประเพณี, ธรรมเนียมปฎิบัติ, การประชุมที่มีกำหนด, Syn. meeting, custom
conventional(คันเวน'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับธรรมเนียมปฎิบัติหรือประเพณีนิยม, ธรรมดา, สามัญ, เกี่ยวกับข้อตกลงหรือสัญญา, See also: conventionalist n. ดูconventional, Syn. usual, Ant. unusual
conventionalize(คันเวน'?ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ, เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ., See also: conventionalisation n. ดูconventionalize conventionalization n. ดูconventionalize

English-Thai: Nontri Dictionary
charge(n) หน้าที่, ความรับผิดชอบ, ภาระ, ค่าธรรมเนียม, มูลค่า, การฟ้องร้อง
conventional(adj) ตามประเพณีนิยม, ตามแบบแผน, ตามธรรมเนียม
custom(n) จารีตประเพณี, ประเพณี, ขนบธรรมเนียม, การอุดหนุน,  กิจวัตร,  ภาษี
due(n) หนี้, เงินที่ต้องชำระ, ความยุติธรรม, ค่าธรรมเนียม
etiquette(n) มารยาท, สมบัติผู้ดี, ธรรมเนียมปฏิบัติ, จรรยาบรรณ
fee(n) ค่าบริการ, ค่าตอบแทน, ค่าธรรมเนียม, ค่าเล่าเรียน
formality(n) ระเบียบวิธี, พิธี, แผน, หลักการ, พิธีรีตรอง, ธรรมเนียมปฏิบัติ
institutional(adj) เกี่ยวกับสถาบัน, เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม, เกี่ยวกับหลักฐาน
mannerism(n) กิริยาท่าทาง, นิสัย, คำพูดที่ติดปาก, ธรรมเนียมปฏิบัติ
observance(n) การปฏิบัติตาม, การสังเกต, ธรรมเนียมปฏิบัติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
usage of trade(n) ธรรมเนียมการค้า

German-Thai: Longdo Dictionary
zu Lasten gehenถูกหักออกจากบัญชี, คิดเงิน เช่น Diese Gebühr geht zu Ihren Lasten. ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ, See also: Related: Lastschrift
anziehen(vt) |zog an, hat angezogen| ดึงดูด เช่น Die Traditionen und die Kunstszene dieser Stadt ziehen immer mehr Gäste an. ขนบธรรมเนียมและศิลปะของเมืองนี้ดึงดูดแขกนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ
Bruttoverdienst(n) |der, pl. Bruttoverdienste| รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ), See also: A. Nettoverdienst
Nettoverdienst(n) |der, pl. Nettoverdienste| รายได้สุทธิ (รายได้ หลังหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ ออกแล้ว), See also: A. Bruttoverdienst

French-Thai: Longdo Dictionary
au revoir!(phrase) แล้วพบกันใหม่ (เวลาจากกันควรพูดคำลา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ฝรั่งเศส)
bon appétit(phrase) ขอให้เจริญอาหาร ขอให้อร่อย (ใช้พูดก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นธรรมเนียมในฝรั่งเศส)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top