Search result for

พิธีรีตอง

(34 entries)
(0.0279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิธีรีตอง-, *พิธีรีตอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิธีรีตอง[N] ceremony, See also: formality, Syn. พิธี, แบบแผน, ธรรมเนียม, ระเบียบแบบแผน, Example: บริษัทน้ำมันบางบริษัทได้รับอนุญาตตั้งโรงกลั่น โดยไม่ต้องยื่นคำขอเป็นพิธีรีตองให้มากเรื่อง, Count unit: พิธี, แบบ, Thai definition: งานพิธีตามแบบตามธรรมเนียม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิธีรีตองน. งานพิธีตามแบบตามธรรมเนียม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ceremoniesพิธีรีตอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And it's my understanding you'd like to keep this simple?ผมเข้าใจว่า คุณไม่อยากให้เป็นพิธีรีตองมาก Prison Break: The Final Break (2009)
Look, it's just a formality.ฟังน่ะ มันแค่ ต้องทำให้เป็นพิธีรีตอง Dex Takes a Holiday (2009)
You claim titles don't matter to you, but you behave like a prince and expect me to wait on you like a servant.ท่านอ้างว่าไม่ต้องมีพิธีรีตองกับท่าน แต่ท่านปฏิบัติตัวเหมือนกับเจ้าชาย และก็หวังให้ข้าคอยเป็นคนรับใช้ของท่าน The Once and Future Queen (2009)
They hide in Amish country because it's the closest thing to an orthodox lifestyle that they can find.พวกเขาซ่อนตัวอยู่ในเอมิช เพราะที่นั่นเคร่งครัดเรื่องพิธีรีตองมากที่สุด ที่พวกเขาจะหาพบได้ Dog Eat Dog (2011)
We don't stand on ceremony here.เราไม่ได้ต้องการพิธีรีตองอะไรอยู่แล้ว Run (2012)
The passing grade is just a formality.เรื่องเกรดก็แค่เรื่องพิธีรีตอง Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
Well, that's a plausible excuse for grabbing me, but next time, don't stand on ceremony.แหม นั่นเป็นข้ออ้างที่พอฟังขึ้นหน่อยที่ฉวยฉันมาด้วย แต่คราวหน้า ไม่ต้องมีพิธีรีตองหรอกนะ Tallahassee (2012)
Demon hunters don't care about formalities.นักปราบปีศาจไม่ถือพิธีรีตอง Journey to the West (2013)
There's no need for such formalities.ไม่จำเป็นต้องมีพิธีรีตองขนาดนั้นดอก High Sparrow (2015)
There's no formalities here.ที่นี่ไม่มีพิธีรีตอง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Don't make a fuss. You're Maïté's guest.อย่าพิธีรีตองนักเลย เธอเป็นแขกของไมตี้นะ Wild Reeds (1994)
Oh, don't be so formal.โอ้, อย่าพิธีรีตองไปเลยค่ะ. Millennium Actress (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิธีรีตอง[n.] (phithīrītøng) EN: ceremony ; formalities ; customary ceremony ; fuss   FR: cérémonie [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bureaucracy(บิวรอค'ระซี) n. การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย,กลุ่มของข้าราชการ,กลุ่มของนักบริหาร,ระบบบริหารที่มีพิธีรีตองมากเกินไป, Syn. civil service,red tape
ceremonious(เซอริโม'เนียส) adj. เป็นพิธีรีตองมาก,เป็นทางการ,โอ่อ่า,คร่ำครึ, Syn. formal
ceremony(เซอ'ริโมนี) n. พิธี,ระเบียบแบบแผน,พิธีการ,พิธีรีตอง, Syn. ritual
familiarity(ฟะมิลลิแอ'ริที) n. ความคุ้นเคย,ความสนิทสนม,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด,การไม่มีพิธีรีตอง,ความรอบรู้,ความชำนาญ, Syn. intimacy
formal(ฟอร์'เมิล) adj. เป็นพิธีการ,ตามรูปแบบ,พิธีรีตองมาก,เจ้าระเบียบ,เหมาะสม,สอดคล้อง n. งานสังคมที่ต้องใส่ชุดราตรี. adv. ในชุดทางการ,ในชุดเครื่องแบบ., See also: formalness n., Syn. ceremonious
formality(ฟอร์แมล'ลิที) n. ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. orthodoxy
formally(ฟอร์'เมิลลี) adv. อย่างเป็นทางการ,ตามรูปแบบ,เป็นพิธีรีตอง
free(ฟรี) {freed,freeing,frees} adj.,adv. อิสระ,เสรี,เป็นไทย,ไม่มีข้อจำกัด, ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ปิดบัง,ได้รับการยกเว้นภาษี,ปลอดภัย,ทั่วไป,ปราศจาก,หลวม,ว่าง,ปลอด,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่ vt. ทำให้อิสระ, See also: freeness n. คำที่มีความหมายเห
grundy(กรัน'ดี) n. คนใจแคบ,คนที่พิถีพิถันในพิธีรีตอง,
icebreaker(ไอซฺ'เบรเคอะ) n. เรือฝ่าน้ำแข็ง,สิ่งที่ลดความตึงเครียดหรือพิธีรีตองทั้งหลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
ceremonial(adj) เกี่ยวกับพิธี,เป็นทางการ,เกี่ยวกับพิธีรีตอง
ceremonial(n) พิธี,การพิธี,พิธีรีตอง
informal(adj) ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ,เป็นกันเอง,สบายๆ
state(adj) เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่,ซึ่งมีพิธีรีตอง,ของรัฐ
stiff(adj) ตึง,แข็ง,กระด้าง,ยาก,มีพิธีรีตอง,เข้มงวด,ฝืด

German-Thai: Longdo Dictionary
Bis dann!บ๊ายบาย, แล้วเจอกัน (ใช้กล่าวลา ไม่ได้มีพิธีรีตองและเป็นที่รู้ว่าเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีก), See also: Related: Bis später!, Bis nachher!
Imbiss(n) |der, pl. Imbisse| ร้านขายอาหารที่รับประทานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีพิธีรีตอง บางร้านมีที่นั่งให้ บางร้านมีโต๊ะสำหรับยืนทาน ราคาถูกกว่าร้านอาหาร (Restaurant)

French-Thai: Longdo Dictionary
façon(n) |f| ฝีมือ, แบบ, วีธี, การทำ, พิธีรีตอง, เจ้าชู้ เช่น Mon épouse a fait cela de façon magistrale. Nous sommes très très heureux.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top